logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Bydgoszcz: MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Warce

Oferta ważna do:01.04.2022 godz. 10:00
Odsłon: 82

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Warce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WARKA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223400
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Stefana Czarnieckiego 1
1.5.2.) Miejscowość: Warka
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-660
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.7.) Numer telefonu: +48 665 12 00
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@warka.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.warka.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Warce
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7937d0b-ab5c-11ec-baa2-b6d934483bfb
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00097886
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://warka.pl/pad/p,3,przetargi; http://miniportal.uzp.gov.p
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu http://miniportal.uzp.gov.pl; ePUPu http://epuap.gov.pl/wps/portal; strony www.warka.pl oraz poczty elektronicznej um@warka.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Warki
Pl. Stefana Czarnieckiego 1
05-660 Warka
um@warka.pl
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Warka jest Pani Karolina Sałyga, tel. 48 665 12 50, email: daneosobowe@warka.pl.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.3.11.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych - tonerów i tuszy do drukarek – którego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w Załączniku nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy).
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieregenerowany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych.
Za fabrycznie nowy Zamawiający nie uznaje wyrobów w przypadku, których pojemnik został wyczyszczony i ponownie napełniony (regenerowany). Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producentów obejmujących rynek Unii europejskiej. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek w ramach zawartej umowy. Odbiór będzie następował po zgłoszeniu przez Zamawiającego w uzgodnionym z Wykonawcą terminie. Oferowane tonery i tusze do drukarek muszą być wysokiej jakości, muszą zapewniać kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego. Muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia (bez konieczności naruszania opakowania oraz z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów np. hologramy).
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nieprawidłowego działania dostarczonego przedmiotu zamówienia, które spowodowało uszkodzenie urządzeń drukujących Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania naprawy uszkodzeń na koszt własny, a także ponieść wszelkie koszty związane z transportem uszkodzonego sprzętu.
Zamawiający wyraźnie zastrzega, że nie dopuszcza się dostarczania tonerów i tuszy do drukarek w kartridżach (nabojach) o zmniejszonej pojemności do tzw. „sporadycznego drukowania”. W przypadku występowania tonerów i tuszy kolorowych i czarnych w różnej pojemności, Zamawiający wymaga dostarczenia ww. materiałów eksploatacyjnych o największej pojemności, dostępnej na rynku. Przedmiot zamówienia obejmuje tylko i wyłącznie materiały nieregenerowane, posiadające wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta.
2. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być nowe i posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
3. Materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie każdorazowo, przed zakupem określał w odrębnym zamówieniu ilość i asortyment materiałów eksploatacyjnych, wybranych z wykazu określonym w Załączniku nr 1 do SWZ.
5. Materiały eksploatacyjne do sprzętu drukującego winny być dostarczone w ciągu 72 godzin roboczych od daty kolejnego zamówienia do siedziby Zamawiającego.
6. Nie każdy rodzaj asortymentu wymieniony w przedmiocie zamówienia musi być zakupiony albo zakupiony w pełnym zakresie ilościowym.
7. Zamawiający nie poniesie żadnych konsekwencji w związku z niezrealizowaniem umowy w ilościach w niej zawartych.
8. Dostawca lub podmiot przez niego wskazany zobowiązany jest do odbioru pustych, zużytych pojemników po materiałach eksploatacyjnych. Odbiór zużytych pojemników będzie następował po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu w ciągu 48 godzin i do 6 miesięcy od terminu zakończenia umowy ostatecznie.
9. Dostawca zobowiązany jest poddać utylizacji zużyte materiały eksploatacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów, ani odpowiedzialności.

UWAGA:
1. Podane ilości towaru przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy są szacunkowe. Zamawiający informuje, iż w rzeczywistości ilości zamawianego towaru mogą być mniejsze.
2.Wszystkie pozycje w Załączniku nr 1 powinny być wypełnione. Nieuwzględnienie w tabeli chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty.
3. W kolumnie nr 7 należy podać cenę całkowitą brutto jako iloczyn ceny jednostkowej netto (z kolumny 5) i ilości jednostek miary (z kolumny 4) powiększony o podatek VAT(z kolumny 6).
4. Ceny w kolumnach nr 5 i nr 7 winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
6. Materiały po renowacji zostaną uznane za wadliwe i zwrócone Wykonawcy do wymiany.
7. W kolumnie nr 8 należy podać nazwę producenta oferowanego produktu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125100-2 - Wkłady barwiące

30125120-8 - Toner do fotokopiarek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:
1.1. Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1.2. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1.3. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1.4. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ).
b) Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 6 do SWZ).
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-01 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-01 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-29
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
Do negocjacji zostaną zaproszeni Wykonawcy którzy zaoferują najniższe ceny.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-dla-urzedu-miejskiego-w-warce%2C-bydgoszcz,86381,ogloszenie.html

http://warka.pl/pad/p,3,przetargi
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764