logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Poznań: Kompleksowa organizacja stoiska Miasta Poznania na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Expo Real 2024, w Monachium, Niemcy

10.07.2024
Oferta ważna do:19.07.2024 godz. 09:00
Odsłon: 115

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa organizacja stoiska Miasta Poznania na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Expo Real 2024, w Monachium, Niemcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257822
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Kolegiacki 17
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 61-841
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpb@um.poznan.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.poznan.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kompleksowa organizacja stoiska Miasta Poznania na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Expo Real 2024, w Monachium, Niemcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bfecfeb-5048-4586-8ed1-27b22ce05363
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00404262
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00049162/14/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.59 Kompleksowa organizacja stoiska Miasta Poznania na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Expo Real 2024, w Monachium, Niemcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/poznan
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarto w pkt VIII. SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPb-II.271.75.2024.SK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja stoiska Miasta Poznania na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Expo Real, odbywających się w dniach 7-9 października 2024 r. w Monachium, Niemcy, polegająca na:
1) wykonaniu jednego projektu graficznego stoiska targowego Miasta Poznania (zwanego dalej „Projektem”) o powierzchni 24 m2. Plan hali, na której zlokalizowane będzie stoisko, stanowi załącznik nr 1 do umowy. Projekt musi zawierać:
a) logo Miasta Poznania zgodne z miejskim CI,
b) minimum dwa ekrany LED, o wymiarach nie mniejszych niż 36”. Na ekranach – równolegle – będą wyświetlane filmy promocyjne, prezentacje multimedialne oraz prezentacje w formie pdf. Ekrany powinny być wkomponowane w stoisko oraz mają być podłączone do urządzenia odtwarzającego ww. nagrania. Urządzenie odtwarzające i ich obsługę zapewnia Wykonawca,
c) miejsce na materiały promocyjne Miasta Poznania m.in. stojaki na materiały (minimum 3 szt.) i haczyki na smycze,
d) zapewnienie miejsc do rozmów – minimum 3 stoliki z minimum
3 krzesłami każdy;
e) zaplecze magazynowe,
f) żywe, zielone rośliny doniczkowe,
g) ladę informacyjną z 2 wysokimi krzesłami typu hoker; lada musi być zamykana na klucz (wymagane zapewnienie 2 kompletów kluczy),
h) miejsce na grafikę/wizualizację Zamawiającego (grafika zostanie dostarczona przez Zamawiającego po zawarciu umowy),
Wykonawca zobowiązany jest złożyć ww. Projekt, podlegający ocenie zgodnie z pkt XI.2 SWZ, wraz z ofertą.
2) wykonaniu i dostawie zabudowy stoiska targowego zgodnego z Projektem,
3) wykonaniu instalacji elektrycznej oraz montażu oświetlenia stoiska,
4) ułożeniu pokrycia podłogi (panele) oraz zabezpieczeniu jej przed uszkodzeniem i zabrudzeniem do czasu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego stoiska,
5) zaopatrzeniu stoiska w niezbędne przyłącza elektryczne oraz w odpowiednią liczbę gniazdek elektrycznych, w tym: gniazdko z listwą-przedłużaczem dla 3-5 wtyczek w ladzie informacyjnej zamykanej na klucz,
6) demontażu stoiska oraz usunięciu ze stoiska wszelkich dostarczonych przez Wykonawcę rzeczy niezwłocznie po zakończeniu imprezy targowej (nie później niż do 12.10.2024 r.),
7) zaprojektowaniu i wyposażeniu zaplecza magazynowego w regał lub regały umożliwiające ułożenie kartonów z materiałami promocyjnymi Zamawiającego, wieszaki na okrycie wierzchnie, lustro prostokątne, duży pojemnik na odpady, miejsce na małą lodówkę, miejsce na ladę na ekspres i czajnik (w tym zabezpieczenie przestrzeni powyżej lady, w której tworzyć się będzie para z czajnika i ekspresu), mały stolik i dwa krzesła dla obsługi cateringu. Zaplecze będzie zamykane na klucz (wymagane zapewnienie 2 kompletów kluczy),
8) zapewnieniu obsługi technicznej w czasie eksploatacji stoiska,
9) transporcie materiałów promocyjnych z siedziby Zamawiającego na miejsce wykonania zamówienia oraz transporcie pozostałych po targach materiałów do siedziby Zamawiającego,
10) zapewnieniu wejściówek osobom reprezentującym Wykonawcę na targach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-12
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

Cena: 30%
Oferta może otrzymać maksymalnie 30 punktów za najniższą cenę, przyznawanych
w następujący sposób:
"ilość punktów = " "cena brutto oferty z najniższą ceną" /"cena brutto oferty badanej" " x 30"

Projekt: 70%
Oferta może otrzymać maksymalnie 70 punktów za najlepszy projekt, przyznawanych w następujący sposób:
Kompozycja, forma przestrzenna – 0-25 pkt.
Kompozycja rozumiana jako wzajemny związek poszczególnych części składających się na całość stoiska – w szczególności zasady ukształtowania i wzajemnego rozmieszczenia w przestrzeni poszczególnych elementów stoiska w taki sposób, aby tworzyły one najbardziej harmonijną i estetyczną całość, z zastosowaniem elementów stoiska (elementy zabudowy, podłoga) drewnianych lub imitujących drewno, żywe rośliny. Ponadto Spójność projektu graficznego z logotypem Miasta Poznania oraz Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Poznania i charakterem Targów (sposób prezentacji logo, grafiki, ekranów LED, stojaków na materiały, rozmieszczenie mebli).
Wykonawca, który zaproponuje najlepszą kompozycję przestrzenną, otrzyma 25 punktów, przyznawanych w następujący sposób:
0 – nie spełnia wymagań Zamawiającego
1-9 – spełnia w stopniu niezadowalającym
10-15 – spełnia w stopniu dostatecznym
16-24 – spełnia w stopniu zadowalającym
25 – spełnia w stopniu najwyższym

Rozwiązania funkcjonalne, Funkcjonalność 0-25 pkt.
Zagospodarowanie przestrzenne powierzchni wystawienniczej rozmieszczenie ścian, stojaków na materiały, mebli, usytuowanie baru, rozmieszczenie ekranów. Ocenie podlegać będzie usytuowanie poszczególnych stref i elementów stoiska w sposób harmonijny i przestrzennie zrównoważony, rozwiązania służące sprawnej obsłudze klientów, rozwiązania przyjazne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności z niepełnosprawnością ruchową.
Wykonawca, który zaproponuje najciekawsze rozwiązania funkcjonalne, otrzyma 25 punktów, przyznawanych w następujący sposób:
0 – nie spełnia wymagań Zamawiającego
1-9 – spełnia w stopniu niezadowalającym
10-15 – spełnia w stopniu dostatecznym
16-24 – spełnia w stopniu zadowalającym
25 – spełnia w stopniu najwyższym

Kreatywność (oryginalność) – 0-10 pkt.
Oryginalność pomysłu przedstawionej koncepcji. Ocenie podlegać będzie pomysł na kreatywne rozwiązanie zabudowy stoiska.
Wykonawca, który zaproponuję najciekawsze rozwiązanie zabudowy powierzchni wystawienniczej, otrzyma 10 punktów, przyznawanych
w następujący sposób:
0 – nie spełnia wymagań Zamawiającego
1-3 – spełnia w stopniu niezadowalającym
4-5 – spełnia w stopniu dostatecznym
6-9 – spełnia w stopniu zadowalającym
10 – spełnia w stopniu najwyższym

Aranżacja przestrzeni zielonej stoiska 0-10 pkt.
Przedstawienie ciekawego rozwiązania dla przestrzeni zielonych, zachowanie funkcjonalności i spójności z elementami i kolorystyką proponowanej zabudowy stoiska. Rozmieszczenie roślin w taki sposób, aby nie utrudniały przemieszczania się po stoisku, nie zasłaniały istniejących elementów wyposażenia, logotypów Zamawiającego.
Wykonawca, który zaproponuje najciekawsze rozwiązanie aranżacji przestrzeni zielonej stoiska, otrzyma 10 punktów, przyznawanych
w następujący sposób:
0 – nie spełnia wymagań Zamawiającego
1-3 – spełnia w stopniu niezadowalającym
4-5 – spełnia w stopniu dostatecznym
6-9 – spełnia w stopniu zadowalającym
10 – spełnia w stopniu najwyższym

Uwaga!
Przyznanie łącznie 20 punktów lub mniej, lub przyznanie 0 punktów w którymkolwiek z podkryteriów od 1) do 4) w ramach oceny Projektu, lub jeżeli Projekt nie będzie spełniał wytycznych postawionych przez Zamawiającego, lub brak Projektu, będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Projekt
4.3.6.) Waga: 70
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że Wykonawca samodzielnie lub jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się), w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy stoiska targowe na targach poza granicami RP (rozumiane jako kompleksowa zabudowa stoiska łącznie z obsługą techniczną), w tym co najmniej jedno na targach branży nieruchomościowej, o wartości co najmniej 90 000,00 zł brutto każde.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie – załącznik nr 6 do SWZ.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;
2) Projekt, o którym mowa w pkt III.1.1) SWZ;
Inne dokumenty składane wraz z ofertą:
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2a do SWZ;
4) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2b do SWZ, jeśli dotyczy;
5) Oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 3 do SWZ,
jeśli dotyczy;
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ, jeśli dotyczy;
7) Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – załącznik nr 5 do SWZ, jeśli dotyczy;
8) Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), oświadczenie, o którym mowa w pkt VI. 1. SWZ, stanowiące załącznik nr 2a do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna):
1) ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, składając stosowne pełnomocnictwo,
2) składają oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotową usługę realizować będą ci Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia – wskazać odpowiednio w Załączniku nr 4 do SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-19 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-19 09:10
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/kompleksowa-organizacja-stoiska-miasta-poznania-na-miedzynarodowych-targach-nieruchomosci-expo-real-2024%2C-w-monachium%2C-niemcy%2C-poznan,93284,ogloszenie.html

https://bip.poznan.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764