logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Koleczkowo, woj. pomorskie: Emisja spotów reklamowych na nośnikach multimedialnych - ekranach LED

02.04.2014
Oferta ważna do:06.04.2014 godz. 14:00
Odsłon: 568

Numer ogłoszenia: 106836 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: "EKO DOLINA" Sp. z o.o. , Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce, 84-207 Koleczkowo, woj. pomorskie, tel. 058 6725000, faks 058 6727474.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekodolina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Emisja spotów reklamowych na nośnikach multimedialnych - ekranach LED.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na emisji spotów reklamowych na nośnikach multimedialnych - ekranach LED na potrzeby działań promocyjnych Zamawiającego, zgodnie z warunkami opisanymi w umowie oraz zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie projekty graficzne niezbędne do realizacji w/w zadania zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Zapewnienie emisji spotu reklamowego na ekranie LED w Rumi a) Lokalizacja: Rumia b) Ekran LED powinien być zlokalizowany w miejscu dużego natężenia ruchu samochodowego i bardzo dobrej widoczności, prostopadły do kierunku ruchu jazdy samochodów. c) Wielkość/Rozmiar ekranu: minimum 23 m2; d) Liczba nośników: 1 e) Spoty 15-sekundowe wyświetlane z częstotliwością co najmniej 1 raz na 5 minut. f) Czas emisji reklamy: codziennie w godz. 6.00 - 22.00 g) Termin emisji spotu (4 miesiące) zgodnie z etapami: I etap - 01.05.2014r. - 30.06.2014r. - projekt nr 1 II etap - 01.07.2014r. - 31.08.2014r. - projekt nr 2 2. Zapewnienie emisji spotu reklamowego na ekranie LED w Wejherowie a) Lokalizacja: Wejherowo b) Ekran LED powinien być zlokalizowany w miejscu dużego natężenia ruchu samochodowego i bardzo dobrej widoczności, prostopadły do kierunku ruchu jazdy samochodów. c) Wielkość/Rozmiar ekranu: minimum 18 m2; d) Liczba nośników: 1 h) Spoty 15-sekundowe wyświetlane z częstotliwością co najmniej 1 raz na 5 minut. e) Czas emisji reklamy: codziennie w godz. 6.00 - 22.00 f) Czas emisji spotu (4 miesiące) zgodnie z etapami: I etap - 01.05.2014r. - 30.06.2014r. - projekt nr 1 II etap - 01.07.2014r. - 31.08.2014r. - projekt nr 2 3. Zapewnienie emisji spotu reklamowego na ekranie LED w Gdyni a) Lokalizacja: Gdynia b) Ekran LED powinien być zlokalizowany w miejscu dużego natężenia ruchu samochodowego i bardzo dobrej widoczności, prostopadły do kierunku ruchu jazdy samochodów. c) Wielkość/Rozmiar ekranu: minimum 24 m2; d) Liczba nośników: 2 i) Spoty 15-sekundowe wyświetlane z częstotliwością co najmniej 1 raz na 5 minut. e) Czas emisji reklamy: codziennie w godz. 6.00-22.00 f) Termin emisji spotu (4 miesiące) zgodnie z etapami: I etap - 01.05.2014r. - 30.06.2014r. - projekt nr 1 II etap - 01.07.2014r. - 31.08.2014r. - projekt nr 2.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia). Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia na dzień składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: (i) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia), (ii) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia na dzień składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: (i) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia) (ii) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia na dzień składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: (i) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia) (ii) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia na dzień składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów: (i) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z zapisów art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP - musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia), (ii) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia na dzień składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie art. 144. ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy odbywać się będą zgodnie z zapisem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. i wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Są one możliwe w zakresie. a) zmiany terminów emisji spotów na Nośnikach, jeżeli będzie to uzasadnione okolicznościami po stronie Zamawiającego jak np. zmiana terminów prowadzenia działań promocyjnych lub wystąpieniem siły wyższej zdefiniowanej w SIWZ, b) co do wysokości ceny wskazanej w §6 ust.1, w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, c) zmiany ceny wymienionej w §6 ust. 1 w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i usług [VAT] będącej skutkiem zmiany przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu umowy o wartość zmienionego w ten sposób podatku VAT. d) Zmiany w zakresie podmiotów opisanych w §112 wzoru umowy z jednoczesnym zachowaniem warunku opisanego w §112 ust. 2 wzoru umowy, w przypadku gdy zmiana taka wynikać będzie z konieczności zmiany sposobu realizacji usługi przez Wykonawcę. e) Zmiany, zawartego w ofercie Wykonawcy, zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości usług, terminów wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie to wynikać z konieczności zmiany sposobu wykonania umowy przez Wykonawcę (w przypadku nie wskazania w ofercie zakresu prac powierzonych podwykonawcom - zmiany polegającej na wprowadzeniu możliwości wykonywania umowy przez podwykonawców pod warunkiem wskazania zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości pracy, terminów wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie to wynikać z konieczności zmiany sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę). 3. Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu postępowania: 1) Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, może Wykonawca lub Zamawiający. 2) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis proponowanych zmian i informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na realizację umowy. 3) mPo otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane wyżej. 4) W przypadku upływu terminu podanego w pkt 3) i nie uzyskania jednej z odpowiedzi tam opisanych, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ekodolina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: EKO DOLINA Sp. z o.o.Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo w budynku administracyjnym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2014 godzina 14:00, miejsce: EKO DOLINA Sp. z o.o.Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo w budynku administracyjnym w Kancelarii - parter..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Termin wykonania zamówienia Etap 1 - 01.05.2014r. do 30.06.2014r. Etap II - 01.07.2014r. do 31.08.2014r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/emisja-spotow-reklamowych-na-nosnikach-multimedialnych---ekranach-led%2C-koleczkowo%2C-woj.-pomorskie,53037,ogloszenie.html

http://www.ekodolina.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Koleczkowo, woj. pomorskie - więcej ofert

  • Koleczkowo, woj. pomorskie: Dam pracę (0)

  • Koleczkowo, woj. pomorskie: Szukam pracy (0)

  • Koleczkowo, woj. pomorskie: Sprzedam (0)

  • Koleczkowo, woj. pomorskie: Kupię (0)

  • Koleczkowo, woj. pomorskie: Dam zlecenie (0)

  • Koleczkowo, woj. pomorskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Koleczkowo, woj. pomorskie: Różności (0)

  • Koleczkowo, woj. pomorskie: Oferty Last minute (0)

  • Koleczkowo, woj. pomorskie: Zamówienia publiczne (9)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764