logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Katowice: Druk i oprawa czterech nakładów książek

20.11.2023
Oferta ważna do:27.11.2023 godz. 12:00
Odsłon: 231

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Druk i oprawa czterech nakładów książek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Śląskie w Katowicach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001094121
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: T. Dobrowolskiego 1
1.5.2.) Miejscowość: Katowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 40-205
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki
1.5.7.) Numer telefonu: + 48 32 779 93 01
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeumslaskie.pl/pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Druk i oprawa czterech nakładów książek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f37c2fa-852d-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00500546
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042220/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.9 Druk i oprawa publikacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/846729
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Środkiem komunikacji w niniejszym postępowaniu jest platforma zakupowa, której operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o., zwana dalej „Platformą”, adres: https://platformazakupowa.pl/. Korzystanie przez Wykonawcę z Platformy jest bezpłatne.
3. Niniejsze postępowanie jest dostępne na profilu nabywcy Zamawiającego pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/846729
4. Zamawiający i Wykonawca mogą komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, w sytuacjach awaryjnych, np. nie działa Platforma. W treści korespondencji należy przywołać co najmniej znak sprawy ZP-261-16/23.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przed datą otwarcia ofert dopuszczalne jest przekazywanie drogą elektroniczną wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę. Wiadomość Wykonawca przekazuje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” znajdującego się na stronie niniejszego postępowania.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ drogą elektroniczną. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert itp., Zamawiający będzie zamieszczał na stronie niniejszego postępowania w sekcji „Komunikaty”.
3. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”;
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
5) Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
5. Zamawiający informuje, że:
1) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
2) za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień, pism, wyjaśnień oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego;
3) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania oraz wycofania ofert, a także innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
7. Ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Open Nexus Sp. z o.o. usług nieodpłatnych dla konta użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem domeny platformazakupowa.pl opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl dla użytkowników (Wykonawców), dostępnym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie, o którym mowa w rozdziale IX ust. 14 SWZ;
2) zapoznał i stosuje się do instrukcji o której mowa w rozdziale IX ust. 13 SWZ.
9. Więcej informacji – SWZ rozdz. IX
10. Oferta oraz oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 i 5 SWZ składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy (za wyjątkiem próbek Książek).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:
zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Wykonawca jest zobowiązany złożyć dwie próbki - wykonane przez siebie jeden egzemplarz Książki A i jeden egzemplarz Książki B, o których mowa w rozdz. X ust. 3 pkt 1) lit. a) SWZ opakowane i opisane zgodnie z postanowieniami w rozdziale X ust. 3 pkt 4) SWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Muzeum Śląskim w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, piętro 2, biuro podawcze - pokój nr A.2.14. Książki należy złożyć do terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale XII ust. 1 SWZ. W przypadku złożenia Książek drogą pocztową, o ważności ich złożenia będzie decydowała tylko i wyłącznie data i godzina wpływu do Zamawiającego. Zaleca się próbki opakować tak, by z zawartością opakowania nie można się było zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) posiada statut administratora danych osobowych w stosunku do:
a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
c) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym),
dalej łącznie „Pani/Pana”;
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Śląskie w Katowicach,
ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, tel.: + 48 (32) 779 93 01, e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl;
3) w związku z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@muzeumslaskie.pl;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 2) ustawy Pzp;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także uprawnione instytucje określone przez przepisy prawa;
6) podmiotem przetwarzającym dane jest platformazakupowa.pl, której operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, NIP: 7792363577, KRS: 0000335959;
7) dane osobowe będą przechowywane, przez okres co najmniej 5 lat licząc od początku roku następnego po zakończeniu postępowania, a w przypadku zawarcia umowy do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż 10 lat licząc od początku roku następnego po zawarciu umowy, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
b) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu wynikających z art. 13 lub 14 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. wymagane obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej (osób fizycznych), której dane zostały przekazane Zamawiającemu w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
3. Wykonawcy niebędący osobami fizycznymi zobowiązani są do zapoznania z ww. klauzulą informacyjną wszystkich osób, których dane osobowe przekazywane są przez Wykonawców Zamawiającemu wraz z ofertą lub wraz z jakimkolwiek innym dokumentem lub oświadczeniem.
* Wyjaśnienie: w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-261-16/23
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest druk i oprawa czterech nakładów książek:
1) Kopice. A Story of Beauty Lost (ISBN 978-83-65945-38-9), w nakładzie 500 egz.;
2) Polegli i zamordowani… (ISBN 978-83-65945-41-9), w nakładzie 300 egz.;
3) Ikony dizajnu… (ISBN 978-83-65945-39-6), w nakładzie 500 egz.;
4) Miasto w procesie… (ISBN 978-83-65945-43-3), w nakładzie 500 egz.
Termin wykonania nakładów książek i dostawy do siedziby Zamawiającego:
1) Kopice. A Story of Beauty Lost – do 28 dni kalendarzowych,
2) Polegli i zamordowani… – do 21 dni kalendarzowych,
3) Ikony dizajnu… – do 28 dni kalendarzowych,
4) Miasto w procesie… – do 28 dni kalendarzowych
- licząc od następnego dnia po zaakceptowaniu przez Zamawiającego impozycji elektronicznych do nakładu danej książki. Do powyższego terminu wlicza się czas dostawy do Zamawiającego. Miejsce dostawy: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”) zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą Pzp, na podstawie poniższych kryteriów, którym odpowiada określona liczba punktów. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny ofert do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty środowiskowe
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp
2. Odnośnie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, Zamawiający informuje, że poza okolicznościami o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawcę o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.). Przepisy art. 7 niniejszej ustawy stosuje się.
3. W związku z powyższym do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz. U. z 2023 poz. 1497 ze zm.) - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania, na dzień składania ofert.
4. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć przedmiotowe środki dowodowe.
1) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
a) Wykonawca jest zobowiązany złożyć dwie próbki - wykonane przez siebie jeden egzemplarz Książki A i jeden egzemplarz Książki B (tylko jeden egzemplarz Książki A i jeden egzemplarz Książki B będą brane pod uwagę przy ocenie oferty), o następujących parametrach technicznych:
Książka A:
- środek wydrukowany techniką druku offsetowego w co najmniej czterech kolorach (CMYK),
- zawierająca ilustracje lub zdjęcia wykonane w co najmniej czterech kolorach (CMYK),
- oprawa twarda, szyta, płócienna lub płócienno-papierowa, z tłoczeniem folią na płótnie;
Książa B:
- środek wydrukowany techniką druku offsetowego w co najmniej czterech kolorach (CMYK),
- zawierająca ilustracje lub zdjęcia wykonane w co najmniej czterech kolorach (CMYK),
- oprawa miękka, szyta, typu otabind;
b) Wykonawca musi udowodnić, że złożone wraz z ofertą Książki A i B zostały przez niego wykonane, np. poprzez złożenie oświadczenia w treści Formularza ofertowego. Formularz ofertowy został opracowany przy założeniu, że Wykonawca składa ww. oświadczenie wraz ze złożeniem oferty.
Wykonawca może za pomocą innych przedmiotowych środków dowodowych wykazać, iż Książki (A i B) złożone wraz z ofertą zostały przez niego wykonane. Dowodem może być wpis w stopce redakcyjnej Książki lub inne dokumenty ten fakt potwierdzające. W takiej sytuacji Wykonawca winien odpowiednio zmodyfikować treść ust. 4 Formularza oferty;
2) Ww. próbki (Książki A i B):
a) służą potwierdzeniu, że oferowana przez Wykonawcę usługa druku i oprawy książek spełnia określone przez Zamawiającego wymagania dotyczące prawidłowej realizacji zamówienia oraz posiadają ww. cechy (parametry techniczne) analogiczne do będących przedmiotem zamówienia,
b) będą podlegały ocenie w kryterium „Jakość”;
3) Zamawiający informuje, że Książki A i B podczas badania mogą zostać uszkodzone;
4) Książki A i B, o których mowa w rozdziale X ust. 3 pkt 1) lit. a) SWZ, należy złożyć wyłącznie w postaci fizycznych próbek, w siedzibie Zamawiającego, do terminu składania ofert o którym mowa w rozdziale XII ust. 1 SWZ. Zaleca się próbki opakować tak, by z zawartością opakowania nie można się było zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert. Sposób opisania opakowania z próbkami zawiera rozdział X ust. 3 pkt 4) SWZ.
5) Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdziale X ust. 3 pkt 1) lit. b) SWZ (dowody, że Książki A i B złożone wraz z ofertą została wykonane przez Wykonawcę), Wykonawca składa za pośrednictwem Platformy, w formie lub postaci elektronicznej zgodnie z postanowieniami rozdziału VI ust. 7 i 8 SWZ;
6) Jeżeli Wykonawca nie dostarczy jednego egzemplarza Książki A lub jednego egzemplarza Książki B, o których mowa w rozdziale X ust. 3 pkt 1) lit. a) SWZ do terminu składania ofert, Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy. W przypadku dostarczenia większej ilości Książek niż dwie, Zamawiający wezwie Wykonawcę o wskazanie, które Książki mają zostać zbadane i ocenione przez Zamawiającego;
7) W przypadku gdy złożone Książki A i B nie będą spełniać odpowiednio dla Książki A i B, wszystkich parametrów technicznych, o których mowa w rozdziale X ust. 3 pkt 1) lit. a) SWZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w rozdziale X ust. 3 pkt 1) lit. b) SWZ (dowodów, że Książki A lub B złożone wraz z ofertą zostały wykonane przez Wykonawcę), lub złożone ww. przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Książki (próbki) nie podlegają uzupełnieniu
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wraz ze złożeniem oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy (w tym Wykonawcy wspólnie składającego ofertę) działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, zawierający cenę oferty oraz warunki realizacji zamówienia.
3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
1) oświadczenie wymagane postanowieniami w rozdziale VI ust. 1 SWZ, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki wykluczenia art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz. U. z 2023 poz. 1497 ze zm.);
2) pełnomocnictwo lub inny(-e) dokument(-y) potwierdzający(-e) umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwego rejestru – zgodnie z postanowieniami rozdziału VI ust. 3 SWZ;
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo dla pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa rozdziale VI ust. 4 SWZ (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp),
b) oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI ust. 5 (składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego [t.j.: Dz. U. z 2023 poz. 1497 ze zm.]);
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp). Do ustanowienia powyższego pełnomocnika stosuje się w szczególności przepisy art. 98 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.). Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.
2. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. Zamawiający, działając zgodnie z przepisem art. 58 ust. 4 ustawy Pzp określa następujące wymagania związane z realizacją zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wspólnie realizujących zamówienie):
1) Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy;
2) Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie wyznaczają spośród siebie pełnomocnika (lidera), z którym prowadzona będzie korespondencja i któremu składane będą wszelkie oświadczenia wiedzy i woli Zamawiającego, ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie;
3) Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie wyznaczają spośród siebie pełnomocnika (lidera), z którym prowadzone będą rozliczenia i który będzie składał faktury Zamawiającemu. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, w szczególności nie dopuszcza się składania większej liczby faktur niż jedna w jednym okresie rozliczeniowym (przez pełnomocnika – lidera). Wykonawcy uregulują między sobą wewnętrzne zasady rozliczeń, a zapłata faktury wystawionej przez pełnomocnika (lidera) zwalnia Zamawiającego z obowiązku dokonywania jakichkolwiek dalszych wypłat na rzecz pozostałych wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, a Wykonawcy ci zwalniają Zamawiającego z jakichkolwiek zobowiązań względem nich.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań zgodnie z art. 60 ustawy Pzp.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy - zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, za zgodą obu Stron.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmian przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację umowy - w takim przypadku zmiany umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania przedmiotu umowy i dokumentacji do stanu zgodnego z prawem;
2) zmiana sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą spełniać wymogi określone w niniejszej umowie, niezbędne, do realizacji danej części zamówienia oraz właściwości, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy wynika z przyczyn działania siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależne od woli Stron, na których powstanie żadna ze Stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic, anomalia pogodowe. Termin zostanie wydłużony wyłącznie o okres działania siły wyższej, w okresie którym przedmiot umowy nie będzie mógł być realizowany;
4) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu braku przekazania przez Zamawiającego materiałów do wykonania danego nakładu książki, w terminach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4) umowy. Termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie w takim przypadku wydłużony o czas opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu materiałów do wykonania danego nakładu książki. Ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy po zmianie, przy jednoczesnym zachowaniu terminów częściowych podanych w OPZ, nie będzie jednak dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nie może ulec zmianie;
5) zmiany parametrów technicznych charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu usługi, jednakże pod warunkiem zaproponowania przez Wykonawcę parametrów nie gorszych od opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie umowy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;
6) zmiany formy płatności (z jednoczęściowej na częściową) za realizację danego nakładu książki w przypadku wydłużenia terminu realizacji danego nakładu książki oraz w przypadku niewykonania danego nakładu książki w terminie, przy czym płatności częściowe będą obejmowały maksymalnie 90% ceny danego nakładu książki, pozostała część należności będzie płatna po dokonaniu odbioru końcowego danego nakładu książki;
7) zwiększenie lub zmniejszenie ilości stron danej książki, o ile jest to spowodowane koniecznością zmiany koncepcji wykonania książki. W przypadku zwiększenia ilości stron danej książki, cena jednostkowa za daną książkę (za jeden egzemplarz w danym nakładzie książki) może zostać zwiększona o nie więcej niż 10% ceny brutto;
8) zwiększenie lub zmniejszenie ilości nakładu danej książki, o ile jest to spowodowane koniecznością zmiany koncepcji wykonania książki. W przypadku zwiększenia nakładu danej książki, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwiększone o nie więcej niż 10% ceny brutto danego nakładu książki.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) czy zmiany danych adresowych.
4. Warunkiem dokonania zmiany jest przedłożenie przez jedną ze Stron umowy drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem lub stosownym dokumentem potwierdzającym zasadność dokonania tej zmiany.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy: - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-27 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/846729.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-27 12:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-22
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
Cena


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-i-oprawa-czterech-nakladow-ksiazek%2C-katowice,91567,ogloszenie.html

https://muzeumslaskie.pl/pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764