logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kraków: Druk i dostawa książki pt. Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 1950–2020. Geneza, historia, znaczenie dla ochrony dziedzictwa

Oferta ważna do:11.08.2021 godz. 12:30
Odsłon: 60

Druk i dostawa książki pt. Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 1950–2020. Geneza, historia, znaczenie dla ochrony dziedzictwa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6750007570
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Jana Matejki 13
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-157
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.7.) Numer telefonu: + 48 12 299 20 42
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@asp.krakow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i dostawa książki pt. Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 1950–2020. Geneza, historia, znaczenie dla ochrony dziedzictwa
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-546eff7e-ee10-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130345
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000104/09/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Druk publikacji: "Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP: zarys dziejów na tle historii ochrony zabytków w Polsce" oraz pracy naukowo badawczej - WG
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków
komunikacji elektronicznej:
1) Platformy zakupowej do obsługi postępowań o zamówienia publiczne, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow
2) poczty elektronicznej – adres e-mail: zp@asp.krakow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przyużyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:1) Platformy zakupowej do obsługi
postępowań o zamówienia publiczne, dostępnej pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow2) poczty elektronicznej – adres e-mail:
zp@asp.krakow.pl- z zastrzeżeniem, iż oferta wraz z załącznikami, pełnomocnictwa, podmiotowe
środki dowodowe orazzobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby mogą zostać przekazane
wyłącznie za pomocąpowyższej Platformy.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z
Wykonawcami w inny sposób niż przyużyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w
niniejszej SWZ.Zamawiający, zgodnie z art.67 ustawy Pzp, określa wymagania techniczne i
organizacyjnesporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, tj.: 1) Minimalne
wymaganiasprzętowo-aplikacyjne konieczne do przesyłania plików za pomocą poczty
elektronicznej:a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB, procesor Intel IV
2GHz,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows, Mac Os, Linux,c) zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Acrobat
Reader.2) Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej -platformazakupowa.pl:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości
nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2 GB
Ram, procesor IntelPentium IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja10.0,d) włączona obsługa JavaScript,e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f)
platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -
kodowanieUTF8,g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
GłównegoUrzędu Miar.3) Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub
multimedialne stosuje sięmiędzy innymi formaty plików: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls;
.ppt; .docx; .xlsx; .pptx;.csv. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg
(.jpeg) ze szczególnymwskazaniem na .pdf.W postępowaniu występuje sytuacja określona w art. 65
ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp Wobec powyższegoZamawiający częściowo odstępuje od wymagania użycia
środków komunikacji elektronicznej (wzakresie złożenia próbki do oceny jakości) Złożenie próbki do
oferty odbywa się za pośrednictwemoperatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 – Prawo pocztowe (tekst jednolityDz.U. z 2020 poz. 1041 ze zmianami), osobiście lub za
pośrednictwem posłańca.Szczegółowe informacje w zakresie wymagań techniczno - organizacyjnych
dot. korespondencji elektronicznej opisano w rozdziale IX SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)
3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Wymaganą, badaną i ocenianą przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu
próbkę, o której mowa w SWZ należy złożyć, na mocy postanowień art. 65 ust. 2 ustawy Pzp, w postaci
drukowanej jednej książki i oznaczyć zgodnie z instrukcją podaną w rozdziale XIX
SWZ oraz złożyć z zachowaniem nieprzekraczalnego terminu wyznaczonego na składanie ofert w
niniejszym postępowaniu. Złożenie próbki do oferty odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z
2020 poz. 1041 ze zmianami),osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Próbka winna być dostarczona pod adres Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Matejki 13 – Biuro Zamówień Publicznych – I piętro, pokój nr 113. Próbkę należy złożyć zgodnie z wymaganiami, które podano w rozdziale VIII niniejszej SWZ oraz w trwale zamkniętej kopercie, gwarantującej jej nienaruszenie do dnia otwarcia. Na kopercie należy umieścić informację wg wzoru:

Nazwa (firma) Wykonawcy dokładny adres Wykonawcy adres do korespondencji, kontaktowy numer telefonu

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13

Próbka do oceny jakości
w postępowaniu pod nazwą: Druk i dostawa książki pt. Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 1950–2020. Geneza, historia, znaczenie dla ochrony dziedzictwa

– numer referencyjny BZP-3942-37/2021

Nie otwierać przed dniem 11 sierpnia 2021 roku - godziną 13:00*

*w przypadku dokonania przez Zamawiającego zmiany terminu składania ofert należy wpisać aktualny termin

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
zsiedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków (dalej „ASP w Krakowie”) przetwarza dane zawarte w
ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, w wymaganych dokumentach, oświadczeniach, dane znajdujące się w
publiczniedostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o
Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie
zamówieniapublicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
Publicznych(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Wśród tych informacji mogą pojawiać się dane,
które nagruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 - z dnia 27 kwietnia
2016 r. -w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE (ogólne
rozporządzenie oochronie danych) (europa.eu) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”
lub „OgólneRozporządzenie”, mają charakter danych osobowych.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
Ogólnego Rozporządzenia, wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie zamówienia / złożyły
ofertę, Zamawiający informuje, że: Administratorem Danych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157Kraków, NIP: 675-00-07-570 REGON:
000275783.Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Cel
przetwarzania danych osobowych jest związany z prowadzeniem postępowania i realizacją umowy
zawieranej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak postępowania: BZP-
3942-37/2021 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku
prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). Pana/Pani dane
będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w
którym zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem umów,
które będą przechowywane przez okres lat 10. 5)Pani/Pana dane pozyskane w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą członkom komisji
przetargowych i upoważnionym pracownikom ASP w Krakowie jak również wszystkim
zainteresowanym
podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest
jawne. Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w
szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli
obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp
podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi
informatyczne, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym
imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Zgodnie z RODO przysługuje
Pani/Panu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, d) prawo do
ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
skorzystania z tego prawa. Szczegółowe obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27kwietnia 2016r. zostały wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia - rozdział XXV
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia
zgłoszenieżądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP-3942-37/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Druk i dostawa książki pt. Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 1950–2020. Geneza, historia, znaczenie dla ochrony dziedzictwa. Autor publikacji: dr hab. Bogusław Krasnowolski prof. UPJPII/ redaktor prof. dr hab. Marta Lempart - Geratowska
2. Druk w.w. publikacji będzie realizowany na materiałach własnych Wykonawcy
3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
1) niezbędne czynności przygotowawcze
2) druk, oprawę publikacji zgodnie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
3) dostawę nakładu rozumianą jako transport wydrukowanych książek (wraz z wniesieniem we wskazane miejsca w budynku) do siedziby Zamawiającego - Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 30-052 Kraków, ul. Lea 27-29 – Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.
4. Docelowe miejsce dostawy i rozładunku książek znajduje się na parterze budynku, przy portierni. Dojazd do budynku od podwórka, dostępna jest rampa, ułatwiająca rozładunek.
5. Odbiór wydrukowanego nakładu książki objętej zamówieniem, będzie się odbywał w momencie jego wydania upoważnionemu do odbioru pracownikowi Zamawiającego i zostanie potwierdzony jego podpisem na protokole odbioru.
Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiającego braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu zamówienia.
6. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
7. Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy
8. Zamawiający informuje, iż nie dokonał podziału zamówienia na części w niniejszym postępowaniu bowiem przedmiot zamówienia (druk nakładu jednej publikacji) w tym postepowaniu stanowi integralną całość i nie da się go podzielić na odrębne zamówienia. Jest to jednak zamówienie udzielane w częściach, a przedmiotem odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia są kolejne publikacje wydawane przez ASP. Brak podziału na części w postępowaniu nie wpływa na konkurencję. Zamówienie jest o wartości nieprzekraczającej progów UE i z dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego wynika, iż o podobne zamówienia ubiegają się wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa, tak więc zakres zamówienia jest dostosowany do potrzeb sektora MŚP bez konieczności dalszego rozdrabniania zakresu zamówienia.

Wobec powyższego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ, w tym Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ, zostaną odrzucone.
10. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w przypadku podania przez Zamawiającego w SWZ, bądź załącznikach do SWZ, nazw materiałów lub znaków towarowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, jednak o parametrach techniczno - jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki materiałów wymienionych w specyfikacji druku - opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca oferując materiał (rodzaj papieru) równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanego przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ materiału.
W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością materiałów Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań.

11. Podwykonawcy
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2) Zamawiający nie korzysta z przewidzianego w art. 121 Ustawy uprawnienia i nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań
3) W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców (zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp).
4) Brak wskazania w ofercie, zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom będzie uznany jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia.
5) Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
12. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę bądź Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1320 ze zmianami), osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: obsługa maszyn drukujących.
13. Sposób dokumentowania zatrudniania na umowę o pracę przez Wykonawcę (Podwykonawcę) oraz sposoby weryfikacji, w tym zakresie przez Zamawiającego, jak również sankcje z tytułu niespełnienia wymogów w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, szczegółowo uregulowano w załączniku nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
4.3.6.) Waga: 50
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) oraz
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, z przesłanek z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5
i 7 ustawy PZP - wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale VI ust. 1 i 2 SWZ, Wykonawca załącza
do oferty, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy
Pzp, sporządzone na podstawie załącznika nr 4 do SWZ. 2. Podmiotowe środki dowodowe -dokumenty i
oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego - dotyczy
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych – nie
dotyczy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia związanymi z realizacją zamówienia to jest: Próbki czyli przykładowej drukowanej książki (jednego egzemplarza książki) w technice offsetowej, o cechach i parametrach zbliżonych do parametrów opisanych w specyfikacji publikacji stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia publicznego (załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia) tj. książki w oprawie szyto – klejonej, foliowanej, z ilustracjami /rysunkami bądź fotografiami/ czarno białymi i kolorowymi) pozwalającymi na ocenę jakości zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w rozdziale XV niniejszej SWZ, zrealizowana przez podmiot, który będzie realizował zamówienie objęte niniejszą SWZ.
Przedstawiona próbka, będzie podlegała badaniu na potwierdzenie zgodności oferowanych usług z przedmiotem zamówienia oraz będzie podlegała ocenie w ramach kryterium pozacenowego „Jakość”, zgodnie z rozdz. XV SWZ. Zamawiający zastrzega, iż próbka, stanowiąca element oferty wykonawcy, niespełniająca wymagań określonych w niniejszej SWZ (w zakresie parametrów próbki wymienionych powyżej), będzie stanowiła podstawę do odrzucenia oferty Wykonawcy jako nieodpowiadającej treści SWZ.
Ponadto, niezłożenie próbki bądź złożenie takiej próbki, dla której niemożliwa będzie identyfikacja jej wytwórcy (drukarni, która zrealizowała przedłożoną próbkę) stanowiło będzie podstawę do odrzucenia oferty Wykonawcy jako nieodpowiadającej treści SWZ (próbka musi zawierać informację umieszczoną trwale w książce lub musi jej towarzyszyć dokument potwierdzający/ dowód np. nadruk w książce lub inne trwałe oznaczenie książki, załączona kopia faktury wraz z protokołem odbioru). Przedłożona do oceny próbka winna być zrealizowana przez podmiot, który będzie faktycznie realizował usługę druku publikacji w ramach niniejszego zamówienia publicznego. Sposób oceny próbek w kryterium „Jakość” zostały opisany został w rozdziale XV SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta winna zawierać: 1) Formularz OFERTY sporządzony według załączonego wzoru, który
stanowi załącznik nr 2 do SWZ 2) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale VII pkt
1 SWZ - wg załącznika nr 4 do SWZ – potwierdzające brak podstaw wykluczenia. Jeżeli dotyczy
– również oświadczenia każdego z Wykonawców spośród Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia - w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy,
3)dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. Zgodnie z § 13 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii - w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana
do jego reprezentowania, zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru. Jeśli umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien
dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do
złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, 4) próbkę do oceny jakości złożoną
odrębnie- zgodnie z wymaganiami i wskazaniami określonymi w rozdziale VIII SWZ –
przedmiotowe środki dowodowe oraz instrukcją zawartą w rozdziale XIX pkt 4 (odstąpienie w
tym zakresie od formy elektronicznej) 5) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których,
Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie,
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).W przypadku oferty składanej przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka
cywilna), do oferty powinno również zostać załączone:1) pełnomocnictwo dla ustanowionego
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, uprawniające do złożenia oferty w ich
imieniu. Pełnomocnictwo załączone do oferty, powinno zawierać w szczególności: a) wskazanie
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) mocodawców tj. wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z
określeniem adresu siedziby, c) osobę ustanowionego pełnomocnika d) jednoznacznie
wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres
umocowania) Podpisy na pełnomocnictwie muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze.2) oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (dotyczy Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy
Pzp)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument
potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
2. Spółkę cywilną należy traktować jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za realizację umowy.
4. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania, zatem Zamawiający będzie sprawdzać, czy nie zachodzą, wobec
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt 4),5) i 7) ustawy Pzp. 5. Wobec
powyższego, oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania 455 oraz z uwzględnieniem
zapisów art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Zamawiający,
działając zgodnie z art. 455 ust. 1, dopuszcza również możliwość zmianyumowy, bez
przeprowadzenia nowego postępowania, w następujących okolicznościach i wzakresie:1)
zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej zmiany
stawki podatku VAT – wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie zostanie zmienione
z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy
zrealizowanej
zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających
stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do
której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość
wynagrodzenia
netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowychprzepisów2) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w
wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia,
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to
za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów
ustawy,3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: w sytuacji gdy w czasie trwania umowy
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nastąpi konieczność zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z
oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu wykonania umowy bez naliczania kar
umownych;4) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy
wystąpią zdarzenia siły wyższej rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia
pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze
zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania
zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski
żywiołowe, niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, których nie dało się uniknąć nawet
przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwią Wykonawcy wykonanie jego
zobowiązania w części lubcałości,5) odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie
trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego
(wyłącznie w zakresie wynikającym ze zmian prawa); 6) powierzenia określonego zakresu
podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy
wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia3.
Strony dopuszczają ponadto zmiany treści umowy w zakresie zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy lub zmiany terminu wykonania, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 i innych chorób zakaźnych
oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi, które szczegółowo zostały opisane w paragrafie
10 projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 3 do SWZ. Inicjatorem zmian może być
Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-11 12:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow - oferta, a w zakresie próbki do oceny jakości na adres: 31-157 Kraków, Plac Matejki 13 Biuro Zamówień Publicznych I piętro pokój 113
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-09
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-i-dostawa-ksiazki-pt.-wydzial-konserwacji-i-restauracji-dziel-sztuki-akademii-sztuk-pieknych-im.-jana-matejki-w-krakowie%2C-1950%E2%80%932020.-geneza%2C-historia%2C-znaczenie-dla-ochrony-dziedzictwa%2C-krakow,84398,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764