logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Skoczów: Kampania edukacyjna dla projektu „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w Gminie Skoczów”

Oferta ważna do:30.07.2021 godz. 09:00
Odsłon: 100

Kampania edukacyjna dla projektu „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w Gminie Skoczów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKOCZÓW
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182522
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Skoczów
1.5.3.) Kod pocztowy: 43-430
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@um.skoczow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoczow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kampania edukacyjna dla projektu „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w Gminie Skoczów”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7eff4f2b-e608-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00118732
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001333/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Kampania Promocyjno-Edukacyjna Centrum Edukacji Ekologicznej w Skoczowie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings, adres e-mail: zampub@um.skoczow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę zakupową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami dla Wykonawców Platformy zakupowej - dostępnymi pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeoraz regulaminem korzystania z Platformy zakupowej dostępny pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin2. Złożenie oferty poprzez Platformę zakupową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 .3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy zakupowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy zakupowej - pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin4. Wsparcia w zakresie działania Platformy zakupowej udziela jej dostawca, tj. Open Nexus Sp. z o.o. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, nr tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00.5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy zakupowej oraz potwierdzenia złożenia oferty, zostały opisane w Instrukcjach dla Wykonawców
Platformy zakupowej.6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.Pozostałe postanowienia zgodnie z SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Skoczowa reprezentujący Gminę Skoczów z siedzibą w Skoczowie 43-430 Skoczów
Rynek 1;


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/kampania-edukacyjna-dla-projektu-_ochrona-obszarow-nadwodnych-poprzez-wykorzystanie-lokalnych-zasobow-przyrodniczych-wraz-z-kampania-informacyjno-edukacyjna-w-gminie-skoczow_%2C-skoczow,84326,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764