logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Katowice: Druk publikacji naukowych opatrzonych numerami ISBN i ISSN

Oferta ważna do:03.06.2020 godz. 10:00
Odsłon: 121

Ogłoszenie nr 540199-N-2020 z dnia 2020-05-19 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Druk publikacji naukowych opatrzonych numerami ISBN i ISSN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 15480000000000, ul. ul. 1 Maja 50 , 40-287 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2577000 w. 7108, 2577108, e-mail bzp@ue.katowice.pl, faks 32 257 74 99,2577108.
Adres strony internetowej (URL): www.ue.katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bzp.ue.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bzp.ue.katowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać: - osobiście lub przesłać kurierem do Biura Zamówień Publicznych – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; 40-068 Katowice; ul. Koszarowa 6, budynek N, segment C, pokój nr 01/47; albo przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (podwójnie zakopertowane) zaadresowane na wierzchniej kopercie na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice. Wewnętrzna koperta musi być opisana jak w pkt. 12.2 SIWZ.
Adres:
40-068 Katowice; ul. Koszarowa 6, bud. N, seg. C, pokój nr 01/47

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk publikacji naukowych opatrzonych numerami ISBN i ISSN
Numer referencyjny: BZP/003/07001/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku i oprawy publikacji naukowych zlecanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na potrzeby Uczelni. 2. Wszystkie zamawiane publikacje będą opatrzone numerami ISBN lub ISSN. 3. Jakość druku, oprawy i pozostałych parametrów (zastosowane materiały, kolorystyka itp.) muszą być zgodne z odpowiednimi normami technicznymi. 4. Postępowanie prowadzone jest w podziale na 2 moduły: a) Moduł I: Druk offsetowy, b) Moduł II: Druk cyfrowy. 5. Podział postepowania na moduły oznacza że Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, gdzie za część rozumie się dany moduł. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia dla danego modułu zostaną odrzucone. 6. Czynności podejmowane przez Zamawiającego i Wykonawcę zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający przygotowuje Wykonawcy w postaci plików PDF, materiały do druku wraz ze szczegółowym zamówieniem, które zostaną umieszczone na serwerze ftp wskazanym przez Wykonawcę. (W celu umożliwienia Wykonawcy zapoznanie się ze sposobem przygotowywania materiałów do druku w plikach pdf. Zamawiający przykładowe pliki zamieszcza w załączniku nr 1 SIWZ). b) Wykonawca każdorazowo w terminie do 3 dni roboczych, licząc od następnego dnia po przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy materiałów do druku, wykonuje egzemplarz próbny publikacji i dostarcza go do siedziby Zamawiającego w celu zatwierdzenia do druku. Na tym etapie możliwe będzie dokonanie ostatecznych poprawek bez dodatkowych kosztów; c) Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wykonanego egzemplarza próbnego, Wykonawca w terminie wynikającym z deklaracji złożonej w Formularzu nr 1 – Druk oferty, licząc od następnego dnia po zaakceptowaniu egzemplarza próbnego, dokonuje druku zamawianych pozycji wydawniczych zgodnie z wymaganym nakładem oraz dostarcza Zamawiającemu we wskazane przez niego miejsce wraz z wniesieniem do określonego pomieszczenia. Nakład przesłany bez uprzedniego zaakceptowania egzemplarza próbnego nie będzie przyjmowany, jako niezgodny z umową. d) Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie każdorazowo protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący Załącznik nr 1 do umowy; e) W przypadku, gdy druk będzie wymagał usunięcia wad lub dokonania poprawek Zamawiający wyznaczy termin na ich wykonanie i powtórzy czynności odbioru; f) Wykonawca dodatkowo zobowiązany będzie do przekazania 15 obowiązkowych egzemplarzy wszystkich wykonanych publikacji do 14 bibliotek (zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych). Listę uprawnionych bibliotek wraz z ilością egzemplarzy zawiera załącznik nr 2 do umowy (szczegółowo w § 8 w projekcie umowy stanowiącym Formularz nr 8 i 9 SIWZ – odpowiednio dla każdego modułu). g) Pod pojęciem „arkusz drukarski” rozumie się jednostkę miary zawierającą 16 stron wydrukowanego tekstu w formacie książki objętej zamówieniem – Formularze nr 3 i 4 SIWZ. 7. Charakterystyka techniczna wariantów wydawniczych ma odzwierciedlenie w Formularzach nr 3 i 4 SIWZ stanowiących kalkulacje ceny ofertowej dla poszczególnych modułów. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian w zakresie charakterystyki technicznej podanej w SIWZ. 8. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zamówione publikacje oraz egzemplarze próbne Wykonawca dostarczył własnym transportem do siedziby Zamawiającego, od którego będzie również sukcesywnie odbierał przygotowane do druku materiały wraz z indywidualnym zamówieniem szczegółowo opisującym parametry każdej pozycji wydawniczej (nakład, format, kolorystyka, liczba stron, rodzaj oprawy, materiały, czas realizacji zamówienia itp.) 9. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie z własnych materiałów tzn. koszty materiałów i usługi druku z oprawą oraz wszelkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 10. Dodatkowo, Formularze nr 3 i 4 SIWZ stanowiące kalkulacje ceny ofertowej odpowiednio dla poszczególnych modułów oraz projekty umów stanowiących Formularze nr 8 i 9 SIWZ – odpowiednio dla każdego modułu zawierają informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79810000-5
79811000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Klauzula zatrudnieniowa. 2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 108), osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) w zakresie modułu I - usług introligatorskich. b) w zakresie modułu II - usług introligatorskich. 3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.12.1. SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.12.1. SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania) 5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.12.1. czynności, Zamawiający przewiduje kary umowne. Sposób egzekwowania i wysokość kar umownych zawarto w § 11 projektów umów stanowiących odpowiednio dla modułu I i modułu II Formularz nr 8 i Formularz nr 9 SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • Dotyczy modułu I: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę druku i oprawy (techniką offsetową) książek o łącznej wartości co najmniej 50 000,00 złotych brutto. • Dotyczy modułu II: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę druku i druku i oprawy (techniką cyfrową) książek o łącznej wartości co najmniej 25 000,00 złotych brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. a) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego z Wykonawców oddzielnie) 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia; składa dokument, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24.ust. 1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5pkt. 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: a) Wykazu usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - sporządzony według wzoru – Formularza nr 5 i/lub 6 SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa, są: • referencje, • inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo, (które należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii), jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik- dotyczy również Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli w toku postępowania Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie 6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie 6 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 6.3.1.a) SIWZ. 7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w pkt 6.3.1.a) SIWZ dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 8. Oświadczenia o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców składane są w oryginale. 9. Dokumenty należy dostarczyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem: a) oświadczeń sporządzonych według Formularza nr 2A SIWZ, b) oświadczeń sporządzonych według Formularza nr 2B SIWZ, c) oświadczeń o braku lub przynależności do grupy kapitałowej – Formularz nr 7 SIWZ, - które należy dostarczyć w oryginale. 10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin wykonania druku poszczególnych pozycji wydawniczych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia transmisji on-line z otwarcia ofert. Najpóźniej na dwa dni przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania link do transmisji on-line.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Moduł I: Druk offsetowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku i oprawy publikacji naukowych zlecanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na potrzeby Uczelni. 2. Wszystkie zamawiane publikacje będą opatrzone numerami ISBN lub ISSN. 3. Jakość druku, oprawy i pozostałych parametrów (zastosowane materiały, kolorystyka itp.) muszą być zgodne z odpowiednimi normami technicznymi. 4. Czynności podejmowane przez Zamawiającego i Wykonawcę zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający przygotowuje Wykonawcy w postaci plików PDF, materiały do druku wraz ze szczegółowym zamówieniem, które zostaną umieszczone na serwerze ftp wskazanym przez Wykonawcę. (W celu umożliwienia Wykonawcy zapoznanie się ze sposobem przygotowywania materiałów do druku w plikach pdf. Zamawiający przykładowe pliki zamieszcza w załączniku nr 1 SIWZ). b) Wykonawca każdorazowo w terminie do 3 dni roboczych, licząc od następnego dnia po przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy materiałów do druku, wykonuje egzemplarz próbny publikacji i dostarcza go do siedziby Zamawiającego w celu zatwierdzenia do druku. Na tym etapie możliwe będzie dokonanie ostatecznych poprawek bez dodatkowych kosztów; c) Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wykonanego egzemplarza próbnego, Wykonawca w terminie wynikającym z deklaracji złożonej w Formularzu nr 1 – Druk oferty, licząc od następnego dnia po zaakceptowaniu egzemplarza próbnego, dokonuje druku zamawianych pozycji wydawniczych zgodnie z wymaganym nakładem oraz dostarcza Zamawiającemu we wskazane przez niego miejsce wraz z wniesieniem do określonego pomieszczenia. Nakład przesłany bez uprzedniego zaakceptowania egzemplarza próbnego nie będzie przyjmowany, jako niezgodny z umową. d) Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie każdorazowo protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący Załącznik nr 1 do umowy; e) W przypadku, gdy druk będzie wymagał usunięcia wad lub dokonania poprawek Zamawiający wyznaczy termin na ich wykonanie i powtórzy czynności odbioru; f) Wykonawca dodatkowo zobowiązany będzie do przekazania 15 obowiązkowych egzemplarzy wszystkich wykonanych publikacji do 14 bibliotek (zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych). Listę uprawnionych bibliotek wraz z ilością egzemplarzy zawiera załącznik nr 2 do umowy (szczegółowo w § 8 w projekcie umowy stanowiącym Formularz nr 8 i 9 SIWZ – odpowiednio dla każdego modułu). g) Pod pojęciem „arkusz drukarski” rozumie się jednostkę miary zawierającą 16 stron wydrukowanego tekstu w formacie książki objętej zamówieniem – Formularze nr 3 i 4 SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9, 79810000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin wykonania druku poszczególnych pozycji wydawniczych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Moduł II: Druk cyfrowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku i oprawy publikacji naukowych zlecanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na potrzeby Uczelni. 2. Wszystkie zamawiane publikacje będą opatrzone numerami ISBN lub ISSN. 3. Jakość druku, oprawy i pozostałych parametrów (zastosowane materiały, kolorystyka itp.) muszą być zgodne z odpowiednimi normami technicznymi. 4. Czynności podejmowane przez Zamawiającego i Wykonawcę zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający przygotowuje Wykonawcy w postaci plików PDF, materiały do druku wraz ze szczegółowym zamówieniem, które zostaną umieszczone na serwerze ftp wskazanym przez Wykonawcę. (W celu umożliwienia Wykonawcy zapoznanie się ze sposobem przygotowywania materiałów do druku w plikach pdf. Zamawiający przykładowe pliki zamieszcza w załączniku nr 1 SIWZ). b) Wykonawca każdorazowo w terminie do 3 dni roboczych, licząc od następnego dnia po przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy materiałów do druku, wykonuje egzemplarz próbny publikacji i dostarcza go do siedziby Zamawiającego w celu zatwierdzenia do druku. Na tym etapie możliwe będzie dokonanie ostatecznych poprawek bez dodatkowych kosztów; c) Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wykonanego egzemplarza próbnego, Wykonawca w terminie wynikającym z deklaracji złożonej w Formularzu nr 1 – Druk oferty, licząc od następnego dnia po zaakceptowaniu egzemplarza próbnego, dokonuje druku zamawianych pozycji wydawniczych zgodnie z wymaganym nakładem oraz dostarcza Zamawiającemu we wskazane przez niego miejsce wraz z wniesieniem do określonego pomieszczenia. Nakład przesłany bez uprzedniego zaakceptowania egzemplarza próbnego nie będzie przyjmowany, jako niezgodny z umową. d) Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie każdorazowo protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący Załącznik nr 1 do umowy; e) W przypadku, gdy druk będzie wymagał usunięcia wad lub dokonania poprawek Zamawiający wyznaczy termin na ich wykonanie i powtórzy czynności odbioru; f) Wykonawca dodatkowo zobowiązany będzie do przekazania 15 obowiązkowych egzemplarzy wszystkich wykonanych publikacji do 14 bibliotek (zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych). Listę uprawnionych bibliotek wraz z ilością egzemplarzy zawiera załącznik nr 2 do umowy (szczegółowo w § 8 w projekcie umowy stanowiącym Formularz nr 8 i 9 SIWZ – odpowiednio dla każdego modułu). g) Pod pojęciem „arkusz drukarski” rozumie się jednostkę miary zawierającą 16 stron wydrukowanego tekstu w formacie książki objętej zamówieniem – Formularze nr 3 i 4 SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9, 79811000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
Termin wykonania druku poszczególnych pozycji wydawniczych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-publikacji-naukowych-opatrzonych-numerami-isbn-i-issn%2C-katowice,80242,ogloszenie.html

http://www.bzp.ue.katowice.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764