logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Katowice: Druk i oprawa trzech nakładów książek: Edmund Monsiel…, Teresa Murak…, Niezapomniane…

Oferta ważna do:17.02.2020 godz. 10:00
Odsłon: 100

Ogłoszenie nr 509364-N-2020 z dnia 2020-02-06 r.

Muzeum Śląskie: Druk i oprawa trzech nakładów książek: Edmund Monsiel…, Teresa Murak…, Niezapomniane…

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny 00109412100000, ul. ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 , 40-205 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 7799300-1, 32 2130866, e-mail zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): https://muzeumslaskie.pl/pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.muzeumslaskie.pl/category/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści oraz złożyć pod rygorem nieważności - wyłącznie w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zapisem rozdz. XI ust. 8 SIWZ
Adres:
Muzeum Śląskie w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, piętro 2, biuro podawcze - pokój nr A.2.10

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i oprawa trzech nakładów książek: Edmund Monsiel…, Teresa Murak…, Niezapomniane…
Numer referencyjny: MŚ-ZP-DKB-333-3/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest druk i oprawa trzech nakładów książek: 1) Książka: Edmund Monsiel. Wieczna zagadka, ISBN 978-83-65945-03-7, Format: 210 mm (szerokość) x 210 mm (wysokość) (blok po obcięciu), Nakład: 300 egz., Objętość: 76 stron, Oprawa: miękka, kartonowa, frezowana, klejona; blok klejony; 2) Książka z płytą DVD: Teresa Murak. Jestem, ISBN 978-83-65945-02-0; (płyty DVD zostaną przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy wraz z materiałami do wykonania książki), Format: 200 mm (szer.) x 260 mm (wys.) (netto po złożeniu), Nakład: 700 egz., Objętość: 80 stron + okładka z 1 zaklejonym skrzydełkiem (szer. skrzydełka: 190 mm), okładka: 4 strony, Oprawa: miękka, kartonowa, frezowana, klejona; blok klejony; ; 3) Książka: Niezapomniane. Kobiety w czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku, ISBN 978-83-65945-04-4; Format: 162 mm (szer.) x 235 mm (wys.) (blok po obcięciu); Nakład: 1000 egz.; Objętość: min. 180 stron – max 184 strony + okładka + 2 wyklejki; Oprawa: twarda, płócienna, suchy tłok, w wytłoczeniu wklejona fotografia, bigowana, grzbiet prosty, kapitałka czerwona, blok szyty nićmi. Szczegółową specyfikację techniczną każdego z ww. nakładów książek zawiera rozdz. IV ust. 1 SIWZ niniejszego postępowania. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Miejsce dostawy: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice. 3. Termin gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy na przedmiot zamówienia. Termin gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dla każdego z nakładów odrębnie bez zastrzeżeń. 4. Podwykonawstwo: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2) Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części (zakresu) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i o ile jest to wiadome, należy wskazać wykaz proponowanych podwykonawców. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części (zakresu), którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 3) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. 5. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób pracujących na stanowisku pracy przy obsłudze maszyn drukarskich i introligatorskich, wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie obsługi maszyn drukarskich i introligatorskich (dalej „personel”) będą w okresie realizacji Umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.). 2) Sposób dokumentowania zatrudnienia personelu – regulują zapisy wzoru umowy § 4 ust. 7-8. 3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w rozdz. IV ust. 7 SIWZ, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - regulują zapisy wzoru umowy: § 4 ust. 8-9, § 8 ust. 2 pkt 2.6-2.7 oraz § 11 ust. 1 pkt 1.2. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 7. Oferty równoważne. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w SIWZ określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca może przedstawić ofertę równoważną, jednakże proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takich samych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienie takie należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wymagane jest przedstawienie określonego oznakowania, Zamawiający akceptuje wszystkie oznakowania potwierdzające, że przedmiot zamówienia spełnia równoważne wymagania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania każdego z ww. nakładów i dostawy do siedziby Zamawiającego: do 21 dni kalendarzowych, licząc od następnego dnia po przekazaniu przez Zamawiającego materiałów do wykonania nakładu danej książki. Zamawiający przekaże materiały do wykonania każdej z trzech części przedmiotu umowy, nie później niż do dnia 29.05.2020 r. Materiały do wykonania trzech części przedmiotu umowy zostaną przekazane Wykonawcy w trzech różnych terminach: na nośniku elektronicznym - płyta CD lub DVD, bądź drogą elektroniczną - przesłane na podany przez Wykonawcę adres serwera FTP albo odebrane osobiście przez Wykonawcę lub jego przedstawiciela - zgodnie z wyborem Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania plików do druku każdej z części przedmiotu umowy w tym samym czasie (tj. w tym samym dniu) i w takim przypadku Wykonawcę obowiązuje każdorazowo ww. termin wykonania. Terminy wykonania nie mogą ulegać z tego tytułu jakiemukolwiek wydłużeniu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). Oświadczenie złożyć należy w oryginale, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w sekcji III.4) pkt 1 niniejszego ogłoszenia (rozdziale VII ust. 1 SIWZ.) 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w sekcji III.4) pkt 1 niniejszego ogłoszenia (rozdziale VII ust. 1 SIWZ.) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, nie wezwie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie udostępniony przez Zamawiającego w dniu zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, na stronie na której zamieszczono SIWZ. W przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona jedna oferta, obowiązek złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp nie aktywuje się. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców. Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 369 ze zm.), złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Forma dokumentów: 3.1 Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w sekcji III.4) pkt 1 i 3 niniejszego ogłoszenia (SIWZ rozdz. VII ust. 1 i 3) składane jest w oryginale. 3.2 Dokumenty lub oświadczenia inne niż oświadczenie o którym mowa w sekcji III.4) pkt 1 i 3 niniejszego ogłoszenia (SIWZ rozdz. VII ust. 1 i 3), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (nie dotyczy oferty którą składa się w oryginale). 3.3 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 3.4 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 4. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 5. Ofertę stanowi: 5.1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający cenę oferty, a także warunki realizacji zamówienia; 5.2. jeden egzemplarz książki - w celu dokonania oceny ofert w kryterium „Jakość”. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć (wykonany przez siebie) jeden egzemplarz książki o parametrach technicznych jak najbardziej zbliżonych do parametrów zamieszczonych w opisie przedmiotu zamówienia, tzn. jeden egzemplarz książki (tylko jeden egzemplarz będzie brany pod uwagę przy ocenie oferty):  której środek został wydrukowany techniką druku offsetowego w co najmniej czterech kolorach (CMYK),  zawierającej ilustracje lub zdjęcia wykonane w co najmniej czterech kolorach (CMYK),  która została wykonana w oprawie twardej całopapierowej lub płóciennej + wyklejka, blok szyty. Egzemplarz książki (1 szt.) stanowi integralną część oferty. Wykonawca w celu potwierdzenia, że złożona wraz z ofertą książka została przez niego wykonana, musi przedstawić dowód. Dowodem może być wpis w stopce redakcyjnej lub inny dokument, który potwierdzi, że książkę złożoną wraz z ofertą wykonał Wykonawca. Zamawiający informuje, że dostarczona wraz z ofertą książka w celu dokonania oceny w kryterium „jakość” podczas badania może zostać uszkodzona. 6. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 6.1. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 SIWZ oraz jeżeli dotyczy rozdz. VII ust. 3 SIWZ (sekcji III.4 pkt 1 niniejszego ogłoszenia). 6.2. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty, względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 6.3. Dokumenty o których mowa w rozdz. XI ust. 3 SIWZ – jeżeli dotyczy, tj.: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) lub umowę – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
jakość 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana treści Umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Pzp za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w sytuacji: 2.1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy; 2.2. zmiany parametrów technicznych charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu usługi, jednakże pod warunkiem zaproponowania przez Wykonawcę parametrów nie gorszych od opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana nie będzie miała wpływu na zmianę ceny brutto wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy; 2.3. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn działania siły wyższej. Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty. Termin zostanie wydłużony wyłącznie o okres działania siły wyższej; 2.4. ewentualnej zmiany sposobu wykonania zamówienia z samodzielnego wykonania przez Wykonawcę, na wykonanie z udziałem podwykonawców, zmiany zakresu zamówienia powierzonego do wykonania podwykonawcom, a także zmiany podwykonawcy; 2.5. ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości netto umowy (bez podatku VAT), wynikającej z szczegółowej wyceny przedmiotu zamówienia zawartej w Załączniku nr 2 do Umowy; 2.6. zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu braku przekazania przez Zamawiającego materiałów do wykonania danej książki, w terminie o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy, tj. do dnia 29.05.2020 r. Ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy po zmianie, przy jednoczesnym zachowaniu terminów częściowych podanych w OPZ, nie będzie jednak dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nie może ulec zmianie. 3. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zmiana nr rachunku bankowego, osób realizujących zamówienie oraz zmiana danych adresowych. 4. Warunkiem dokonania zmiany jest przedłożenie przez jedną ze Stron niniejszej Umowy drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem lub stosownym dokumentem potwierdzającym zasadność dokonania tej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-i-oprawa-trzech-nakladow-ksiazek%3A-edmund-monsiel%E2%80%A6%2C-teresa-murak%E2%80%A6%2C-niezapomniane%E2%80%A6%2C-katowice,79230,ogloszenie.html

https://bip.muzeumslaskie.pl/category/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764