logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Malbork: Druk i dostawa informatora oraz ulotek towarzyszących proj. "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych "

Oferta ważna do:12.10.2022 godz. 10:00
Odsłon: 66

Druk i dostawa informatora oraz ulotek towarzyszących proj. "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych "

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
1.3.) Oddział zamawiającego: Zamek Malbork
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276073
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Starościńska 1
1.5.2.) Miejscowość: Malbork
1.5.3.) Kod pocztowy: 82-200
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zamek.malbork.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zamek.malbork.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa instytucja kultury. Muzeum
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i dostawa informatora oraz ulotek towarzyszących proj. "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych "
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25d5d721-3ff2-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372201
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038591/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Druk i dostawa informatora oraz ulotek towarzyszących proj. "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach Program Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.”
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.zamek.malbork.pl/przetargi/40
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.zamek.malbork.pl/przetargi/40 oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Złożenie oferty wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w Dziale XI pkt 6 i 7 SWZ (z wyłączeniem próbki) oraz jej wycofanie odbywa się przy użyciu miniPortalu zamieszczonego na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/. System miniPortal zapewnia bezpłatną możliwość szyfrowania ofert.

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych składających się na ofertę wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w Dziale XI pkt. 7 SWZ (z wyłączeniem próbki) oraz jej wycofanie opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu zamieszczonej na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)
3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 1. Przedmiotowe środki dowodowe (próbki), opisane w opisane w pkt 2 Działu VII SWZ, winny być złożone z zachowaniem nieprzekraczalnego terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. terminu o którym mowa w pkt. 4 Działu XII SWZ.

1.1. Złożenie próbki do oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

1.2. Przedmiotowe środki dowodowe (próbkę) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork), sekretariat muzeum.

1.3. Przedmiotowe środki dowodowe (próbkę) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (koperta, paczka) uniemożliwiającym zapoznanie się z jego zawartością bez uszkodzenia tego opakowania.

1.4. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
„Muzeum Zamkowe w Malborku,
ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork
PRÓBKA do oferty składanej w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Druk i dostawa informatora oraz ulotek towarzyszących projektowi „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa dla Muzeum Zamkowego
w Malborku.
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 12.10.2022 roku o godzinie 11:00.”

3.5. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w Dziale XXII SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w Dziale XXII SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2611.6.1.2022.bm
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: druk i dostawa informatora oraz ulotek towarzyszących projektowi „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa dla Muzeum Zamkowego w Malborku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia został określony w:
2.1. załącznik nr 2 do SWZ: Opis Przedmiotu zamówienia,
2.2. załączniku nr 4 do SWZ: Wzór umowy.
2.3. załączniku nr 5 do SWZ: Formularza oferty cenowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 26 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość
4.3.6.) Waga: 50
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Dziale V pkt 2 SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, określone cechy lub kryteria, opisane w pkt. 4.2. Działu XV SWZ oraz w załączniku nr 2 do SWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, w sposób określony w pkt 3 Działu XII SWZ, niżej opisanego przedmiotowego środka dowodowego o parametrach:
jeden egzemplarz publikacji z nadrukiem na trzech ściętych blokach – nadruk (obrazki) techniką atramentową, we wnętrzu książki powinna być umieszczona wkładka ze skrzydełkami, środek książki: druk farbami UV LED, okładka z nadrukiem (kolor PANTONE).
2. Zgodnie z art. 99 ust 6 Pzp Zamawiający w załączniku nr 2 do SWZ określił proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniające wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (możliwość zastosowania innych materiałów oraz określone w tym zakresie wymagania Zamawiającego).

3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest do złożenia w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) oświadczenia dot. zastosowanych materiałów.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Na ofertę składa się:
1. Formularz oferty (wzór załącznik nr 1 do SWZ),
2. Formularz oferty cenowej (wzór załącznik nr 5 do SWZ)
2.1. W przypadku gdy wykonawca nie załączy do oferty formularza oferty cenowej lub go nie wypełni w części dotyczącej cen jednostkowych netto (kol. 5 tabeli) danej pozycji, jego oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp.
3. Oświadczenie (oświadczenia) z art. 125 ust. 1 Pzp (wzór załącznik nr 3 do SWZ),
4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
5. Przedmiotowy środek dowodowy (próbka).
5.1. Uwaga! Próbka składana jest z wyłączeniem środków komunikacji elektronicznej.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 działu VI SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzania zmian zostały określone w paragrafie 10 wzoru umowy (załącznik nr 4 SIWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę (z wyłączeniem próbki) należy złożyć za pośrednictwem - Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w terminie do 26 dni kalendarzowych od dnia przekazania materiałów przez Zamawiającego, zastrzeżeniem pkt 2 Działu IV SWZ.
2. Jeżeli termin dostawy przedmiotu umowy (termin wykonania przedmiotu umowy) przypadnie na dzień wolny od pracy, to termin ten zostanie przesunięty na pierwszy dzień roboczy po tym terminie.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa
3.1. art. 108 ust. 1 pkt 1) - 6) Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia)
3.2. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835).
Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspominanej ustawy.
4. Pełna nazwa przedmiotowego postępowania to: "Druk i dostawa informatora oraz ulotek towarzyszących projektowi „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa dla Muzeum Zamkowego w Malborku".


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-i-dostawa-informatora-oraz-ulotek-towarzyszacych-proj.-_przebudowa-zabytkowych-budynkow-gospodarczych-na-przedzamczu-zamku-w-malborku-wraz-z-ich-dostosowaniem-do-funkcji-kulturalno-edukacyjnych-_%2C-malbork,88018,ogloszenie.html

https://bip.zamek.malbork.pl/przetargi/40
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Malbork - więcej ofert

  • Malbork: Dam pracę (0)

  • Malbork: Szukam pracy (0)

  • Malbork: Sprzedam (0)

  • Malbork: Kupię (0)

  • Malbork: Dam zlecenie (0)

  • Malbork: Przyjmę zlecenie (0)

  • Malbork: Różności (0)

  • Malbork: Oferty Last minute (0)

  • Malbork: Zamówienia publiczne (23)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764