logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Druk książek w oprawie kartonowej i oprawie twardej dla Wydawnictwa Sejmowego w 2021 r.

Oferta ważna do:22.04.2021 godz. 10:00
Odsłon: 155

Druk książek w oprawie kartonowej i oprawie twardej dla Wydawnictwa Sejmowego w 2021 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Kancelaria Sejmu
1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Inwestycyjno-Techniczne
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001103340
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 4/6/8
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-902
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 6942446
1.5.8.) Numer faksu: +48 22 6941149
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro-zam@sejm.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sejm.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Kancelaria Sejmu
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Obsługa Sejmu i jego organów
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk książek w oprawie kartonowej i oprawie twardej dla Wydawnictwa Sejmowego w 2021 r.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3459de0-985a-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030187
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00014629/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Druk i dostawa książek w oprawie kartonowej i oprawie twardej dla Wydawnictwa Sejmowego w 2021 r.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://sejm.gov.pl/zamowienia
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://sejm.gov.pl/zamowienia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami będzie odbywała się poprzez: miniPortal, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP, dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz pocztę elektroniczną zamawiającego: e-mail: biuro-zam@sejm.gov.pl.3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie, o którym mowa w pkt V.4 ppkt 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres e-mail zamawiającego: biuro-zam@sejm.gov.pl.5. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawcy powinni posługiwać się numerem referencyjnym przedmiotowego postępowania.6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 7. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.8. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ .9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt XVIII Rozdziału I SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BIT/3021-8/21(AMW)
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Druk książek w oprawie kartonowej i oprawie twardej dla Wydawnictwa Sejmowego w 2021 r
4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-21
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość 1
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość 2
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia tj. 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 2 do SWZ;2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wykaz przedmiotowych środków dowodowych wymaganych od wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, w opisie kryteriów oceny ofert oraz z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.Zamawiający wymaga złożenia próbek w postaci książek: jednej książki w oprawie kartonowej i jednej książki w oprawie twardej.Próbki nie podlegają uzupełnieniu.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z Formularzem oferty zamieszczonym w Rozdziale III SWZ i zawierać „Kalkulację cenową”.2. Wraz z ofertą należy złożyć:1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (o którym mowa w pkt V.1 SWZ);2) oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) wraz z dokumentami, z których wynika prawo do podpisania oferty; 4) oświadczenie konsorcjum, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;5) dokumenty rejestrowe lub wskazanie skąd zamawiający ma pobrać je samodzielnie;6) przedmiotowe środki dowodowe: próbki w postaci książek: jednej książki w oprawie kartonowej i jednej książki w oprawie twardej.Próbki w postaci książek należy składać do dnia 22.04.2021 r., do godz. 10.00 w Wydziale Podawczym Kancelarii Sejmu, Al. Na Skarpie 16, 00-488 Warszawa. Książki należy umieścić w opakowaniu zaadresowanym następująco: „Kancelaria Sejmu, Biuro Inwestycyjno - Techniczne, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa” i oznaczonej: Próbki w postępowaniu pod nazwą „Druk książek w oprawie kartonowej i oprawie twardej dla Wydawnictwa Sejmowego w 2021 r” Nie otwierać do dnia 22.04.2021 r. do godz.12.00”.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 (słownie: dwa tysiące złotych).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt V.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z pkt 4 Rozdziału IV SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-22 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: http;//miniportal.uzp.gpv.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-22 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Próbki w postaci książek należy złożyć do upływu terminu składania ofert w Wydziale Podawczym Kancelarii Sejmu, Al. Na Skarpie 16, 00-488 Warszawa. Książki należy umieścić w opakowaniu zaadresowanym następująco: „Kancelaria Sejmu, Biuro Inwestycyjno - Techniczne, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa” i oznaczonym: Próbki w postępowaniu pod nazwą „Druk książek w oprawie kartonowej i oprawie twardej dla Wydawnictwa Sejmowego w 2021 r Sposób złożenia oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-ksiazek-w-oprawie-kartonowej-i-oprawie-twardej-dla-wydawnictwa-sejmowego-w-2021-r.%2C-warszawa,83566,ogloszenie.html

http://sejm.gov.pl/zamowienia
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764