logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Tarnów: Druk i dostawa miesięcznika Tarnów.pl, czasopisma Wiadomości Tarnowskie, plakatów, teczek ofertowych oraz billboardów

11.12.2018
Oferta ważna do:18.12.2018 godz. 11:00
Odsłon: 238

Ogłoszenie nr 659743-N-2018 z dnia 2018-12-10 r.

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa: Druk i dostawa miesięcznika Tarnów.pl, czasopisma Wiadomości Tarnowskie, plakatów, teczek ofertowych oraz billboardów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, krajowy numer identyfikacyjny 851661323, ul. Adama Mickiewicza 2 , 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 68 82 400, e-mail zamowienia@umt.tarnow.pl, faks 14 68 82 545.
Adres strony internetowej (URL): www.tarnow.pl, bip.malopolska.pl/umtarnow
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.malopolska.pl/umtarnow

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
Adres:
Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4, parter sala nr 1a - Kancelaria Główna w Wydziale Organizacyjnym

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i dostawa miesięcznika Tarnów.pl, czasopisma Wiadomości Tarnowskie, plakatów, teczek ofertowych oraz billboardów
Numer referencyjny: WKS.271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania (części zamówienia) i obejmuje: 1.1. Zadanie nr 1 (Część nr 1) „Druk i dostawa miesięcznika Tarnów.pl, czasopisma Wiadomości Tarnowskie, plakatów, teczek ofertowych” Zamówienie obejmuje wydruk oraz dostawę: 1) 12 (dwunastu) numerów 32-stronicowego miesięcznika - gazety „Tarnow.pl” formatu A4: a) pełny kolor (4+4) na papierze kredowym matowym o gramaturze: okładki min. 150 g/m2, środek: min. 115g/m2, całość pokryta lakierem dyspersyjnym mat, b) gazeta spięta drutem na dwie zszywki, c) dostawa raz w miesiącu w transzach po 8 000 sztuk (zapakowane w paczkach po 100 sztuk) począwszy od numeru styczniowego, przez kolejne 12 miesięcy, tj. w 12 (dwunastu) transzach - co daje łączny nakład 96 000 sztuk, 2) 4 (czterech) numerów 4-stronicowego czasopisma „Wiadomości Tarnowskie” w nakładzie po 1 000 sztuk każdy: a) format A3, b) jeden kolor (1+1), c) papier offsetowy ekologiczny koloru ecru o gramaturze min. 70 g/m2, d) dostawa w ciągu roku w 4 (czterech) transzach, po 1 000 sztuk w każdej transzy – co daje łączny nakład 4000 sztuk, 3) plakatów o wymiarze 594 x 841 mm (A1) – łączny nakład 1000 sztuk: a) papier kredowy biały o gramaturze min. 150 g/m2, b) nadruk pełen kolor (4+0), c) dostawa w ciągu roku w 10 (dziesięciu) transzach, po 100 sztuk w każdej transzy, 4) teczek ofertowych – łączny nakład 1 000 sztuk: a) grubość kartonu min. 250 g/m2, b) full color, jednostronna folia mat, lakier UV wybiórczo, składane, wg wykrojnika powierzonego przez Zamawiającego, c) dostawa w ciągu roku w 1 (jednej) transzy w ilości 1 000 sztuk 5) plakatów o wymiarze 1150x 1750 – łączny nakład 225 sztuk: a) papier kredowy biały o gramaturze min. 200 g/m2, b) nadruk pełen kolor ( 4+0), c) dostawa w ciągu roku w 15 transzach po 15 sztuk w każdej transzy 6) plakatów o wymiarze 1190x 1780– łączny nakład 8 sztuk: a) papier kredowy biały o gramaturze min. 200 g/m2 b) nadruk pełen kolor ( 4+0), c) dostawa w ciągu roku w 8 transzach po 1 sztuki w każdej transzy. 1.2. Zadanie nr 2 (Część nr 2) „Druk i dostawa billboardów” Zamówienie obejmuje wydruk oraz dostawę: 1) Bilbordów o wymiarze 600 x 300 cm - łącznie 12 sztuk: a) papier blueback o gramaturze min. 115 g/m2, b) nadruk pełen kolor (4+0), c) dostawa w ciągu roku w 6 transzach, po 2 sztuk w każdej transzy, 2) Bilbordów o wymiarze 390 x 186 cm - łącznie 6 sztuk: a) papier blueback o gramaturze min. 115 g/m2, b) nadruk pełen kolor (4+0), dostawa w ciągu roku w 6 transzach, po 1 sztuce w każdej transzy 3) Bilbordów o wymiarze 504 x 238 cm - łącznie 6 sztuk: a) papier blueback o gramaturze min. 115 g/m2, b) nadruk pełen kolor (4+0), dostawa w ciągu roku w 6 transzach, po 1 sztuce w każdej transzy

II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na formularzu udostępnionym w ramach niniejszej SIWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ (dla części 1) i załącznik nr 3b do SIWZ (dla części 2). 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo), przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej). 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, np. konsorcjum firm, spółkę cywilną): 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty, o których mowa: • w rozdz. VI w ust. 1 pkt 1.1. i ust. 2 pkt. 2.1.SIWZ oraz w ust. 3 SIWZ należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; • w rozdz. VI w ust. 1 pkt 1.2. SIWZ Wykonawcy składają łącznie. 2) Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu i nie mogą naruszać art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty w następujących okolicznościach: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, 2) w przypadku gdy po jej podpisaniu zajdzie uzasadniona konieczność zmiany ilości poszczególnych rodzajów drukowanych materiałów, o których mowa w § 1 umowy - dopuszcza się taką zmianę pod warunkiem, że: a) będzie ona dotyczyć tylko zmiany ilości wskazanych w umowie rodzajów drukowanych materiałów (ilości jednych kosztem ilości drugich), b) zmiana ta nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, c) zmiana ta nie będzie polegać na wprowadzaniu innych niż wymienione w § 1 umowy rodzajów drukowanych materiałów, chyba, że będzie to wynikało z konieczności wyrównania wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości wskazanej w umowie. 3) w przypadku, gdy w czasie trwania umowy nie zostanie wykorzystana cała kwota wynagrodzenia, 4) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w ust. 3 – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych. 5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmiany stawek podatku od towarów i usług - w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu, 6) zmiany podwykonawców, jeżeli Wykonawca w ofercie wykazał, że polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu podwykonawcy - zmiana takiego podwykonawcy jest możliwa jedynie w przypadku wykazania spełniania tego warunku przez proponowanego podwykonawcę; zmiana podwykonawcy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego, 7) zmiany danych adresowych Stron, 8) zmiany warunków i terminów płatności - gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 9) zmiany sposobu realizacji umowy, jeśli rozwiązania zaproponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę przyczynią się do uzyskania wyższej jakości końcowej przedmiotu umowy, a zmiana ta nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, które w chwili zawarcia umowy nie było możliwe do przewidzenia przez Strony i skutkom którego nie można było zapobiec, w szczególności: klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na realizację przedmiotu umowy i/lub inne zdarzenia o podobnym charakterze, których wystąpienie wyklucza realizację umowy. 4. Strona wnioskująca o zmianę umowy w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 przedłoży drugiej Stronie pisemny wniosek o zmianę umowy wraz uzasadnieniem konieczności wprowadzenia takich zmian umowy. Powyższe zmiany dotyczą części nr 1 i części nr 2 zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-18, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Druk i dostawa miesięcznika Tarnów.pl, czasopisma Wiadomości Tarnowskie, plakatów, teczek ofertowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje wydruk oraz dostawę: 1) 12 (dwunastu) numerów 32-stronicowego miesięcznika - gazety „Tarnow.pl” formatu A4: a) pełny kolor (4+4) na papierze kredowym matowym o gramaturze: okładki min. 150 g/m2, środek: min. 115g/m2, całość pokryta lakierem dyspersyjnym mat, b) gazeta spięta drutem na dwie zszywki, c) dostawa raz w miesiącu w transzach po 8 000 sztuk (zapakowane w paczkach po 100 sztuk) począwszy od numeru styczniowego, przez kolejne 12 miesięcy, tj. w 12 (dwunastu) transzach - co daje łączny nakład 96 000 sztuk, 2) 4 (czterech) numerów 4-stronicowego czasopisma „Wiadomości Tarnowskie” w nakładzie po 1 000 sztuk każdy: a) format A3, b) jeden kolor (1+1), c) papier offsetowy ekologiczny koloru ecru o gramaturze min. 70 g/m2, d) dostawa w ciągu roku w 4 (czterech) transzach, po 1 000 sztuk w każdej transzy – co daje łączny nakład 4000 sztuk, 3) plakatów o wymiarze 594 x 841 mm (A1) – łączny nakład 1000 sztuk: a) papier kredowy biały o gramaturze min. 150 g/m2, b) nadruk pełen kolor (4+0), c) dostawa w ciągu roku w 10 (dziesięciu) transzach, po 100 sztuk w każdej transzy, 4) teczek ofertowych – łączny nakład 1 000 sztuk: a) grubość kartonu min. 250 g/m2, b) full color, jednostronna folia mat, lakier UV wybiórczo, składane, wg wykrojnika powierzonego przez Zamawiającego, c) dostawa w ciągu roku w 1 (jednej) transzy w ilości 1 000 sztuk 5) plakatów o wymiarze 1150x 1750 – łączny nakład 225 sztuk: a) papier kredowy biały o gramaturze min. 200 g/m2, b) nadruk pełen kolor ( 4+0), c) dostawa w ciągu roku w 15 transzach po 15 sztuk w każdej transzy 6) plakatów o wymiarze 1190x 1780– łączny nakład 8 sztuk: a) papier kredowy biały o gramaturze min. 200 g/m2 b) nadruk pełen kolor ( 4+0), c) dostawa w ciągu roku w 8 transzach po 1 sztuki w każdej transzy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienia na daną transzę materiałów do druku, o których w rozdz. III ust. 2 pkt. 2.1 ppkt 1 - 6 SIWZ wraz z ich wzorami do druku w formacie pdf z jakością drukarską Zamawiający będzie wysyłał na adres poczty elektronicznej Wykonawcy lub wskazany przez niego serwer FTP z minimum 2 – dniowym wyprzedzeniem, z tym że wzór każdego kolejnego wydania gazety „Tarnow.pl” Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej do każdego 28 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania danego numeru, z wyjątkiem wzoru dot. numeru styczniowego, który zostanie przekazany najpóźniej do dnia 12 stycznia 2019 r. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu poszczególne transze wydrukowanych materiałów w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia dostarczenia mu zamówienia na daną transzę wraz ze wzorem.


Część nr: 2 Nazwa: Druk i dostawa billboardów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje wydruk oraz dostawę: 1) Bilbordów o wymiarze 600 x 300 cm - łącznie 12 sztuk: a) papier blueback o gramaturze min. 115 g/m2, b) nadruk pełen kolor (4+0), c) dostawa w ciągu roku w 6 transzach, po 2 sztuk w każdej transzy, 2) Bilbordów o wymiarze 390 x 186 cm - łącznie 6 sztuk: a) papier blueback o gramaturze min. 115 g/m2, b) nadruk pełen kolor (4+0), dostawa w ciągu roku w 6 transzach, po 1 sztuce w każdej transzy 3) Bilbordów o wymiarze 504 x 238 cm - łącznie 6 sztuk: a) papier blueback o gramaturze min. 115 g/m2, b) nadruk pełen kolor (4+0), dostawa w ciągu roku w 6 transzach, po 1 sztuce w każdej transzy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienia na daną transzę materiałów do druku, o których mowa w rozdz. III ust. 2 pkt. 2.2 ppkt 1-3 SIWZ wraz z ich wzorami do druku w formacie pdf z jakością drukarską Zamawiający będzie wysyłał na adres poczty elektronicznej Wykonawcy lub wskazany przez niego serwer FTP z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu poszczególne transze wydrukowanych materiałów w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia dostarczenia mu zamówienia na daną transzę wraz ze wzorem.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-i-dostawa-miesiecznika-tarnow.pl%2C-czasopisma-wiadomosci-tarnowskie%2C-plakatow%2C-teczek-ofertowych-oraz-billboardow%2C-tarnow,74346,ogloszenie.html

http://bip.malopolska.pl/umtarnow
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764