logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Olsztyn: Druk i kolportaż czterech numerów biuletynu zawierającego informacje na temat działań realizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Oferta ważna do:08.03.2023 godz. 10:00
Odsłon: 208

Druk i kolportaż czterech numerów biuletynu zawierającego informacje na temat działań realizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510750309
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Emilii Plater 1
1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 10-562
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.5.7.) Numer telefonu: 895218940
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@warmia.mazury.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warmia.mazury.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i kolportaż czterech numerów biuletynu zawierającego informacje na temat działań realizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e65df5c0-b41a-11ed-9236-36fed59ea7dd
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00113816
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008109/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.51 Zlecenie druku oraz kolportażu biuletynu informacyjnego (kwartalnika) na temat działań realizowanych przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Składanie dokumentów w postępowaniu z wyjątkiem oferty, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza ,,WYŚLIJ WIADOMOŚĆ” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.2. Za datę złożenia dokumentów o których mowa w ust. 1, przyjmuje się kliknięcie przycisku ”WYŚLIJ WIADOMOŚĆ” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych za pośrednictwem platformy zakupowej, opisane zostały w Regulaminie
platformazakupowa.pl oraz Instrukcji dla Wykonawców platformazakupowa.pl, dostępnych na stronie dotyczącej danego
postępowania oraz stronie głównej Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl ,4. Występuje limit objętości plików lub
spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. 5.
Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne
lub multimedialne stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych: .txt; .rtf; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv; .mp3; .wav; .mp4. W celu kompresji danych stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów: .zip lub .7Z.6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.8. Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia
2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 2452)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.18.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest druk i kolportaż czterech numerów biuletynu zawierającego informacje na temat działań realizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-18
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja graficzna okładki
4.3.6.) Waga: 60
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył następujący przedmiotowy środek dowodowy, który będzie podlegać ocenie ofert w kryterium oceny ofert: Projekt okładki biuletynu.
2. Przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć wraz z ofertą.
Projekt okładki biuletynu musi zawierać:
- okładkę przednią oraz tylną,
- tytuł biuletynu tj. „Warmia i Mazury. Region w którym warto żyć”,
- herb województwa warmińsko-mazurskiego,
- grafikę nawiązującą do Warmii i Mazur.
3.Złożony przez Wykonawcę jeden Projekt okładki biuletynu będzie podlegać ocenie przez Zamawiającego w kryterium oceny ofert „Koncepcja graficzna okładki ”.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w treści niniejszej umowy.
2. Dopuszczalna jest zmiana umowy, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.
3. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy polegającej na zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy, jak i terminów druku poszczególnych numerów biuletynu w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego nowego stanu prawnego lub faktycznego w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z:
1) modyfikacji kalendarza wydarzeń realizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (w tym ich wzmożonej dynamiki) powodującego wydłużenie czasu niezbędnego na przekazanie informacji na temat działań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i opracowanie plików do druku;
2) okoliczności trudnych do przewidzenia, przy zachowaniu należytej staranności, w dniu zawarcia Umowy, na które to okoliczności Strony nie miały wpływu, w tym spowodowanych: zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów; siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia
i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia skutków odziaływania siły wyższej na wykonanie zobowiązań umownych.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 3 jest wystąpienie przez wnioskującego o ich dokonanie w umowie do drugiej strony umowy z wnioskiem na piśmie pod rygorem nieważności zawierającym stosowne uzasadnienie dokonania zmian, niezwłocznie od powzięcia wiadomości
o okolicznościach będących podstawą dokonania zmian.
5. Zmiany umowy, o której mowa w ust. 3 nie będą stanowiły podstawy do zwiększenia wynagrodzenia lub naliczenia kar umownych.
6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2 w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia co najmniej o 3%, tj. gdy nastąpił wzrost lub spadek cen tych materiałów lub kosztów co najmniej o 3%. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Strony ustalają jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia datę zawarcia umowy, z zastrzeżeniem przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, wówczas początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.
7. Strony ustalają że punktem odniesienia do zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy będą wyliczenia zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przedstawione przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że strony wykluczają wzrost wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy o wskaźnik wyższy niż kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem podany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie stosownych przepisów prawa, aktualny na pierwszy dzień przypadający po upływie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, a także o kwotę większą niż 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2.

Ujęcie wszystkich zmian umowy przewidzianych w Projektowanych postanowieniach umowy, ze względów technicznych, jest niemożliwe. Zmiany umowy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, będących załącznikiem do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-08 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-08 10:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-06


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-i-kolportaz-czterech-numerow-biuletynu-zawierajacego-informacje-na-temat-dzialan-realizowanych-przez-samorzad-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego.%2C-olsztyn,89372,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764