logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Włocławek: KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I TWORZENIA STRON INTERNETOWYCH

30.03.2024
Oferta ważna do:08.04.2024 godz. 09:00
Odsłon: 147

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I TWORZENIA STRON INTERNETOWYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910933109
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kapitulna 24
1.5.2.) Miejscowość: Włocławek
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wloclawek.praca.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pupwloclawek.bip.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I TWORZENIA STRON INTERNETOWYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be62c611-ed98-11ee-9d6d-ce35ff56444c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00265909
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00013383/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.14 Kurs grafiki komuterowej i tworzenia stron internetowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP we Włocławku (I)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-be62c611-ed98-11ee-9d6d-ce35ff56444c
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-be62c611-ed98-11ee-9d6d-ce35ff56444c
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niniejsze informacje dostępne są w CZĘŚĆ VII Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) przedmiotowego postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), dalej jako „RODO”, Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana jest Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku z siedzibą we Włocławku przy ul. Kapitulnej 24, 87-800 Włocławek, tel. kontaktowy 542340089, e-mail: towl@praca.gov.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 542340089 wew. 30, e-mail: iodwloclawek@wloclawek.praca.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa regulujące sposób tego udostępniania.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie umotywowanego wniosku z poprawną podstawą prawną lub które zawarły z administratorem danych umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z regulaminów, wytycznych, umów projektowych EFS związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
10. Pani/Pan i osoby których dane Pani/Pan przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11. Pani/Pan i osoby których dane Pani/Pan przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana jak i osób których Pani/Pan przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KO-2522-12/JK/24
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 559087,67 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 35300 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie dotyczy realizacji szkolenia dla osób bezrobotnych. Kurs musi obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne. Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności istotnych dla ubiegania się o zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagana jest znajomość obsługi programów graficznych oraz tworzenia stron www. Kurs zawiera także moduł dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej, co umożliwia uczestnikom ewentualne założenie własnej firmy, np. studia grafiki i reklamy.

Wymagana liczba godzin zegarowych szkolenia dla każdego uczestnika: 180.

Zasady egzaminowania: Wykonawca musi przeprowadzić egzamin sprawdzający poziom opanowania wiedzy i wybranych umiejętności, w wymiarze do 3 godzin zegarowych.
Liczba osób przewidzianych na szkolenie wynosi: 1 grupa licząca od 8 do 10 osób.
Pozostała część opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował przyjętymi kryteriami oceny ofert
2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska po zsumowaniu najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach.
5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców tej samej, końcowej liczby punktów, zostanie wybrany Wykonawca z najwyższą ilością punktów uzyskaną w kryterium pierwszym, czyli za cenę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry dydaktycznej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowe, o ile to wynika to z odrębnych przepisów,
2) zdolności technicznej i zawodowej.
2. Za spełniającego warunek określony w pkt 1.1) Zamawiający uzna Wykonawcę, który posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023 poz. 735 z późn. zm.),
3. Za spełniającego warunek określony w pkt 1.2) Zamawiający uzna Wykonawcę, który:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę szkolenia z zakresu grafiki komputerowej oraz tworzenia stron internetowych.
2) będzie dysponować podczas realizacji zamówienia:
a) salą dydaktyczną przystosowaną do realizacji zajęć, odpowiadającą m.in. przepisom BHP i P. Poż., dostosowaną do ilości osób szkolonych z odpowiednią liczbą miejsc i stolików, sprawnym: oświetleniem, klimatyzacją oraz wentylacją,
b) 10 komputerami (stacjonarnymi i/lub przenośnymi) podłączonymi do sieci internetowej z zainstalowanymi na każdym z nich programami niezbędnymi do prawidłowej realizacji szkolenia zgodnie z przedmiotem zamówienia.
c) osobą/osobami posiadającymi wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, adekwatne do prowadzonych zajęć, w tym:
- do prowadzenia zajęć, o których mowa w CZĘŚCI V pkt. 4.1) SWZ, posiadającą/-ymi wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonego co najmniej jednego szkolenia z zakresu grafiki komputerowej,
- do prowadzenia zajęć, o których mowa w CZĘŚCI V pkt. 4.2) SWZ, posiadającą/-ymi wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonego co najmniej jednego szkolenia z zakresu tworzenia stron internetowych,
- do prowadzenia zajęć, o których mowa w CZĘŚCI V pkt. 4.3) SWZ, posiadającą/-ymi wykształcenie wyższe w zakresie prawa lub administracji lub ekonomii, a także doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonego co najmniej jednego szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.
- do prowadzenia zajęć, o których mowa w CZĘŚCI V pkt. 4.4) SWZ, posiadającą/-ymi, wykształcenie wyższe w zakresie psychologii lub socjologii oraz doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonego co najmniej jednego szkolenia z zakresu edukacji społecznej,
- do przeprowadzenia egzaminu.

Z zastrzeżeniem, że ostateczna liczba osób wykonujących zamówienie musi być taka, by zapewnić należytą i terminową realizację przedmiotu zamówienia.

Oceny spełniania warunków w celu udzielenia zamówienia Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie składa każdy z nich.
W sytuacji udostępnienia Wykonawcy zasobów do realizacji zamówienia przez inny podmiot, oświadczenie składa każdy z podmiotów udostępniających zasoby.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie składa każdy z nich.
W sytuacji udostępnienia Wykonawcy zasobów do realizacji zamówienia przez inny podmiot, oświadczenie składa każdy z podmiotów udostępniających w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ
4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oświadczenie składa m.in. konsorcjum, spółka cywilna), zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy, udostępniony na Platformie e-Zamówienia dla przedmiotowego postępowania.
2. Formularz Cenowy i Informacyjny, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
3. Pełnomocnictwo, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym celu ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 4 odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
6. W przypadku polegania przez członków konsorcjum na uprawieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka takiego konsorcjum, wymagane zdolności powinien posiadać co najmniej ten z konsorcjantów, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań, wyznaczony zostanie do realizowania danej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
3. Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 wymagają formy pisemnej w drodze aneksu.
4. Wartość zmiany umowy ustala się w oparciu o zmienioną cenę.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-08 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-be62c611-ed98-11ee-9d6d-ce35ff56444c
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-08 09:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-30


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/kurs-grafiki-komputerowej-i-tworzenia-stron-internetowych%2C-wloclawek,92543,ogloszenie.html

http://pupwloclawek.bip.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Włocławek - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764