logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kraków: Druk i dostawa albumu „Literkolekcja” dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Oferta ważna do:07.10.2022 godz. 09:00
Odsłon: 83

Druk i dostawa albumu „Literkolekcja” dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6750007570
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Jana Matejki 13
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-157
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@asp.krakow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i dostawa albumu „Literkolekcja” dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6613af8a-3b28-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370705
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00078079/10/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Druk i dostawa albumu "Literkolekcja" oraz publikacji realizowanej w ramach projektu badawczego WG Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/667375
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/667375
W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej
do obsługi postępowań o zamówienia publiczne w formie komunikacji elektronicznej – link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/ 667375
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku nie działania platformy zakupowej, dopuszcza się komunikację między Wykonawcami a
Zamawiającym w zakresie składania wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (nie dot. składania ofert z
załącznikami i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) za pomocą poczty elektronicznej, na adres Zamawiającego e mail: zp@asp.krakow.pl. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje w zakresie
wymagań tchnicznych i organizacyjnych opisano w rozdziale X SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)
3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: W postępowaniuwystępuje sytuacja określona w art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. Wobec powyższego Zamawiający częściowo odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej (w zakresie złożenia próbki do oceny jakości wykonania) Złożenie próbki do oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 896), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Próbka winna być dostarczona pod adres Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Matejki 13 – Kancelaria Uczelni – I
piętro pokój 104. Próbkę należy złożyć zgodnie z wymaganiami, które podano w rozdziale VIII niniejszej SWZ oraz w trwale zamkniętym opakowaniu/ kopercie, gwarantującym/-ej nienaruszenie do dnia otwarcia.
Na opakowaniu należy umieścić informację wg wzoru: Nazwa (firma) Wykonawcy dokładny adres Wykonawcy adres do korespondencji,
kontaktowy numer telefonu Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 Próbka załączana do oferty w postępowaniu pod nazwą: Druk i dostawa albumu "Literkolekcja" dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer referencyjny BZP-2630-40/2022
Nie otwierać przed dniem 7 października 2022 roku - godziną 09:30*

*w przypadku dokonania przez Zamawiającego zmiany terminu składania ofert należy wpisać aktualny termin
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z
siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków (dalej „ASP w Krakowie”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wymaganych dokumentach, oświadczeniach,
dane znajdujące się w publicznie
dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr
Karny) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019r. Prawo zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami). Wśród tych informacji mogą pojawiać się dane, które na gruncie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 - z dnia 27 kwietnia 2016 r. -
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (europa.eu) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” lub „Ogólne
Rozporządzenie”, mają charakter danych osobowych. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia, wszystkie osoby,
które ubiegają się o udzielenie zamówienia / złożyły ofertę, Zamawiający informuje, że: Administratorem Danych jest Akademia
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w
Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157Kraków, NIP: 675-00-07-570 REGON: 000275783.Pana/Pani dane osobowe są
przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze. Cel przetwarzania danych osobowych jest związany z prowadzeniem postępowania i realizacją umowy zawieranej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr referencyjny: BZP-2630-40/2022. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem umów, które będą przechowywane przez okres lat 10. 5)Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą członkom komisji przetargowych i upoważnionym
pracownikom ASP w Krakowie jak również wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić
jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów
prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące
pomoc prawną, usługi informatyczne, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu,
np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do swoich
danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych
osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
Szczegółowe obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016r. zostały wskazane w SWZ - rozdz. XXV.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP-2630-40/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Druk i dostawa albumu "Literkolekcja" dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
2. Druk w.w. publikacji będzie realizowany na materiałach własnych Wykonawcy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
1) niezbędne czynności przygotowawcze,
2) druk, oprawę publikacji zgodnie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
4. Dostawę nakładu czasopisma rozumianą jako transport wydrukowanych czasopism oraz rozładunek i wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w siedzibie Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 16.
5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ i objąć ofertą cały zakres przedmiotu zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, bądź nie spełniające wymaganego minimalnego poziomu jakości, określonego w SWZ, zostaną odrzucone.
5. Odbiór wydrukowanego nakładu czasopisma objętego zamówieniem, będzie się odbywał w momencie jego wydania upoważnionemu do odbioru pracownikowi Zamawiającego i zostanie potwierdzony jego podpisem na protokole odbioru. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiającego braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu zamówienia. 6. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 7. Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: CPV 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z uwagi na jednorodność przedmiotu zamówienia. Druk nakładu jednej publikacji w tym postepowaniu stanowi integralną całość i nie da się go podzielić na odrębne zamówienia. Zapewniona zostaje jednocześnie odpowiedzialność wykonawcy za rezultat końcowy. Zamawiający nie postawił w niniejszym postępowaniu wymagań, które uniemożliwiałyby dostęp do zamówienia małym i średnim przedsiębiorcom.
Jest to jednak zamówienie udzielane w częściach, a przedmiotem odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia są kolejne publikacje wydawane przez ASP.
9. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w przypadku podania przez Zamawiającego w SWZ, bądź załącznikach do SWZ, nazw materiałów lub znaków towarowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, jednak o parametrach techniczno - jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki materiałów wymienionych w specyfikacji druku - opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ. (jeśli dotyczy) Wykonawca oferując materiał równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanego przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ materiału (papieru).
W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością materiałów Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań.
10. Podwykonawcy
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2) Zamawiający nie korzysta z przewidzianego w art. 121 Ustawy uprawnienia i nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań
3) W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców (zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp).
4) Brak wskazania w ofercie, zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom będzie uznany jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia.
5) Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
11. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę bądź Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1320 ze zmianami), osób wykonujących czynności związane z obsługą wszelkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie obsługi maszyn i urządzeń drukarskich, będą zatrudnione na umowę o pracę przez Wykonawcę bądź Podwykonawcę jako jego pracownicy, co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.
Uwaga: Powyższy wymóg nie dotyczy składających ofertę: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiążą się do osobistego świadczenia usług oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia tych usług na rzecz spółki.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 22 § 1(2) Kodeksu pracy: „nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy”. Oznacza to, że jeżeli praca jest wykonywana w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę oraz pod jego kierownictwem, to należy stosować umowę o pracę. Postawienie warunku zatrudnienia personelu na podstawie umowy o pracę przez Zamawiającego jest uzasadnione, ponieważ przedmiotem niniejszego zamówienia są czynności, których wykonywanie odpowiada warunkom wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
12. Sposób dokumentowania zatrudniania na umowę o pracę przez Wykonawcę (Podwykonawcę) oraz sposoby weryfikacji, w tym zakresie przez Zamawiającego, jak również sankcje z tytułu niespełnienia wymogów w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, szczegółowo uregulowano w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady punktacji w poszczególnych kryteriach: punktacja dla kryterium „Cena” – [ C ] – waga 50 %,
zostanie ustalona według wzoru: Punkty w kryterium cena [C] x = Cn / Cx x 100 x 50 gdzie: [C] x – liczba punktów przyznana
badanej ofercie w kryterium cena Cn - cena oferty z najniższą ceną spośród złożonych ważnych ofert, Cx - cena badanej oferty.
Ilość punktów w kryterium oceny ofert „Cena” zostanie wyliczona jako stosunek najniższej ceny spośród zaoferowanych do ceny
oferty badanej, następnie otrzymany
iloraz zostanie pomnożony przez liczbę 100 oraz liczbę odpowiadającą wadze kryterium. Sposób oceny ofert dla kryterium jakość
wykonania „J”
Ocena złożonych ofert dla kryterium jakość będzie następowała na podstawie próbki – przykładowego egzemplarza drukowanej
publikacji (czasopisma/książki) o parametrach zbliżonych do parametrów opisanych w specyfikacji publikacji stanowiącej przedmiot
niniejszego zamówienia publicznego (załącznik nr 1 do SWZ) pozwalającej na ocenę jakości w każdym z parametrów określonych w
tabeli i zgodnej z
wymaganiami i wskazaniami rozdziału VIII - przedmiotowe środki dowodowe. (szczegółowe podkryteria zawarte są w rozdziale XV
SWZ. W przypadku, gdy w przedłożonej próbce nie będzie możliwa ocena któregoś z parametrów Zamawiający dla danego
parametru
przyzna zero (0) punktów. Niezłożenie próbki bądź złożenie takiej próbki, dla której niemożliwa będzie identyfikacja jej wytwórcy
(drukarni, która zrealizowała przedłożoną próbkę) stanowiło będzie podstawę do odrzucenia oferty Wykonawcy jako niezgodnej z
warunkami zamówienia (próbka musi zawierać informację umieszczoną trwale w książce lub musi jej towarzyszyć dokument
potwierdzający/ dowód np. nadruk w książce lub inne trwałe oznaczenie książki, załączona kopia faktury wraz z protokołem odbioru).
Przedłożona do oceny próbka winna być zrealizowana przez podmiot, który będzie faktycznie realizował usługę druku publikacji w
ramach niniejszego zamówienia publicznego. Oferta, która otrzyma mniej punktów w kryterium oceny jakości wykonania, niż wynosi akceptowalny minimalny poziom jakości wykonania, dla każdego z ocenianych parametrów, zostanie uznana jako niezgodna z
warunkami zamówienia i zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5. 3. Ocenę końcową oferty stanowi suma (Σ) punktów przyznanych za obydwa kryteria wymienione wyżej: Σ = C + J gdzie: Σ - suma
punktów stanowiąca ocenę końcową. Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wykonania
4.3.6.) Waga: 50
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia związanymi z realizacją zamówienia to jest: Próbki czyli przykładowej drukowanej publikacji (książki), o cechach i parametrach zbliżonych do parametrów opisanych w specyfikacji publikacji stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia publicznego (załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia), umożliwiających zbadanie spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia oraz dokonania oceny dla kryterium jakości wykonania. Do tej oceny wymagana jest próbka o następujących cechach: wydrukowana w technice offsetowej, w oprawie miękkiej szyto - klejonej, - typu oprawa szwajcarska, wewnątrz z kolorowymi ilustracjami.
Przedmiot próbki, o którym mowa powyżej, będzie podlegał badaniu na potwierdzenie zgodności oferowanych usług z przedmiotem zamówienia oraz będzie podlegał ocenie w ramach kryterium pozacenowego „Jakość wykonania”, zgodnie z rozdz. XV SWZ.
Oferty nie spełniające minimalnego akceptowalnego poziomu jakości dla każdego z parametrów w tabeli służącej ocenie w kryterium „jakość wykonania” (ustalonego na podstawie próbki przedłożonej jako przedmiotowy środek dowodowy) w zostaną odrzucone jako niezgodne z warunkami zamówienia określonymi w SWZ.
W przypadku, gdy w przedłożonej próbce nie będzie możliwa ocena któregoś z parametrów Zamawiający dla danego parametru przyzna zero (0) punktów. Niezłożenie próbki bądź złożenie takiej próbki, dla której niemożliwa będzie identyfikacja jej wytwórcy (drukarni, która zrealizowała przedłożoną próbkę) stanowiło będzie podstawę do odrzucenia oferty Wykonawcy jako niezgodnej z warunkami zamówienia określonymi w SWZ (próbka musi zawierać informację umieszczoną trwale w publikacji lub musi jej towarzyszyć dokument potwierdzający / dowód np. nadruk wewnątrz publikacji lub inne trwałe oznaczenie publikacji, załączona kopia faktury wraz z protokołem odbioru). Przedłożona do oceny próbka winna być zrealizowana przez podmiot, który będzie faktycznie realizował usługę druku publikacji w ramach niniejszego zamówienia publicznego. Sposób oceny próbek w kryterium „Jakość wykonania” zostały opisany został w rozdziale XV SWZ.
Wymaganą, przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu próbkę, o której mowa w niniejszej SWZ należy złożyć, na mocy postanowień art. 65 ust. 2 ustawy Pzp, w postaci drukowanej publikacji (książki) i oznaczyć zgodnie z instrukcją podaną w rozdziale XIX niniejszej SWZ oraz złożyć z zachowaniem nieprzekraczalnego terminu wyznaczonego na składanie ofert w niniejszym postępowaniu. Złożenie próbki do oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. 896), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
oferta winna zawierać:
1) Wypełniony i podpisany formularz OFERTY sporządzony według załączonego wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do
SWZ
2) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ - wg załącznika nr 4 do SWZ – potwierdzające
brak podstaw wykluczenia,
Jeżeli dotyczy – również oświadczenia każdego z Wykonawców spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy,
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii - w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Jeśli umocowanie osoby składającej
ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien
dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia
oferty i podpisania umowy;
4) próbkę do oceny jakości wykonania złożoną odrębnie, z uwzględnieniem odstępstwa co do formy złożenia, na zasadzie
art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 65 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z rozdz. VIII SWZ;
Uwaga! Formularz oferty wraz załącznikami innymi niż próbka, wskazana w niniejszym punkcie - składa się za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z SWZ. Próbkę składa się odrębnie, zgodnie z wymaganiami i wskazaniami
określonymi w rozdziale VIII SWZ – przedmiotowe środki dowodowe. Złożenie próbki do oferty odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe (tekst jednolity
Dz.U. z 2022 896), osobiście lub za pośrednictwem posłańca;
5) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji
zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
2. Spółkę cywilną należy traktować jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację umowy.
4. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania, zatem Zamawiający będzie sprawdzać, czy nie zachodzą, wobec każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt 4), 5)
i 7) ustawy Pzp.
5. Wobec powyższego, oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania 455 oraz z uwzględnieniem zapisów art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający, działając zgodnie z art. 455 ust. 1, dopuszcza również możliwość zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania, w następujących okolicznościach i w zakresie: 1)zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie zostanie zmienione z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów 2) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, 3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: w sytuacji gdy w czasie trwania umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nastąpi konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu wykonania umowy bez naliczania kar umownych; 4) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe, niemożliwych do przewidzenia i
zapobieżenia, których nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwią Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, 5) odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego (wyłącznie w zakresie wynikającym ze zmian prawa); 6) powierzenia określonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia 3. Strony dopuszczają ponadto zmiany treści umowy w zakresie zmiany
sposobu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany terminu wykonania, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi, które szczegółowo zostały opisane w paragrafie 10 projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 3 do SWZ. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w rozdziale XIII (z wyłączeniem próbki) musi być złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośredn. Platformy zakupowej – link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/667375 , a w zakresie próbki do oceny jakości na adres: 31-157 Kraków, Plac Matejki 13 Kancelaria Uczelni pok. 104 I piętro
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-06
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-i-dostawa-albumu-_literkolekcja_-dla-wydzialu-grafiki-akademii-sztuk-pieknych-im.-jana-matejki-w-krakowie%2C-krakow,87996,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/transakcja/667375
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764