logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Druk i dostawa akcydensów, materiałów informacyjnych oraz wizytówek.

Oferta ważna do:14.05.2021 godz. 12:00
Odsłon: 124

Druk i dostawa akcydensów, materiałów informacyjnych oraz wizytówek.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Kancelaria Senatu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001393800
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 6/8
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-902
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 694 90 33
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@senat.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.senat.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Kancelaria Senatu
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Kancelaria Senatu
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i dostawa akcydensów, materiałów informacyjnych oraz wizytówek.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f56bf747-a7fd-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00043775
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00018455/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Druk i dostawa akcydensów, materialów informacyjnych oraz wizytówek
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów, między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:1.1. miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej „miniPortalem”, znajdującego się pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/1.2. Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, zwanej dalej „ePUAP”, znajdującej się pod adresem, https://epuap.gov.pl/wps/portal 1.3. poczty elektronicznej. 2. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami przy użyciu poczty elektronicznej odbywa się z adresu i na adres: zamowienia@senat.gov.pl . Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji”. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu miniPortalu i ePUAP, opisane zostały w:3.1. Instrukcji użytkowania systemu miniPortal – ePUAP dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 3.2. Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi 3.3. Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) oraz konta Mój Gov dostępnych pod adresem:https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularza do złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych dokumentów w postępowaniu przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6. Link do postępowania oraz ID postępowania zostały wskazane w pkt 1.2 i 1.3 SWZ. Postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu.7. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt – określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.8. Inne niż określone w pkt 7 informacje, oświadczenia lub dokumenty mogą być sporządzane w postaci elektronicznej w formatach, o których mowa w pkt 7, lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w pkt 7.9. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w pkt 1.11. Ofertę z załącznikami składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.12. Szczegółowe informacje dotyczące: środków komunikacji elektronicznej znajdują się w rozdziale VIII SWZ, opis sposobu przygotowania oferty w Rozdziale XI SWZ, sposób składania oferty w Rozdziale XII SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami Rozdziału XX SWZ:Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, oraz na podstawie art. 19 ustawy Pzp, zamawiający informuje: 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest:Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 90 33,e-mail: bpko@senat.gov.pl2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Kancelarii Senatu: ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 94 44,e-mail: iodo@senat.gov.pl 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na druk i dostawę akcydensów, materiałów informacyjnych oraz wizytówek prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Pzp. 4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.5. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Dane osobowe znajdujące się w zawartej umowie będą przechowywane przez okres 10 lat od podpisania umowy. 7. W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 8. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z zapisami Rozdziału XX SWZ:Osobie, której dane są przetwarzane przez zamawiającego, przysługuje:1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych; skorzystanie z powyższego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;3) prawo wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, które nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie ma zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO (tj. do przechowywania i przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej);4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BPKO.SZP.350.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 281300,81 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 281300,81 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Druk i dostawa wizytówek
4.2.5.) Wartość części: 20325,20 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-14
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak
4.2.12.) Opis wznowienia
po wygaśnięciu umowy, w wyniku przeprowadzonego postępowania
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
punktowo
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Druk i dostawa akcydensów i materiałów informacyjnych
4.2.5.) Wartość części: 260975,61 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-14
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak
4.2.12.) Opis wznowienia
po wygaśnięciu umowy, w wyniku przeprowadzonego postępowania
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
punktowo
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia, w II części postępowania, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi drukowania, łącznie o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł. 2. W przypadku usług w trakcie trwania, wykonawca musi wykazać, że zrealizował już usługę w wymienionym zakresie na kwotę nie niższą niż wymagana przez zamawiającego. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia warunek określony w pkt 5.1 SWZ musi spełnić co najmniej jeden wykonawca. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 4. Inne szczegółowe uregulowania zawarte są w Rozdziale V SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w II części zamówienia, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia wykazu usług, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ – wraz z załączonymi dowodami określającymi, czy wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami potwierdzającymi, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dowodów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku usług wykonywanych referencje bądź inne dokumenty, potwierdzające ich należyte wykonywanie muszą być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). 3. Inne szczegółowe uregulowania zawarte są w Rozdziale VI SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta zawiera:1. formularz oferty – załącznik nr 2 do SWZ wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 2a lub 2b do SWZ;2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu dotyczące II części zamówienia oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunek udziału w postępowaniu. Wyżej wymienione oświadczenie składają również wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy – jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W przypadku osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio;4. zastrzeżenie informacji zawartych w ofercie, jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z wykazaniem, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy; 5. w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia –oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy; 6. w przypadku polegania przez wykonawcę na zasobach innych podmiotów – dokument, o którym mowa w pkt. 5, oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 5; 7. Szczegółowe informacje zawiera SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zobowiązani są ustanowić pełnomocnika zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawców. Pełnomocnictwo podpisują osoby uprawnione do udzielenia pełnomocnictwa, zgodnie z formą reprezentacji każdego z wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Postanowienia pkt 11.9 SWZ stosuje się odpowiednio. 2. Szczegółowe informacje zawiera SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany nakładów poszczególnych wydruków. Zmiany mogą polegać na zmniejszeniu lub zwiększeniu nakładów. W przypadku zwiększenia liczby wydruków ponad ich przewidywany nakład, dostawa nastąpi na warunkach określonych w niniejszej umowie i nie spowoduje przekroczenia wartości wynagrodzenia brutto Umowy. 2. Pozostałe uregulowania zawarte są w załączniku nr 6 i 7 do SWZ (wzorach umów).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i na miniPortalu. Nie dopuszcza się składania ofert na adres poczty elektronicznej zamawiającego. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią zamawiającemu, na jego żądanie, umowę regulującą współpracę tych wykonawców.2. Inne szczegółowe uregulowania zostały zawarte w SWZ.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-i-dostawa-akcydensow%2C-materialow-informacyjnych-oraz-wizytowek.%2C-warszawa,83702,ogloszenie.html

https://miniportal.uzp.gov.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764