logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Szczecin: MATERIAŁY: Dostawa artykułów papierniczych, kartonowych opakowań na dokumentację medyczną dla SPWSZ w Szczecinie

Oferta ważna do:10.06.2022 godz. 11:00
Odsłon: 231

Dostawa artykułów papierniczych, kartonowych opakowań na dokumentację medyczną dla SPWSZ w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
1.3.) Oddział zamawiającego: SPWSZ w Szczecinie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290274
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Arkońska 4
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 71-455
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spwsz.szczecin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwsz.szczecin.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów papierniczych, kartonowych opakowań na dokumentację medyczną dla SPWSZ w Szczecinie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0958ffab-dffd-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00190701
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-02
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00074860/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Artykuły papiernicze, papier na recepty
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/spwsz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/spwsz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,przekazywane są w formie elektronicznej, w zakładce „Korespondencja”. W celu skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spwsz po kliknięciu na przycisk„Załóż konto”. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.Zamawiający, informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami
elektronicznymi. Do przesłania dokumentów i złożenia oferty nie jest niezbędne posiadanie certyfikatu kwalifikowanego.Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy zostały określone w SWZ, rozdz.10 pkt 10.7 oraz 10.8.Pozostałe wymagania techniczne zostały
opisane w rozdz. 10 SWZ: Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłani i odbierania korespondencji elektronicznej. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Barbara Pawłowska, od poniedziałku do piątku w godz. 07:25– 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p.Andżelika Skobel, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@spwsz.szczecin.pl. lub telefonicznie pod numerem 91 813 95 80. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 PZP,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezależnie od postanowień powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15
RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa wart. 16 RODO, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora,ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w
art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa wart. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w
związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: EP/220/36/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Zadanie nr 1 składa się z 32 pozycji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30197644-2 - Papier kserograficzny
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium oceny ofert, tj. Cena - 100%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Zadanie nr 2 składa się z 2 pozycji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44617100-9 - Pudła kartonowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium oceny ofert, tj. Cena - 100%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3. Zamawiający
przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia
Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej
grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart katalogowych lub folderów lub ulotek informacyjnych lub kart technicznych opisujących oferowany asortyment dla Zadania nr 1 i 2.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Karty katalogowe lub foldery lub ulotki informacyjne lub karty techniczne opisujące oferowany
asortyment dla Zadania nr 1 i 2 .
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez:
1) zmianę terminu realizacji danej dostawy Wyrobów o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w przypadku:
a) skutków działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego Strony, pomimo zachowania należytej staranności, nie mogły przewidzieć ani mu zapobiec, o ile mają one wpływ na termin dostawy Wyrobów przez Wykonawcę,
w tym w szczególnosci skutki działania siły wyżej w postaci epidemii, wojen, klęsk żywiołowych,
b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, których wystąpienia Zamawiający, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł przewidzieć w dniu zawarciu Umowy;
2) zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub Wyrobów w przypadku:
a) gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
b) zmiany wielkości opakowania – z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny jednostkowej za Wyrób, o ile zamiana taka nie będzie skutkować zmniejszeniem ilości sztuk dostarczonego Wyrobu oraz nie będzie skutkować zwiększeniem należnej Wykonawcy ceny za dostarczenie tego Wyrobu w stosunku do jego ilości i ceny określonych w wyciągu z oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy,
c) zmiany numeru katalogowego bądź nazwy własnej Wyrobu z zastrzeżeniem, że będzie on spełniał wymagania określone w załączniku nr 1 do Umowy,
d) korzystania przez Zamawiającego z czasowych promocji cen Wyrobów, objętych Przedmiotem Umowy, gdy Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przypadku promocji, wskazując który Wyrób jest nią objęty, w jakim okresie trwa promocja oraz cenę promocyjną, dodatkowo przywołując oznaczenie Umowy, na podstawie, której dany wyrób medyczny jest dostarczany,
e) zmianę przedmiotu dostawy poprzez zastąpienie Wyrobów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie innymi Wyrobami o analogicznym przeznaczeniu i spełniającymi wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentach stanowiących załącznik nr 2 do Umowy; w szczególności lecz nie wyłącznie zmiana taka jest dopuszczalna w przypadku pojawienia się Wyrobów nowszej generacji, o lepszych parametrach, właściwościach użytkowych, czy z innych przyczyn korzystniejszych dla Zamawiającego,
3) zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku nie wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem, że okres przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;
4) zmianę miejsca dostawy, określonego w § 1 ust. 3 Umowy, poprzez wskazanie dodatkowego miejsca dostawy, znajdującego się w obrębie administracyjnym Gminy Miasto Szczecin, w przypadku wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający zobowiązany będzie do każdorazowego wskazania w zleceniu miejsca dostawy.
2. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, niestanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-10 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Plstformy SmartPZP
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-10 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-09


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-artykulow-papierniczych%2C-kartonowych-opakowan-na-dokumentacje-medyczna-dla-spwsz-w-szczecinie%2C-szczecin,86960,ogloszenie.html

https://portal.smartpzp.pl/spwsz
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764