logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kraków: Druk cyfrowy jednokolorowy (czarny) i wielokolorowy bloku (wnętrza) książki lub czasopisma posiadających numer ISBN lub ISSN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ w Krakowie

Oferta ważna do:02.11.2020 godz. 09:00
Odsłon: 112

Ogłoszenie nr 600768-N-2020 z dnia 2020-10-22 r.

Uniwersytet Jagielloński: Druk cyfrowy jednokolorowy (czarny) i wielokolorowy bloku (wnętrza) książki lub czasopisma posiadających numer ISBN lub ISSN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ w Krakowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. ul. Gołębia 24 , 31-007 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 324 450, e-mail bzp@adm.uj.edu.pl, faks 124 324 451.
Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.uj.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.uj.edu.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.przetargi.uj.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.przetargi.uj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.przetargi.uj.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://miniportal.uzp.gov.pl - zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt 8) SIWZ.

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia opublikowanej na stronie internetowej zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych, ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk cyfrowy jednokolorowy (czarny) i wielokolorowy bloku (wnętrza) książki lub czasopisma posiadających numer ISBN lub ISSN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ w Krakowie
Numer referencyjny: 80.272.349.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Nie dotyczy.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi druku, oprawy i dostawy części książek i czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (z numerami ISBN lub ISSN). Usługa obejmuje druk cyfrowy jednokolorowy (czarny) i wielokolorowy bloku (wnętrza) publikacji (wraz z surowcami i materiałami), druk kolorowy okładki oraz oprawę introligatorską. 1.1 Usługa obejmuje również dostarczenie do siedziby redakcji Wydawnictwa UJ w Krakowie (31-126), przy ul. Michałowskiego 9/2, poprawnie wykonanych egzemplarzy próbnych (1 zaokładkowany egzemplarz) oraz egzemplarzy sygnalnych (2 egz. w przypadku nakładów do 49 egzemplarzy, 5 egz. w przypadku nakładu od 50 egzemplarzy) publikacji lub innych materiałów zleconych w ramach tego zamówienia, a także dostawę zatwierdzonych przez zamawiającego nakładów publikacji i innych materiałów do magazynów Wydawnictwa UJ, położonych w Krakowie (30-404) przy ul. Cegielnianej 4A. 2. Ze względu na specyficzny rodzaj zamówienia, gdzie zamawiający nie potrafi przewidzieć dokładnej ilości zleconych tytułów, istnieje możliwość, iż w okresie trwania umowy lub do wyczerpania dostępnych środków, nie zleci się wykonania żadnego tytułu w danej części zamówienia. Ponadto, ze względu na specyfikę działalności nie można przewidzieć dokładnej liczby zleconych tytułów książek lub czasopism. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części zawarto w pkt 3) SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe: PKT 4) SIWZ: 1. Zlecanie przez zamawiającego usługi będącej przedmiotem zamówienia będzie odbywało się sukcesywnie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, w trakcie trwania umowy, tj. w ciągu 12 miesięcy, liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy. W przypadku wyczerpania się kwoty brutto przeznaczonej na realizację niniejszej usługi przed upływem 12 miesięcy, umowa wygasa. 2. Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zamówienia, określony w pkt 4)1 SIWZ, może zostać wydłużony do maksymalnie 15 miesięcy jedynie w przypadku, gdy wartość umowy nie zostanie wyczerpana. 3. Termin wykonania konkretnego zlecenia będzie ustalany przez zamawiającego na podstawie terminów cząstkowych podanych w SIWZ dla poszczególnych etapów produkcji. 4. Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnej usługi druku nakładu danej książki lub czasopisma został zawarty w pkt 3)4.10 SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: PKT 5) SIWZ: 1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: PKT 5) SIWZ: 2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: PKT 5) SIWZ: 3. Zdolność techniczna lub zawodowa – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
PKT 7)4.1 SIWZ: 4.1 Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy PZP, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a tylko w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
PKT 7) SIWZ: 1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą. 1.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP, wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty; 1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej, w części dotyczącej podwykonawców; 1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 1.1 powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne. 3. Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu wykonawców biorących udział w postępowaniu i złożonych ofert. 3.1 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, składane w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego – po otwarciu ofert – wykaz wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem powyższego oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody wskazujące na to, że powiązania z innym wykonawcą uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. PKT 11) SIWZ: 3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień SIWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ, w szczególności oferta winna zawierać: 3.1 wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią). 3.2 oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub notarialnie poświadczoną kopię, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika [wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum]. Wraz z pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski; 3.3 dowód wniesienia wadium. PKT 3) SIWZ: 5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym dla oceny zgodności oferowanych usług z wymaganiami SIWZ oraz dla oceny oferty wykonawcy w kryterium oceny ofert, jakim jest „ocena techniczna”, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć próbkę, którą stanowią wydrukowane książki i inne materiały określone w pkt 3)5.1 SIWZ. Próbka musi być zgodna z zapisami pkt 3)5.1 SIWZ oraz musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do dnia 2 listopada 2020 r., do godz. 09:00 w siedzibie Działu Zamówień Publicznych, przy ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków (parter). Próbkę należy złożyć w formie papierowej /zgodnie z treścią SIWZ/ wraz z pismem przewodnim opatrzonym własnoręcznym podpisem wykonawcy, oznaczyć poprzez podanie nazwy postępowania, numeru ogłoszenia, znaku sprawy lub ID postępowania oraz dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 5.1 Próbka musi być wykonana na bardzo wysokim poziomie jakościowym i technicznym, przez co zamawiający rozumie próbkę spełniającą następujące parametry oraz wymagania: a) poprawnie wykonana okładka offsetowa i cyfrowa, wysoka jakość pokrycia kolorów (brak uszkodzeń i zagięć, brak zabrudzeń, brak zamazań, brak plam, brak złego spasowania kolorów powodującego przesunięcie i nieostrość, brak apli z wyraźnymi smugami); b) poprawnie wykonany blok publikacji (brak uszkodzeń, brak zabrudzeń, brak wad w zadruku, brak zamazań, brak zagięcia papieru, brak tzw. białek, brak brakujących stron); c) poprawnie wykonana introligatorka książek (brak uszkodzeń, brak odklejających się okładek od bloku, brak nietrzymających big, brak odchodzącej folii od okładek, brak odchodzących i odpadających kartek po kilku otwarciach); d) poprawnie wykonany druk materiału kolorowego w bloku książki na papierze offsetowym (brak niespasowania stron – rozchwiane kolumny tekstu, wady w zadruku, zamazania, zagięcia papieru, białka, brakujące strony, zabrudzenia, nieczytelność, rozmazanie, niespasowanie kolorów); e) poprawnie wykonana introligatorka niciowana (brak nierówności szycia, brak widocznie wychodzących nici/luźnych nici, brak przerwanych nici, brak rozdarcia lub zmarszczenia kartek w miejscach zszycia); f) poprawnie wykonana oprawa twarda, broszurowa i zintegrowana (brak niedopasowanej teczki, nierówno nałożonej okleiny, pobrudzeń, zagnieceń, niepoprawnie wykonanej wyklejki, źle dopasowanej lub postrzępionej kapitałki). 5.2 Dla każdej części zamówienia zamawiający wymaga przedstawienia próbki składającej się z materiałów wykonanych przez wykonawcę. W przypadku składania próbek do różnych części zamówienia, zamawiający dopuszcza możliwość złożenia tych samych próbek do różnych części zamówienia, o ile spełniają one wszystkie wymogi dotyczące danej części zamówienia. Wykonawca przygotowując próbkę powinien określić, do której części zamówienia i do jakiego wymogu dedykuje poszczególne książki. Dla części I: Próbka powinna zawierać nie mniej niż 4 pozycje książkowe w formacie A5, wykonane przez wykonawcę, o objętości minimum 100 stron każda (w tym co najmniej 1 pozycję o objętości powyżej 500 stron) i odpowiadać następującym wymaganiom: a) wnętrza (bloki) próbek muszą być wykonane technologią druku cyfrowego na papierze offsetowym lub powlekanym; b) powinna zawierać co najmniej 2 pozycje z okładką wykonaną techniką druku offsetowego (zaznaczyć, które to pozycje); c) powinna zawierać co najmniej 2 pozycje z okładką wykonaną techniką druku cyfrowego (zaznaczyć, które to pozycje); d) powinna zawierać co najmniej 1 pozycję zawierającą druk jednokolorowy ilustracji oraz tekstu (czarny) na papierze powlekanym, minimum 32 strony; e) powinna zawierać co najmniej 1 pozycję zawierającą druk kolorowy, minimum 16 stron na papierze offsetowym; f) powinna zawierać co najmniej 1 pozycję zawierającą druk kolorowy, minimum 16 stron na papierze powlekanym (kredowym); g) co najmniej 1 pozycja musi zawierać zadruk wnętrza okładki jednokolorowy; h) co najmniej 1 pozycja musi zawierać okładkę ze skrzydełkami o szerokości minimum 10 cm każde; i) co najmniej 1 pozycja musi być wykonana w oprawie miękkiej szyto-klejonej (blok szyty nićmi); j) co najmniej 1 pozycja musi być wykonana w oprawie miękkiej klejonej; k) co najmniej 1 pozycja musi być wykonana w oprawie twardej, szytej; l) co najmniej 1 pozycja musi być wykonana w oprawie zintegrowanej, szytej, bigowanej. Dla części II: Próbka powinna zawierać nie mniej niż 4 pozycje książkowe w formacie A4, wykonane przez wykonawcę, o objętości minimum 100 stron każda (w tym co najmniej 1 pozycję o objętości powyżej 500 stron) i odpowiadać następującym wymaganiom: a) wnętrza (bloki) próbek muszą być wykonane technologią druku cyfrowego na papierze offsetowym lub powlekanym; b) powinna zawierać co najmniej 2 pozycje z okładką wykonaną techniką druku offsetowego (zaznaczyć, które to pozycje); c) powinna zawierać co najmniej 2 pozycje z okładką wykonaną techniką druku cyfrowego (zaznaczyć, które to pozycje); d) powinna zawierać co najmniej 1 pozycję zawierającą druk jednokolorowy ilustracji oraz tekstu (czarny) na papierze powlekanym, minimum 32 strony; e) powinna zawierać co najmniej 1 pozycję zawierającą druk kolorowy, minimum 16 stron na papierze offsetowym; f) powinna zawierać co najmniej 1 pozycję zawierającą druk kolorowy, minimum 16 stron na papierze powlekanym (kredowym); g) co najmniej 1 pozycja musi zawierać zadruk wnętrza okładki jednokolorowy; h) co najmniej 1 pozycja musi zawierać okładkę ze skrzydełkami o szerokości minimum 10 cm każde; i) co najmniej 1 pozycja musi być wykonana w oprawie miękkiej szyto-klejonej (blok szyty nićmi); j) co najmniej 1 pozycja musi być wykonana w oprawie miękkiej klejonej; k) co najmniej 1 pozycja musi być wykonana w oprawie twardej, szytej. Zamawiający zastrzega, iż próbka, stanowiąca element oferty wykonawcy, nie spełniająca wymagań określonych w pkt 3)5 SIWZ, będzie stanowiła podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy przez zamawiającego jako nieodpowiadającej treści SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
PKT 9) SIWZ: 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości: 1.1 dla CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); 1.2 dla CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych); 1.3 dla CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto zamawiającego nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764 nr IBAN: PL98 1240 2294 1111 0010 3561 9764 nr SWIFT: PKOPPLPW 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie zamawiającego (dzień, godzina). 5. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną. W razie podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym odrębnego pliku wadium należy go skompresować wraz z innymi plikami stanowiącymi ofertę do jednego pliku archiwum w formacie *.zip. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 11.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 11.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 11.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto za całość przedmiotu zamówienia 60,00
Ocena techniczna 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, a w szczególności zgodnie z par. 10: 1. Strony dopuszczają możliwość podpisania aneksu do umowy po uprzednim sporządzeniu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzania istotnej zmiany umowy, przy zachowaniu niezmienności ceny umowy, oprócz przypadków wskazanych poniżej w treści niniejszego paragrafu umowy albo postanowień art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 albo 6 ustawy PZP, dotyczących możliwości zmiany wynagrodzenia, w następujących przypadkach: a) zmiany terminu realizacji zamówienia, poprzez jego skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą” w rozumieniu § 8 umowy. b) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego wydłużenie w przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 umowy, jednak nie dłużej niż do 15 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, c) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów, d) aktualizacji technologii druku z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, e) zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców, z uwzględnieniem postanowień § 1 ust. 13 umowy, f) ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej za pracę ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.) wpływającej na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany wysokości minimalnego wynagrodzeniu za pracę, g) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 53 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1398 ze zm.) wpływającej na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmian ww. zasad lub wysokości stawek składek, h) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1342 ze zm.) wpływającej na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu zmiany postanowień Umowy o prowadzenie PPK zawartej przez Wykonawcę z instytucją finansową zarządzającą PPK, dotyczących ww. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, i) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT do poszczególnych niewymagalnych wierzytelności pieniężnych Wykonawcy za zrealizowane usługi stanowiące część przedmiotu umowy po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawki podatku VAT. 2. Ponadto dopuszcza się zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy niniejszej umowy przez inny podmiot spełniający warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegający obligatoryjnemu wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy PZP, w razie gdy nastąpiło połączenie, podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja, nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub nabycie jego przedsiębiorstwa przez ww. podmiot. 3. Niezależnie od postanowień ust. 1 oraz 2 Strony umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 1e ustawy PZP, po uprzednim zawarciu aneksu do umowy. 4. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. f), lit. g) oraz lit. h) Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Zasadność wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy z ww. przyczyn będzie rozpatrywana w poniżej opisanym trybie: a) Wykonawca wraz z wnioskiem, będzie zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost/obniżenie kosztów, wynikający ze zmiany ww. przepisów. Z uprawnienia tego może skorzystać również Zamawiający. Jeżeli po upływie 14 – dniowego terminu, Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, Zamawiający uzna, iż zmiany przepisów nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. b) Zamawiający dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania. W wyniku przeprowadzenia analizy Zamawiający jest uprawniony do: ba) Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, dokona zmiany umowy w tym zakresie, bb) Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów wykonania zamówienia, w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę, nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje Wykonawcę, przedstawiając stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. Zamawiający ponownie dokona jej analizy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, a następnie postąpi odpowiednio w sposób opisany powyżej. 5. W przypadku określonym w ust. 1 lit. i), Strony przed zawarciem aneksu do umowy zobowiązane są: a) w przypadku zmniejszenia wysokości stawki podatku VAT, zmiana wysokości wynagrodzenia brutto objętego nową stawką podatku VAT stanowi kwota równa różnicy pomiędzy wysokością uwzględniającą poprzednią i nową stawkę. W braku podpisania aneksu przez Wykonawcę w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania od Zamawiającego wezwania do jego zawarcia lub podpisanego przez Zamawiającego aneksu, uważa się, że Wykonawca wyraził zgodę na zmianę wygrodzenia brutto w wysokości określonej przez Zamawiającego z uwzględnieniem zmiany stawki podatku VAT, b) w przypadku podwyższenia wysokości stawki podatku VAT, zmiana wysokości wynagrodzenia brutto objętego nową stawką podatku nastąpi w zakresie, w którym zmiana stawki podatku VAT wpływa na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca jest obowiązany wykazać wzrost kosztów wykonania Umowy związany ze zmianą stawki podatku VAT. 6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wchodzi w życie z dniem zawarcia aneksu oraz nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie i dotyczy wyłącznie niezrealizowanej części umowy. 7. Zmiany nie dotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-02, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część I (A5) – format maksymalny po obcięciu 145x205 mm
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I (A5) – format maksymalny po obcięciu 145x205 mm, w nakładzie od 1 egz. do 500 egz., oprawa miękka albo zintegrowana albo twarda dla książek i czasopism z numerami ISBN lub ISSN o następujących parametrach: a) blok – wnętrze książki lub czasopisma wykonane w druku jednokolorowym (czarnym), a w części nakładów fragmenty lub całość w druku wielokolorowym; maksymalny format 145x205 mm; wnętrze książki lub czasopisma drukowane na papierze standardowym, lub papierze powlekanym, lub papierze o podwyższonym standardzie, lub papierze o wysokim standardzie, możliwe jest też drukowanie różnych fragmentów bloku na różnych papierach w ramach tego samego zlecenia (wg potrzeb zamawiającego, parametry różnych standardów papierów wskazano w pkt 3)4 SIWZ); b) w części nakładów oprawa broszurowa (miękka) kolorowa, kreda lub karton drukowany kolorowo cyfrowo lub offsetowo (przy nakładach powyżej 99 egz. istnieje możliwość wyboru rodzaju druku okładki przez zamawiającego: cyfrowy lub offsetowy). Introligatorka klejona (najczęściej) lub blok szyty nićmi, w części tytułów możliwe skrzydełka oraz jednokolorowy zadruk wewnętrznej strony okładki. Okładka z folią błyszczącą lub matową w części nakładów uszlachetniona dodatkowo lakierem UV. W części nakładów folia termokurczliwa nałożona na gotowe egzemplarze; c) w części nakładów oprawa broszurowa (miękka), wysokiej klasy karton kolorowy barwiony w masie, drukowany kolorowo cyfrowo. Introligatorka klejona (najczęściej) lub blok szyty nićmi, w części tytułów możliwy jednokolorowy zadruk wewnętrznej strony okładki. W części nakładów folia termokurczliwa nałożona na gotowe egzemplarze; d) w części nakładów oprawa twarda, okleina drukowana kolorowo, cyfrowo lub offsetowo (przy nakładach powyżej 99 egz. istnieje możliwość wyboru rodzaju druku okładki przez zamawiającego: cyfrowy lub offsetowy), w części nakładów możliwa obwoluta, grzbiet zaokrąglony lub prosty (wg potrzeb zamawiającego), blok szyty nićmi. W części nakładów folia termokurczliwa nałożona na gotowe egzemplarze; e) w części nakładów oprawa zintegrowana, zadrukowana kolorowo, cyfrowo lub offsetowo (przy nakładach powyżej 99 egz. istnieje możliwość wyboru rodzaju druku okładki przez zamawiającego: cyfrowy lub offsetowy) blok szyty nićmi. W części nakładów folia termokurczliwa nałożona na gotowe egzemplarze.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto za całość przedmiotu zamówienia 60,00
Ocena techniczna 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:PKT 4) SIWZ: 1. Zlecanie przez zamawiającego usługi będącej przedmiotem zamówienia będzie odbywało się sukcesywnie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, w trakcie trwania umowy, tj. w ciągu 12 miesięcy, liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy. W przypadku wyczerpania się kwoty brutto przeznaczonej na realizację niniejszej usługi przed upływem 12 miesięcy, umowa wygasa. 2. Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zamówienia, określony w pkt 4)1SIWZ, może zostać wydłużony do maksymalnie 15 miesięcy jedynie w przypadku, gdy wartość umowy nie zostanie wyczerpana. 3. Termin wykonania konkretnego zlecenia będzie ustalany przez zamawiającego na podstawie terminów cząstkowych podanych w SIWZ dla poszczególnych etapów produkcji. 4. Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnej usługi druku nakładu danej książki lub czasopisma został zawarty w pkt 3)4.10 SIWZ.


Część nr: 2 Nazwa: Część II (A4) - format maksymalny po obcięciu 210x295 mm
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II (A4) - format maksymalny po obcięciu 210x295 mm, w nakładzie od 1 egz. do 500 egz., oprawa miękka, albo twarda dla książek i czasopism z numerami ISBN lub ISSN o następujących parametrach: a) blok – wnętrze książki lub czasopisma wykonane w druku jednokolorowym (czarnym), a w części nakładów fragmenty lub całość w druku wielokolorowym; maksymalny format 210x295 mm; wnętrze książki lub czasopisma drukowane na papierze standardowym, lub papierze powlekanym, lub papierze o podwyższonym standardzie, lub papierze o wysokim standardzie, możliwe jest też drukowanie różnych fragmentów bloku na różnych papierach w ramach tego samego zlecenia (wg potrzeb zamawiającego, parametry różnych standardów papierów wskazano w pkt 3)4 SIWZ); b) w części nakładów oprawa broszurowa (miękka) kolorowa, kreda lub karton drukowany kolorowo, cyfrowo lub offsetowo (przy nakładach powyżej 99 egz. istnieje możliwość wyboru rodzaju druku okładki przez zamawiającego: cyfrowy lub offsetowy). Introligatorka klejona (najczęściej) lub blok szyty nićmi, w części tytułów możliwe skrzydełka oraz jednokolorowy zadruk wewnętrznej strony okładki. Okładka z folią błyszczącą lub matową w części nakładów uszlachetniona dodatkowo lakierem UV. W części nakładów folia termokurczliwa nałożona na gotowe egzemplarze; c) w części nakładów oprawa twarda, okleina drukowana kolorowo, cyfrowo lub offsetowo (przy nakładach powyżej 99 egz. istnieje możliwość wyboru rodzaju druku okładki przez zamawiającego: cyfrowy lub offsetowy), w części nakładów możliwa obwoluta, grzbiet zaokrąglony lub prosty (wg potrzeb zamawiającego), blok szyty nićmi. W części nakładów folia termokurczliwa nałożona na gotowe egzemplarze
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto za całość przedmiotu zamówienia 60,00
Ocena techniczna 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:PKT 4) SIWZ: 1. Zlecanie przez zamawiającego usługi będącej przedmiotem zamówienia będzie odbywało się sukcesywnie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, w trakcie trwania umowy, tj. w ciągu 12 miesięcy, liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy. W przypadku wyczerpania się kwoty brutto przeznaczonej na realizację niniejszej usługi przed upływem 12 miesięcy, umowa wygasa. 2. Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zamówienia, określony w pkt 4)1SIWZ, może zostać wydłużony do maksymalnie 15 miesięcy jedynie w przypadku, gdy wartość umowy nie zostanie wyczerpana. 3. Termin wykonania konkretnego zlecenia będzie ustalany przez zamawiającego na podstawie terminów cząstkowych podanych w SIWZ dla poszczególnych etapów produkcji. 4. Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnej usługi druku nakładu danej książki lub czasopisma został zawarty w pkt 3)4.10 SIWZ.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-cyfrowy-jednokolorowy-%28czarny%29-i-wielokolorowy-bloku-%28wnetrza%29-ksiazki-lub-czasopisma-posiadajacych-numer-isbn-lub-issn%2C-wraz-z-okladka-kolorowa%2C-oprawa-i-dostawa-dla-czesci-tytulow-wydawanych-przez-wydawnictwo-uj-w-krakowie%2C-krakow,81979,ogloszenie.html

http://www.przetargi.uj.edu.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764