logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Poznań: MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Oferta ważna do:25.05.2020 godz. 11:00
Odsłon: 67

Ogłoszenie nr 540371-N-2020 z dnia 2020-05-15 r.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 00051433100000, ul. Al. Niepodległości 16/18 , 61-713 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48618541300, e-mail zampubl@poznan.uw.gov.pl, faks +48618541204.
Adres strony internetowej (URL): www.poznan.uw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.poznan.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.poznan.uw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, punkt informacyjny, hol bud. A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
Numer referencyjny: OA-VII.272.5.13.2020.13
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych i nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 2. Wymagania techniczne dotyczące materiałów eksploatacyjnych: • nie mogą być regenerowane tj. wszystkie elementy produktu muszą być fabrycznie nowe, • nie mogą być poddawane procesowi ponownego napełniania, • nie mogą powodować utraty gwarancji producenta drukarki, • nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości drukarki oraz jakości wydruku wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta drukarki, • nie mogą ograniczać pełnej współpracy z programem drukarki monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem, • muszą posiadać wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem, • podczas instalacji nowego tonera lub tuszu wykonuje się tylko czynności przewidziane przez producenta drukarki, • muszą posiadać na opakowaniu indywidualny kod produktu oraz nazwę drukarki do której jest przeznaczony, • muszą posiadać na produkcie indywidualny kod produktu umożliwiający jednoznaczną identyfikację, • za fabrycznie nowy nie uznaje się produktu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem. 3. Oferta musi zawierać: • nazwę producenta, • kod produktu. 4. Dostawy materiałów eksploatacyjnych będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w maksymalnym terminie wskazanym w ofercie licząc od dnia przesłania zapotrzebowania do Wykonawcy. 5. Uzgodniona wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Ewentualne zmniejszenie ilości, nie spowoduje zmian cen jednostkowych, jak również z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie min. 70% łącznej wartości przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający zastrzega sobie zmiany ilości w poszczególnych asortymentach w ramach ustalonej ogólnej wartości umowy. 7. Zamawiający dopuszcza równoważne materiały eksploatacyjne z zastrzeżeniem, że będą spełniać wymogi techniczne opisane powyżej. W przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona oświadczenia producenta materiału o zgodności wszystkich parametrów z parametrami materiału producenta urządzenia lub materiałami dopuszczonymi przez producenta urządzenia zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 Siwz. Wszystkie skutki prawdziwości tego oświadczenia (tj. utrata gwarancji, koszty naprawy urządzenia spowodowane przez użycie nieprawidłowego materiału, czy pogorszoną jakość wydruku) ponosi Wykonawca. 8. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych do drukarek: Brother MFC L8650 CDW – komplet tonerów, Brother MFC L6900 toner, Lexmark CX 410 komplet tonerów, Lexmark CX 410 komplet bębnów, Lexmark MX 410 toner, OKI C530 komplet tonerów, Oki B411, Oki B431, Oki B512 - tonery, Epson WP 4015 – komplet tuszy, Epson Work Force Pro WF 8090 komplet tuszy, Epson WF 5110 – komplet tuszy, Epson WF 3620 – komplet tuszy, XEROX ALTALINK C8045 MFP – komplet tonerów. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie dostarczyć na wniosek Zamawiającego tonery i atramenty do wskazanych drukarek celem ich przetestowania. Przetestowanie polegać będzie na zainstalowaniu przesłanego do testowania materiału eksploatacyjnego w urządzeniu, sprawdzeniu kompatybilności z urządzeniem (prawidłowe wykrycie przez sprzęt, współpraca z programem monitorującym stan zasobników z tonerem, czy tuszem) oraz wykonaniu ok. 100 próbnych wydruków dla oceny jego jakości i czystości. Jeśli materiały i wydruki nie będą spełniać wymagań jakościowych (tj. wysypywanie się tonera, brudzenie wydruków, brak komunikacji z programem monitorującym urządzenia, a w przypadku drukarek atramentowych wydrukowany przez nią kod nie będzie czytany przez czytnik kodów oraz jakość wydruku na specjalnym papierze będzie niezadowalająca), oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ. UWAGA W przypadku odrzucenia oferty Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do przedstawienia próbek materiałów równoważnych zobowiązany będzie kolejny Wykonawca. 9. UWAGA drukarki B 300 , WP 4015, Epson Work Force Pro WF 8090, Epson WF 5110 i Epson WF 3620 służą tylko i wyłącznie do ściśle ewidencjonowanych wydruków na specyficznym papierze. 10. Koszty materiałów dostarczonych do przetestowania zgodnie z zapisem ust. 8 ponosi w całości Wykonawca. 11. W przypadku gdy dostarczone przez Wykonawcę materiały do przetestowania zgodnie z ust. 8 spełnią wymagania SIWZ i z tym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, Zamawiający potraktuje materiały dostarczone do przetestowania jako pierwszą dostawę i dokona za nią zapłaty. 12. Utrata gwarancji producenta sprzętu spowodowana użyciem materiałów równoważnych oprócz prawa do bezpłatnej naprawy oznacza również wszystkie inne konsekwencje określone w warunkach gwarancji wyznaczonych przez producenta urządzenia. 13. Uszkodzenie lub zabrudzenie urządzenia spowodowane użyciem równoważnych materiałów eksploatacyjnych spowoduje przekazanie urządzenia do naprawy lub czyszczenia na koszt Wykonawcy do autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje prawne i finansowe zaistniałej sytuacji w szczególności koszty naprawy, transportu, niezwłocznego dostarczenia i zainstalowania przez Wykonawcę urządzenia zastępczego tego samego typu, skutki przerwy w eksploatacji urządzenia. 14. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego odbioru od Zamawiającego zużytych materiałów eksploatacyjnych w ciągu 14 dni roboczych od dnia zawiadomienia Wykonawcy drogą mailową. 15. Zamawiający wymaga, aby oferta była kompletna. Brak chociażby jednej pozycji w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodną z treścią SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30125110-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30125120-8
30192113-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej dwie dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących np. drukarek, faksów, kserokopiarek, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto – każda dostawa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji –składanego na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu, jeżeli znajduje się on w posiadaniu Zamawiającego lub Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 6. Wykonawcy zagraniczni. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ – składanego na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia - w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych o zgodności wszystkich parametrów z parametrami materiału producenta urządzenia lub materiałami dopuszczonymi przez producenta urządzenia, składanego na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Wszystkie skutki prawdziwości tego oświadczenia (tj. utrata gwarancji, koszty naprawy urządzenia spowodowane przez użycie nieprawidłowego materiału, czy pogorszoną jakość wydruku) ponosi Wykonawca.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z treści odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy poszczególnych partii przedmiotu zamówienia 20,00
czas reakcji na zgłoszoną reklamację - braki ilościowe, wady jakościowe, wadliwe działanie 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z przesłankami art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy z wyłączeniem pkt 4a. 2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy gdy wystąpią okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które mają wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy. 3. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 3, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa wart. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy, w szczególności przez: 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części; 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw; 3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy–o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-25, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 854 10 00, mail: wuw@poznan.uw.gov.pl. 2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.uw.gov.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „Pzp”; b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 7) W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji). 8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 10) Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 2. Zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy informujemy, że w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-drukarek%2C-faksow-i-kserokopiarek-dla-wielkopolskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-poznaniu%2C-poznan,80205,ogloszenie.html

http://www.poznan.uw.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764