logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kielce: MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksero i faksów

Oferta ważna do:02.11.2022 godz. 12:00
Odsłon: 162

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksero i faksów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Świętokrzyska
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001695
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Kielce
1.5.3.) Kod pocztowy: 25-314
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@tu.kielce.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tu.kielce.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksero i faksów
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41938eb1-4aec-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00391698
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00241232/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa artykułów eksploatacyjnych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:
- Dopuszczalne przeglądarki Internetowe :
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
b) Google Chrome 31
c) Mozilla Firefox 26
d) Opera 18
- Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.

Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
Oferty, oświadczenia , o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa
w art. 118 ust. 3 Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2021.2070 t.j. z dnia 2021.11.17) z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

Dopuszczalny format kwalifikowalnego podpisu
Platforma wspiera rozwiązania dostarczane przez firmy:
 Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
 Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA.
 Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade: 71 787 37 27,
e-mail: helpdesk@logintrade.net
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTA JEST W SEKCJI XX SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AZA-381-41/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksero i faksów dla Politechniki Świętokrzyskiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 30192113-6 - Wkłady drukujące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wariant oferowanych materiałów eksploatacyjnych
4.3.6.) Waga: 35
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także spełniają niżej wskazane warunki udziału w postępowaniu:
− dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie porównywalne przedmiotem zamówienia o wartości nie niższej niż: 100 000,00 PLN
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ)
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw (co najmniej 1) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do SWZ)
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą certyfikatu, dla każdego materiału
oddzielnie, wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, tj.:
- zgodność dostarczanych tonerów z normami systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub nowszymi –w odniesieniu do wszystkich tonerów będących przedmiotem dostawy w danej części zamówienia (lub równoważne – przez równoważne Zamawiający rozumie wszystkie normy systemu zarządzania jakością tożsame z normą ISO 9001:2008 lub nowszą)
- zgodność dostarczanych tonerów z normami systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 lub nowszymi – w odniesieniu do wszystkich tonerów będących przedmiotem dostawy w danej części zamówienia (lub
równoważne – przez równoważne Zamawiający rozumie wszystkie normy systemu zarządzania środowiskowego tożsame z normą ISO 14001:2004 lub nowszą)
- zgodność dostarczanych tonerów z normami pomiaru wydajności ISO 19752:2004 lub nowszymi – w odniesieniu do kaset z tonerem do urządzeń monochromatycznych (lub równoważne – przez równoważne Zamawiający
rozumie wszystkie normy pomiaru wydajności tożsame z normą ISO 19752:2004 lub nowszą)
- zgodność dostarczanych tonerów z normami pomiaru wydajności ISO 19798:2007 lub nowszymi – w odniesieniu do kaset z tonerem do urządzeń kolorowych (lub równoważne – przez równoważne Zamawiający rozumie
wszystkie normy pomiaru wydajności tożsame z normą ISO 19798:2007 lub nowszą)
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Certyfikat, dla każdego materiału oddzielnie, wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, tj.:
- zgodność dostarczanych tonerów z normami systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub nowszymi –w odniesieniu do wszystkich tonerów będących przedmiotem dostawy w danej części zamówienia (lub
równoważne – przez równoważne Zamawiający rozumie wszystkie normy systemu zarządzania jakością tożsame z normą ISO 9001:2008 lub nowszą)
- zgodność dostarczanych tonerów z normami systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 lub nowszymi – w odniesieniu do wszystkich tonerów będących przedmiotem dostawy w danej części zamówienia (lub równoważne – przez równoważne Zamawiający rozumie wszystkie normy systemu zarządzania środowiskowego tożsame z normą ISO 14001:2004 lub nowszą)
- zgodność dostarczanych tonerów z normami pomiaru wydajności ISO 19752:2004 lub nowszymi – w odniesieniu do kaset z tonerem do urządzeń monochromatycznych (lub równoważne – przez równoważne Zamawiający
rozumie wszystkie normy pomiaru wydajności tożsame z normą ISO 19752:2004 lub nowszą)
- zgodność dostarczanych tonerów z normami pomiaru wydajności ISO 19798:2007 lub nowszymi – w odniesieniu do kaset z tonerem do urządzeń kolorowych (lub równoważne – przez równoważne Zamawiający rozumie
wszystkie normy pomiaru wydajności tożsame z normą ISO 19798:2007 lub nowszą)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-02 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-02 14:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-30


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-drukarek%2C-ksero-i-faksow%2C-kielce,88130,ogloszenie.html

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764