logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Toruń: Kampania informacyjno-promocyjna

Oferta ważna do:01.04.2020 godz. 08:30
Odsłon: 195

Ogłoszenie nr 524949-N-2020 z dnia 2020-03-18 r.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.: Kampania informacyjno-promocyjna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020/projekt pn. Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 36697465500000, ul. Przedzamcze 8 , 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48564756301, , e-mail b.kmiec@kpfr.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/kpfr/proceedings
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/kpfr/proceedings

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/kpfr/proceedings

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/pn/kpfr/proceedings , w zakładce dedykowanej postępowaniu

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kampania informacyjno-promocyjna
Numer referencyjny: KPFR/KAMPANIA_IP/1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej na zlecenie Zamawiającego. Kampania ma dotyczyć zwrotnych produktów finansowych oferowanych przedsiębiorcom z sektora MŚP oraz działalności KPFR w związku z realizowanymi projektami. W ramach realizacji kampanii Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) Opracowania koncepcji strategicznej kampanii; 2) Opracowania koncepcji kreatywnej kampanii; 3) Realizacji kampanii, zgodnie z zapisami SOPZ, w tym zakupu wszystkich produktów i usług niezbędnych do zrealizowania kampanii; 4) Przedstawienia sprawozdania z realizacji kampanii, 5) Przekazania Zamawiającemu majątkowych praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw zależnych od treści powstałych w wyniku realizacji umowy, na warunkach w niej określonych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – załącznik nr 1 do SIWZ, - Wzór Umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79340000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79342200-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 30.11.2020 r., przy czym: 1) kampania będzie prowadzona od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia do dnia 15.11.2020 r.; 2) ostateczną i zaakceptowaną przez Zamawiającego wersję sprawozdania końcowego (lub ostatniego sprawozdania częściowego) z przeprowadzonej kampanii Wykonawca przedstawi nie później niż do dnia 30.11.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki w zakresie sytuacji finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki pieniężne lub zdolność kredytową w kwocie nie niższej niż 40 000,00 zł. Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sumowaniu podlegają wykazane przez każdego z nich środki pieniężne lub zdolność kredytowa.
Informacje dodatkowe Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg. średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. WARUNKI W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB. 1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki w zakresie osób zdolnych do realizacji zamówienia, jeśli wykaże, że dysponuje/będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: a) Koordynator Projektu - osoba, która w okresie 5 lat przed terminem składania ofert odpowiadała za realizację co najmniej 3 kampanii informacyjno-promocyjnych o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto każda oraz w przypadku każdej z tych kampanii kierowała zespołem nie mniejszym niż 2 osoby. b) Grafik – osoba, która w okresie 5 lat przed terminem składania ofert współpracowała przy stworzeniu graficznych koncepcji kreatywnych dla co najmniej 3 kampanii informacyjno-promocyjnych o wartości kampanii co najmniej 100 000,00 złotych brutto każda; c) Copywriter – osoba, która w okresie 5 lat przed terminem składania ofert współpracowała przy stworzeniu słownych koncepcji kreatywnych (w tym stworzyła hasło kampanii i komunikaty używane w kampanii) dla co najmniej 3 kampanii informacyjno-promocyjnych o wartości kampanii co najmniej 100 000,00 złotych brutto każda. 2) Dopuszcza się możliwości pełnienia dwóch z powyższych funkcji przez jedną osobę. 2. WARUNKI W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI ZAWODOWEJ I TECHNICZNEJ WYKONAWCY.1) Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 3 usługi (jedna usługa to jeden kontrakt/umowa) polegające na zaplanowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej, z których każda: a) była o zasięgu co najmniej wojewódzkim, b) była o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto; c) obejmowała swoim zakresem obligatoryjnie: c.1) zaplanowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej, c.2) opracowanie identyfikacji wizualnej kampanii dla działań informacyjno-promocyjnych, c.3) przeprowadzenie kampanii Internetowej (np. kampania banerowa, reklamy graficzne, strony internetowe, mailing dedykowany itp.). 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doświadczenie Wykonawców nie podlega sumowaniu, tj. przynajmniej jeden z Wykonawców musi posiadać doświadczenie w pełnym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg. średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt. 1: 1) ppkt. 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp– wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) ppkt. 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 powyżej, zastępuje się je dokumentem(ami) zawierającym(i) odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione z odpowiednia datą wymaganą dla tych dokumentów. 4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 1.1), składa dokument, o którym mowa w pkt. 2.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, a który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1, w celu sprawdzenia czy wobec tych podmiotów nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1 PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 3. Wykaz osób, które będą brały udział w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą - chyba że informacje wskazane w pkt. 1)-4) wynikają z innych złożonych dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Koncepcja strategiczna, o której mowa w pkt. III ppkt. 6 lit. a) SOPZ, 2) Koncepcja kreatywna, o której mowa w pkt. III ppkt. 6 lit. b) SOPZ. 3) Koncepcję strategiczną i kreatywną Wykonawca składa w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowaną usługę wymagań Zamawiającego oraz w celu dokonania oceny Oferty w kryterium „Koncepcja kampanii (strategiczna i kreatywna)”.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszej SIWZ, b) oświadczenia zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do SIWZ, c) zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia złożone przez podmiot, na zdolności lub sytuację którego powołuje się Wykonawca, jeśli dotyczy, d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jeśli dotyczy, e) pełnomocnictwo osoby(osób) składających ofertę, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych z ofertą. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 3 600,00 zł. 2. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą, tj. 30 dni włącznie z dniem składania ofert. 3. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w SIWZ. 5. Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie: 1) w przypadku wadium w formie pieniężnej - zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; 2) w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu elektronicznego (gwarancji lub poręczenia). Jako oryginał dokumentu elektronicznego rozumie się dokument w formie elektronicznej wystawiony przez gwaranta/poręczyciela lub dokument podpisany przez gwaranta/poręczyciela kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Warunku powyższego nie spełnia kopia elektroniczna dokumentu podpisana przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument wadium należy przesłać za pośrednictwem Platformy, poprzez polecenie „Wyślij wiadomość” przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna dokument/y należy dostarczyć zgodnie z zasadami komunikacji opisanymi w SIWZ. 7. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 8. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa): 1) nazwę i adres Zamawiającego, 2) oznaczenie (numer) postępowania, 3) termin ważności wadium – odpowiadający terminowi związania ofertą. 9. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego: 84 1020 1462 0000 7702 0321 1232 z dopiskiem: WADIUM nr ref. KPFR/KAMPANIA_IP/1/2020

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:
Wykonawca dołącza do oferty w formie elektronicznej w formacie .jpg, .pdf lub .png, próbki wszystkich materiałów (tekstowych i wizualnych), które powstaną w trakcie kampanii zgodnie z ofertą. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, przy użyciu Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/kpfr . Zapytania, wnioski i inne informacje (z wyłączeniem oferty i dokumentów składanych wraz z nią) Wykonawcy przekazują za pośrednictwem funkcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na stronie dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu Platformy opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin. W celu złożenia oferty i komunikowania się z Zamawiającym nie jest konieczne posiadanie przez Wykonawcę konta Użytkownika na Platformie, Wykonawca musi natomiast posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Adres e-mail, którego Wykonawca chce używać do komunikowania się w Postępowaniu Wykonawca podaje w Formularzu Oferty. Adres e-mail wskazany w Formularzu Oferty powinien być tożsamy z adresem, który Wykonawca wskaże na Platformie przesyłając Ofertę. Na stronie postępowania wskazany jest link do Instrukcji dla Wykonawców. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy to 1 GB, dopuszczalna ilość plików to 20. Korzystanie z Platformy odbywać się może wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie. Operator Platformy dołoży wszelkich starań aby korzystanie z Platformy było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i Fire Fox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. Ofertę oraz wszelkie oświadczenia w postępowaniu sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 36,00
Ilość unikalnych użytkowników – efektywność kampanii 30,00
Koncepcja kampanii (strategiczna i kreatywna) 34,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Poza przypadkami określonymi w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian umowy oraz określa warunki takiej zmiany: 1) Jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym siły wyższej, uniemożliwiających realizację umowy na warunkach w niej określonych, bez możliwości uniknięcia powyższych okoliczności lub zdarzeń, jaki i uniknięcia lub likwidacji ich skutków. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania przedmiotu zamówienia/jego części lub zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ. Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, 2) jeżeli niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy stanowi konsekwencję niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z zawartej umowy, 3) w przypadku uzasadnionej celami zamówienia zmiany harmonogramu działań i koncepcji kampanii, 4) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w Harmonogramie, w zakresie terminu realizacji poszczególnych zadań/elementów Kampanii. Jeśli zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie mogła mieć wpływ na skuteczność Kampanii Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego celem podjęcia przez Zamawiającego ostatecznej decyzji. W przypadku podtrzymania decyzji Zamawiającego o zmianie Wykonawca będzie zobowiązany zastosować się do zmiany. Zmiana może zostać dokonana również na umotywowany wniosek Wykonawcy, jednakże tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. 5) w przypadku przedłużenia procedury zawarcia umowy powodującej, że niemożliwym stanie się przeprowadzenie kampanii w Telewizji w okresie 4 miesięcy kalendarzowych z wyłączeniem lipca i sierpnia, Zamawiający może dopuścić prowadzenie działań w ramach kampanii w Telewizji również w miesiącach: lipcu i sierpniu, 6) jeżeli zaistnieje konieczność zmiany osoby skierowanej do realizacji przedmiotu umowy i wskazanej w „Wykazie osób” zmiana taka będzie możliwa pod warunkiem, że nowa osoba spełni wymogi SIWZ dla osoby zastępowanej, 7) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się zmiany w zakresie niezbędnym dla spełnienia wymogów zmienionych wytycznych i zaleceń, 8) w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy dopuszcza się zmiany w niezbędnym zakresie 9) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) zmianie ulegnie wyłącznie kwota podatku VAT, a wartość netto wynagrodzenia pozostanie bez zmian. 2. Warunkiem dokonania zmiany umowy wnioskowanej przez Wykonawcę jest złożenie przez Wykonawcę pisemnego wniosku zawierającego wskazanie okoliczności powodujących konieczność zmiany wraz ze szczegółowym uzasadnieniem proponowanego zakresu zmiany i wykazaniem jego niezbędności dla prawidłowej realizacji umowy oraz uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego. 3. W zakresie zmian w koncepcji kampanii lub harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wnioski Zamawiającego po przedstawieniu mu przewidywanych konsekwencji wnioskowanych zamian, chyba że Zamawiający wycofa wniosek. 4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-01, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA WYKONAWCÓW. Zgodnie z art. 13 i/lub 14 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.), zwanym dalej RODO, Zamawiający informuje, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu, ul. Przedzamcze 8 (87-100 Toruń), z którym w sprawie przetwarzania danych osobowych w niniejszym postępowaniu, można się kontaktować pisemnie na powyższy adres siedziby Spółki lub telefonicznie pod numerem tel. 56 475 63 00 i elektronicznie przez e-mail: biuro@kpfr.pl, 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu: a) związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm., zwaną dalej prawo zamówień publicznych) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 2447) w związku z art. 6 ust. 1 lit.) c RODO o ile Pani/Pan przystąpi do postępowania lub też Pani/Pan zostanie oddelegowany przez Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę do reprezentowania Wykonawcy lub też podjęcia działań w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, b) realizacji umowy i/lub działań przed zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie i prośbę – w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli Pani/Pana oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu, c) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. niezbędnych do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i rozliczenia otrzymanego dofinansowania/wsparcia publicznego w ramach realizowanego projektu, w celach archiwizacyjnych, statystycznych oraz jeżeli Pani/Pana oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu – w celu dochodzenia roszczeń w związku z wybraniem Pani/Pana oferty w przedmiotowym postępowaniu i zawartą umową – w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, d) przekazania danych innym podmiotom, upoważnionym z mocy prawa np. na podstawie przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych, czy dostępu do informacji publicznej – w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być następujące podmioty i osoby: a) wszystkie zainteresowane podmioty i osoby fizyczne, które złożą wniosek o udostępnienie informacji i dokumentów pozyskanych w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jest jawne. Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, może nastąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności (zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych), b) podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych, jak np. Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Zamówień Publicznych, c) instytucje udzielające wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu (tj. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego), d) oraz inne podmioty uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych lub udostępnienia danych, jak np.: banki, firmy audytowe i konsultingowe, firmy świadczące usługi IT i claud, administratorzy poczty elektronicznej (e-mail) i strony internetowej, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie. 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia i w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy na realizację zamówienia publicznego przez okres realizacji umowy, a także po jej zakończeniu w celach: a) realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego dla Administratora w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu, b) dochodzenia ewentualnie powstałych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, c) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, d) statystycznych i archiwizacyjnych. 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza Europejski Obszar Gospodarczy. 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO). 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych przez Administratora. 9. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i wydanych do niej przepisów wykonawczych (rozporządzenia określającego rodzaje dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). 10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (prawo osoby do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich; prawo do bycia poinformowaną o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO związanych z przekazaniem w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; prawo do otrzymania kopii danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uprawnienie przysługuje zamawiającemu zarówno w trakcie trwania postępowania, jak i po jego zakończeniu w okresie przechowywania protokołu z postępowania; 11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/kampania-informacyjno-promocyjna%2C-torun,79667,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/kpfr/proceedings
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764