logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Lublin: Druk wydawnictw dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (magazyn wydawnictw – ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z rozładunkiem: zadanie 1 i zadanie 2.

Oferta ważna do:27.07.2021 godz. 10:00
Odsłon: 99

Druk wydawnictw dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (magazyn wydawnictw – ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z rozładunkiem: zadanie 1 i zadanie 2.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Lublinie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387167680
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Zamkowa 9
1.5.2.) Miejscowość: Lublin
1.5.3.) Kod pocztowy: 20-117
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.7.) Numer telefonu: 815379641
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mnwl.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mnwl.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk wydawnictw dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (magazyn wydawnictw – ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z rozładunkiem: zadanie 1 i zadanie 2.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbb6120c-e867-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00119057
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00078950/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Druk wydawnictw
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub opcjonalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail: zamowienia@mnwl.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej(ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym: ZP.271.3.2021
5. Za termin przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
.6. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej w ofercie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 16. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
16.1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm) oraz art.
13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
16.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie.
16.1.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@muzeumlubelskie.pl.
16.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
16.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
16.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas przewidziany przepisami prawa.
16.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp.
16.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
16.1.8. Posiada Pani/Pan:
16.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
16.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
16.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
16.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
16.1.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
16.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych oso-bowych;
16.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
16.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobo-wych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 284540 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 54800 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

druk wydawnictw dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (magazyn wydawnictw – ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z rozładunkiem:
5.1. Zadanie 1: druk i oprawa książek:
1) L. Kwiatkowska-Frejlich, Marian Nikodemowicz architekt lwowski,
2) B. Oratowska, Dziewczęta w KL Ravensbruck,
3) Najważniejsze badania archeologiczne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1a (zadanie 1 ) -1b (zadanie 2) do SWZ -opis przedmiotu zamówienia.
5.8. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym.
5.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.10. Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w opisie przedmiotu zamówienia pochodzące od konkretnych producentów są określone minimalnymi parametrami technicznymi i użytkowymi, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanych w specyfikacji warunków zamówienia, składając określony Wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych wraz z dowodami – dokumentami, o których mowa w pkt 4.10. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności).
5.11. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację dostaw oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, tj. w szczególności:
5.11.1. Jeśli materiały lub urządzenia wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pochodzą od konkretnych producentów oznacza to, że określają one minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia oferowane przez Wykonawcę. Wykonawca może zaoferować materiały i urządzenia, które spełniają co najmniej wszystkie minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
5.11.2. Jeśli materiały lub urządzenia wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pochodzą od konkretnych producentów oznacza to, że stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawsze może
zaoferować materiały lub urządzenia, które są jakościowo tożsame z opisanym
materiałem lub urządzeniem lub są jakościowo lepsze.
5.11.3. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego
rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie
charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
4.2.5.) Wartość części: 46000 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteriami oceny ofert dla zadań 1, 2 są:
1. Cena – 60 %.

2. Okres gwarancji - 40 %.
Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę w każdym zadaniu (tj. części zamówienia) będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.

Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie (tj. oddzielnie zadanie 1 i oddzielnie zadanie 2).

Zamawiający w każdym zadaniu (tj. części zamówienia) wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

druk wydawnictw dla Muzeum Narodowego w Lublinie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (magazyn wydawnictw – ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z rozładunkiem: Zadanie 2:
1) Zeszyt „Bolesław Prus”,
2) Zeszyt „Stefan Żeromski”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1a (zadanie 1 ) -1b (zadanie 2) do SWZ -opis przedmiotu zamówienia.
5.8. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym.
5.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.10. Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w opisie przedmiotu zamówienia pochodzące od konkretnych producentów są określone minimalnymi parametrami technicznymi i użytkowymi, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanych w specyfikacji warunków zamówienia, składając określony Wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych wraz z dowodami – dokumentami, o których mowa w pkt 4.10. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności).
5.11. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację dostaw oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, tj. w szczególności:
5.11.1. Jeśli materiały lub urządzenia wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pochodzą od konkretnych producentów oznacza to, że określają one minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia oferowane przez Wykonawcę. Wykonawca może zaoferować materiały i urządzenia, które spełniają co najmniej wszystkie minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
5.11.2. Jeśli materiały lub urządzenia wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pochodzą od konkretnych producentów oznacza to, że stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawsze może
zaoferować materiały lub urządzenia, które są jakościowo tożsame z opisanym
materiałem lub urządzeniem lub są jakościowo lepsze.
5.11.3. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego
rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie
charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
4.2.5.) Wartość części: 8800 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteriami oceny ofert dla zadań 1, 2 są:
1. Cena – 60 %.

2. Okres gwarancji - 40 %.
Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę w każdym zadaniu (tj. części zamówienia) będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.

Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie (tj. oddzielnie zadanie 1 i oddzielnie zadanie 2).

Zamawiający w każdym zadaniu (tj. części zamówienia) wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy oraz podmiotu
udostępniającego zasoby jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt .1.3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.
4.Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
8.4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie z zał. nr 4 do SWZ).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 2.1. oświadczenie wymagane w pkt 5.5 oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt 1.4. (o ile zachodzi taka okoliczność) winien złożyć każdy wykonawca.Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia; 2.2. Dokumenty wymagane w pkt 5.11.winien złożyć każdy wykonawca.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz zmian dokonanych z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp.
2.Zmiany treści umowy mogą dotyczyć:
1)przedłużenia terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, z przyczyn niezależnych od stron umowy:
a)strajków u producenta oferowanego asortymentu lub jego podwykonawców kooperantów, przestojów produkcyjnych niezależnych od producenta,
b)wystąpienia Siły Wyższej lub okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności
-zmiana terminu jest dopuszczalna tylko o okres trwania okoliczności, będących podstawą zmiany; zaistnienie przyczyn zmiany terminu musi być drugiej stronie przedstawione niezwłocznie po jej ujawnieniu wraz z szczegółowym uzasadnieniem przyczyn zmiany. 2)wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie jego wysokości w przypadku, gdy nastąpiła zmiana powszechnie obowiązującego prawa regulującego stawkę podatku VAT (ceny netto nie ulegają zmianie);
3)zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:
a)zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
b)zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia,
c)zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
4.Wniosek strony o dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2 winien zostać przesłany drugiej stronie na piśmie i zawierać dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem. Proponowane zmiany nie mogą prowadzić do pogorszenia stanu technicznego lub zmniejszenia wartości użytkowej produktu wskazanego w ofercie Wykonawcy. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany lub po złożeniu propozycji zmiany, Strona pisemnie poinformuje drugą Stronę o możliwościach i warunkach wprowadzenia zmian.
5.Wprowadzane w umowie zmiany nie mogą prowadzić do obniżenia jakości przedmiotu zamówienia w innych aspektach niż objęte zmianami.
6.Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
7.Postanowienia niniejszej umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 6 zostaną zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-27 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAPi udostępnionego również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-27 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-25
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Wykonawcy zobowiązani są złożyć:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg załącznika nr 3) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwach ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani (wg załącznika nr 3) - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.
3. Oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.
4. Podmiotowe środki dowodowe, wykazujące przesłanki określone w art. 110 ust. 2, w przypadku zajścia okoliczności określonych w art. 108 ust 1 pkt 1, 2,5;
5. W przypadku zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanych w specyfikacji warunków zamówienia wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych wraz z dowodami – dokumentami.
6. Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
7. Dodatkowe informacje dot. terminu wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia:
Zadanie nr 1: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy, tj. 28 dni
Zadanie nr 2: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy, tj. 28 dni


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/druk-wydawnictw-dla-muzeum-narodowego-w-lublinie-oraz-dostarczenie-do-siedziby-zamawiajacego-%28magazyn-wydawnictw-%E2%80%93-ul.-zamkowa-9%2C-lublin%29-wraz-z-rozladunkiem%3A-zadanie-1-i-zadanie-2.%2C-lublin,84323,ogloszenie.html

https://miniportal.uzp.gov.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764