logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Druk i wykonanie materiałów wraz z dostawą dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

21.06.2019
Oferta ważna do:27.06.2019 godz. 10:00
Odsłon: 145

Ogłoszenie nr 562864-N-2019 z dnia 2019-06-19 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej: Druk i wykonanie materiałów wraz z dostawą dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 16122452000000, ul. Nowogrodzka 62 a , 02-002 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 224 232, , e-mail przetargi@mcps.com.pl, , faks 226 224 732.
Adres strony internetowej (URL): www.mcps.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.mcps.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mcps.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mcps.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
ul. Nowogrodzka 62A, kancelaria Zamawiającego, III piętro, pok. 307

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i wykonanie materiałów wraz z dostawą dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
Numer referencyjny: MCPS.ZP/AM/351-8/2019/U
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Części 1 jest usługa druku i wykonania materiałów szkoleniowo-edukacyjnych wraz z dostawą dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Wojewódzkiej Kampanii „Porozumienia dla trzeźwości. Część 1 Zamawiający podzieli na: Zamówienie pierwotne zadanie 1 1) opracowanie, skład, druk 20.000 szt. notesów, 2) opracowanie, skład, druk 12.000 szt. notesów- notatników, 3) dostarczenie 2.000 szt. zestawów kredek, zadanie 2 1) opracowanie zawartości merytorycznych, skład, druk 160.000 szt. broszur, 2) opracowanie zawartości merytorycznych, skład, druk 10.000 szt. kolorowanek, 3) opracowanie, druk 1.000 szt. zestawów puzzli, Zamówienie uzupełniające 1) wykonanie i dostawa kolorowanek, o których mowa w pkt. 5.9 OPZ (załącznik nr 1a do SIWZ) – po 2.000 szt. każdego z 2 rodzajów kolorowanek, 2) dostawa zestawów kredek, o których mowa w pkt. 5.13 OPZ (załącznik nr 1a do SIWZ) – 1.000 szt. 3) Wykonanie i dostawa zestawów puzzli, o których mowa w pkt. 5.11 OPZ (załącznik nr 1a do SIWZ) – po 500 szt. każdego z 2 rodzajów puzzli. Zamówienie uzupełniające, może zostać zainicjowane poprzez wysłanie przez Zamawiającego stosownego pisma do Wykonawcy z informacją o rozpoczęciu realizacji ww. zamówienia, z tym że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia uzupełniającego zgodnie z jego ofertą. Pełny (szczegółowy) zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ. 3. Przedmiotem zamówienia Części 2 jest usługa opracowania graficznego (w tym opracowanie min. 3 projektów okładki), składu, łamania, korekty edytorskiej i druku publikacji w nakładzie 1000 egz., (z obszaru pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego. Pełny (szczegółowy) zakres przedmiotu zamówienia Części 2 zawiera załącznik nr 1b do SIWZ. 4. Przedmiotem zamówienia Części 3 jest usługa składu, łamania, korekty edytorskiej, druku wraz z dostarczeniem: „Katalogu branżowego” , „Informatora Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej” wraz z dwoma elementami uzupełniającymi, w ramach projektu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu dla Wydziału ds. Badań Społecznych – Obserwatorium Integracji Społecznej, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na podstawie opisu wzoru makiety (layoutu) wskazanego przez Zamawiającego. Pełny (szczegółowy) zakres przedmiotu zamówienia części 3 wszystkich zadań zawiera załącznik nr 1c do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79820000-8
79822000-2
79821100-6
79822500-7
22100000-1
39294100-0
39162100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 508006,33
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla Części 1, zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje min. dwoma osobami (zespołem Wykonawcy) zdolnymi do wykonania zamówienia, z których: 1) min. jedna z nich (Ekspert ds. opracowania zakresu merytorycznego broszur oraz notesów) posiadający co najmniej: a) posiada minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w zakresie profilaktyki uzależnień, b) jest autorem co najmniej 2 publikacji, np. artykułów w prasie specjalistycznej z zakresu profilaktyki uzależnień. 2) Specjalista ds. opracowania szaty graficznej kolorowanek i puzzli posiadający minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie wykonywania projektów graficznych. W Załączniku nr 7a do SIWZ należy wskazać osoby skierowane do wykonania zamówienia oraz ich kwalifikacje. W celu potwierdzenia kwalifikacji do oferty należy dołączyć CV ww. osób w celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji.  Warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia  Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności wykonał co najmniej 3 (trzy) różne umowy dla różnych odbiorców, których (każdej) przedmiotem było opracowanie graficzne oraz wykonanie i dostawa do odbiorcy materiałów: reklamowych, konferencyjnych lub szkoleniowych, o wartości brutto umowy minimum 30.000,00 zł (każda). Zamawiający nie dopuszcza, aby przedmiot umowy był wykonywany w sposób cykliczny - dostawa przedmiotu umowy max. w jednej transzy.  W przypadku gdy Wykonawca wykonał usługi, które rozliczane były w walutach obcych, to wartość usług należy przeliczyć wg kursu określonego w tabeli A kursów średnich walut obcych NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w odpowiednim publikatorze. Dla części 2 i 3 zamówienia: Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym grafikiem, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, który (warunek łączny) posiada: a) znajomość programów graficznych, b) umiejętność tworzenia grafiki wektorowej (logotypy firm, wykresy, rysunki itp.), dopasowywania czcionki do tekstu, ustalania interlinii, stylu, wielkości wcięć akapitowych, sposobu ustawienia tytułów i śródtytułów publikacji oraz składu komputerowego publikacji (łączenie tekstu ze zdjęciami i układanie ich na stronie), c) umiejętność projektowania "pod maszynę i technologię druku" (znajomość technik drukarskich i grawerskich), d) umiejętność rozpoznawania rodzajów papieru oraz przygotowania wyciągów barwnych. W Załączniku nr 7b i 7c do SIWZ należy wskazać osoby skierowane do wykonania zamówienia oraz ich kwalifikacje (dwie wykonane prace). Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość udziału w realizacji w każdej z części zamówienia jednego, tego samego grafika.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (przekazywane Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Zmiana istotnych postanowień umowy sprawie zamówienia publicznego jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w przypadkach i na warunkach określonych we wzorach umów dla poszczególnych Części, stanowiących załączniki nr 2a, 2b i 2c do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Druk i wykonanie materiałów szkoleniowo-edukacyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Części 1 jest usługa druku i wykonania materiałów szkoleniowo-edukacyjnych wraz z dostawą dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Wojewódzkiej Kampanii „Porozumienia dla trzeźwości. Część 1 Zamawiający podzieli na: Zamówienie pierwotne zadanie 1 1) opracowanie, skład, druk 20.000 szt. notesów, 2) opracowanie, skład, druk 12.000 szt. notesów- notatników, 3) dostarczenie 2.000 szt. zestawów kredek, zadanie 2 1) opracowanie zawartości merytorycznych, skład, druk 160.000 szt. broszur, 2) opracowanie zawartości merytorycznych, skład, druk 10.000 szt. kolorowanek, 3) opracowanie, druk 1.000 szt. zestawów puzzli, Zamówienie uzupełniające 1) wykonanie i dostawa kolorowanek, o których mowa w pkt. 5.9 OPZ (załącznik nr 1a do SIWZ) – po 2.000 szt. każdego z 2 rodzajów kolorowanek, 2) dostawa zestawów kredek, o których mowa w pkt. 5.13 OPZ (załącznik nr 1a do SIWZ) – 1.000 szt. 3) Wykonanie i dostawa zestawów puzzli, o których mowa w pkt. 5.11 OPZ (załącznik nr 1a do SIWZ) – po 500 szt. każdego z 2 rodzajów puzzli. Zamówienie uzupełniające, może zostać zainicjowane poprzez wysłanie przez Zamawiającego stosownego pisma do Wykonawcy z informacją o rozpoczęciu realizacji ww. zamówienia, z tym że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia uzupełniającego zgodnie z jego ofertą. Pełny (szczegółowy) zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9, 22100000-1, 39294100-0, 39162100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 492023,33
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
termin wykonania 30,00
społeczne zatrudnienie 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przygotowanie i druk publikacji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia Części 2 jest usługa opracowania graficznego (w tym opracowanie min. 3 projektów okładki), składu, łamania, korekty edytorskiej i druku publikacji w nakładzie 1000 egz., (z obszaru pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego. Pełny (szczegółowy) zakres przedmiotu zamówienia Części 2 zawiera załącznik nr 1b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79820000-8, 79822000-2, 79821100-6, 79823000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5020,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
termin wykonania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie publikacji dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia Części 3 jest usługa składu, łamania, korekty edytorskiej, druku wraz z dostarczeniem: „Katalogu branżowego” , „Informatora Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej” wraz z dwoma elementami uzupełniającymi, w ramach projektu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu dla Wydziału ds. Badań Społecznych – Obserwatorium Integracji Społecznej, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na podstawie opisu wzoru makiety (layoutu) wskazanego przez Zamawiającego. Pełny (szczegółowy) zakres przedmiotu zamówienia części 3 wszystkich zadań zawiera załącznik nr 1c do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79820000-8, 79823000-9, 79822000-2, 79821100-6, 79822500-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10963,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-i-wykonanie-materialow-wraz-z-dostawa-dla-mazowieckiego-centrum-polityki-spolecznej%2C-warszawa,76713,ogloszenie.html

http://www.mcps.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764