logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Szczecin: Kompleksowe zaplanowanie, przygotowanie oraz przeprowadzenie wydarzenia pod nazwą „Wycieczki rowerowe – rozwój aplikacji Pomorze Zachodnie"

28.02.2024
Oferta ważna do:07.03.2024 godz. 10:00
Odsłon: 173

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe zaplanowanie, przygotowanie oraz przeprowadzenie wydarzenia pod nazwą „Wycieczki rowerowe – rozwój aplikacji Pomorze Zachodnie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811683876
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 70-421
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@wzp.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzp.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kompleksowe zaplanowanie, przygotowanie oraz przeprowadzenie wydarzenia pod nazwą „Wycieczki rowerowe – rozwój aplikacji Pomorze Zachodnie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4615a77d-d578-11ee-a3b5-e25d731b0da9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00221978
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z programu Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027. Zamówienie jest współfinansowane w 80%.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.zp.wzp.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.zp.wzp.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
1) Przeglądarka internetowa Microsoft Edge, Chrome, Firefox w wersji wspieranej przez producenta. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty podpisanej elektronicznie jest Firefox w wersji wspieranej przez producenta.
2) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java (licencja EPL) w wersji OpenJDK 8 lub Java (licencja Oracle) w wersji 1.8.0_202 32 bitowej oraz 64 bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
3) Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj (http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/). Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
4) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE seria L nr 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Zachodniopomorskie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: abi@wzp.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora (Województwo Zachodniopomorskie); organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ewentualne ograniczenia stosowania RODO określa Rozdział II SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.12.2024.PR
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaplanowanie, przygotowanie oraz przeprowadzenie wydarzenia pod nazwą „Wycieczki rowerowe – rozwój aplikacji Pomorze Zachodnie”. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. promocje, organizacje 5 rajdów rowerowych oraz pikniku na mecie rajdów w miejscowości Mescherin (Niemcy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

92622000-7 - Usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

72400000-4 - Usługi internetowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 1) Cena (C) – waga kryterium 60%; 2) Dodatkowe doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (D) – waga kryterium 40%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej dwie usługi polegające na kompleksowej organizacji wydarzenia, obejmującego przeprowadzenie wydarzenia kulturalnego lub sportowo-rekreacyjnego, takiego jak: wystawa / targi / kongres /zawody sportowe/ wydarzenie rekreacyjne o tematyce kultury, turystyki, sportu, aktywizacji społecznej, każda za kwotę minimum 150 000 zł brutto. Wymaga się, by w każdym z referencyjnych wydarzeń uczestniczyło co najmniej 100 osób.
Do liczby uczestników wydarzeń nie wlicza się tzw. uczestników on-line.
b) dysponuje bądź będzie dysponował osobą wyznaczoną do koordynacji organizacji wydarzenia, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert koordynowała organizację co najmniej jednego wydarzenia obejmującego przeprowadzenie wydarzenia kulturalnego lub sportowo-rekreacyjnego, takiego jak: wystawa/ targi / kongres /zawody sportowe/wydarzenie rekreacyjne o tematyce kultury, turystyki, sportu, aktywizacji społecznej, w którym uczestniczyło co najmniej 100 osób, każde o wartości minimum 150 000 zł brutto. Za tożsame wydarzenie nie uznaje się przeprowadzenia szkoleń, spotkań informacyjnych oraz zorganizowania konkursów.
Do liczby uczestników wydarzeń nie wlicza się tzw. uczestników on-line.
Uwaga:
1) Dopuszczalne jest wykazanie kompleksowej organizacji kilku wydarzeń w ramach jednej umowy – wówczas wartość umowy musi być odpowiednio większa, tak aby każde z organizowanych wydarzeń zachowało wartość min. 150 000 zł brutto, a w każdym wydarzeniu z osobna uczestniczyło min 100 osób.
2) Poprzez kompleksową koordynację Zamawiający rozumie organizowanie i kierowanie działaniami wykonywanymi wspólnie przez wiele osób biorących udział w całym procesie prac nad organizacją wyżej wymienionych wydarzeń, na który składa się m.in.: zrealizowanie przez Wykonawcę wszystkich elementów składających się na dane wydarzenie, tj. kwestii związanych z kompleksową organizacją w tym z zapleczem technicznym, merytorycznym, informacyjno-promocyjnym oraz kreacją wydarzenia.
3) Osoba wskazana przez Wykonawcę z imienia i nazwiska musi brać udział w realizacji zamówienia i być wyznaczona do koordynacji organizacji wydarzeń.
4) Osoba wyznaczona do koordynacji organizacji wydarzenia na potwierdzenie spełniania warunku jest równocześnie osobą, której dodatkowe doświadczenie będzie oceniane w ramach kryterium oceny ofert.
5) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, warunek udziału w postępowaniu dotyczy tych usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) muszą być spełnione przez jednego z wykonawców samodzielnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. b) mogą być spełnione przez jednego z wykonawców.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z dnia, w którym nastąpiła publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji postępowania.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z powodów określonych w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z póź. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania; Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ;
W zakresie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 1497) Wykonawca składa Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ (składany wraz z ofertą).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 lit. a SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 5 SWZ, zastępuje je się w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Rozdział VIII ust. 5 SWZ zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
Szczegóły w Rozdziale VIII SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ: wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór Wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit b SWZ składa (wraz z ofertą na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy PZP) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do podmiotowych środków dowodowych składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie ma:
1) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie podmiotowych środków dowodowych” oraz;
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie środków komunikacji elektronicznej”.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zgodnie z Rozdziałem XIV ust. 3 SWZ, Złożenie oferty odbywa się poprzez wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie - elektronicznego formularza ofertowego (Formularza Oferty). Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców;
2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 4 SWZ – Załącznik nr 3 do SWZ (także podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli dotyczy); W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców;
3) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SWZ (dokument wymagany na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy PZP);
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z wymaganymi oświadczeniami, o których mowa w Rozdziale XI ust. 5 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ;
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 5 SWZ (jeżeli dotyczy), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ;
6) stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 5 (jeżeli dotyczy);
7) dowód wniesienia wadium.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.
Ofertę, w tym oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa się pod rygorem nieważności:
1) w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej:
a) podpisem (profilem) zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57) lub
b) podpisem osobistym (e-dowodem), o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671).
Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo oraz inne dokumenty wymagane w SWZ przekazuje się w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podmiotowych środków dowodowych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100). Szczegóły w zakresie wadium określa Rozdział XVI SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Możliwość wprowadzenia zmian ich rodzaj oraz zakres został określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.zp.wzp.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 10:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
W przypadku decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób wskazany w Rozdziale XX ust. 1 pkt 2 SWZ, Zamawiający zaprosi do negocjacji trzech Wykonawców, których oferty uzyskały najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert.
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Okres realizacji zamówienia wskazany w Sekcji 4.2.10.) to termin do 45 dni od dnia zawarcia umowy. Planowany termin wydarzenia to 6 kwietnia 2024 r. Termin wydarzenia zostanie ostatecznie ustalony przez Zamawiającego, w porozumieniu z Wykonawcą, w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1- 6 ustawy PZP. Zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 3 SWZ w postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 7 ust. 1 przywołanej ustawy. Wykonawcy składają w tym zakresie stosowne oświadczenie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ (składany wraz z ofertą) oraz Załącznik nr 9 do SWZ. Stosownie do art. 95 ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), osób wykonujących czynności administracyjno-biurowe. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu weryfikacji zatrudnienia oraz uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem, a także sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/kompleksowe-zaplanowanie%2C-przygotowanie-oraz-przeprowadzenie-wydarzenia-pod-nazwa-_wycieczki-rowerowe-%E2%80%93-rozwoj-aplikacji-pomorze-zachodnie_%2C-szczecin,92275,ogloszenie.html

http://www.wzp.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764