logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Lublin: Kompleksowa organizacja jednodniowej Konferencji inaugurującej zawiązanie sieci współpracy na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego w województwie lubelskim.

18.05.2024
Oferta ważna do:27.05.2024 godz. 10:00
Odsłon: 132

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa organizacja jednodniowej Konferencji inaugurującej zawiązanie sieci współpracy na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego w województwie lubelskim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430123913
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Obywatelska 4
1.5.2.) Miejscowość: Lublin
1.5.3.) Kod pocztowy: 20-092
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wup.lublin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wuplublin.praca.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kompleksowa organizacja jednodniowej Konferencji inaugurującej zawiązanie sieci współpracy na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego w województwie lubelskim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fd0b073-13c0-11ef-a7f7-6221b72ad4fc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00329666
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00098415/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.3 Organizacja konferencji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Wydatek finansowany ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A.3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”,

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/925989
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/925989
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, o której mowa w § 1 SWZ i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w
postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do konkretnego wykonawcy.
3.Zamawiający, zgodnie z art. 67 uPzp, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) Szyfrowanie na Platformie Zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4.Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej składa ofertę, przygotowaną w języku polskim, sporządzoną pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję ponadto, że:
1. Administratorem danych osobowych wykonawców jest Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin;
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: ochronadanych@wup.lublin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.„ Kompleksowa organizacja jednodniowej Konferencji inaugurującej zawiązanie sieci współpracy na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego w województwie lubelskim.”, znak sprawy: ZP.262.7.2024.JŁ, prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.).
4. Odbiorcami danych osobowych wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz. U. 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp; Dane osobowe wykonawców będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia W odniesieniu do danych osobowych wykonawców decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
5. Wykonawcy posiadają:
● na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
● na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
● na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
● prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
6. Nie przysługuje wykonawcom:
● w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
● prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
● na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawców jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.262.7.2024.JŁ
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja jednodniowej konferencji inaugurującej zawiązanie sieci współpracy na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego w województwie lubelskim.

Na przedmiot zamówienia składa się:

Zadanie I Usługa organizacyjno-techniczna
Zadanie II Usługa moderowania, przeprowadzenie panelu tematycznego, prelekcje prelegentów
Zadanie III Usługa fotograficzna
Zadanie IV Dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

79960000-1 - Usługi fotograficzne i pomocnicze

79961000-8 - Usługi fotograficzne

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-19
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt (100%=100pkt).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy Zamawiający określa, iż:

a) w zakresie zdolności technicznej Wykonawca wykaże, że:
- dysponuje hotelem zlokalizowanym w granicach administracyjnych miasta Lublin o standardzie min. 3 gwiazdkowym z salą konferencyjną, restauracją oraz własnym parkingiem (standard hotelu w rozumieniu przepisów § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SWZ.

b) w zakresie zdolności zawodowej Wykonawca wykaże, że:
- posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 2 usług polegających na kompleksowej organizacji oraz obsłudze konferencji/kongresu/sympozjum/szkolenia/spotkania biznesowego dla co najmniej 100 osób, o wartości co najmniej 100 000 zł brutto.
Każda usługa wykonana w na podstawie odrębnej umowy.

Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, uważa się usługę polegającą na organizacji i obsłudze konferencji to jest organizacji spotkania grupy osób w celu wymiany informacji i wiedzy obejmującej co najmniej: usługę prowadzenia dyskusji podczas panelu tematycznego między prelegentami a uczestnikami, usługę przygotowania identyfikacji wizualnej oraz opracowania protokołu konferencji.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie czynności wykonywane w trakcie jednej umowy/zamówienia/zlecenia. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie wykazu usług – zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.

c) w zakresie zdolności zawodowej dotyczącej osób, Wykonawca wykaże, że dysponuje / będzie dysponował osobami, zdolnymi do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przy czym:
- co najmniej jedna osoba skierowana do realizacji zamówienia, pełniąca rolę moderatora, dysponująca umiejętnością przemawiania do uczestników podczas wystąpień publicznych, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert prowadziła, co najmniej 3 wydarzenia o charakterze konferencji naukowej/ sympozjum/ konferencji lub forów dotyczących doradztwa zawodowego lub edukacji lub konferencji, na której dokonano zawiązywania sieci współpracy „na żywo” dla minimum 100 uczestników każde.
- dwie osoby skierowane do realizacji zamówienia, pełniące role prelegentów, które zaprezentują dwa autorskie wykłady, przygotowane z okazji zawiązania sieci współpracy w ramach rozwoju systemu doradztwa zawodowego w województwie lubelskim oraz udzielania odpowiedzi na pytania publiczności po zakończeniu wystąpienia, które dysponują umiejętnością przemawiania do uczestników podczas wystąpień publicznych oraz które w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każda z tych osób brała udział w wystąpieniu publicznym w formie wykładu lub prezentacji lub szkolenia podczas, co najmniej 5 konferencji naukowych/ sympozjów/ konferencji lub forów dotyczących doradztwa zawodowego lub edukacji przed grupą minimum 100 osób każde.

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wykazu osób wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 8 do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach właściwych dla miejsca wszczęcia tej procedury;

2) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej według Załącznika nr 5 do SWZ.

3) oświadczenie Wykonawcy/podmiotu na którego zdolności lub sytuacji polegać będzie Wykonawca o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7), 8) i 10) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497, z późn. zm.) zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy zgodnie ze wzorem Załącznika nr 9 do SWZ.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z wzorem Załącznika nr 8 do SWZ;

3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami usług – zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SWZ;

4) Podmiotowy środek dowodowy, wymagany od wykonawcy obejmuje oświadczenie wykonawcy (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym zgodnie ze wzorem Załącznika nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w
oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku gdy
pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone (przed datą złożenia oferty) podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osób udzielających pełnomocnictwa. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego
stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w
formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian określono w Istotnych postanowieniach umowy - Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków
Zamówienia
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-27 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/925989
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-27 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
IV. Termin wykonania zamówienia –
W okresie: jeden dzień roboczy w terminie: 17-19.06.2024 r.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/kompleksowa-organizacja-jednodniowej-konferencji-inaugurujacej-zawiazanie-sieci-wspolpracy-na-rzecz-rozwoju-doradztwa-zawodowego-w-wojewodztwie-lubelskim.%2C-lublin,92922,ogloszenie.html

http://wuplublin.praca.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764