logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kraków: Druk i dostawa 5 tytułów książek naukowych i 2 zeszytów czasopism naukowych

21.05.2024
Oferta ważna do:29.05.2024 godz. 12:00
Odsłon: 122

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Druk i dostawa 5 tytułów książek naukowych i 2 zeszytów czasopism naukowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET IGNATIANUM W KRAKOWIE
1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357244777
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 26
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-501
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ignatianum.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ignatianum.edu.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Druk i dostawa 5 tytułów książek naukowych i 2 zeszytów czasopism naukowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ecc552c-1683-11ef-9381-e6cc5d6d04e5
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00330609
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ignatianum.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ignatianum.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformietj.:1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s;2)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej minimalnej konfiguracji: pamięć 2GB RAM,
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x10.4,Linux;3)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalniewersja10.0;4) Włączona obsługa JavaScript; 5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki w formacie np.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx. 6) dopuszczalna wielkość przesyłanych pojedynczych plików do 50MB. Dokumenty w formacie ,,PDF” zaleca się podpisywać formatem PAdES; natomiast dokumenty w formacie innym niż ,,PDF” zaleca się podpisywać formatem XAdES. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. 2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do
dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss),znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. Zamawiający kieruje ew. wezwania/pisma do Wykonawcy za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”. Docelowy plik skierowany do Wykonawcy widoczny będzie w podzakładce „Otrzymane”. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca wczytuje w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie w zakładce „Pytania/Informacje” (podzakładka „Dodaj pytanie/komentarz”). Wykonawca w niniejszej podzakładce wybiera docelowy plik, który ma zostać wczytany. Po wczytaniu pliku wybiera opcję „Zapisz”. Wykonawca składa ofertę poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym poprzez wybranie polecenia „Dodaj załącznik” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać zamieszczony. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. W przypadku, gdy załącznik zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa/dane osobowe Wykonawca zaznacza stosowne polecenie „Załącznik stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”/ „Załącznik zawiera dane osobowe”, 2)Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest automatyczne
wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został przesłany”, po każdej prawidłowo wykonanej operacji tj. dodaniu i zapisaniu załącznika. 3) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:
zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Wymaganą, badaną i ocenianą przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu próbkę, o której mowa w niniejszej SWZ należy złożyć, na mocy postanowień art. 65 ust. 2 ustawy Pzp, w postaci drukowanej książki lub czasopisma, a przesyłkę oznaczyć poprzez podanie nazwy i nr postępowania „Druk i dostawa 5 tytułów książek naukowych i 2 zeszytów czasopism naukowych, nr postępowania BZP/2024/093” oraz złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres Kancelarii Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie przy ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków (Budynek „Zofijówka”; poziom -1), z zachowaniem nieprzekraczalnego terminu wyznaczonego na składanie ofert w niniejszym postępowaniu.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie z siedzibą ul. Mikołaja Kopernika, 31- 501 Kraków, 26, NIP 6761687491, REGON 357244777 (Administrator). Kontakt z Administratorem: e-mail iod@ignatianum.edu.pl lub pod nr. telefonu 123 999
502. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach: realizacji obowiązków prawnych Administratora,związanych z realizacją zapytania ofertowego i wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) art. 6ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny, dochodzenia
lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z realizacją zamówienia lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora,art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych w tym zakresie może się wiązać z brakiem możliwości udziału w zamówieniu oraz realizacji innych ww. celów Administratora. Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania,jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - cały okres trwania umowy, zgodnie z art. 78 ust. 4 PZP okres przedawnienia roszczeń, okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na
zasadach określonych w RODO i z ograniczeniami, o których mowa poniżej: skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP, postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza ich przetwarzania do czasu zakończenia tego postępowania. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes,art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych,
Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 PZP, podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze oraz innym administratorom np. kancelariom notarialnym lub
prawnym. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o
kontakt z IOD:rodo@jamano.pl. DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB TRZECICH Państwa dane zostały pozyskane w ramach współpracy z wykonawcą zamówienia ofertowego i będą wykorzystywane w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania danych nie ogranicza ich przetwarzania do czasu zakończenia tego postępowania. Szczegółowa informacja w Sekcji ogłoszenia powyżej "RODO (obowiązek informacyjny") oraz w Rozdz. SWZ pn. "OBOWIĄZKI INFORMACYJNE wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE"
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP/2024/093
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 1 zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i dostawy jednej książki naukowej posiadającej nr ISBN: W kręgu dawnej polszczyzny, t. VIII, red. Ewa Horyń, Marceli Olma, Ewa Zmuda. Zlecenie druku/ Zamówienie Jednostkowe (cały nakład tytułu) nastąpi w okresie 3 miesięcy od zawarcia umowy i będzie realizowane do 21 dni od dnia przekazania Wykonawcy Zamówienia Jednostkowego wraz z materiałami do druku. 21 – dniowy termin obejmuje także dostarczenie przedmiotu zamówienia wraz z jego wyładunkiem i wniesieniem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego – siedziby Zamawiającego przy ul. Mikołaja Kopernika 26 w Krakowie (31-501), do Wydawnictwa Naukowego UIK mieszczącego się pod tym adresem w budynku WAM lub do innego budynku przy ul. Kopernika 26 w Krakowie wskazanego w Zamówieniu Jednostkowym.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz załącznik nr 1B do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy. Szczegółowe warunki i sposób realizacji usług zawiera załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (Projekt umowy/ PPU).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wykonania i walory estetyczne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 2 zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i dostawy czterech tytułów książek naukowych posiadających nr ISBN oraz dwóch zeszytów czasopism naukowych posiadających nr ISSN: Adam Jonkisz Zagadnienia syntaktyki i semantyki systemów dedukcyjnych, Marek Skrukwa Między słowem a muzyką.„Pasja według św. Jana” Johanna Sebastiana Bacha, Bogdan Stańkowski, Barbara Skałbania Wychowanie przez sztukę na przykładzie resocjalizacji młodzieży w salezjańskich Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Iwona Pasławska-Smęder, Anna Walulik Wychowanie do twórczego życia. Perspektywa młodych dorosłych, Rocznik Filozoficzny Ignatianum 2024, t. 30, nr 1, Perspektywy Kultury 2024, nr 1(44).
Zlecenia druku/ Zamówienia Jednostkowe będą następowały sukcesywnie w okresie 3 miesięcy od zawarcia umowy i każe z nich będzie realizowane do 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy Zamówienia Jednostkowego wraz z materiałami do druku. 14 – dniowy termin obejmuje także dostarczenie przedmiotu zamówienia wraz z jego wyładunkiem i wniesieniem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego – siedziby Zamawiającego przy ul. Mikołaja Kopernika 26 w Krakowie (31-501), do Wydawnictwa Naukowego UIK mieszczącego się pod tym adresem w budynku WAM lub do innego budynku przy ul. Kopernika 26 w Krakowie wskazanego w Zamówieniu Jednostkowym.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz załącznik nr 1B do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy. Szczegółowe warunki i sposób realizacji usług zawiera załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (Projekt umowy/ PPU).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wykonania i walory estetyczne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia związanymi z realizacją zamówienia oraz na potrzeby oceny w pozacenowym kryterium oceny ofert, to jest:
Do części nr 1 zamówienia: próbki czyli jednej przykładowej drukowanej książki o cechach i parametrach zbliżonych
do parametrów opisanych w specyfikacji książki stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia publicznego oznaczonej jako TYP 1 (szczegółowy opis w załączniku nr 1A do SWZ) to jest książkę w twardej oprawie foliowanej, zawierającą strony wnętrza drukowane w kolorze.
Do części nr 2 zamówienia: próbki czyli jednej przykładowej drukowanej książki lub czasopisma o cechach i parametrach zbliżonych do parametrów opisanych w specyfikacji książki lub czasopisma stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia publicznego oznaczonego jako TYP 3 lub TYP 4 lub TYP 5 lub TYP 6 lub TYP 7 (szczegółowy opis w załączniku nr 1A do SWZ) to jest książkę lub czasopismo w miękkiej oprawie foliowanej (mat), zawierającą strony wnętrza drukowane w kolorze.
W przypadku składania oferty do całego zamówienia (część 1 + część 2) wystarczy złożyć jedną próbkę z książką w twardej oprawie foliowanej (mat), zawierającą strony wnętrza drukowane w kolorze. Złożenie do danej części zamówienia próbki o wyższych technologicznie parametrach to jest książki w twardej oprawie w przypadku, gdy wskazano w SWZ miękką nie dyskwalifikuje próbki – taka książka będzie przyjęta do badania i oceny wg parametrów wskazanych dla tej części zamówienia, na którą została złożona oferta.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać: wypełniony i podpisany formularz oferty (oferta właściwa) – załącznik nr 1 do SWZ zawierający w szczególności łączną cenę
oferty brutto na część/części zamówienia, na które składana jest oferta oraz wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 1B do SWZ zawierający indywidualną kalkulację ceny oferty na część/części
zamówienia, na które składana jest oferta, z cenami jednostkowymi za poszczególne elementy składowe zamówienia (typy książek/czasopism), stawką podatku VAT (jeśli występuje) ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wyliczeniem ceny oferty, uwzględniające wymagania i zapisy SWZ, w szczególności wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich tabel cenowych zawartych ww. formularzach wraz z co najmniej następującymi załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią):
a) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców;
b) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,
c) wyjaśnienia dot. zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dot.)
d) próbkę, z uwzględnieniem odstępstwa co do formy złożenia, na zasadzie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 65 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z rozdz. IV SWZ.
Uwaga! Formularz oferty wraz załącznikami innymi niż próbka z lit d) powyżej - składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z SWZ. Próbkę składa się odrębnie, w sposób określony w rozdz. IV SWZ i w terminie tam przewidzianym.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
• Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Za wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się także wspólników spółki cywilnej).
• W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Formularza oferty.
• Jeżeli Oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana umowy jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz w projektowanych postanowieniach umowy PPU (załącznik nr 2 do SWZ). Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w formularzu niniejszego ogłoszenia szczegółowe określenie rodzaju i zakresu zmian znajduje się w dokumentach zamówienia, w PPU opublikowanym na stronie
prowadzonego postępowania https://ignatianum.eb2b.com.pl
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-29 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ignatianum.eb2b.com.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-29 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-27
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r., poz. 507). Wraz z ofertą wykonawca składa stosowne oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r., poz. 507). Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1 do Formularza oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w wyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamówienie będzie realizowane zgodnie ze specyfikacją techniczną i w szczegółowych terminach wskazanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-i-dostawa-5-tytulow-ksiazek-naukowych-i-2-zeszytow-czasopism-naukowych%2C-krakow,92945,ogloszenie.html

https://www.ignatianum.edu.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764