logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kraków: Druk i dostawa katalogów powystawowych oraz książki w ramach projektu „Nature is my Homeland"

Oferta ważna do:08.03.2021 godz. 10:00
Odsłon: 147

Druk i dostawa katalogów powystawowych oraz książki w ramach projektu „Nature is my Homeland"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6750007570
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Jana Matejki 13
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-157
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.7.) Numer telefonu: 12 299 20 42
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@asp.krakow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia wyższa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i dostawa katalogów powystawowych oraz książki w ramach projektu „Nature is my Homeland"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6039da94-775d-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011344
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000104/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Druk i dostawa katalogów: „Vistula is burning”, „Green Guerillaz” oraz „Śmieć / Śmierć” oraz monograficznej publikacji międzynarodowej "Nature is My homeland" w ramach projektu NAWA
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: 1.1. Postępowania zakupowe prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 1.2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings. 1.3. Korzystanie z platformy zakupowej dostępne jest dla użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.1.4. Złożenia oferty za pośrednictwem platformy zakupowej określa regulamin dostępny na stronie platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 2. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia oferty w niniejszym postępowaniu:2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie zakupowej. Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w innej formie elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) Pzp.2.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych *.doc, *docx, *pdf. 2.3. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2.4. Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale XII SWZ - w formie elektronicznej (odrębne pliki) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę - skompresować do jednego pliku w formacie *.zip.3. W niniejszym postępowaniu zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, wyjaśnienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp@asp.krakow.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)
3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: W przedmiotowym postępowaniu złożenie próbki do oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.a) Zgodnie z przepisami art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie złożenia próbki do oferty, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia próbki, której nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.b) Próbkę do oferty w formie pisemnej Wykonawca musi dostarczyć na adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że:Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków (dalej „ASP w Krakowie”) przetwarza dane zawarte w ofertach, dane znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami). Wśród tych informacji mogą pojawiać się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. 2. W świetle powyższego ASP w Krakowie informuje, że:a. Administratorem Danych (dalej: „Administrator”) jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Jana Matejki 13, 31-157 Kraków, REGON: 000275783, NIP: 675-00-07-570.b. W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora, e-mail: iod@asp.krakow.pl.c. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań o udzielnie zamówienia publicznego. d. Odbiorcą Pani/ Pana danych będą członkowie komisji przetargowych i upoważnieni pracownicy ASP w Krakowie, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.e. Pani/ Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku następującego po roku w, którym zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem umów, które będą przechowywane przez okres lat 10 od dnia 1 stycznia roku następującego po roku w, którym umowa ta została zawarta.f. Posiada Pani/Pan prawo do:• dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania;• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody;• przenoszenia danych;• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym.g. Ma Pani/ pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. h. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/ Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.i. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.j. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.k. ASP w Krakowie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP-3942-1/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 48237,33 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 1 - Druk i dostawa katalogu powystawowego pt. „Stopień niepoznania”/„The Vistula is Burning" w ramach projektu „Nature is my Homeland - międzynarodowe działania twórcze grup artystycznych - pedagogów/ specjalistów/ studentów z 4 uczelni - creative searches/ poszukiwania twórcze/ warsztaty/ sympozja/ publikacje” realizowanego w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” zgodnie z umową nr PPI/APM/2018/1/00006/U/001 z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.5.) Wartość części: 11287,33 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach:Ad.1) dla kryterium „Cena oferty brutto” - C według wzoru: Liczba przyznanych punktów = [cena oferty najtańszej / cena oferty badanej] x 50% x 100 Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 50 pkt.Ad.2) Sposób oceny ofert dla kryterium „Jakość” - J:Ocena złożonych ofert dla kryterium jakość będzie następowała na podstawie załączonego do oferty przykładowego druku (publikacja/ książka wykonana w technice offsetowej w oprawie miękkiej szyto-klejonej, o parametrach równoważnych do specyfikacji książki stanowiącej przedmiot zamówienia pozwalającego na ocenę wskazanych w zamieszczonej poniżej tabeli do oceny parametrów. Przedłożona do oceny próbka winna być zrealizowana przez podmiot, który będzie realizował zamówienie, objęte niniejszą SWZ.W przypadku, gdy w przedłożonej próbce nie będzie możliwa ocena któregoś z parametrów Zamawiający dla danego parametru przyzna zero (0) punktów. Ocena jakościowa próbek nastąpi według wskazanych parametrów druku - zgodnie z tabelą zawartą w rozdziale XV SWZ.Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 50 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
4.3.6.) Waga: 50,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach:Ad.1) dla kryterium „Cena oferty brutto” - C według wzoru: Liczba przyznanych punktów = [cena oferty najtańszej / cena oferty badanej] x 50% x 100 Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 50 pkt.Ad.2) Sposób oceny ofert dla kryterium „Jakość” - J:Ocena złożonych ofert dla kryterium jakość będzie następowała na podstawie załączonego do oferty przykładowego druku (publikacja/ książka wykonana w technice offsetowej w oprawie miękkiej szyto-klejonej, o parametrach równoważnych do specyfikacji książki stanowiącej przedmiot zamówienia pozwalającego na ocenę wskazanych w zamieszczonej poniżej tabeli do oceny parametrów. Przedłożona do oceny próbka winna być zrealizowana przez podmiot, który będzie realizował zamówienie, objęte niniejszą SWZ.W przypadku, gdy w przedłożonej próbce nie będzie możliwa ocena któregoś z parametrów Zamawiający dla danego parametru przyzna zero (0) punktów. Ocena jakościowa próbek nastąpi według wskazanych parametrów druku - zgodnie z tabelą zawartą w rozdziale XV SWZ.Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 50 pkt.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 2 - Druk i dostawa książki pt. „Nature is my Homeland” w ramach projektu „Nature is my Homeland - międzynarodowe działania twórcze grup artystycznych - pedagogów/ specjalistów/ studentów z 4 uczelni - creative searches/ poszukiwania twórcze/ warsztaty/ sympozja/ publikacje” realizowanego w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” zgodnie z umową nr PPI/APM/2018/1/00006/U/001 z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.5.) Wartość części: 22050 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach:Ad.1) dla kryterium „Cena oferty brutto” - C według wzoru: Liczba przyznanych punktów = [cena oferty najtańszej / cena oferty badanej] x 50% x 100 Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 50 pkt.Ad.2) Sposób oceny ofert dla kryterium „Jakość” - J:Ocena złożonych ofert dla kryterium jakość będzie następowała na podstawie załączonego do oferty przykładowego druku (publikacja/ książka wykonana w technice offsetowej w oprawie miękkiej szyto-klejonej, o parametrach równoważnych do specyfikacji książki stanowiącej przedmiot zamówienia pozwalającego na ocenę wskazanych w zamieszczonej poniżej tabeli do oceny parametrów. Przedłożona do oceny próbka winna być zrealizowana przez podmiot, który będzie realizował zamówienie, objęte niniejszą SWZ.W przypadku, gdy w przedłożonej próbce nie będzie możliwa ocena któregoś z parametrów Zamawiający dla danego parametru przyzna zero (0) punktów. Ocena jakościowa próbek nastąpi według wskazanych parametrów druku - zgodnie z tabelą zawartą w rozdziale XV SWZ.Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 50 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
4.3.6.) Waga: 50,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach:Ad.1) dla kryterium „Cena oferty brutto” - C według wzoru: Liczba przyznanych punktów = [cena oferty najtańszej / cena oferty badanej] x 50% x 100 Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 50 pkt.Ad.2) Sposób oceny ofert dla kryterium „Jakość” - J:Ocena złożonych ofert dla kryterium jakość będzie następowała na podstawie załączonego do oferty przykładowego druku (publikacja/ książka wykonana w technice offsetowej w oprawie miękkiej szyto-klejonej, o parametrach równoważnych do specyfikacji książki stanowiącej przedmiot zamówienia pozwalającego na ocenę wskazanych w zamieszczonej poniżej tabeli do oceny parametrów. Przedłożona do oceny próbka winna być zrealizowana przez podmiot, który będzie realizował zamówienie, objęte niniejszą SWZ.W przypadku, gdy w przedłożonej próbce nie będzie możliwa ocena któregoś z parametrów Zamawiający dla danego parametru przyzna zero (0) punktów. Ocena jakościowa próbek nastąpi według wskazanych parametrów druku - zgodnie z tabelą zawartą w rozdziale XV SWZ.Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 50 pkt.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 3 - Druk i dostawa katalogu powystawowego pt. „ŚMIERĆ/ŚMIERĆ" w ramach projektu „Nature is my Homeland - międzynarodowe działania twórcze grup artystycznych - pedagogów/ specjalistów/ studentów z 4 uczelni - creative searches/ poszukiwania twórcze/ warsztaty/ sympozja/ publikacje” realizowanego w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” zgodnie z umową nr PPI/APM/2018/1/00006/U/001 z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.5.) Wartość części: 14900 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach:Ad.1) dla kryterium „Cena oferty brutto” - C według wzoru: cena oferty najtańszej Liczba przyznanych punktów = [cena oferty najtańszej / cena oferty badanej] x 50% x 100 Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 50 pkt.Ad.2) Sposób oceny ofert dla kryterium „Jakość” - J:Ocena złożonych ofert dla kryterium jakość będzie następowała na podstawie załączonego do oferty przykładowego druku (publikacja/ książka wykonana w technice offsetowej w oprawie miękkiej szyto-klejonej, o parametrach równoważnych do specyfikacji książki stanowiącej przedmiot zamówienia pozwalającego na ocenę wskazanych w zamieszczonej poniżej tabeli do oceny parametrów. Przedłożona do oceny próbka winna być zrealizowana przez podmiot, który będzie realizował zamówienie, objęte niniejszą SWZ.W przypadku, gdy w przedłożonej próbce nie będzie możliwa ocena któregoś z parametrów Zamawiający dla danego parametru przyzna zero (0) punktów. Ocena jakościowa próbek nastąpi według wskazanych parametrów druku - zgodnie z tabelą zawartą w rozdziale XV SWZ.Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 50 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
4.3.6.) Waga: 50
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach:Ad.1) dla kryterium „Cena oferty brutto” - C według wzoru: cena oferty najtańszej Liczba przyznanych punktów = [cena oferty najtańszej / cena oferty badanej] x 50% x 100 Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 50 pkt.Ad.2) Sposób oceny ofert dla kryterium „Jakość” - J:Ocena złożonych ofert dla kryterium jakość będzie następowała na podstawie załączonego do oferty przykładowego druku (publikacja/ książka wykonana w technice offsetowej w oprawie miękkiej szyto-klejonej, o parametrach równoważnych do specyfikacji książki stanowiącej przedmiot zamówienia pozwalającego na ocenę wskazanych w zamieszczonej poniżej tabeli do oceny parametrów. Przedłożona do oceny próbka winna być zrealizowana przez podmiot, który będzie realizował zamówienie, objęte niniejszą SWZ.W przypadku, gdy w przedłożonej próbce nie będzie możliwa ocena któregoś z parametrów Zamawiający dla danego parametru przyzna zero (0) punktów. Ocena jakościowa próbek nastąpi według wskazanych parametrów druku - zgodnie z tabelą zawartą w rozdziale XV SWZ.Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 50 pkt.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożeniapodmiotowych środków dowodowych:2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 i 105 Pzp.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi zawierać: 1) Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy, sporządzony według załączonego do SIWZ wzoru (wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 SWZ.3) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialna) - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - w przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 346).5) Przykładowy druk w technice offsetowej - publikacja/ książka wykonana w technice offsetowej w oprawie miękkiej szyto-klejonej [w przypadku części nr 1 i 3] oraz w oprawie szytej z otwartym grzbietem [w przypadku części nr 2], o parametrach pozwalających na ocenę jakości zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w rozdziale XV niniejszej SWZ, zrealizowana przez podmiot, który będzie realizował zamówienie objęte przedmiotowym postępowaniem. Musi być możliwa identyfikacja drukarni, która realizowała przedłożoną próbkę [dowody: np. oznaczenie wewnątrz w próbce (stopka), załączona faktura, protokół odbioru itp.].
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:a) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nastąpi konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, po zaproponowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu wykonania umowy bez naliczania kar umownych;b) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;c) wysokości ceny, w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy;d) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe;e) powierzenia określonego zakresu podwykonawcy;f) zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia;g) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy; - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 Pzp;h) w przypadku konieczności zmiany umowy wynikającej z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp.4. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-08 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-08 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-06
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest druk i dostawa katalogów powystawowych oraz książki w ramach projektu „Nature is my Homeland - międzynarodowe działania twórcze grup artystycznych - pedagogów/ specjalistów/ studentów z 4 uczelni - creative searches/ poszukiwania twórcze/ warsztaty/ sympozja/ publikacje” realizowanego w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” zgodnie z umową nr PPI/APM/2018/1/00006/U/001 z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, z podziałem zamówienia na 3 części2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: dostarczenie wydrukowanego nakładów książek (transport na ryzyko i koszt Wykonawcy) oraz rozładunek i wniesienie do miejsca wskazanego przez odbierającego w imieniu Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13. Koszty związane z dostawą gotowego przedmiotu zamówienia pod wskazane adresy winny zostać wliczone do ceny usług poligraficznych.3. Wszelkie prace i czynności nieopisane w SIWZ, a zdaniem Wykonawcy niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy traktować jako oczywiste, uwzględnić w kosztach realizacji zamówienia i wliczyć do ceny oferty.4. Odbiór wydrukowanego nakładu objętego zamówieniem będzie się odbywał w momencie jego wydania upoważnionemu do odbioru pracownikowi odpowiednio w siedzibie wskazanej w ust. 6 i zostanie potwierdzony jego podpisem na protokole odbioru bez zastrzeżeń. Wzór protokołu stanowi załącznik do umowy. 5. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiającego braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo domagania się wykonania przez Wykonawcę próbnego druku książki (ozalid) oraz ilustracji (proofy kolorystyczne). Przekazanie ich do akceptacji (dostarczenia pod wskazany w § 1 ust. 3 adres) nastąpi w ciągu 3 dni roboczych. Zamawiający dokona oceny ww. materiałów w terminie do 1 dnia roboczego od ich przekazania przez Wykonawcę. W ramach ww. czynności Zamawiający może wnieść uzasadnione uwagi do przekazanego materiału, a Wykonawca zobowiązany jest do poprawy materiału i przedstawienia go do ponownej akceptacji Zamawiającemu w terminie do jednego dnia roboczego od dnia przekazania uwag.7. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w przypadku podania przez Zamawiającego w SWZ, bądź załącznikach do SWZ, nazw materiałów lub znaków towarowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych (rodzaj papieru), jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca oferując produkt równoważny do opisanego w specyfikacji zawartej w załączniku nr 1 do SWZ, jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych zaoferowanego rodzaju papieru do druku, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ (zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp).8. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego rodzaj papieru, spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością produktów Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-i-dostawa-katalogow-powystawowych-oraz-ksiazki-w-ramach-projektu-_nature-is-my-homeland_%2C-krakow,83174,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764