logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Poznań: MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Oferta ważna do:10.03.2023 godz. 10:00
Odsłon: 102

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514331
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 16/18
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 61-713
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: skop@poznan.uw.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.poznan.uw.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d5b2ce7-b356-11ed-9236-36fed59ea7dd
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00114469
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00082133/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://poznan-uw.logintrade.net/zapytania_email,119114,8ff1139c76a93227341d3856f6bd0786.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020, poz. 344), z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: https://poznan-uw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy.
1) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Internet Explorer 10 i nowsze, Edge
− Google Chrome
− Mozilla Firefox
− Opera
- Safari
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
2. Wymagania organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1) ofertę, oświadczenia, dokumenty, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo Wykonawca sporządza w postaci elektronicznej, w formatach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2070), z poniższym zastrzeżeniem,
2) dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
- być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
- umożliwić prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
- umożliwić prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
- zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
3) Zamawiający zaleca format .pdf;
4) Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji (.zip lub .7z), opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
5) dokumenty elektroniczne (tj.: oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty) przekazuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
6) Zamawiający wskazuje, że dokumenty przekazane w postaci elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
7) Zamawiający zaleca wykorzystywanie formatu podpisu PADES w dokumentach w formacie .pdf podpisywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
8) Zamawiający zaleca wykorzystywanie formatu podpisu XAdES w dokumentach innych formatów podpisywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
9) Zamawiający zaleca wykorzystywanie formatu XAdES (Enveloped) w dokumentach formatu .xml podpisywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
3. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę.
4. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po kliknięciu w ikonę „złóż ofertę” na platformie. Aby Zamawiający otrzymał ofertę należy się zalogować na skrzyknę poczty elektronicznej. Aby zakończyć proces składania oferty należy kliknąć „Potwierdzam”. Po wykonaniu tej czynności automatycznie zostanie wyświetlona nowa zakładka w przeglądarce internetowej z informacją „dziękujemy za złożenie oferty”. Dopiero wyświetlenie powyższego komunikatu kończy proces składania oferty oraz skutkuje jego przekazaniem do Zamawiającego.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy wynosi 125 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje o RODO znajdują się w rozdziale XXII SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OA-VII.272.5.4.2023.4
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych i nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
2. Wymagania techniczne dotyczące materiałów eksploatacyjnych:
1) nie mogą być regenerowane tj. wszystkie elementy produktu muszą być fabrycznie nowe,
2) nie mogą być poddawane procesowi ponownego napełniania,
3) nie mogą powodować utraty gwarancji producenta drukarki,
4) nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości drukarki oraz jakości wydruku wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta drukarki,
5) nie mogą ograniczać pełnej współpracy z programem drukarki monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem,
6) muszą posiadać wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem,
7) podczas instalacji nowego tonera lub tuszu wykonuje się tylko czynności przewidziane przez producenta drukarki,
8) muszą posiadać na opakowaniu indywidualny kod produktu oraz nazwę drukarki, do której jest przeznaczony,
9) muszą posiadać na produkcie indywidualny kod produktu umożliwiający jednoznaczną identyfikację,
10) za fabrycznie nowy nie uznaje się produktu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem.
3. Oferta musi zawierać:
• nazwę producenta,
• kod produktu.
4. Dostawy materiałów eksploatacyjnych będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w maksymalnym terminie wskazanym w ofercie, licząc od dnia przesłania zapotrzebowania do Wykonawcy.
5. Uzgodniona wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Ewentualne zmniejszenie ilości, nie spowoduje zmian cen jednostkowych, jak również z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie min. 70% łącznej wartości przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie zmiany ilości w poszczególnych asortymentach w ramach ustalonej ogólnej wartości umowy.
7. Zamawiający dopuszcza równoważne materiały eksploatacyjne z zastrzeżeniem, że będą spełniać wymogi techniczne opisane powyżej.
8. W przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych Zamawiający wymaga złożenia z ofertą przez wszystkich Wykonawców przedmiotowego środka dowodowego, tj. oświadczenia producenta materiału o zgodności wszystkich parametrów z parametrami materiału producenta urządzenia lub materiałami dopuszczonymi przez producenta urządzenia - rozdział V ust. 2 pkt 3 SWZ.
9. UWAGA: drukarki Epson WP 4015, Epson Work Force Pro WF 8090, Epson WF 3620, Epson WF C5210 i WF C-5290 służą tylko i wyłącznie do ściśle ewidencjonowanych wydruków na specyficznym papierze.
10. Utrata gwarancji producenta sprzętu spowodowana użyciem materiałów równoważnych oprócz prawa do bezpłatnej naprawy oznacza również wszystkie inne konsekwencje określone w warunkach gwarancji wyznaczonych przez producenta urządzenia.
11. Uszkodzenie lub zabrudzenie urządzenia spowodowane użyciem równoważnych materiałów eksploatacyjnych spowoduje przekazanie urządzenia do naprawy lub czyszczenia na koszt Wykonawcy do autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje prawne i finansowe zaistniałej sytuacji w szczególności koszty naprawy, transportu, niezwłocznego dostarczenia i zainstalowania przez Wykonawcę urządzenia zastępczego tego samego typu, skutki przerwy w eksploatacji urządzenia.
12. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego odbioru od Zamawiającego zużytych materiałów eksploatacyjnych w ciągu 14 dni roboczych od dnia zawiadomienia Wykonawcy pocztą elektroniczną.
13. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku stwierdzenia braków ilościowych, wad jakościowych lub wadliwego działania dostarczonego przedmiotu umowy do nieodpłatnej wymiany lub uzupełnienia materiałów w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia (reklamacji) Wykonawcy o zaistniałych brakach lub wadach pocztą elektroniczną.
14. Zamawiający wymaga, aby oferta była kompletna. Brak chociażby jednej pozycji w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30192113-6 - Wkłady drukujące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punków za podane kryteria oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy poszczególnych partii przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej dwie dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących np. drukarek, faksów, kserokopiarek, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto – każda dostawa (wykaz dostaw – załącznik nr 4 do SWZ).
W przypadku dostaw nadal realizowanych (niezakończonych) Wykonawca musi wykazać się wykonaniem umowy w wysokości – 100 000,00 zł brutto (każda dostawa).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 2C do SWZ – składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia. Zamawiający nie wzywa do złożenia ww. dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 1 SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ – składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia;
a) dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
c) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający wymaga złożenia z ofertą przez wszystkich Wykonawców przedmiotowego środka dowodowego, tj. oświadczenia – w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych o zgodności wszystkich parametrów z parametrami materiału producenta urządzenia lub materiałami dopuszczonymi przez producenta urządzenia. Wszystkie skutki prawdziwości tego oświadczenia (tj. utrata gwarancji, koszty naprawy urządzenia spowodowane przez użycie nieprawidłowego materiału, czy pogorszoną jakość wydruku) ponosi Wykonawca.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Oświadczenie – w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych - o zgodności wszystkich parametrów z parametrami materiału producenta urządzenia lub materiałami dopuszczonymi przez producenta urządzenia.
Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub będzie on niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przedmiotowego pełnomocnictwa.
2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 2E do SWZ.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie.
6) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie - załącznik nr 2A do SWZ - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia - załączniki nr 2B i 2Cdo SWZ - składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy:
1) zgodnie z przesłankami art. 455 z wyłączeniem ust. 1 pkt 2 lit a ustaw Pzpy;
2) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w ten sposób, że zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto, natomiast wynagrodzenie netto Wykonawcy pozostanie bez zmian, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
3) w przypadku zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o 5 % w stosunku do wysokości wskaźnika za miesiąc maj bieżącego roku. Ceny za miesiąc świadczenia usługi zostaną zmienione zgodnie z procentową zmianą wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Pierwsza zmiana może zostać wprowadzona po upływie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi. Każda kolejna zmiana cen będzie możliwa w przypadku zmiany wskaźnika o 5% w stosunku do poprzedniej zmiany. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w okresie realizacji umowy może wynosić do 5 % całkowitej wartości przedmiotu umowy.
3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:
1) wystąpi siła wyższa, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwią wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których nie można było przewidzieć i którym ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli zapobiec lub ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać;
2) wystąpią okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które mają wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 4 pkt 2, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
2) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy
– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 4 pkt 2, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy, zgodnie z ust. 4.
6. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 2 - 5, następuje na pisemny wniosek Strony umowy, zawierający wykazanie okoliczności umożliwiających dokonanie zmiany, to jest wskazanie przedmiotu i zakresu zmiany, uzasadnienie zmiany, wpływu zmiany na termin zakończenia umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-10 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://poznan-uw.logintrade.net/zapytania_email,119114,8ff1139c76a93227341d3856f6bd0786.html
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-10 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-08
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
2. Informacje dotyczące podmiotów zagranicznych znajdują się w rozdziale VII SWZ.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-drukarek%2C-faksow-i-kserokopiarek-dla-wielkopolskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-poznaniu%2C-poznan,89368,ogloszenie.html

https://poznan-uw.logintrade.net/zapytania_email,119114,8ff1139c76a93227341d3856f6bd0786.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764