logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kielce: MATERIAŁY: „DOSTAWA TONERÓW I TUSZY DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NALEŻĄCYCH DO SĄDU OKRĘGOWEGO W KIELCACH I SĄDÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI SĄDU OKRĘGOWEGO”

Oferta ważna do:12.02.2021 godz. 10:00
Odsłon: 160

„DOSTAWA TONERÓW I TUSZY DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NALEŻĄCYCH DO SĄDU OKRĘGOWEGO W KIELCACH I SĄDÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI SĄDU OKRĘGOWEGO”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Kielcach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322293
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Seminaryjska 12a
1.5.2.) Miejscowość: Kielce
1.5.3.) Kod pocztowy: 25-372
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kielce.so.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.so.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„DOSTAWA TONERÓW I TUSZY DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NALEŻĄCYCH DO SĄDU OKRĘGOWEGO W KIELCACH I SĄDÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI SĄDU OKRĘGOWEGO”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-452b2113-6616-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005195
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-03
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą” pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP na Platformie, zwanej dalej Instrukcją. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 Ustawy.5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.7. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.8. Za datę:1) przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku Wyślij ofertę i potwierdzeniu czynności przesłania oferty za pomocą przycisku Podpisz. Jeśli plik został poprawnie podpisany - oferta została złożona.2) zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę kliknięcia przycisku Wyślij dokument, po którym status dokumentu zmieni się na „Wysłany” i stanie się on widoczny dla Zamawiającego.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.10. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP. 26-1/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących należących do Sądu Okręgowego w Kielcach i sądów będących w dyspozycji Sądu Okręgowego, zwane dalej „materiałami eksploatacyjnymi” oraz odbiór od Zamawiającego kaset po zużytych materiałach eksploatacyjnych
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30192113-6 - Wkłady drukujące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający informuje, że przy dostawie materiałów eksploatacyjnych będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji, oznacza to, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które mogą być odebrane w trakcje realizacji zamówienia. Natomiast gwarantowana ilość materiałów to 70% z każdej z pozycji wymienionych w załączniku nr 5 do SWZ.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczących:1. zdolności technicznej lub zawodowej:Na potwierdzenie niniejszego warunku, należy złożyć wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał co najmniej dwie dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek lub kserokopiarek lub urządzeń wielofunkcyjnych, każda o wartości minimum 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy i 00/100 złotych) brutto. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywne dostawy w ramach jednej umowy lub realizowaną obecnie z tym, że do dnia składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, zrealizowana część musi obejmować dostawę o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż – 200 000 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający zgodnie z art. 127 ust. 1 skorzysta z dokumentów bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wzór-załącznik nr 6 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane lub są wykonywane; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 m-cy.2. informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż – 200 000 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
zaświadczenie wystawione przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości - dla każdego oferowanego produktu równoważnego potwierdzającego parametry opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 5 do SW. Za niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości uznaje się jednostkę niezależną od producenta, dystrybutora i Wykonawcy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
zaświadczenie wystawione przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości - dla każdego oferowanego produktu równoważnego potwierdzającego parametry opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 5 do SW. Za niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości uznaje się jednostkę niezależną od producenta, dystrybutora i Wykonawcy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wadium w wysokości 3 500,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: nr konta: 61 1130 1017 0021 1002 5490 0004z dopiskiem „Wadium w postępowaniu nr ZP. 26-1/2021”.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.5. Potwierdzenie wpłaty wadium w pieniądzu zaleca się dołączyć do oferty.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.7. Zasady utraty oraz zwrotu wadium reguluje art. 98 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia za pośrednictwem Platformy wraz z Ofertą (wzór-załącznik nr 1 do SWZ) składają:1) każdy z Wykonawców: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu (wzór-załącznik nr 2 i 3 do SWZ),2) wspólnie:a) załącznik nr 5 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia/Formularz Cenowy)b) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. XI pkt 5 SWZ jeżeli ustanowiono pełnomocnika;c) w przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, każdy Podwykonawca składa Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (Wzór-załącznik nr 2 do SWZ) - jeśli dotyczy,d) w przypadku gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 i n. Ustawy, inny/inne podmioty składa (jeśli dotyczy):d.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu (wzór-załącznik nr 2 i 3 do SWZ),d.2. zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów (wzór- załącznik nr 4 do SWZ);e) przedmiotowe środki dowodowe;e.1. zaświadczenie wystawione przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości - dla każdego oferowanego produktu równoważnego, potwierdzające parametry opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 5 do SWZ. Za niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości uznaje się jednostkę niezależną od producenta, dystrybutora i Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany na zasadach określonych ustawą PZP.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-12 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-12 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-13


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-_dostawa-tonerow-i-tuszy-do-urzadzen-drukujacych-nalezacych-do-sadu-okregowego-w-kielcach-i-sadow-bedacych-w-dyspozycji-sadu-okregowego_%2C-kielce,83010,ogloszenie.html

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764