logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Szczecin: Druk i dostawa 3-tomowego polskiego wydania kroniki Paula Friedeborna „Historyczny opis miasta Szczecina”

Oferta ważna do:08.07.2022 godz. 10:00
Odsłon: 63

Druk i dostawa 3-tomowego polskiego wydania kroniki Paula Friedeborna
„Historyczny opis miasta Szczecina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810543200
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Korsarzy 34
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 70-540
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin
1.5.7.) Numer telefonu: 91 434 83 11
1.5.8.) Numer faksu: 91 434 79 84
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zamek.szczecin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zamek.szczecin.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i dostawa 3-tomowego polskiego wydania kroniki Paula Friedeborna
„Historyczny opis miasta Szczecina”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd61f5bf-f388-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226553
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034248/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Druk i dostawa 3-tomowego polskiego wydania kroniki Paula Friedeborna „Historyczny opis miasta Szczecina”
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dofinansowane w ramach projektu INT188 Klasztor w mieście. Miasto w klasztorze INT188 Kloster in der Stadt. Stadt im Kloster z funduszy Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie Brandenburgia Polska w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany w latach 2020- 2022. Dofinansowanie z UE wynosi 85%, Zamku 15%
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, odbierania dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy tylko do konkretnego wykonawcy.
4. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) – określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, to jest:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) znaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin", pod linkiem: https://www.platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków zamieszczonej na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce „Instrukcje”, pod linkiem: https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)
3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Wymagane przez Zamawiającego próbki należy złożyć zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy Pzp, w postaci dwóch egzemplarzy drukowanych publikacji, a przesyłkę oznaczyć poprzez podanie nr sprawy i nazwy postępowania:

„Przedmiotowe środki dowodowe do postępowania nr sprawy ZP.312.5.2022
Druk i dostawa 3-tomowego polskiego wydania kroniki Paula Friedeborna „Historyczny opis miasta Szczecina”
(nie otwierać przed 08.07.2022 r. godzina 10.30)”.

oraz złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin (wejście A, piętro II, pokój nr 206), z zachowaniem nieprzekraczalnego terminu wyznaczonego na składanie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. do dnia 08.07.2022 r. do godziny 10:00.
Niezłożenie próbek lub złożenie takich próbek, które nie będą posiadały wszystkich wymaganych do oceny elementów oraz gdy nie będzie możliwa identyfikacja ich wytwórcy, będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO] informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Instytucja kultury Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, adres poczty elektronicznej: zamek@zamek.szczecin.pl telefon: +48 91 434 83 11 [dalej: Administrator, Zamek].
2. Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny siedzibie Zamku lub pod adresem e-mail: iod@zamek.szczecin.pl, telefon kontaktowy: +48 91 434 83 11.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych [dalej: Dane] będzie się odbywać w celu:
a) związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - znak sprawy: ZP.312.5.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych,
b) ochrony mienia województwa poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego na terenie Zamku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w związku z ustawą o samorządzie województwa.
4. Odbiorcami Pani/Pana Danych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, a także podwykonawcom Zamku upoważnionym na podstawie zawartych umów o współpracy, w tym umów powierzenia.
5. W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona do:
a) dostępu do swoich Danych, zgodnie z art. 15 RODO,
b) sprostowania Danych, zgodnie z art. 16 RODO,
c) ograniczenia przetwarzania Danych, zgodnie z art. 18 RODO.
W związku z ustawą Prawo zamówień publicznych, osobom fizycznym, których Dane są przetwarzane nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia Danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b) RODO,
b) prawo do przenoszenia Danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, ponieważ przetwarzanie Danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
W każdym czasie osoba fizyczna, której Dane są przetwarzane przez Zamek ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie Danych jest wymogiem wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wstęp na teren Zamku wiąże się z utrwaleniem wizerunku w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego.
7. Dane będą przechowywane zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Zamek na mocy obowiązujących przepisów prawa.
W zakresie monitoringu wizyjnego Dane będą przechowywane przez okres nie przekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
8. Dane nie będę służyły do podejmowania decyzji, która opiera się na ich zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym nie będą profilowane.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.312.5.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa 3-tomowego polskiego wydania kroniki Paula Friedeborna „Historyczny opis miasta Szczecina”.

Specyfikacja:
„Historyczny opis miasta Szczecina” – publikacja złożona z trzech tomów
Dane wspólne dla każdego z tomów:

1) Środek:
format bloku: 240 mm szer. x 275 mm wys.
papier: Munken Print Cream vol 1.5, 150g lub równoważny w zakresie parametrów: gramatura
150 g, nieprzezroczystość 96%, grubość 225 ųm, jasność ISO 80, szorstkość 300
zadruk: 2+2 – Black, Pantone 2033 U
apla, ilustracje

2) Okładka:
oprawa: twarda tektura introligatorska, sugerowana grubość: 1,8-2 mm, szyta nićmi po dłuższym boku, grzbiet płaski
okleina: Balatex Imperial kolor 4590 lub równoważne w zakresie parametrów: płótno introligatorskie barwna tkanina wiskozowa 100% laminowana na podłożu papierowym 50 g o drobnym przeplocie, wątek/osnowa 30-30-cm, gramatura:195 g/m, kolor według wzornika Balatex.
Hot Stamping: metaliczna folia (kolor do ustalenia); tekst/elementy na froncie + grzbiecie + tyle (wymiary matryc zajmujące do 80% powierzchni okładek)
wyklejka: Geltex 115g kolor 1142 lub równoważne w zakresie parametrów: gramatura 115g/m2, papier introligatorski wzmocniony długimi włóknami celulozy, barwiony w masie, duża odporność na zarysowanie, ścieranie, plamienie i odciski palców.
kapitałka: bordowa
tasiemka: bordowa

3) Objętości tomów:
Tom I – blok 304 str. +/- 5% + okładka
Tom II – blok 249 str. +/- 5% + okładka
Tom III – blok 224 str. +/- 5% + okładka

4) Nakład 1000 egz. każdego tomu (łącznie 3000 egz.)

5) Numery ISBN
Tom I: 978-83-60816-79-0
Tom II: 978-83-60816-80-6
Tom III: 978-83-60816-81-3

Uwaga: Książka będąca przedmiotem niniejszego postępowania ma charakter publikacji o wysokich wymaganiach wydawniczych. Zastosowane przez Zamawiającego nazwy własne materiałów do jej produkcji wraz z projektem graficznym stanowią spójną, kompletną całość gwarantującą, najwyższą jakość wykonania przedmiotu zamówienia (w zakresie precyzyjnego odwzorowania i bezbłędnego [w tym i kolorystycznego] połączenia wszystkich zaprojektowanych elementów).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają niżej wymienione dokumenty:
- Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
1) Cena – 60 %
2) Jakość wykonania – 40 %

2. Sposób przyznania punktów za poszczególne kryteria:

Sposób przyznania punktów za kryterium: cena
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.
Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru:
Oc = Cmin./Co x 60
Gdzie:
OC - ocena punktowa badanej oferty
Cmin - cena najniższa z ofert
Co - cena badanej oferty podlegającej punktacji

Sposób przyznania punktów za kryterium: jakość wykonania
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 40 pkt. za dwie próbki.
W kryterium „Jakość wykonania” oferta zostanie oceniona na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę próbek tzn. dwóch egzemplarzy publikacji o podobnym stopniu trudności wydawniczej do publikacji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Punktacja za dwie próbki będzie wynikała z sum cząstkowych jakie uzyskają poszczególne próbki według poniżej określonej punktacji.

I. Druk środka książki – ocena jakości od 0 do 20 pkt. (maksymalnie 10 pkt. za 1 próbkę).
- odwzorowanie tekstu w całym bloku książki – dokładne pasowanie kolorów, zachowanie ostrości i czytelności, równomierność zadruku, brak smug, zamazań i przebarwień
punktacja 1 próbki:
4 pkt. wykonanie poprawne
2 pkt. drobne uchybienia
0 pkt. odwzorowanie niepoprawne
- odwzorowanie ilustracji i innych elementów – prawidłowe spasowanie kolorów, wierność kolorów, ostrość reprodukcji, równomierność zadruku, brak smug, zamazań, przebarwień bądź bladości druku, nieścieralność
punktacja 1 próbki:
3 pkt. wykonanie poprawne
1 pkt. drobne uchybienia
0 pkt odwzorowanie niepoprawne
- zadruk apli – brak smug tzw. „pasmowania” oraz przebarwień i białych plam, nieścieralność
punktacja 1 próbki
3 pkt. wykonanie poprawne
1 pkt. drobne uchybienia
0 pkt niepoprawne odwzorowanie
II. Prace introligatorskie i inne - ocena jakości łącznie od 0 do 20 pkt. (maksymalnie 10 pkt. za 1 próbkę)
- zachowanie registru, dokładne padanie kolumn na siebie
- zwarty blok (szczególnie przy grzbiecie), wielkość składek dobrana do grubości papieru
- cięcia bloku – zachowana prostokątność kolumn, gładkie powierzchnie boczne, wysoka jakość obciętych kart
- uszlachetniania – bez rys, przetarć, bąbelków
- wykonanie oprawy: oklejka z płótna introligatorskiego i wyklejki oraz ułożenia po sklejeniu
- precyzyjne tłoczenie hot stamping na okładce i grzbiecie książki
- połączenie oprawy i wkładu książki
- staranne falcowanie składek – zachowanie prawidłowe marginesów górnych, dolnych oraz bocznych
- szycie – miejsca szycia pokrywające się z falcowaniem (brak nadmiaru kleju w miejscach szycia)
- odpowiedni dobór tekstury introligatorskiej
- prawidłowe wykonanie okleiny materiałem tekstylnym – dobre i gładkie przyleganie, brak zanieczyszczeń z kleju, precyzyjne wykonanie narożników
punktacja 1 próbki:
10 pkt. wykonanie poprawne
5 pkt. drobne uchybienia
0 pkt. niepoprawne wykonanie
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wykonania
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania terminie aktualnych na dzień złożenia następujących środków dowodowych:
1) Potwierdzających brak podstaw wykluczenia w postępowaniu:
- w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 6 do SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający stawia wymóg w zakresie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj.: dwóch próbek, czyli dwóch egzemplarzy przykładowych publikacji (wyprodukowanych na przestrzeni ostatnich trzech lat) o cechach i parametrach zbliżonych do parametrów opisanych w specyfikacji książki stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia publicznego, tj. książek szytych nićmi, oprawionych w twardą tekturę introligatorską oklejonych płótnem introligatorskim z tłoczeniem hot stamping na okładce i grzbiecie, wyklejką papierową, zadrukiem typu apla oraz ilustracjami. Próbki, zawierające elementy w zakresie, o którym mowa powyżej, będą podlegały ocenie w ramach kryterium „Jakość wykonania”.
Przedłożone do oceny próbki powinny być zrealizowane przez podmiot, który będzie faktycznie realizował usługę druku publikacji w ramach niniejszego zamówienia publicznego i muszą zawierać oznaczenia umożliwiające identyfikację ich wytwórcy lub powinny być do nich dołączone dokumenty potwierdzające ich wykonanie przez wykonawcę (np. kopia faktury lub protokół odbioru).

Niezłożenie próbek lub złożenie takich próbek, które nie będą posiadały wszystkich wymaganych do oceny elementów oraz gdy nie będzie możliwa identyfikacja ich wytwórcy, będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.
Próbki złożone w postępowaniu zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z zapisami art. 77 ustawy PZP.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi być przedstawiona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Pzp i odpowiadać treści niniejszej SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 SWZ, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ;
2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 5 SWZ, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) zobowiązanie wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 5 pkt 1 SWZ, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w ust. 4 poniżej; (jeżeli dotyczy)
5) stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 5 poniżej (jeżeli dotyczy).
6) przedmiotowe środki dowodowe (próbki) o których mowa w rozdziale VII ust. 17 SWZ z uwzględnieniem odstępstwa co do formy złożenia na zasadzie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 65 ust. 2 ustawy Pzp.

UWAGA: Formularz oferty wraz z załącznikami innymi niż przedmiotowe środki dowodowe (próbki) z pkt 6) powyżej – składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z SWZ. Przedmiotowe środki dowodowe (próbki) składa się odrębnie w sposób określony w Rozdziale VII ust. 17 SWZ i w terminie tam przewidzianym.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (załącznik nr 4 do SWZ), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 i art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-06
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający wykluczy również z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835):
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835);
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835);
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych powyżej.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-i-dostawa-3-tomowego-polskiego-wydania-kroniki-paula-friedeborna-_historyczny-opis-miasta-szczecina_%2C-szczecin,87138,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764