logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zamość: MATERIAŁY: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego oraz papieru i urządzeń drukujących w zakresie 2 (dwóch) części.

Oferta ważna do:24.03.2021 godz. 10:00
Odsłon: 117

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego oraz papieru i urządzeń drukujących w zakresie 2 (dwóch) części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061402337
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 2F
1.5.2.) Miejscowość: Zamość
1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski
1.5.7.) Numer telefonu: 261181536
1.5.8.) Numer faksu: 261181607
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 32wog.zampub@ron.mil.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.32wog.wp.mil.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wojkowa Jednostka Budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego oraz papieru i urządzeń drukujących w zakresie 2 (dwóch) części.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3fc242a7-8306-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00016677
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00014432/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
platformazakupowa.pl/pn/32wog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl/pn/32wog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu przez Wykonawcę oferty jest platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/32wog. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/32wog oraz poczty elektronicznej Zamawiającego tj. 32wog.zampub@ron.mil.pl Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „ Wyślij wiadomość” po którym pojawi się komunikat, iż wiadomość została wysłana do Zamawiającego. (sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami – nie dotyczy składania ofert i wniosków, gdyż wiadomości nie są szyfrowane). Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na zapytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej “RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22 – 400 Zamość;2) Inspektor ochrony danych osobowych w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu kontakt e-mail: 32wog.iodo@ron.mil.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego oraz papieru i urządzeń drukujących w zakresie 2 (dwóch) części. Nr sprawy ZP/TP/2/2021, prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. poz. 2019 z późn. zm.); 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. poz. 2019 z późn. zm.), dalej “ustawa Pzp”;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7) W odniesieniu do Pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) Nie przysługuje Pani/Panu: - W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/2/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest CZĘŚĆ NR 1: dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego wraz z transportem i rozładunkiem oraz odbiór zużytych opakowań i pojemników po materiałach eksploatacyjnych przez okres 24 miesięcy odo daty dostawy i podpisania protokołu odbioru do/z magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościach: Lublin i Zamość; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1 zawierają:1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1 – stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ; 2) Wykaz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego stanowiących przedmiot zmówienia w zakresie części nr 1 – stanowiący Załącznik nr 1a do SWZ. 3) Wykaz asortymentowo-ilościowy dla poszczególnych miejsc dostaw (magazynów) objętych przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 1 - stanowiący Załącznik nr 1b do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął KRYTERIUM - najniższa cena.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął KRYTERIUM - najniższa cena.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest CZĘŚC NR 2: dostawa papieru do sprzętu informatycznego wraz z transportem i rozładunkiem do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu zlokalizowanych w miejscowościach: Lublin i Zamość. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 2 zawierają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 2 – stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ; 2) Wykaz materiałów stanowiących przedmiot zmówienia w zakresie części nr 2 – stanowiący Załącznik nr 2a do SWZ.3) Wykaz asortymentowo-ilościowy dla poszczególnych miejsc dostaw (magazynów) objętych przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 2 - stanowiący Załącznik nr 2b do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął KRYTERIUM - najniższa cena.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął KRYTERIUM - najniższa cena.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek – jeżeli wykaże, że:w zakresie CZĘŚCI NR 1:a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie nabyte poprzez realizację dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie objętej przedmiotem zamówienia publicznego, przez co Zamawiający rozumie wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej 2 (dwóch) dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. w zakresie CZĘŚCI NR 2:b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie nabyte poprzez realizację dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie objętej przedmiotem zamówienia publicznego, przez co Zamawiający rozumie wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej 2 (dwóch) dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych;b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy;d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy dotyczący ukarania za wykroczenia, za które wymierzono karę aresztu;e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu; - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp wykonawca winien złożyć - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie należy złożyć z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:1) zdolności technicznej lub zawodowej:w zakresie CZĘŚCI NR 1:a) WYKAZ DOSTAW wykonywanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonywane lub są wykonywane - co najmniej 2 (dwóch) dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda– z wykorzystaniem Wzoru Wykazu dostaw – stanowiącego Zał. nr 6 do SIWZ;b) DOWODY określające, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.w zakresie CZĘŚCI NR 2:a) WYKAZ DOSTAW wykonywanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonywane lub są wykonywane - co najmniej 2 (dwóch) dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto każda– z wykorzystaniem Wzoru Wykazu dostaw – stanowiącego Zał. nr 7 do SIWZ;b) DOWODY określające, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Uwaga!: dotyczy wyłącznie CZĘŚCI NR 1: Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dla wszystkich oferowanych równoważnych materiałów eksploatacyjnych n/w dokumenty:a) OŚWIADCZENIE PRODUCENTA, że oferowane produkty równoważne są wyrobami fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi, w pełni kompatybilnymi ze sprzętem, do którego są przeznaczone, o parametrach takich samych w stosunku do typu zamawianego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych tonerów, tuszy i kaset, jak również, że użycie tego produktu do serwisowanych w ramach gwarancji urządzeń nie spowoduje uszkodzenia naruszającego warunki gwarancji.b) DOKUMENTY potwierdzające zgodność z normami:a. ISO/IEC 19752 (standard pomiaru wydajności kaset z tonerem przeznaczonym do monochromatycznych drukarek laserowych);b. ISO/IEC 19798 (standard pomiaru wydajności kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych);c. ISO/IEC 24711 (standard określający metodologię badania wydajności kartridżów atramentowych);d. ISO 24712 (standard zawierający wytyczne dotyczące stron testowych).W/w certyfikaty potwierdzające zgodność produktów z wymienionymi wyżej normami ISO, winny być wystawione przez jednostkę oceniającą zgodność.c) FORMULARZE z raportami wyników testów pomiaru wydajności, przygotowane zgodnie z normą przez jednostkę oceniającą zgodność.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Uwaga!: dotyczy wyłącznie CZĘŚCI NR 1: Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dla wszystkich oferowanych równoważnych materiałów eksploatacyjnych n/w dokumenty:a) OŚWIADCZENIE PRODUCENTA, że oferowane produkty równoważne są wyrobami fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi, w pełni kompatybilnymi ze sprzętem, do którego są przeznaczone, o parametrach takich samych w stosunku do typu zamawianego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych tonerów, tuszy i kaset, jak również, że użycie tego produktu do serwisowanych w ramach gwarancji urządzeń nie spowoduje uszkodzenia naruszającego warunki gwarancji.b) DOKUMENTY potwierdzające zgodność z normami:a. ISO/IEC 19752 (standard pomiaru wydajności kaset z tonerem przeznaczonym do monochromatycznych drukarek laserowych);b. ISO/IEC 19798 (standard pomiaru wydajności kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych);c. ISO/IEC 24711 (standard określający metodologię badania wydajności kartridżów atramentowych);d. ISO 24712 (standard zawierający wytyczne dotyczące stron testowych).W/w certyfikaty potwierdzające zgodność produktów z wymienionymi wyżej normami ISO, winny być wystawione przez jednostkę oceniającą zgodność.c) FORMULARZE z raportami wyników testów pomiaru wydajności, przygotowane zgodnie z normą przez jednostkę oceniającą zgodność.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) – zgodnie z art. 123 ustawy Pzp - Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Załącznik nr 8 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: W zakresie części nr 1: 6 000,00 zł /słownie: sześć tysięcy złotych 00/100/W zakresie części nr 2: 1 500,00 zł /słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100/2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta 59 1010 1339 0057 5713 9120 2000 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu nr ZP/TP/2/2021 – w zakresie części nr…..4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.5. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 24.03.2021r. do godz.: 10.00. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 3 SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).UWAGA: dalszy zakres, charakter oraz warunki dotyczące wadium zostały określone w Rozdziale XIV SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy zamawiający wymaga określonych referencji, zamówienie publiczne będzie mógł zrealizować tylko ten wykonawca, który to doświadczenie faktycznie nabył. Obowiązkiem jest złożenie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na etapie składania oferty oświadczenia dotyczącego kompetencji wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zgodnie z art. 117 ustawy Pzp, w przypadku gdy zamawiający wymaga posiadania uprawnień zawodowych czy też wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a warunki udziału w postępowaniu spełniają tylko poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, jakie konkretne roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają określeni wykonawcy – a więc kto co konkretnie zrobi w trakcie wykonywania zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-24 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/32wog
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-24 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-22


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-fabrycznie-nowych-materialow-eksploatacyjnych-do-sprzetu-informatycznego-oraz-papieru-i-urzadzen-drukujacych-w-zakresie-2-%28dwoch%29-czesci.%2C-zamosc,83303,ogloszenie.html

http://platformazakupowa.pl/pn/32wog
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764