logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Jarocin: Działania informacyjne i promujące Gminę Jarocin

Oferta ważna do:01.12.2021 godz. 10:00
Odsłon: 124

Działania informacyjne i promujące Gminę Jarocin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAROCIN
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854702
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10
1.5.2.) Miejscowość: Jarocin
1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
1.5.7.) Numer telefonu: 627499502
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@jarocin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Działania informacyjne i promujące Gminę Jarocin
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e208beee-4c63-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00280850
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000710/16/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Działania informacyjne i promujące Gminę Jarocin
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://jarocin.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://jarocin.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu:
1) w zakresie ofert – Platformy Zakupowej MARKETPLANET pod adresem:
https://jarocin.ezamawiajacy.pl,
2) w pozostałym zakresie: poczty elektronicznej: zielinska@jarjarocin.pl.
2. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
Zamawiającego pod adresem https://jarocin.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony
o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło,
wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
4. Szczegółowe zasady korzystania z Platformy Zakupowej znajdują się
w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” - Instrukcja dla Wykonawcy.
5. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) Wymagania sprzętowo – aplikacyjne:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji
w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 2) Dopuszczalne
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00234861/01 z dnia 2021-10-18 Pliki o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg,
jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip,
7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako
zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
4) Oznaczenie czasu odbioru danych:
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
6. Oferta oraz pozostałe dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być opatrzone podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
7. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowalnego podpisu elektronicznego:
a) Dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formacie PAdES,
b) Dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAsES.
8. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego:
a) Dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
b) Dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podlpsem zewnętrznym lub
otaczającym.
9. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego:
a) Wielkośc dokumentów nie może przekraczać 10MB, dostępny format podpisu „xml”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gmina Jarocin
Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
Tel.: 62 749 95 00
Fax.: 62 747 22 25
Poczta elektroniczna: office@jarocin.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iodo@jarocin.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz pkt. RODO (obowiązek informacyjny)
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WR-RGK.271.1.42.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są działania informacyjne i promujące Gminę Jarocin, mające na celu zwiększenie świadomości opinii publicznej o działaniach podejmowanych przez Gminę i kreowanie jej pozytywnego wizerunku.
Wszystkie materiały i gadżety promocyjne muszą zawierać logo lub herb Gminy Jarocin, które dostępne są dla Wykonawcy na portalu www.jarocin.pl w zakładce: Menu - O Jarocinie, chyba że Zamawiający wskaże inne wymagane oznakowanie.
Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przedstawić projekt materiałów i gadżetów promocyjnych do akceptacji. Wykonawca musi otrzymać akceptację Zamawiającego przed produkcją materiałów i gadżetów promocyjnych w terminie do 2 dni roboczych (chyba, że dalsze zapisy SIWZ mówią inaczej). Wykonawca zobowiązany jest do znakowania gadżetów i materiałów promocyjnych z zachowaniem pełniej kolorystyki lub wersji jednokolorowej logo lub herbu Gminy Jarocin.
Treści komunikatów, oświadczeń, informacji przygotowywanych i publikowanych przez Wykonawcę musi być każdorazowo uzgadniania z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest do otrzymania akceptacji zgody Zamawiającego na lokalizację poszczególnych billboardów.
Wykonawca zobowiązany jest do podania osoby do kontaktu wraz z jej numeru komórkowego, który będzie dostępny dla Zamawiającego w gotowości od godz. 6.00 do 22.00 od poniedziałku do niedzieli. Zamawiający zobowiązuje się do wskazania osoby do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą.
Wykonawca zobowiązany jest do reagowania w ciągu maksymalnie do 30 minut od czasu otrzymania od Zamawiającego informacji na zaistniałe zdarzenie. Reakcja może polegać na przybyciu do siedziby Zamawiającego lub zamieszczeniu informacji na profilu społecznościowym Gminy Jarocin, przygotowaniu i rozesłaniu komunikatu prasowego (do mediów uzgodnionych z Zamawiającym), przygotowaniu przemówienia lub pisma okolicznościowego oraz informacji lub zwołaniu konferencji prasowej (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego). Ww. treści muszą być każdorazowo uzgadniane i zaakceptowane przez Zamawiającego.
Wszystkie materiały lub informacje przygotowywane w ramach zamówienia muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do wskazania osób, które bezpośrednio w imieniu Zamawiającego będą dokonywały akceptacji projektów.
2. Szczegółowy opis zamówienia przedstawia Załącznik nr 9 oraz Załącznik nr 3 - projekt umowy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, aktualną wiedzą techniczną, należytą starannością i w oparciu o obowiązujące normy oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
22462000-6 Materiały reklamowe
92111250-9 Produkcja filmów informacyjnych
22300000-3 Pocztówki, karty okolicznościowe i inne druki
30199792-8 Kalendarze
79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe
22200000-2 Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny
22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki
92210000-6 Usługi radiowe
79341100-7 Doradcze usługi reklamowe

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani [art. 462 ust. 2].
4.2.6.) Główny kod CPV: 79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki

22200000-2 - Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

22300000-3 - Pocztówki, karty okolicznościowe i inne druki

22462000-6 - Materiały reklamowe

30199792-8 - Kalendarze

79341100-7 - Doradcze usługi reklamowe

92111250-9 - Produkcja filmów informacyjnych

92210000-6 - Usługi radiowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – „C”
Czas reakcji – „T”
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – „D”
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji – „T”
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – „D”
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał:
• co najmniej jedną usługę na zamówienie jednostki samorządu terytorialnego, obejmującą :
- opracowanie i publikację materiałów informacyjno-promocyjnych – min.15 szt.
- przeprowadzanie kampanii reklamowych na wielkoformatowych nośnikach reklamowych typu bilbord – min.10 szt.
- przeprowadzania kampanii promocyjno-reklamowych w radiu (produkcja i emisja spotów radiowych) – min.10 szt.
- prowadzenie kanału w mediach społecznościowych – usługa wykonywana przez co najmniej 1 rok
- wykonanie gadżetów reklamowych o łącznej wartości co najmniej: 15.000,00 zł netto
- opracowanie i wydruk materiałów promocyjno-informacyjnych:
• ulotka (format dowolny) – min.1 szt.
• informator (co najmniej 16 stron, format min. A4) – min.1 szt.

Wykonawca w wykazie usług wskaże nazwę JST na rzecz której świadczona była usługa oraz adres strony internetowej/portalu informacyjnego.

b) Osób:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zapewni, wśród osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia udział ekspertów:
- Eksperta 1 – osobę posiadającą doświadczenie w przygotowaniu materiałów prasowych o tematyce dotyczącej działalności samorządu terytorialnego oraz posiadającą doświadczenie w pracy w redakcji gazety lub czasopisma;

- Eksperta 2 – osobę posiadającą doświadczenie we współpracy
z dziennikarzami/redakcjami gazet, czasopism, rozgłośni radiowych
i telewizyjnych oraz w organizacji konferencji prasowych, w tym co najmniej 3 konferencji prasowych o zasięgu ogólnopolskim;

- Eksperta 3 – osobę posiadającą doświadczenie w prowadzeniu min. 3 kanałów/profili w mediach społecznościowych przez co najmniej 1 rok, w tym co najmniej jednego profilu jednostki samorządu terytorialnego;

- Eksperta 4 – osoba posiadająca doświadczenie w tworzeniu projektów graficznych na zlecenie samorządu terytorialnego w postaci:
grafik – min. 10 szt.
reklam na bilbordy – min. 10 szt.
zaproszeń – min. 10 szt.
Pod pojęciem projektów grafik należy rozumieć projekt plakatu, ogłoszenia, grafiki do kampanii w mediach społecznościowych, infografik itp.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
b) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ,
c) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ;
b) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 8 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) ulotki wykonanej dla jednostki samorządu terytorialnego,
2) informatora wykonanego dla jednostki samorządu terytorialnego (min. 12 stron, format A4).

Zgodnie z art. 107 ust. 2 uPzp jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1) ulotki wykonanej dla jednostki samorządu terytorialnego,
2) informatora wykonanego dla jednostki samorządu terytorialnego (min. 12 stron, format A4)
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ poza aplikacją.
Formularz generowany przez Platformę Zakupową jest ,,narzędziem technicznym” niezbędnym
do złożenia oferty na Platformie, nie stanowi on jednak faktycznego formularza ofertowego.
2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
4) Kosztorys ofertowy (załącznik nr 10 do SWZ);
5) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X ust. 9.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na formularzu oferty złożą
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we
WzorzeUmowy,stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-01 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://jarocin.ezamawiajacy.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-01 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-30
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej.
2. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
1) w sprawach przedmiotu zamówienia: Pan Bartosz Pawełczyk, Pani Sylwia Gola, tel. (62) 749-95-03.
2) w sprawach procedury: Pani Alicja Zielińska, tel. 535 157 419.
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
4. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/dzialania-informacyjne-i-promujace-gmine-jarocin%2C-jarocin,85414,ogloszenie.html

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Jarocin - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764