logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Druk i spedycja PRASY LEŚNEJ wydawanej przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w 2019 roku

30.12.2018
Oferta ważna do:07.01.2019 godz. 10:00
Odsłon: 195

Ogłoszenie nr 664662-N-2018 z dnia 2018-12-28 r.

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych: Druk i spedycja PRASY LEŚNEJ wydawanej przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w 2019 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, krajowy numer identyfikacyjny 00011577200025, ul. Grójecka 127 , 02-124 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 18 55 353, , e-mail renata.dobrzynska@cilp.lasy.gov.pl, ewa.siwiec@cilp.lasy.gov.pl, faks 22 18 55 371.
Adres strony internetowej (URL): www.lp.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.cilp.lasy.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Przesyłka pocztowa, kurierska.
Adres:
02-124 Warszawa, ul. Grójecka 127

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i spedycja PRASY LEŚNEJ wydawanej przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w 2019 roku
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa Druku i spedycji PRASY LEŚNEJ wydawanej przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w 2019 roku:, tj. „Głosu Lasu”, „Ech Leśnych”, wkładek regionalnych do „Głosu Lasu”, czterech wkładek okolicznościowych do „Głosu Lasu” - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydania tylko jednej, dwóch, trzech wkładek lub niewydania żadnej, „Ech Leśnych”, jednej wkładki okolicznościowej do „Ech Leśnych”, „Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych”. 1. Parametry techniczne czasopism 1) „Głos Lasu” (GL) • Nakład 17 500 egz. • ISSN – 0137-6691 • Wydawnictwo niespecjalistyczne • Częstotliwość: miesięcznik (od stycznia 2019 do grudnia 2019) – 11 wydań, w tym jedno wakacyjne (lipiec - sierpień) zwiększone do 68 kolumn plus okładka. • Objętość: 44 kolumny plus okładka (4 str.), zwiększone: 68 kolumn plus okładka (4 str.) • Format po obcięciu 205 x 285 mm • Okładka: format: 205 x 285 mm, kolorystyka 4 + 4, papier: kreda półmat 135 g/m2 • Środek: format: 205 x 285 mm, 44 str., kolorystyka 4 + 4, papier: kreda półmat 90 g/m2 • Szycie drutem, zeszytowe • Ilustracje kolorowe do 60 proc. w numerze 2) Wkładki regionalne do „Głosu Lasu” • Wkładka regionalna to kwartalna, lokalna mutacja „Głosu Lasu” w danej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (zwanej dalej RDLP), w formie insertu do numeru podstawowego GL. Przewiduje się maksymalnie 17 takich lokalnych mutacji wkładki, które będą wydawane raz na kwartał (tzn. w każdym kwartale będzie do 17 różnych wkładek) – Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia druku mniejszej liczby wydań wkładek regionalnych lub niezlecenia druku wkładek. • Insertowanie wkładek do numeru podstawowego wykonuje Wykonawca na podstawie wytycznych, przekazywanych każdorazowo w trybie roboczym, w miesiącu poprzedzającym miesiąc wydania GL z wkładką. • Łączny nakład kwartalny będzie zmienny, maksymalnie do 17 500 egzemplarzy. Każda z 17 lokalnych wkładek – w nakładzie od 400 do 1500 egz. • Częstotliwość: kwartalnik (wydania w miesiącach: III, VI, IX, XII 2019 r.) • Objętość: 8 stron • Bez okładki • Format: 195 x 280 mm, kolorystyka 4 + 4, papier: kreda półmat 90 g/m2 • Szycie drutem, zeszytowe • Ilustracje kolorowe do 60 proc. w numerze 3) Cztery wkładki okolicznościowe do „Głosu Lasu” • Liczba wydań: cztery razy (Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydania tylko jednej, dwóch, trzech wkładek lub niewydania żadnej) • Wkładki zostaną dołączone do podstawowych numerów GL (każda wkładka do innego numeru) • Insertowanie wkładek do numerów podstawowych wykonuje Wykonawca na podstawie wytycznych, przekazywanych każdorazowo w trybie roboczym, w miesiącu poprzedzającym wydanie GL z wkładką. • Nakład: 17 500 egzemplarzy • Objętość: 8 stron • Bez okładki • Format: 195 x 280 mm, kolorystyka 4 + 4, papier: kreda półmat 135 g/m2 • Szycie drutem, zeszytowe • Ilustracje kolorowe do 60 proc. we wkładce 4) „Echa Leśne” (EL) • Nakład 25 000 egz. • ISSN – 1230-0071 • Wydawnictwo niespecjalistyczne • Częstotliwość: kwartalnik (wydania III, VI, IX, XII 2019 r.) • Objętość: 76 kolumn plus okładka (4 str.) • Środek: format po obcięciu 210 x 255 mm, kolorystyka 4 + 4, papier kreda półmat 90 g/m2 • Okładka: format po obcięciu 210 x 255 mm, kolorystyka 4 + 4, papier kreda półmat 250 g/m2 • Oprawa klejona z grzbietem • Ilustracje kolorowe do 70 proc. w numerze 5) Wkładka okolicznościowa do „Ech Leśnych” ● Liczba wydań: jedno (Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewydania wkładki) ● Nakład 25 000 egz. ● Wydanie jednorazowe ● Objętość 24 kolumny plus okładka (4 str.) ● Środek: format po obcięciu: 210 × 255 mm, kolorystyka 4 + 4, papier: mat 90/m2 ● Okładka: format po obcięciu: 210 × 255 mm, kolorystyka 4 + 4, papier: kreda mat 250 g/m2 ● Oprawa zszyta ● Ilustracje kolorowe do 70 proc. 6) „Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych” (BILP) • Nakład 1350 egz. • ISSN – 1428-5940 • Wydawnictwo specjalistyczne • Częstotliwość: miesięcznik (od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. ), jeden numer łączony, co daje 11 wydań • Objętość zmienna - średnio 44 kolumny plus okładka • Format po obcięciu 205 x 285 mm • Środek: offset 90 g/m2, kolor 1+1 • Okładka: format po obcięciu 205 x 285mm, papier dwustronna kreda 230 g/m2 , kolor 1+1 (zielony) • Szycie drutem, zeszytowe 2. Czas na druk i spedycję: 3 dni (GL i BILP) oraz 5 dni (GL z wkładką, EL) od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego kompletnych materiałów niezbędnych do druku poszczególnych tytułów. 3. Spedycja zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy. Każdy tytuł oddzielnie. Dopuszcza się łączną wysyłkę GL i BILP, jeżeli druk tych tytułów zostanie zakończony w tym samym czasie. 4. Standard pakowania to paczki opakowane w papier bądź zafoliowanie: - Głos Lasu – 50 egz./paczka - Echa Leśne – 30 egz./paczka - BILP – 50 egz./paczka Paczki powinny być opatrzone napisem informacyjnym o zawartości: nazwa tytułu, liczba egzemplarzy, miesiąc wydania. Zadaniem Wykonawcy jest dostarczenie nakładów do odbiorców zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu umowy.

II.5) Główny kod CPV: 79810000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79820000-8
79821000-5
79824000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 550000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt. 6.1. SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ, Wykonawca będzie obowiązany złożyć Zamawiającemu następujące oświadczenia w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ: a) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy PZP (formularz oświadczenia stanowi załącznik 4 do SIWZ) – oryginał podpisany przez Wykonawcę. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą. b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (formularz oświadczenia stanowi załącznik 5 do SIWZ) – oryginał podpisany przez Wykonawcę. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą. 7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik 3 do SIWZ) oryginał podpisany przez Wykonawcę. Oświadczenia nie składa się wraz z ofertą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt. 6.1. SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ, Wykonawca będzie obowiązany złożyć Zamawiającemu następujące oświadczenia w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ: a) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy PZP (formularz oświadczenia stanowi załącznik 4 do SIWZ) – oryginał podpisany przez Wykonawcę. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą. b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (formularz oświadczenia stanowi załącznik 5 do SIWZ) – oryginał podpisany przez Wykonawcę. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą. 7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik 3 do SIWZ) oryginał podpisany przez Wykonawcę. Oświadczenia nie składa się wraz z ofertą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 50,00
Jakość 50,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-i-spedycja-prasy-lesnej-wydawanej-przez-centrum-informacyjne-lasow-panstwowych-w-2019-roku-%2C-warszawa,74459,ogloszenie.html

http://bip.cilp.lasy.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764