logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Bielsko-Biała: Druk i dostawa wydawnictw promocyjnych - 4 części

20.10.2018
Oferta ważna do:29.10.2018 godz. 09:00
Odsłon: 292

Ogłoszenie nr 633291-N-2018 z dnia 2018-10-18 r.

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej: Druk i dostawa wydawnictw promocyjnych - 4 części

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Druk i dostawa wydawnictw promocyjnych - 4 części
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, krajowy numer identyfikacyjny 072181741, ul. pl. Ratuszowy 1 , 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 4971 851, e-mail zp@um.bielsko.pl, zp@um.bielsko.pl, faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.um.bielsko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.um.bielsko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.um.bielsko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera.
Adres:
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej- Dziennik Podawczy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i dostawa wydawnictw promocyjnych - 4 części
Numer referencyjny: ZP.271.2.110.2018.AB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1: Folder „Bielsko-Biała”  format: wys.210 mm, szer.230 mm  liczba stron środek: 24  liczba stron okładka: 4  papier środek: Arctic volume ivory 130 g lub równoważny, przy czym najważniejszymi elementami równoważności w rozumieniu Zamawiającego są współczynniki odnoszące się do białości, spulchnienia i nieprzezroczystości  papier okładka: karton 250 g  kolory środek: 4/4  kolory okładka: 4/4  uszlachetnianie okładki: folia mat, lakier UV wybiórczo  oprawa: zeszytowa  pakowanie: po 25 sztuk, każde opakowanie opisane tytułem i ilością i wersją językową  nakład: 5.000 egzemplarzy w polskiej wersji językowej, 5.000 egzemplarzy w angielskiej wersji językowej  dostawa do magazynu mieszczącego się na trzecim piętrze budynku przy placu Ratuszowym 5, z windą o wymiarach: głębokość - 135 cm, światło drzwi – 90 cm  wydawnictwo posiada nr ISBN. Cześć 2: „Bielsko-Biała. Przewodnik turystyczny”.  format: 85 mm x 160 mm  papier środka: terra print silk 80g/m2, lub równoważny, przy czym najważniejszymi elementami równoważności w rozumieniu Zamawiającego są współczynniki odnoszące się do białości, spulchnienia i nieprzezroczystości  papier okładki: kreda mat 150g/m2 + jednostronny lakier offsetowy (mat)  objętość środka: 64  objętość okładki: 4 strony  oprawa: dwie zszywki po dłuższym boku  druk: 4/4  pakowanie: po 100 sztuk, każde opakowanie opisane tytułem, ilością i wersją językową  nakład: 5.000 egzemplarzy w angielskiej wersji językowej  dostawa do magazynu mieszczącego się na trzecim piętrze budynku przy placu Ratuszowym 5, z windą o wymiarach: głębokość - 135 cm, światło drzwi – 90 cm  wydawnictwo posiada nr ISBN Część 3: „Zwiedzaj Bielsko-Białą. Trasy turystyczne. Przewodnik”  format B6: 120 x 176 mm  format okładki: 120 x 176 mm + kieszeń wewnętrzna na mapę, wykonana z PCV, wklejana na 3 stronie okładki  objętość: 112 stron plus okładka  na końcu publikacji znajduje się 9 rozkładanych mapek o formacie 230 x 176 mm składanych do formatu 120 x 176 (uwzględniona spirala), przedstawiających daną trasę turystyczną  okładka: papier kreda mat 250g, folia mat 1/0, kolor 4+4  środki + mapki małe: papier Stella Press 65g HB vol. 1,3, kolor 4+4 lub równoważny, przy czym najważniejszymi elementami równoważności w rozumieniu Zamawiającego są współczynniki odnoszące się do białości, spulchnienia i nieprzezroczystości  mapa: wielokrotnie falcowana, wsuwana do kieszonki na 3 stronie okładki, o wymiarach 330 x 387 mm,  mapa: papier kreda G-Print 130g + lakier offset  oprawa: Wire-O kolorowa  opakowanie zbiorcze: po 50 sztuk, każda paczka opisana tytułem publikacji, ilością i wersją językową  druk środków w wersjach językowych – wymiana czarnej płyty  okładki wymiana CMYK  mapy małe – jeden druk dla wszystkich wersji językowych  mapa duża – jeden druk dla wszystkich wersji językowych, każda z wersji językowych zawiera identyczne elementy składowe  nakład: 1.000 egzemplarzy w polskiej wersji językowej, 1.000 egzemplarzy w niemieckiej wersji językowej  dostawa do magazynu mieszczącego się na trzecim piętrze budynku przy placu Ratuszowym 5, z windą o wymiarach: głębokość - 135 cm, światło drzwi – 90 cm  każda z wersji językowych posiada nr ISBN Część 4: „Bielsko-Biała. Plan miasta”  format: 338 x 491 mm  falcowanie maszynowe 1 + 5 + 1  papier: g-print 90 g lub równoważny, przy czym najważniejszymi elementami równoważności w rozumieniu Zamawiającego są współczynniki odnoszące się do białości, spulchnienia i nieprzezroczystości.  uszlachetnienie: lakier offsetowy obustronnie  druk: obustronny w pełnym kolorze  opakowanie zbiorcze: po 100 sztuk, każda paczka opisana tytułem publikacji, ilością i wersją językową  nakład: 10.000 egz. (w polsko - angielsko - niemieckiej wersji językowej)  dostawa do magazynu mieszczącego się na trzecim piętrze budynku przy placu Ratuszowym 5, z windą o wymiarach: głębokości 135 cm, światło drzwi – 90 cm  wydawnictwo posiada ISBN

II.5) Główny kod CPV: 79820000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: nie dotyczy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta przetargowa (w oryginale) sporządzona na formularzu Oferta, Pełnomocnictwo (w oryginale), 2. Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale bądź potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii) 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale) 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas wykonania zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-29, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacja dotycząca art. 13 RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1;  inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej jest pan Jan Wnuczek, dane kontaktowe: nr telefonu – 33 49 71 721, adres poczty elektronicznej – j.wnuczek@um.bielsko.pl*;  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Usługa wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, ZP.271.2.110.2018.AB, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumen-tacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udzia-łem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Folder „Bielsko-Biała”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Folder „Bielsko-Biała”  format: wys.210 mm, szer.230 mm  liczba stron środek: 24  liczba stron okładka: 4  papier środek: Arctic volume ivory 130 g lub równoważny, przy czym najważniejszymi elementami równoważności w rozumieniu Zamawiającego są współczynniki odnoszące się do białości, spulchnienia i nieprzezroczystości  papier okładka: karton 250 g  kolory środek: 4/4  kolory okładka: 4/4  uszlachetnianie okładki: folia mat, lakier UV wybiórczo  oprawa: zeszytowa  pakowanie: po 25 sztuk, każde opakowanie opisane tytułem i ilością i wersją językową  nakład: 5.000 egzemplarzy w polskiej wersji językowej, 5.000 egzemplarzy w angielskiej wersji językowej  dostawa do magazynu mieszczącego się na trzecim piętrze budynku przy placu Ratuszowym 5, z windą o wymiarach: głębokość - 135 cm, światło drzwi – 90 cm  wydawnictwo posiada nr ISBN.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79820000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: „Bielsko-Biała. Przewodnik turystyczny”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Cześć 2: „Bielsko-Biała. Przewodnik turystyczny”.  format: 85 mm x 160 mm  papier środka: terra print silk 80g/m2, lub równoważny, przy czym najważniejszymi elementami równoważności w rozumieniu Zamawiającego są współczynniki odnoszące się do białości, spulchnienia i nieprzezroczystości  papier okładki: kreda mat 150g/m2 + jednostronny lakier offsetowy (mat)  objętość środka: 64  objętość okładki: 4 strony  oprawa: dwie zszywki po dłuższym boku  druk: 4/4  pakowanie: po 100 sztuk, każde opakowanie opisane tytułem, ilością i wersją językową  nakład: 5.000 egzemplarzy w angielskiej wersji językowej  dostawa do magazynu mieszczącego się na trzecim piętrze budynku przy placu Ratuszowym 5, z windą o wymiarach: głębokość - 135 cm, światło drzwi – 90 cm  wydawnictwo posiada nr ISBN
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79820000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: „Zwiedzaj Bielsko-Białą. Trasy turystyczne. Przewodnik”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3: „Zwiedzaj Bielsko-Białą. Trasy turystyczne. Przewodnik”  format B6: 120 x 176 mm  format okładki: 120 x 176 mm + kieszeń wewnętrzna na mapę, wykonana z PCV, wklejana na 3 stronie okładki  objętość: 112 stron plus okładka  na końcu publikacji znajduje się 9 rozkładanych mapek o formacie 230 x 176 mm składanych do formatu 120 x 176 (uwzględniona spirala), przedstawiających daną trasę turystyczną  okładka: papier kreda mat 250g, folia mat 1/0, kolor 4+4  środki + mapki małe: papier Stella Press 65g HB vol. 1,3, kolor 4+4 lub równoważny, przy czym najważniejszymi elementami równoważności w rozumieniu Zamawiającego są współczynniki odnoszące się do białości, spulchnienia i nieprzezroczystości  mapa: wielokrotnie falcowana, wsuwana do kieszonki na 3 stronie okładki, o wymiarach 330 x 387 mm,  mapa: papier kreda G-Print 130g + lakier offset  oprawa: Wire-O kolorowa  opakowanie zbiorcze: po 50 sztuk, każda paczka opisana tytułem publikacji, ilością i wersją językową  druk środków w wersjach językowych – wymiana czarnej płyty  okładki wymiana CMYK  mapy małe – jeden druk dla wszystkich wersji językowych  mapa duża – jeden druk dla wszystkich wersji językowych, każda z wersji językowych zawiera identyczne elementy składowe  nakład: 1.000 egzemplarzy w polskiej wersji językowej, 1.000 egzemplarzy w niemieckiej wersji językowej  dostawa do magazynu mieszczącego się na trzecim piętrze budynku przy placu Ratuszowym 5, z windą o wymiarach: głębokość - 135 cm, światło drzwi – 90 cm  każda z wersji językowych posiada nr ISBN
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79820000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: „Bielsko-Biała. Plan miasta”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 4: „Bielsko-Biała. Plan miasta”  format: 338 x 491 mm  falcowanie maszynowe 1 + 5 + 1  papier: g-print 90 g lub równoważny, przy czym najważniejszymi elementami równoważności w rozumieniu Zamawiającego są współczynniki odnoszące się do białości, spulchnienia i nieprzezroczystości.  uszlachetnienie: lakier offsetowy obustronnie  druk: obustronny w pełnym kolorze  opakowanie zbiorcze: po 100 sztuk, każda paczka opisana tytułem publikacji, ilością i wersją językową  nakład: 10.000 egz. (w polsko - angielsko - niemieckiej wersji językowej)  dostawa do magazynu mieszczącego się na trzecim piętrze budynku przy placu Ratuszowym 5, z windą o wymiarach: głębokości 135 cm, światło drzwi – 90 cm  wydawnictwo posiada ISBN
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79820000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-i-dostawa-wydawnictw-promocyjnych---4-czesci%2C-bielsko-biala,73700,ogloszenie.html

http://www.um.bielsko.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764