logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Kampanie promocyjne Centrum Nauki Kopernik - usługi reklamowe

Oferta ważna do:26.05.2022 godz. 10:30
Odsłon: 77

Kampanie promocyjne Centrum Nauki Kopernik - usługi reklamowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Nauki Kopernik
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140603313
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Kościuszkowskie 20
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-390
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kopernik.org.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.org.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucje kultury wpisane w RIK
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność kulturalna
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kampanie promocyjne Centrum Nauki Kopernik - usługi reklamowe
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e58a9001-d281-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157167
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032295/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługi reklamowe - zamówienie udzielane w częściach.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,84312,e9c8c60ad2e49e614cd626b8d717940a.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcą w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy
zakupowej https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Indywidualny adres prowadzonego postępowania: https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,84312,e9c8c60ad2e49e614cd626b8d717940a.html
Oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpis kwalifikowany) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik, Warszawa (00-390),
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 02/06,
2) Inspektorem Danych Osobowych w Centrum Nauki Kopernik jest:
Marta Sklorz,
e-mail: marta.sklorz@kopernik.org.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszym postępowaniem,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczania przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.260.27.2022.JO
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa w zakresie produkcji i emisji spotów radiowych
4.2.6.) Główny kod CPV: 79341000-6 - Usługi reklamowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba emisji spotów w każdym z cyklów kampanii
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zasięg (wielkość) grupy docelowej w każdym z cyklów kampanii
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup powierzchni reklamowych na elektronicznych nośnikach outdoorowych w metrze
4.2.6.) Główny kod CPV: 79341000-6 - Usługi reklamowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych dla II części zamówienia. Warunki udzielenia zamówienia podobnego: Wykonawca będzie wykonywał
zamówienie należycie, w standardach nie gorszych niż w
umowie podstawowej, na warunkach umowy podstawowej. Cena będzie
podlegała negocjacji. Wartość zamówień podobnych nie przekroczy kwoty: 31.478,16 zł brutto.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość kampanii powyżej 14 dni
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup powierzchni reklamowych na elektronicznych nośnikach umieszczonych w autobusach w Warszawie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79341000-6 - Usługi reklamowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość kampanii powyżej 21 dni
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba autobusów, w których będzie emitowana reklama (powyżej 200)
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
2) spełniają warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej, tj. posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia dla danej części:
a) dla Części I – zaplanowanie, przeprowadzenie i wykonanie promocyjnej kampanii radiowej o wartości nie mniejszej niż 40.000 zł brutto.
b) dla Części II – zaplanowanie, przeprowadzenie i wykonanie kampanii outdoorowej o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł brutto.
c) dla Części III – zaplanowanie, przeprowadzenie i wykonanie kampanii outdoorowej o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
w zakresie wskazanym w Rozdziale V pkt. 1 Specyfikacji warunków zamówienia – załączniki nr 3.
2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku O ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami i informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5a,
3. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
a) art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
– załącznik nr 5b.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług, którego wzór stanowi załącznik nr 5c wraz z referencjami bądź innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku składania Oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w Rozdziale V SWZ:
1) pkt. 1 ppkt. 1) warunek powinien spełniać każdy Wykonawca samodzielnie,
2) pkt. 1 ppkt. 2) warunek Wykonawcy powinni spełniać łącznie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacji niezależnej od żadnej ze Stron, a wpływającej na brak możliwości realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami Umowy, przewiduje zmiany treści Umowy:
1) w związku z brakiem możliwości przeprowadzania Kampanii w sposób określony Umową, wraz ze zmianą (obniżeniem) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
2) w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia Kampanii w terminie określonym Umową, wraz ze zmianą terminu przeprowadzenia Kampanii, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: platorma zakupowa: https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-24


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/kampanie-promocyjne-centrum-nauki-kopernik---uslugi-reklamowe%2C-warszawa,86780,ogloszenie.html

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,84312,e9c8c60ad2e49e614cd626b8d717940a.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764