logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zgorzelec: Druk Biuletynu Miejskiego

Oferta ważna do:24.03.2023 godz. 09:00
Odsłon: 67

Druk Biuletynu Miejskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Zgorzelec
1.3.) Oddział zamawiającego: GM Zgorzelec
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821546
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Domańskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Zgorzelec
1.5.3.) Kod pocztowy: 59-900
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zgorzelec.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk Biuletynu Miejskiego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2bba908-c3ce-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139397
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051545/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Druk Biuletynu Miejskiego
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec
2.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 3 SWZ, odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, z uwzględnieniem zapisów Rozdziału XIV SWZ. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3.Zamawiający i Wykonawcy mogą również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, jak niżej:
1)Wykonawca na adres e-mail Zamawiającego: k.mroz@zgorzelec.eu
Zamawiający (za pośrednictwem służbowej poczty e-mail osoby uprawnionej do komunikowania się z Wykonawcą k.mroz@zgorzelec.eu ) – na adres e-mail wskazany do korespondencji w ofercie Wykonawcy.
4.Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4)włączona obsługa JavaScript,
5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6)szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
6.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7.Oferta powinna być:
1)Sporządzona w języku polskim,
2)złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
3)podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
8.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
9.Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Zgorzelec, reprezentowany przez Burmistrza Miasta.
2)Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@zgorzelec.eu
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy Pzp.
5)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miasta Zgorzelec na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres wskazany w ww. przepisach, tj. 5 lat dokumentacja zamówień publicznych oraz 10 lat umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych.
6)Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7)W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO.
8)Posiada Pani/Pan:
a)Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b)Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c)Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d)Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)Nie przysługuje Pani/Panu:
a)W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10)Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11)Jednocześnie Miasto Zgorzelec przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.1.8.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej opracowanie graficzne oraz skład, druk i dostawę 10 wydań (8 wydań comiesięcznych, 2 wydania dwumiesięczne) 20-stronicowego biuletynu informacyjnego Miasta Zgorzelec pt. „ZGORZELEC.EU. Miejski Biuletyn Informacyjny”, w nakładzie 13 tysięcy egzemplarzy każdy. Biuletyn informacyjny posiada numer ISSN 2451-2117.
2.Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo wykonać skład kolejnych numerów biuletynu informacyjnego z materiałów tekstowych, zdjęciowych i graficznych przekazanych przez Zamawiającego do 20-go dnia każdego miesiąca, w terminie 2 dni roboczych od otrzymania kompletu materiałów.
3.Wymagania Zamawiającego dotyczące druku biuletynu informacyjnego:
1)Format druku A4 – pion (arkusz A3 składany w połowie),
2)Papier offset 80 g (okładka i środek),
3)Kolorystyka stron – kolor 4+4,
4)Szycie zeszytowe w 2 miejscach.
4.Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia został zawarty
w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79822000-2 - Usługi składu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena (C) – waga kryterium 100 %
Zamawiający, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, określił w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w Rozdziale IV ust. 3 SWZ, wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
2.Zasady oceny ofert w kryterium „Cena” (C):
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Zamawiający oceni oferty według wzoru:
C = (Cn/Cb) x 100
C – liczba punktów za kryterium „cena”,
Cn – cena najniższa z badanych ofert, spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena badanej oferty
100 – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana
w tym kryterium
3. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z zasadami arytmetyki. Maksymalna łączna liczba punktów we wskazanym wyżej kryterium wynosi 100.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi - w ramach dwóch odrębnych umów - polegające na składzie graficznym i druku co najmniej 10-stronicowego czasopisma o nakładzie min. 10 tysięcy egzemplarzy.
Zamawiający pod pojęciem „czasopismo” rozumie wydawnictwo ciągłe, publikowane pod niezmienionym tytułem, posiadające numerację ciągłą, ukazujące się w określonych odstępach czasu.
W przypadku usług nadal wykonywanych ilość wykonanych egzemplarzy przed upływem terminu składania ofert nie może być mniejsza niż 10 tysięcy dla każdej usługi.

Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach zamówienia/umowy realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca powoływał się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio nie uczestniczył. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego zakresu prac lub bezpośrednio do podmiotu na rzecz którego wykazany zakres prac został wykonany, o przedstawienie informacji lub dokumentów istotnych dla oceny spełnienia warunków.

Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający zgodnie z art.117 ust 4 ustawy Pzp wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dołączenia do oferty oświadczenia, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, określonego Załącznikiem Nr 3 do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
Aktualnego na dzień złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2C do SWZ;
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z nich.
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa podmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia dotyczący podmiotów udostępniających zasoby potwierdzający, że nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2C do SWZ (jeżeli dotyczy).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2.025,00 zł (słownie: dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych 00/100);
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)Pieniądzu;
2)Gwarancjach bankowych;
3)Gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer: 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461,
z dopiskiem: „Wadium do postępowania nr WZP.271.1.8.2023”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin (data oraz godzina) uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. W związku z powyższym wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert.
5.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, zgodnie z zapisami ust. 10 niniejszego Rozdziału i zawierać w swej treści co najmniej poniżej wskazane wymagania:
1)Musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
2)Z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3)Powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków,
4)Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
5)W treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
6)Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miejska Zgorzelec
7)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający uzna wadium (w formie gwarancji lub poręczenia) za prawidłowe, jeżeli będzie ono dawało Zamawiającemu możliwość skutecznego zrealizowania swoich roszczeń
w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium, niezależnie od tego, który z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doprowadził do ziszczenia się przesłanek określonych w art. 96 ust. 6 ustawy Pzp.
6.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium
w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7.Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art.98 ustawy Pzp.
8.Wadium w formie gwarancji (bankowej, ubezpieczeniowej) lub poręczeń nie musi zostać opatrzone podpisem gwaranta o ile jest sporządzone w oryginale (nie skan!) w postaci elektronicznej (jako plik, najczęściej format .pdf). Oznacza to, że wadium ma zostać przekazane Zamawiającemu dokładnie w takiej postaci, w jakiej Wykonawca pozyskał je od gwaranta lub poręczyciela – bez dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumencie elektronicznym.
9. Informacje dot. wadium zostały określone w Rozdziale XVI SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty, zgodnie z zapisami Rozdziału X ust. 1 pkt 6 lit. a SWZ.
2.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ, zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy PZP, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 5 lit. b SWZ
3.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4.Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, o ile taka umowa nie została załączona do oferty.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 09:05
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-biuletynu-miejskiego%2C-zgorzelec,89545,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Zgorzelec - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764