logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kielce: Druk materiałów towarzyszących wystawom „Poza ramami”, ”Poetyckość rzeczy. Władysław Hasior” oraz materiałów promocyjnych

Oferta ważna do:14.04.2022 godz. 09:00
Odsłon: 56

Druk materiałów towarzyszących wystawom „Poza ramami”, ”Poetyckość rzeczy. Władysław Hasior” oraz materiałów promocyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Kielcach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366209736
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Zamkowy 1
1.5.2.) Miejscowość: Kielce
1.5.3.) Kod pocztowy: 25-010
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mnki.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnki.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk materiałów towarzyszących wystawom „Poza ramami”, ”Poetyckość rzeczy. Władysław Hasior” oraz materiałów promocyjnych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24087cdf-b580-11ec-9f44-6e63702cb2f7
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00111684
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00057094/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Druk materiałów towarzyszących wystawom "Poza ramami", "Poetyckość rzeczy. Władysław Hasior"

1.3.12 Druk materiałów promocyjnych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mnki.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mnki.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy, dostępnej pod adresem: https://mnki.ezamawiajacy.pl . Wykonawca korzysta z Platformy bezpłatnie.
2. Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z Platformy Wykonawca znajdzie na Platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
3. Składanie ofert i dołączonych do niej dokumentów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy na Platformie na subdomenie Muzeum Narodowego w Kielcach;
https://mnki.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
4) Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
5) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
6) Wykonawca chcąc przystąpić do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bezpłatnie rejestruje się i akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na Platformie.
5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6. Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 2 GB.
7. Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu .zip, .7Z.
9. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
10. Pozostałe informacje zostały zawarte w rozdz. XIII, XIV i XV SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Kielcach, Pl. Zamkowy 1, 25010 Kielce
• inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Narodowym w Kielcach jest Pan Paweł Brzozowski, kontakt: iod@mnki.com.pl, telefon: 41 34 440 14 w. 281;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.);
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.261.2.5.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest druk następujących materiałów towarzyszących wystawom „Poza ramami”, „Poetyckość rzeczy. Władysław Hasior” oraz materiałów promocyjnych - wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego: Muzeum Narodowe w Kielcach, Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce:
1) Druki do wystawy „Poza ramami”
a) Zaproszenie: nakład 400 szt.
b) Plakat B2: nakład 10 szt.
c) Plakat: nakład 1 szt.
d) Pocztówka: nakład 2 wzory po 1000 szt.
e) Bilet: nakład 2000 szt.
2) Druki do wystawy „Poetyckość rzeczy. Władysław Hasior”
a) Zaproszenie: nakład 400 szt.
b) Bilet (pocztówka): nakład 2000 szt.
c) Plakat B2: nakład 10 szt.
d) Plakat: nakład 1 szt.
e) Plakat 100x141 cm: nakład 1 szt.
f) Ulotka: nakład 1500 szt.
3) Druki promocyjne
a) Notes: nakład 100 szt.

2. Wszelkie niezbędne materiały do realizacji zamówienia (projekty graficzne) zostaną przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną lub inną, ustaloną z Wykonawcą.
3. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia został zawarty w rozdz. IV SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria: cena – 100% .
3. Zamawiający wybierze ofertę z największą ilością punktów. Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną.
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykaz pozostałych dokumentów składanych wraz z ofertą:
1) Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tego dokumentu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca w formularzu oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
oraz, o ile dotyczy:
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie a),
c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub inny dokument (np. umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo) – w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 1) SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) terminu - w następujących sytuacjach:
a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
b) zaistnienia okoliczności spowodowanych przez COVID-19, w tym m. in. konieczność odbycia kwarantanny i izolacji po stronie Wykonawcy,
c) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne, lub lokalne, epidemie) za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej niemożliwością wykonania umowy w terminie.
2. Zamawiający przewiduje ponadto zmianę umowy w przypadku zmiany stanu prawnego regulującego wykonanie przedmiotu umowy - w takim przypadkach strony mogą dokonać niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym zmienionymi przepisami.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.1) Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony niezwłocznie i w formie pisemnej.
4. Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy.
5. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-14 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa https://mnki.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-14 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-13


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-materialow-towarzyszacych-wystawom-_poza-ramami_%2C-_poetyckosc-rzeczy.-wladyslaw-hasior_-oraz-materialow-promocyjnych%2C-kielce,86491,ogloszenie.html

https://mnki.ezamawiajacy.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764