logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: KAMPANIA PROMOCYJNA ON-LINE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W RAMACH PROJEKTU „DIGITALIZACJA I UDOSTĘPNIANIE CYFROWYCH DÓBR KULTURY - ZABYTKÓW ORAZ GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH”

Oferta ważna do:01.06.2022 godz. 08:00
Odsłon: 108

KAMPANIA PROMOCYJNA ON-LINE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W RAMACH PROJEKTU „DIGITALIZACJA I UDOSTĘPNIANIE CYFROWYCH DÓBR KULTURY - ZABYTKÓW ORAZ GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Dziedzictwa
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015263890
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kopernika 36/40
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-924
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: achlewicka@nid.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nid.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KAMPANIA PROMOCYJNA ON-LINE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W RAMACH PROJEKTU „DIGITALIZACJA I UDOSTĘPNIANIE CYFROWYCH DÓBR KULTURY - ZABYTKÓW ORAZ GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfa71a02-d03b-11ec-9ed6-82024ae9c4d2
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00173034
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064230/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Kampania reklamowa w mediach elektronicznych, ze środków POPC.02.03.02-00-0017/18
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn.: Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych (nr: POPC.02.03.02-00-0017/18) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://nid.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nid.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://nid.ezamawiajacy.pl
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://nid.ezamawiajacy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 34/36, 00-924 Warszawa, tel. 22 826 02 39.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Instytucie Dziedzictwa jest Pan Dominik Krasowski, adres e-mail: iod@nid.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer: DIG/NID/1/2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu zawarcia
i realizacji umowy o zamówienie publiczne;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” lub ustawę z dnia 13 października 2016 r. o dostępie do informacji publicznej lub inne przepisy prawa lub umowy zawarte przez zamawiającego,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy);
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawarł umowę - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowyw zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lubw celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 34/36, 00-924 Warszawa, tel. 22 826 02 39.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Instytucie Dziedzictwa jest Pan Dominik Krasowski, adres e-mail: iod@nid.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer: DIG/NID/1/2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu zawarcia
i realizacji umowy o zamówienie publiczne;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” lub ustawę z dnia 13 października 2016 r. o dostępie do informacji publicznej lub inne przepisy prawa lub umowy zawarte przez zamawiającego,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy);
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawarł umowę - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowyw zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lubw celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DIG/NID/1/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa (dalej NID) realizuje Projekt pn.: Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych (nr projektu: POPC.02.03.02-00-0017/18), na którego realizację NID uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie: 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
2. Zgodnie z przedmiotowym projektem NID przeprowadzi kampanię promocyjną on-line w mediach społecznościowych”.
3. Kody CPV: 79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych.
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Powody niedokonania podziału: zakres zamówienia jest możliwy do zrealizowania przez jednego Wykonawcę. Brak podziału nie ogranicza konkurencji na rynku ani nie utrudnia dostępności do zamówienia. Podział zamówienia na części wiązałby się ze zwiększeniem kosztów dla Zamawiającego (efekt skali), trudnościami technicznymi w realizacji kilku umów. o tym samym przedmiocie zamówienia oraz koordynacji działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne elementy zamówienia. Taki podział mógłby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia o tym samym przedmiocie zamówienia oraz koordynacji działań różnych Wykonawców
realizujących poszczególne elementy zamówienia. Taki podział mógłby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji znajdują się w załączniku nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) jak również w załączniku nr 4 (projektowane postanowienia umowy).
6. We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia lub normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SWZ. Użyte w SWZ określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia lub normy należy odczytywać z wyrazami: lub równoważne. Proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takich samych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać. Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-16
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie stosować zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierająca najwyższą liczbę punktów łącznie, przyznanych według kryteriów jest ofertą najkorzystniejszą.
4. W przypadku osiągnięcia jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: działanie fakultatywne: prowadzenie innych działań mających na celu wzrost liczby obserwujących i wzmocnienie ich zaangażowania (np. konkursy), których celem będzie osiągnięcie zakładanej liczby fanów na portalach Facebook i Instagram
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) Wzrost liczby obserwujących / fanów
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to odrębnych przepisów Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
1) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował (prace zostały zakończone i odebrane) przynajmniej 3 usługi polegające na przeprowadzeniu kampanii on-line w mediach społecznościowych na kwotę co najmniej 90 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) każda,
2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zespołem osób, składającym się, z co najmniej 3 osób, w tym:
a) specjalisty zakupu mediów, który był odpowiedzialny za zakup mediów w mediach społecznościowych, w co najmniej 3 kampaniach on-line w mediach społecznościowych na kwotę, co najmniej 90 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) każda;
b) project managera odpowiedzialnego za bieżące kontakty z Zamawiającym, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu, co najmniej 3 kampanii on-line w mediach społecznościowych o zasięgu ogólnopolskim za kwotę, co najmniej 90 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) każda; grafika posiadającego minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w tworzeniu kreacji wizualnych, projektów graficznych.
Zamawiający nie wymaga, by osoby, które będą realizowały zamówienie były zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: c) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
d) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski;
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
f) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
e) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
f) aktualne w zakresie wskazanym w art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy;
- sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda załączenia przez Wykonawcę do oferty przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta powinna zawierać:
1) formularz ofertowy (zgodnie z wzorem załącznik nr 2 do SIWZ);
2) Oświadczenie w zakresie art. 125 ust. 1 ustawy Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego (zgodnie z załącznikiem 3 do SWZ),
3) dokument potwierdzający, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane w tym adresy stron umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwego rejestru, o którym mowa w pkt 3).
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Ofertę należy złożyć w następujący sposób: poprzez Platformę Zakupową https://nid.ezamawiajacy.pl, w formie elektronicznej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, określające osobę pełnomocnika, zakres reprezentacji oraz zawierające wskazanie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
4. Dokumenty i oświadczenia dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Ofertę składa (podpisuje) pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w szczególności w zakresie:
1) gdy nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, która będzie powodowała zmianę łącznego wynagrodzenia brutto. W takim wypadku, zmiana łącznego wynagrodzenia brutto obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie tej zmiany. Łączne wynagrodzenie netto Umowy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,

2) konieczne jest wprowadzenie zmian w Umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia Umowy, wywołujących potrzebę zmian Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy Umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa;
3) zmiany terminu cząstkowego wykonania przedmiotu Umowy – w przypadku wystąpienia awarii systemów informatycznych i teleinformatycznych na których dostępne są media społecznościowe - o tyle dni, ile trwała awaria.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
3. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań umownych, jeżeli takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej.
4. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za siłę wyższą Strony nie uznają w szczególności przerwy w dostępie do Internetu lub braku takiego dostępu, chyba że jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej.
5. Siłą wyższą są w szczególności:
• klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan,
• działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne,
• stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.
6. Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający podejmą wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na przedmiot Umowy.
7. Skutek siły wyższej będzie służył do zwolnienia znajdującej się pod jej działaniem Strony ze zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na podstawie niniejszej Umowy, aż do usunięcia oddziaływania siły wyższej.
8. Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły wyższej, ani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-01 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://nid.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 08:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-30


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/kampania-promocyjna-on-line-w-mediach-spolecznosciowych-w-ramach-projektu-_digitalizacja-i-udostepnianie-cyfrowych-dobr-kultury---zabytkow-oraz-grobow-i-cmentarzy-wojennych_%2C-warszawa,86878,ogloszenie.html

https://nid.ezamawiajacy.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764