logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Toruń: Kampania billboardowa

12.05.2019
Oferta ważna do:28.05.2019 godz. 08:30
Odsłon: 286

Ogłoszenie nr 546208-N-2019 z dnia 2019-05-10 r.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.: Kampania billboardowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
2. Zamówienie będzie współfinansowane w ramach realizacji projektu pt. „Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu związanej z promocją terenów inwestycyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, NIP: 9560015177; osoby do kontaktu: Beata Kmieć, Wojciech Górny, Marzena Jastrzebska; e-mail: przetarg.rb@tarr.org.pl
Gmina Sępólno Krajeńskie, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, NIP 504-00-13-744; osoby do kontaktu: j.w.

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Podmiotem upoważnionym przez zamawiających do przeprowadzenia postępowania jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu.
I. 1) NAZWA I ADRES: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., krajowy numer identyfikacyjny 87030004000000, ul. ul. Włocławska 167 , 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 6210421 w. 23, 25, e-mail kmiec@tarr.org.pl, piontek@tarr.org.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.tarr.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Podmiotem upoważnionym przez zamawiających do przeprowadzenia postępowania jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu. Każdy z zamawiających zawrze oddzielną umowę na realizację jego części zamówienia.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.tarr.org.pl/zamowienia-publiczne/podlegajace-ustawie/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń;e-mail: przetarg.rb@tarr.org.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej pocztą, kurierem, osobiście
Adres:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kampania billboardowa
Numer referencyjny: TARRSA/RB/PROMOCJA_ANDERSA/1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja kampanii billboardowej, w podziale na 2 części. 1) Część 1 pn. „Budowa, dostawa, montaż reklam outdoorowych”. – zamówienie zlecane przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych, a następnie realizację robót budowlanych w ramach Zamówienia dotyczącego budowy, dostawy, montażu reklam outdoorowych oraz wykonanie projektów graficznych reklam. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (OPZ) –Część 1– Załącznik nr 8 do SIWZ i Wzór umowy dla Części 1 – Załącznik nr 10 do SIWZ. 2) Część 2 pn. „Budowa, dostawa, montaż, podłączenie telebimu” - zamówienie zlecane przez Gminę Sępólno Krajeńskie. Zamówienie obejmuje opracowania dokumentacji projektowej, a następnie wykonania robót w ramach realizacji w systemie: „zaprojektuj i wybuduj”, zadania inwestycyjnego polegającego na budowie, dostawie, montażu i podłączenia telebimu oraz wykonanie projektu graficznego reklamy wyświetlanej na telebimie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (OPZ) –Część 2– Załącznik nr 9 do SIWZ i Wzór umowy dla Części 2 – Załącznik nr 11 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
45100000-8
45223210-1
45223500-1
71323100-9
71248000-8
45310000-3
71247000-1
45223000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-20

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający zaleca w ramach części 1 zamówienia przeprowadzenie wizji lokalnej z przedstawicielem Zamawiającego. Osoby/przedstawiciele Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji zgłoszą się w dniu wskazanym w Załączniku nr 8 do SIWZ do siedziby Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Włocławskiej 167, 87-100 Toruń, budynek A, I piętro, pokój 200. Dojazd do miejsc, w których będzie odbywać się wizja lokalna Oferent będzie zobowiązany zapewnić sobie we własnym zakresie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. Część 1 - Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie. 2. Część 2 - Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Część 1 - Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie. 2. Część 2 - Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 2 pkt. 1-2, 4 i 8 Ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli w ciągu 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: a) dla Części 1 – zadania polegające na zaprojektowaniu i budowie co najmniej 2 billboardów, każdy na kwotę co najmniej 50.000,00 zł brutto; b) dla Części 2 - zadania polegające na zaprojektowaniu i budowie co najmniej 2 telebimów, każdy na kwotę co najmniej 80.000,00 zł brutto 2. W przypadku składania oferty na obie części Wykonawca musi wykazać doświadczenie w zakresie wskazanym w pkt. a) oraz b). 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doświadczenie Wykonawców nie podlega sumowaniu tzn. przynajmniej jeden z Wykonawców musi wykazać się realizacją pełnego zakresu wskazanego w pkt. 1, dla danej/ych części zamówienia, na którą/e Wykonawcy składają ofertę. 4.Wartości podane w Wykazie robót w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg. średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia dotyczącego przedmiotowego postępowania. 5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 2 pkt. 1-2, 4 i 8 Ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w dziale 10 pkt 1 SIWZ: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt. 1: 1) ppkt. 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp– wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) ppkt. 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) ppkt. 5) i 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony(e) nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 powyżej, zastępuje się je dokumentem(ami) zawierającym(i) odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione z odpowiednia datą wymaganą dla tych dokumentów. 4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 1.1), składa dokument, o którym mowa w pkt. 2.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, a który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1, w celu sprawdzenia czy wobec tych podmiotów nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w dziale 10 pkt. 1 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w dziale 10 pkt 2-6 SIWZ: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2. Wartości podane w Wykazie robót w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg. średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia dotyczącego przedmiotowego postępowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Poza oświadczeniami o których mowa w pkt. III.3) powyżej Wykonawca składa wraz z Formularzem Oferty: 1) zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia złożone przez podmiot, na zdolności lub sytuację którego powołuje się Wykonawca, jeśli dotyczy, 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jeśli dotyczy, 3) pełnomocnictwo osoby(osób) składających ofertę, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych z ofertą. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym składa każdy z Wykonawców. 3. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą - chyba, że złożone z ofertą dokumenty wskazują na powyższe okoliczności. 4. Przed zawarciem umowy o zamówienie w Części 2 zamówienia Wykonawca przedłoży: 1) Świadectwo dopuszczenia do obrotu ekranu diodowego. 2) Certyfikaty i deklaracje wymagane dla tego typu urządzeń.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zarówno dla części 1, jaki i dla części 2 zamówienia nie żąda się wnoszenia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Poza przypadkami określonymi w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku: 1) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Zadania; 2) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu umowy, w szczególności działania Siły wyższej, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń; warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu umowy jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na umotywowany wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego; 3) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 4) wystąpienia zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); w takim wypadku zmianie ulegnie wyłącznie kwota podatku VAT, a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy pozostanie bez zmian; 5) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez właściwy organ lub inną instytucję decyzji, zgód lub innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 6) odmowy wydania przez właściwy organ lub inną instytucję decyzji, zgody lub innego dokumentu na skutek błędów w dokumentacji projektowej; 7) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; 8) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; 9) konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących). 2. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnej. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), 2) zmiana danych teleadresowych Stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-28, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO, Zamawiający informuje, iż: 1) administratorem danych osobowych osób fizycznych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, ul. Włocławska 167, tel. 56 699 55 00, e-mail: sekretariat@tarr.org.pl; 2) dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm., zwaną dalej prawo zamówień publicznych) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w związku z art. 6 ust. 1 lit.) c RODO, b) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. niezbędnych do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w celach archiwizacyjnych, statystycznych oraz jeżeli dana oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu – w celu dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, c) realizacji umowy i/lub działań przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, jeśli dana oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, d) przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa, np. na podstawie przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych, czy dostępu do informacji publicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych lub: a) banki, firmy audytowe i konsultingowe, b) firmy świadczące usługi IT i cloud, pocztowe, kurierskie, c) inne podmioty uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych; 4) dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach: a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, c) statystycznych i archiwizacyjnych; 5) dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od zawarcia umowy, jeżeli umowa zostanie zawarta z osobą fizyczną lub w pozostałych przypadkach przez okres trwałości projektu, jednak nie krócej niż 4 lata od zawarcia umowy; 6) osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych; 7) osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy; 9) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (prawo osoby do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich; prawo do bycia poinformowaną o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO związanych z przekazaniem w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; prawo do otrzymania kopii danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uprawnienie przysługuje zamawiającemu zarówno w trakcie trwania postępowania, jak i po jego zakończeniu w okresie przechowywania protokołu z postępowania; 10) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 11) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Budowa, dostawa, montaż reklam outdoorowych”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zamówienie zlecane jest przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych, a następnie realizację robót budowlanych w ramach Zamówienia dotyczącego budowy, dostawy, montażu reklam outdoorowych oraz wykonanie projektów graficznych reklam. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (OPZ) –Część 1– Załącznik nr 8 do SIWZ i Wzór umowy dla Części 1 – Załącznik nr 10 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 45100000-8, 45223000-6, 45223210-1, 45223500-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający zaleca w ramach części 1 zamówienia przeprowadzenie wizji lokalnej z przedstawicielem Zamawiającego. Osoby/przedstawiciele Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji zgłoszą się w dniu wskazanym w Załączniku nr 8 do SIWZ do siedziby Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Włocławskiej 167, 87-100 Toruń, budynek A, I piętro, pokój 200. Dojazd do miejsc, w których będzie odbywać się wizja lokalna Oferent będzie zobowiązany zapewnić sobie we własnym zakresie.


Część nr: 2 Nazwa: Budowa, dostawa, montaż, podłączenie telebimu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zamówienie zlecane jest przez Gminę Sępólno Krajeńskie. Zamówienie obejmuje opracowania dokumentacji projektowej, a następnie wykonania robót w ramach realizacji w systemie: „zaprojektuj i wybuduj”, zadania inwestycyjnego polegającego na budowie, dostawie, montażu i podłączenia telebimu oraz wykonanie projektu graficznego reklamy wyświetlanej na telebimie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (OPZ) –Część 2– Załącznik nr 9 do SIWZ i Wzór umowy dla Części 2 – Załącznik nr 11 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71323100-9, 45100000-8, 45111200-0, 45000000-7, 71248000-8, 45310000-3, 71247000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przed zawarciem umowy na część 2 zamówienia Wykonawca przedłoży: - Świadectwo dopuszczenia do obrotu ekranu diodowego. - Certyfikaty i deklaracje wymagane dla tego typu urządzeń.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/kampania-billboardowa%2C-torun,76221,ogloszenie.html

http://www.bip.tarr.org.pl/zamowienia-publiczne/podlegajace-ustawie/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764