logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kraków: Kampania reklamowa zewnętrzna Muzeum Książąt Czartoryskich w ramach projektu Przeszłość Przyszłości

Oferta ważna do:18.10.2019 godz. 12:00
Odsłon: 182

Ogłoszenie nr 607683-N-2019 z dnia 2019-10-09 r.

Muzeum Narodowe w Krakowie: Kampania reklamowa zewnętrzna Muzeum Książąt Czartoryskich w ramach projektu Przeszłość Przyszłości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt: Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji ” nr POIS.08.01.00-00-0015/17 Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 27596100000000, ul. Al. 3-go Maja 1 , 30-062 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 43 35 621, e-mail zam_publ@muzeum.krakow.pl, faks 12 43 35 555.
Adres strony internetowej (URL): www.mnk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/mnkrakow,m,314027,2019.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/mnkrakow,m,314027,2019.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta złożona na piśmie, osobiście lub za pomocą operatora pocztowego/kuriera
Adres:
Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, Sekretariat główny pok. 050

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kampania reklamowa zewnętrzna Muzeum Książąt Czartoryskich w ramach projektu Przeszłość Przyszłości
Numer referencyjny: EP-ZP-271-44/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kampania reklamowa zewnętrzna Muzeum Książąt Czartoryskich w ramach projektu Przeszłość Przyszłości. 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni druk oraz ekspozycję wraz z montażem i demontażem: • banneru na fasadzie Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie, • plakatu wielkoformatowego na nośnikach typu billboard na terenie miasta Krakowa, • plakatu na nośnikach typu citylight na terenie Krakowa, Warszawy, Katowic, Wrocławia, Gdańska i Poznania, • plakatu formatu B-1 na tablicach i słupach ogłoszeniowych oraz plakatu na słupy wielkoformatowe na terenie miasta Krakowa, • flag na masztach na płycie Rynku Głównego w Krakowie. 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dziesięć części (zadań), zgodnie z opisem w rozdziale IV SIWZ. 4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 79342200-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79341000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: a) Zadanie nr 1: Wykonawca zrealizuje w terminie od daty zawarcia umowy. Kampania (ekspozycja banneru) w okresie: 18.11.2019 r. – 30.08.2020 r. b) Zadanie nr 2: Wykonawca zrealizuje w terminie do daty zawarcia umowy. Kampania (ekspozycja billboardów) w okresie: 01.12.2019 r. – 15.01.2020 r. c) Zadania nr 3-8: Wykonawca zrealizuje w terminie od daty zawarcia umowy. Kampania (ekspozycja citylight) w okresie: 01.12.2019 r. – 31.12.2019 r. d) Zadanie Nr 9: Wykonawca zrealizuje w terminie do daty zawarcia umowy. Kampania (ekspozycja plakatów) w okresie: 01.12.2019 r. – 15.01.2020 r. e) Zadanie Nr 10: Wykonawca zrealizuje w terminie do daty zawarcia umowy. Kampania (ekspozycja flag) w okresie: 09.12.2019 r. – 22.12.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
-
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz Ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ), 2) Wykaz ekspozycji, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do SIWZ (w zakresie zadania nr 2 wykaz nośników dla billboardów, w zakresie zadania nr 3-8 wykaz nośnikach typu citylight, w zakresie zadania 9 wykaz nośników dla plakatów formatu B-1 oraz plakatów BBS 3)oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ); 4) w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty uzasadnienie wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; 5) w przypadku podpisywania oferty przez osobę nieuprawnioną zgodnie z zapisami w dokumentach rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – przykładowy wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Ponadto, Wykonawcy są zobligowani w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższy zapis ma zastosowanie w sytuacji, gdy do postępowania zostaną złożone co najmniej dwie oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz zmian określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Katalog zmian określa § 10 projektów umów (załącznik Nr 5 do SIWZ).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-18, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Oferty zostaną otwarte w dniu 18 października 2019 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego., Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, sala 127
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Druk, montaż i demontaż banneru na fasadzie Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykonawca zapewnia: • wydruk banneru, zgodnie z projektem i wymiarami przesłanymi przez Zamawiającego w ilości: 1 szt.; • montaż na fasadzie Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie przy al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków wraz z demontażem z fasady Muzeum Narodowego w Krakowie w terminie przekazanym przez Zamawiającego; • ekspozycję przez okres trwania kampanii na fasadzie Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie. 2) Miejsca ekspozycji: fasada Gmachu Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków 3) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79342200-5, 79341000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Druk i ekspozycja plakatów wielkoformatowych na nośnikach typu billboard
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykonawca zapewnia: • Wydruk 8 wzorów plakatów, zgodnie z projektem graficznym Zamawiającego w ilości: 16 szt. po 2 sztuki z każdego wzoru; • montaż na nośnikach typu billboard i demontaż plakatów po zakończeniu kampanii; • ekspozycję przez okres trwania kampanii na wskazanych nośnikach typu billboard na terenie miasta Krakowa. 2) Miejsca ekspozycji: Kraków (16 sztuk). Zamawiający wymaga, aby ekspozycja plakatów wielkoformatowych znajdowała się: • w granicach administracyjnych Miasta Kraków 3) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79342200-5, 79341000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-01-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Lokalizacja ekspozycji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Druk i ekspozycja plakatów na nośnikach typu citylight w Krakowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykonawca zapewnia: • wydruk plakatów, zgodnie z projektem graficznym Zamawiającego w ilości 48 szt.: I wzór – 5 sztuk do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; II wzór – 5 sztuk do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; III wzór - 5 sztuk do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; IV wzór - 5 sztuk do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; V wzór – 5 sztuk do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; VI wzór - 5 sztuk do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; VII wzór - 5 sztuk do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; VIII wzór – 5 sztuk do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; • montaż na nośnikach typu citylight i demontaż plakatów po zakończeniu kampanii; • ekspozycję przez okres trwania kampanii na wskazanych nośnikach typu citylight na terenie wiat przystankowych tramwajowych lub autobusowych zlokalizowanych w Krakowie. 2) Miejsca ekspozycji: Kraków (20 sztuk), z zastrzeżeniem, że w połowie kampanii Wykonawca dokona zmiany wzoru plakatów na kolejne 4 wzory bez zmiany miejsca lokalizacji nośnika typu citylight. Zamawiający wymaga, aby ekspozycja plakatów znajdowała się: • w granicach administracyjnych Miasta Kraków. 3) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79342200-5, 79341000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Lokalizacja ekspozycji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Druk i ekspozycja plakatów na nośnikach typu citylight w Warszawie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykonawca zapewnia: • wydruk plakatów, zgodnie z projektem graficznym Zamawiającego w ilości 38 szt.: I wzór – 4 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; II wzór – 4 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; III wzór - 4 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; IV wzór - 3 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; V wzór – 4 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; VI wzór - 4 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; VII wzór - 4 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; VIII wzór – 3 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; • montaż na nośnikach typu citylight i demontaż plakatów po zakończeniu kampanii; • ekspozycję przez okres trwania kampanii na wskazanych nośnikach typu citylight na terenie wiat przystankowych tramwajowych lub autobusowych zlokalizowanych w Warszawie. 2) Miejsca ekspozycji: Warszawa (15 sztuk), z zastrzeżeniem, że w połowie kampanii Wykonawca dokona zmiany wzoru plakatów na kolejne 4 wzory bez zmiany miejsca lokalizacji nośnika typu citylight. Zamawiający wymaga, aby ekspozycja plakatów znajdowała się: • w granicach dzielnic: Śródmieście, Wola, Ochota. 3) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79342200-5, 79341000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Lokalizacja ekspozycji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Druk i ekspozycja plakatów na nośnikach typu citylight w Katowicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykonawca zapewnia: • wydruk plakatów, zgodnie z projektem graficznym Zamawiającego w ilości 18 szt.: I wzór – 1 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; II wzór – 1 sztuk do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; III wzór - 1 sztuk do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; IV wzór - 2 sztuk do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; V wzór – 1 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; VI wzór - 1 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; VII wzór - 1 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; VIII wzór – 2 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; • montaż na nośnikach typu citylight i demontaż plakatów po zakończeniu kampanii; • ekspozycję przez okres trwania kampanii na wskazanych nośnikach typu citylight na terenie wiat przystankowych tramwajowych lub autobusowych zlokalizowanych w Katowicach. 2) Miejsca ekspozycji: Katowicach (5 sztuk), z zastrzeżeniem, że w połowie kampanii Wykonawca dokona zmiany wzoru plakatów na kolejne 4 wzory bez zmiany miejsca lokalizacji nośnika typu citylight. Zamawiający wymaga, aby ekspozycja plakatów znajdowała się: • w granicach dzielnicy: Śródmieście 3) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79342200-5, 79341000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Lokalizacja ekspozycji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Druk i ekspozycja plakatów na nośnikach typu citylight we Wrocławiu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykonawca zapewnia: • wydruk plakatów, zgodnie z projektem graficznym Zamawiającego w ilości 28 szt.: I wzór – 3 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; II wzór – 3 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; III wzór - 2 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; IV wzór - 2 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; V wzór – 3 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; VI wzór - 3 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; VII wzór - 2 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; VIII wzór – 2 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; • montaż na nośnikach typu citylight i demontaż plakatów po zakończeniu kampanii; • ekspozycję przez okres trwania kampanii na wskazanych nośnikach typu citylight na terenie wiat przystankowych tramwajowych lub autobusowych zlokalizowanych we Wrocławiu. 2) Miejsca ekspozycji: Wrocław (10 sztuk), z zastrzeżeniem, że w połowie kampanii Wykonawca dokona zmiany wzoru plakatów na kolejne 4 wzory bez zmiany miejsca lokalizacji nośnika typu citylight. Zamawiający wymaga, aby ekspozycja plakatów znajdowała się: • w granicach dzielnic: Stare Miasto, Biskupin, Przedmieście Oławskie. 3) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79342200-5, 79341000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Lokalizacja ekspozycji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Druk i ekspozycja plakatów na nośnikach typu citylight w Poznaniu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykonawca zapewnia: • wydruk plakatów, zgodnie z projektem graficznym Zamawiającego w ilości 18 szt.: I wzór – 1 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; II wzór – 1 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; III wzór - 1 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; IV wzór - 2 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; V wzór – 1 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; VI wzór - 1 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; VII wzór - 1 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; VIII wzór – 2 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; • montaż na nośnikach typu citylight i demontaż plakatów po zakończeniu kampanii; • ekspozycję przez okres trwania kampanii na wskazanych nośnikach typu citylight na terenie wiat przystankowych tramwajowych lub autobusowych zlokalizowanych w Poznaniu. 2) Miejsca ekspozycji: Poznań (5 sztuk), z zastrzeżeniem, że w połowie kampanii Wykonawca dokona zmiany wzoru plakatów na kolejne 4 wzory bez zmiany miejsca lokalizacji nośnika typu citylight. Zamawiający wymaga, aby ekspozycja plakatów znajdowała się: • w granicach dzielnic: Stare Miasto, Nowe Miasto. 3) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79342200-5, 79341000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Lokalizacja ekspozycji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Druk i ekspozycja plakatów na nośnikach typu citylight w Gdańsk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykonawca zapewnia: • wydruk plakatów, zgodnie z projektem graficznym Zamawiającego w ilości 18 szt.: I wzór – 1 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; II wzór – 1 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; III wzór - 1 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; IV wzór - 2 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; V wzór – 1 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; VI wzór - 1 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; VII wzór - 1 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; VIII wzór – 2 sztuki do ekspozycji + 1 szt. dodatkowo; • montaż na nośnikach typu citylight i demontaż plakatów po zakończeniu kampanii; • ekspozycję przez okres trwania kampanii na wskazanych nośnikach typu citylight na terenie wiat przystankowych tramwajowych lub autobusowych zlokalizowanych w Gdańsku. 2) Miejsca ekspozycji: Gdańsk (5 sztuk), z zastrzeżeniem, że w połowie kampanii Wykonawca dokona zmiany wzoru plakatów na kolejne 4 wzory bez zmiany miejsca lokalizacji nośnika typu citylight. Zamawiający wymaga, aby ekspozycja plakatów znajdowała się: • w granicach dzielnic: Śródmieście, Oliwa, Nowy Port. 3) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79342200-5, 79341000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Lokalizacja ekspozycji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Druk i ekspozycja plakatów formatu B-1 na tablicach i słupach ogłoszeniowych oraz plakatów BBS na słupy wielkoformatowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykonawca zapewnia w zakresie plakatów formatu B1: • wydruk plakatów 500 sztuk (8 rodzaje wzorów po 62 szt.), zgodnie z projektem graficznym Zamawiającego; • plakatowanie na nośnikach (tablicach i słupach ogłoszeniowych) wskazanych przez Wykonawcę i ich usunięcie po zakończeniu kampanii; • ekspozycję w 50 lokalizacjach (4 wzory w I terminie i 4 kolejne wzory w II terminie, po 2 wzory naprzemiennie w każdej lokalizacji) przez okres trwania kampanii na nośnikach wskazanych przez Wykonawcę, na terenie miasta Krakowa 2) Miejsce ekspozycji plakatów formatu B1: Miasto Kraków – 50 różnych lokalizacji, z zastrzeżeniem, że wskazane lokalizacje znajdują w się w granicach administracyjnych Miasta Kraków. 3) Wykonawca zapewnia w zakresie plakatów formatu BBS: • Wynajęcie 10 sztuk słupów wielkoformatowych wraz z drukiem i ekspozycją plakatów w ilości dostosowanej do zaklejenia 10 sztuk słupów. • plakatowanie na wybranych przez zamawiającego, a wykazanych przez wykonawcę nośnikach (słupach wielkoformatowych) i usunięcie plakatów po zakończeniu kampanii; • ekspozycję w 10 lokalizacjach (4 wzory w terminie I i 4 kolejne wzory w terminie II, po 2 wzory naprzemiennie w każdej lokalizacji) przez okres trwania kampanii na nośnikach wskazanych przez Wykonawcę, na terenie miasta Krakowa 4) Miejsce ekspozycji plakatów BBS : Miasto Kraków – 10 różnych lokalizacji, z zastrzeżeniem, że wskazane lokalizacje znajdują w się w granicach administracyjnych Miasta Kraków. 5) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79342200-5, 79341000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-01-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Lokalizacja ekspozycji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Wynajem, ekspozycja, druk, montaż i demontaż flag na masztach na płycie Rynku Głównego w Krakowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Wykonawca zapewnia: • Wynajęcie 6 masztów wraz z drukiem, montażem, demontażem i ekspozycją flag w ilości 6 sztuk. • ekspozycję 6 flag na 6 masztach w terminie od 9 do 22 grudnia 2019 r. 2) Miejsca ekspozycji: płyta Rynku Głównego pomiędzy ul. Św. Anny a ul. Bracką. 3) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79342200-5, 79341000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/kampania-reklamowa-zewnetrzna-muzeum-ksiazat-czartoryskich-w-ramach-projektu-przeszlosc-przyszlosci%2C-krakow,77972,ogloszenie.html

https://bip.malopolska.pl/mnkrakow,m,314027,2019.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764