logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Radom: MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu

Oferta ważna do:30.05.2022 godz. 08:00
Odsłon: 87

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 671983721
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3
1.5.2.) Miejscowość: Radom
1.5.3.) Kod pocztowy: 26-612
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski
1.5.7.) Numer telefonu: (048) 384-20-74/75
1.5.8.) Numer faksu: (048) 363-48-73
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@pupradom.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pupradom.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5b25ab1-d835-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170624
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029080/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla PUP w Radomiu
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/pup_radom
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pup_radom
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim, w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy
zakupowej o nazwie platformazakupowa.pl (zwanej dalej także: „platformą”) pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/pup_radom . Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom
informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany treści SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert,
Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty” oraz na stronie internetowej
prowadzonego postępowania. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem
jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy1) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie; dalej:
“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające pracę naplatformazakupowa.pl, tj.:3. Rekomendacje.1) Formaty plików
wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 2247);2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów:
.pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)ze szczególnym wskazaniem na .pdf;3) W celu ewentualnej kompresji danych
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów :a) .zip b) .7Z4) Do formatów uznanych
za
powszechnea nie występujących w rozporządzeniu należą: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną potraktowane za złożone nieskutecznie;5) Zamawiający zwraca
uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi
max10MB,oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do
składaniapodpisu osobistego, który wynosi max 5MB;6) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia
integralności
orazłatwiejszą weryfikację
podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie
plikówskładających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES;7)
Pliki winnych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;8)
Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików;
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy
w Radomiu. Kontakt: listownie: 26-612 Radom, ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie www.radom.praca.gov.pl, telefonicznie: 48 384-20-80,48 386-70-44
2. Inspektor ochrony danych. Możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@comp-net.pl.
3. Cele i podstawy przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Dane osobowe Wykonawcy mogą być przetwarzane w ramach Szkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Radomiu.
4. Odbiorcy danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, Państwa dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom tych postępowań i procedur oraz podmiotom i organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także inne podmiotom z którymi administrator posiada umowy o powierzeniu danych.
5. Okres przechowywania danych. Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji zadań Administratora, a następnie - zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.
6. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
7. Informacja o wymogu zbierania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
8. Pozyskiwanie danych z innych źródeł. W przypadku zbierania danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, dane te są pozyskiwane z publicznych rejestrów lub ewidencji albo od innych organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej albo od innych uczestników postępowania.
Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem www.bip.pupradom.pl oraz w serwisie informacyjnym www.radom.praca.gov.pl
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.TP.26.07.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 556910,54 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 225278,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych określonych w załączniku nr 2 do SWZ, zwanych dalej: „materiałami”.
b) Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały wymienione niżej wymagania:
 powinny być wykonane w całości z fabrycznie nowych podzespołów (nie będących regenerowanymi, prefabrykowanymi lub z recyklingu);
 nie mogą mieć śladów poprzedniego używania, uszkodzenia;
 powinny posiadać wymagane prawem atesty i badania,
 powinny posiadać oryginalne opakowania z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy),
 muszą zawierać oryginalne znaki firmowe producenta, nienaruszone cechy opakowania oryginalnego, pierwotnego, muszą być pakowane pojedynczo, dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta, opis zawartości i numer katalogowy, w przypadku dostawy produktów równoważnych wymagane jest podanie na opakowaniu oznaczenia oryginalnego materiału eksploatacyjnego, którego dotyczy zamiennik (produkt równoważny),
 muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniami Zamawiającego, tj. producentów: HP, Brother, OKI, Canon, Samsung, Epson, Kyocera,
 powinny być wyprodukowane zgodnie z normami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (lub równoważnymi lub zastępującymi je normami).
c) w przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności;
d) w sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załączy do oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem właściwych norm;
e) w przypadku, kiedy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określa dopuszczalny margines tolerancji lub minimalny zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych materiałów winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ przedziałach i zakresach tolerancji pod rygorem odrzucenia oferty;
f) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały równoważne tzn. nie wyprodukowane przez producenta urządzeń, z którymi będą używane tylko i wyłącznie pod warunkiem przejęcia gwarancji urządzenia drukującego przez producenta „Zamiennika”. W przypadku gdy toner/tusz spowoduje bądź przyczyni się do uszkodzenia lub awarii urządzenia drukującego/kopiującego dostawca ponosi wszelkie koszty usunięcia tej awarii. Za równoważne Zamawiający uzna tonery/tusze/bębny/fusery/Pasy transferu, których parametry techniczne i funkcjonalne oraz standardy jakościowe będą takie same lub lepsze w stosunku do przedmiotu opisanego przez Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30192113-6 - Wkłady drukujące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Został określony w rdz XIV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych należy złożyć, w odniesieniu do każdego materiału równoważnego listę urządzeń kompatybilnych wraz z podaniem typu i modelu urządzenia. Dokument niewymagany, jeżeli lista urządzeń znajduje się w badaniu wydajnościowym.
2. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych należy złożyć, w odniesieniu do każdego materiału równoważnego BADANIA WYDAJNOŚCIOWE oraz oświadczenia określone w Rdz III ust.1 pkt 1.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy – wzór formularza Załącznik nr 1 do SWZ – forma dokumentu oryginał;
2. Formularz cenowy składający się na ofertę - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1A do SWZ - forma dokumentu oryginał;
3. Tymczasowy środek dowodowy tj Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ,
4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wymóg powyższy ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty odrębne oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale V ust 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty odrębne oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Został określony w projekcie umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pup_radom do upływu terminu składania ofert
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 08:05
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-drukarek-i-urzadzen-wielofunkcyjnych-dla-powiatowego-urzedu-pracy-w-radomiu%2C-radom,86852,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/pup_radom
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764