logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Druk i kolportaż na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 8 nr informatora Kurier Wolski postępowanie numer 28/ZP/21.

Oferta ważna do:09.08.2021 godz. 09:00
Odsłon: 126

Druk i kolportaż na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 8 nr informatora Kurier Wolski postępowanie numer 28/ZP/21.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000184
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. "Solidarności" 90
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-003
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 224435683
1.5.8.) Numer faksu: 224435600
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wola.zzp@um.warszawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wola.waw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i kolportaż na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 8 nr informatora Kurier Wolski postępowanie numer 28/ZP/21.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26f78eef-eacf-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00128878
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001481/08/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Druk i kolportaż informatora "Kurier Wolski"
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym post o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem zapisów pkt 2, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2.Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. 3. Ofertę z zał, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, składa się za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania, wskazanej w Rozdziale I pkt 4 SWZ, tj.: https://zamowienia.um.warszawa.pl, zwanej dalej także Systemem. 4. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem Systemu. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zadania pytań do SWZ także drogą elektroniczną. Pytania należy wówczas kierować na adres wola.zzp@um.warszawa.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania, którego dotyczą. 6.Zamawiający zamieści treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródeł zapytań w Systemie. 7.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ udostępnia w
Systemie. 8. Pozostałe dokumenty w post., w szczególności oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, niewskazane w pkt 3-4, należy przekazywać za pośrednictwem Systemu lub drogą elektroniczną na adres wola.zzp@um.warszawa.pl. 9.Za datę wpływu ww. dokumentów przekazanych
na adres Zamawiającego, przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. Za datę wpływu ww. dokumentów do Zamawiającego przekazanych za pośrednictwem Systemu, przyjmuje się datę ich złożenia/ wysłania w Systemie. 10.Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystaniu Systemu do elektronicznej komunikacji w Wykonawcami udostępnianym pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl. 11.Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej. 12.Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer; komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta; zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge; Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf; 13.Kodowanie i czas odbioru danych: Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar. Pozostałe wymagania i informacje zostały szczegółowo opisane w Rozdziale V SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 28/ZP/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 355960,00 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 119080,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest druk i kolportaż na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 8 numerów informatora Kurier Wolski ISSN 1640 7636 w nakładzie 60 tys. egzemplarzy każdy numer, łącznie 480 tysięcy egzemplarzy, w cyklu nieregularnym, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wydania każdego z 8 numerów informatora. Maksymalny czas wykonania druku wynosi 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego materiałów w formie plików do druku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rodzaj i zakres prac objętych zamówieniem oraz wymagania, dot. wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy - wzór umowy wraz z załącznikami - stanowiący zał nr 6 do SWZ. 3.Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące czynności dotyczące druku i kolportażu. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli i weryfikacji tego zatrudnienia oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy. 4. Zamawiający na sfinansowanie udzielanego zamówienia zamierza przeznaczyć brutto 146.468,40 zł.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania druku
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gramatura papieru
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na druku i kolportażu publikacji (czasopism lub gazet lub
ulotek lub broszur lub biuletynów) wydawanych cyklicznie nie rzadziej niż raz w miesiącu. Wymagany minimalny okres należytego wykonania każdej usługi – 6 miesięcy.

W przypadku zamówień (usług) wykonywanych uznany zostanie zakres już należycie wykonany, który musi potwierdzać spełnianie ww. warunku.

Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, w wykazie o którym mowa w Rozdziale IX część 3 ppkt 1 lit. a) SWZ, należy wskazać usługi, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

2. Zamawiający informuje, iż Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp, ww. warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać wspólnie / łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w złożonym w postępowaniu oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VI pkt 1 SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wzór wykazu usług wykonanych, stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
b) dowody określające, czy wskazane w ww. wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak
6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://zamowienia.um.warszawa.pl
6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:
1. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy Pzp, zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej, chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej.
3. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie przez osobę składającą w aukcji postąpienia w imieniu Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy, wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania postąpień oraz sposób rejestracji Wykonawcy zaproszonego do udziału w aukcji w Systemie, zostały wskazane w tabeli znajdującej się w Rozdziale V SWZ.
5. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://zamowienia.um.warszawa.pl umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Minimalna wartość postąpienia to: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100).
7. Jedynym zmiennym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej będzie cena brutto za realizację zamówienia, podana przez Wykonawców w ofertach złożonych w postaci elektronicznej w terminie wskazanym w Rozdziale XI SWZ i będzie ona, dla każdego Wykonawcy, ceną wyjściową w aukcji elektronicznej. Wykonawcy podczas aukcji będą mieli możliwość obniżania ceny brutto za realizację zamówienia, w stosunku do zadeklarowanych w ww. ofertach.
8. Punkty przyznane przez Zamawiającego poszczególnym Wykonawcom (ofertom) na etapie oceny ofert złożonych w postaci elektronicznej w terminie wskazanym w Rozdziale XI SWZ w kryteriach o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 4 ppkt 2-3 SWZ, nie będą już podlegać zmianie i w trakcie aukcji elektronicznej będą stanowić liczbę niezmienną.
9. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorami określonymi w Rozdziale XIV SWZ.
10. W Formularzu ofertowym, należy wskazać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej oraz adres e-mail do korespondencji. Wskazana osoba musi dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Rodzaj i zakres zmian oraz warunki wprowadzenia zmian wskazane są w projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-09 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-07
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania w tym SWZ wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-i-kolportaz-na-terenie-dzielnicy-wola-m.st.-warszawy-8-nr-informatora-kurier-wolski-postepowanie-numer-28-zp-21.%2C-warszawa,84388,ogloszenie.html

https://zamowienia.um.warszawa.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764