logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Wielowieś: Gmina Wielowieś: Dostawa pomocy dydaktycznych, na potrzeby realizacji projektu "Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś”

15.04.2018
Oferta ważna do:25.04.2018 godz. 09:30
Odsłon: 208

Ogłoszenie nr 544235-N-2018 z dnia 2018-04-13 r.

Gmina Wielowieś: Dostawa pomocy dydaktycznych, na potrzeby realizacji projektu "Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Wykonanie niniejszego zamówienia podlega współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu pn.: „Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś” nr WND-RPSL.11.01.04-24-02CG/17, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wielowieś, krajowy numer identyfikacyjny 27625767600000, ul. ul. Główna 1 , 44187 Wielowieś, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 378 500, e-mail ekologia@wielowies.pl, faks 322 378 509.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wielowies.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.wielowies.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wielowieś, pokój nr 1 (parter, sekretariat)
Adres:
Urząd Gminy Wielowieś, ul. Główna 1; 44-187 Wielowieś

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych, na potrzeby realizacji projektu "Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś”
Numer referencyjny: OŚ.271.1.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, na potrzeby realizacji projektu "Wysoka jakość edukacji w gminie Wielowieś” Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na 3 części (każda część nazywana jest w dalszej części specyfikacji "Zadaniem"), tj.: Część 1 zamówienia - Dostawa pomocy dydaktycznych Część 2 zamówienia - Dostawa pomocy dydaktycznych multimedialnych Część 3 zamówienia - Dostaw książek i ćwiczeń Szczegółowy opis zamówienia oraz ich właściwości techniczne bądź funkcjonalne zawierają załączniki nr 1 – 9 SIWZ tj: A. dla Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Wielowsi załącznik nr 1 pomoce dydaktyczne załącznik nr 2 pomoce dydaktyczne multimedialne załącznik nr 3 książki i ćwiczenia B. dla Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Świbiu załącznik nr 4 pomoce dydaktyczne załącznik nr 5 pomoce dydaktyczne multimedialne załącznik nr 6 książki i ćwiczenia C. dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi załącznik nr 7 pomoce dydaktyczne załącznik nr 8 pomoce dydaktyczne multimedialne załącznik nr 9 książki i ćwiczenia Ilekroć specyfikacja nie będzie stanowiła inaczej używane w jej treści "doposażenie", "artykuły" lub "produkty" bez bliższego określenia rozumieć przez to należy całość zamówienia. Wskazane w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia (wyjątkowe) odwołanie się do marek konkretnych producentów dokonane zostało na podstawie, w sposób i w granicach uprawnienia zamawiającego wynikającego z treści art. 29 ust. 3 PZP i oznacza wymagany przez Zamawiającego standard jakościowy zamawianego asortymentu. Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia pomocy używanych (tj. inne niż fabrycznie nowe). Miejscem dostarczenia zamawiającemu doposażenia są wskazane przez zamawiającego szkoły zlokalizowane na terenie Gminy Wielowieś - zwane dalej również "miejscem dostarczenia doposażenia" (wymagane jest wniesienie doposażenia do pomieszczeń). Na żądanie odbiorcy doposażenia, jego dostawa, oprócz czynności wskazanych dla niniejszego działu, obejmuje również wykonanie czynności ich montażu (zainstalowania) oraz pierwszego próbnego uruchomienia. Czynności instalacji oraz próbnego uruchomienia podlegają wykonaniu w miejscu dostarczenia przedmiotowego zakupu. W zakres zamówienia wchodzi również udzielenie gwarancji jakości oferowanego doposażenia oraz świadczenie usług z tym związanych. Wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące. W zakres zamówienia wchodzi obowiązek dostarczenia zamawiającemu dokumentów związanych z użytkowaniem (z prawem do korzystania z tych dokumentów), do których zalicza się minimum następujące dokumenty: 1) W wersji drukowanej lub elektronicznej, w języku polskim, dokumenty zawierające instrukcję w zakresie sposobu korzystania z wyposażenia zwaną w dalszej części specyfikacji "instrukcją obsługi"; W wersji drukowanej dokumenty uprawniające zamawiającego do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych oraz dodatkowych świadczeń.

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39162110-9
22114000-2
30195920-7
38000000-5
38310000-1
38510000-3
39300000-5
42923110-6
48190000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: Część 1 zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy; Część 2 zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy; Część 3 zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie wymaga złożenia tego rodzaju oświadczeń lub dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie wymaga złożenia tego rodzaju oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga złożenia tego rodzaju oświadczeń lub dokumentów.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; b. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). W innym przypadku do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-25, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje dostawę: a) 113 gier, 20 zestawów klocków konstrukcyjnych,13 mas plastycznych, przyborów do zajęć logopedycznych, 2 kompletów fiszek logopedycznych, pomoce dydaktyczne do zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, 14 zestawów tablicowych magnetycznych, pomoce do wyposażenia Sali matematyczno-przyrodniczej, torba z instrumentami, 36 układanki matematyczne, model szkieletu, oka i ucha, przybory geometryczne tablicowe, modele brył geometrycznych, 10 szt. kalkulatorów zwykłych – dla Szkoły Podstawowej w Wielowsi; b) 38 gier, 5 zestawów klocków konstrukcyjnych, 3 mas plastycznych, pomoce dydaktyczne do zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, 3 zestawów tablicowych magnetycznych, pomoce do wyposażenia sali matematyczno-przyrodniczej, 12 układanek matematycznych, model szkieletu, oka i ucha, modele brył geometrycznych, test do badań słuchu fonemowego, metalowa waga z odważnikami, 3 mikroskopy, 7 szt. kart narracyjno-obrazkowych do zajęć z niemieckiego - dla Szkoły Podstawowej w Świbiu; c) 3 zestawów magnetycznych tablicowych, 5 gier, modele brył geometrycznych, 42 zestawy do samodzielnego wykonania przez ucznia na lekcji fizyki (zegar cyfrowy, rakieta, robot, pojazd typu drangster, elektrownia wiatrowa), pomoce do prowadzenia zajęć matematycznych i fizycznych- 1 model silnika, generator elektryczny, wahadło rezonansowe, 7 szt. koło Maxwella, 7 szt. pojazd odrzutowy demonstracyjny III zasadę dynamiki, 30 szt. zlewek szklanych, zestaw odczynników chemicznych, 2 mikroskopy - dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych multimedialnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje dostawę: a) programu komputerowego – łamigłówki logiczne, multimedialnej gry edukacyjnej z zakresu matematyki, oprogramowania do tablic interaktywnych pakiet przedmiotowy matematyka klasy 4-6, matematyczna gra multimedialna – dla Szkoły Podstawowej w Wielowsi; b) 1 programu do prowadzenia zajęć logopedycznych , 1 programu multimedialnego do ćwiczenia pamięci, 2 multimedialne systemy do wspomagania rozwoju pamięci i koncentracji, 1 program do tablicy interaktywnej- umiem czytać, pisać i liczyć, 1 oprogramowanie do tablicy interaktywnej na lekcję przyrody, 1 program multimedialny na lekcję matematyki, 1 oprogramowanie do tablicy interaktywnej na lekcję matematyki, 1 karaoke w języku niemieckim- kolędy - dla Szkoły Podstawowej w Świbiu; c) 1 filmu na lekcję matematyki, 1 programu komputerowego do nauki fizyki, 1 multimedialny generator testów na lekcję fizyki, 1 program komputerowy plansze interaktywne z fizyki, 1 film planowanie kariery, 1 program komputerowy- test preferencji i predyspozycji zawodowych, 1 program komputerowy- test samooceny zainteresowań zawodowych, 1 program test wstępnych zainteresowań branżowych, 1 program komputerowy z doradztwa edukacyjno- zawodowego - dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48190000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa książek i ćwiczeń
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje dostawę: a) książek i ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 1-6 oraz logopedycznych, 15 książek dla dzieci, 26 szt. kolorowanek relaksacyjnych, 56 ćwiczeń do książeczek PUS, 10 szt. atlasów przyrodniczych, 10 szt. atlasów roślin i zwierząt – dla Szkoły Podstawowej w Wielowsi; b) 15 książek do prowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, 6 książek do zajęć logopedycznych, 10 atlasów przyrodniczych, 10 atlasów roślin i zwierząt, 20 kompletów książek i ćwiczeń do nauki języka angielskiego, 6 materiałów leksykalno- językowych do nauki języka angielskiego, podręcznik z materiałami do kopiowania na język niemiecki, książka krzyżówki do nauki języka niemieckiego. - dla Szkoły Podstawowej w Świbiu; c) 6 książek o tematyce matematycznej - dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22114000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/gmina-wielowies%3A-dostawa-pomocy-dydaktycznych%2C-na-potrzeby-realizacji-projektu-_edukacja-na-wysokim-poziomie-w-gminie-wielowies_%2C-wielowies,71401,ogloszenie.html

http://bip.wielowies.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Wielowieś - więcej ofert

  • Wielowieś: Dam pracę (0)

  • Wielowieś: Szukam pracy (0)

  • Wielowieś: Sprzedam (0)

  • Wielowieś: Kupię (0)

  • Wielowieś: Dam zlecenie (0)

  • Wielowieś: Przyjmę zlecenie (0)

  • Wielowieś: Różności (0)

  • Wielowieś: Oferty Last minute (0)

  • Wielowieś: Zamówienia publiczne (1)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia
© 1997-2019 ICOS
Wszystkie prawa zastrzeżone