logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Białystok: MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 25. WOG w Białymstoku

Oferta ważna do:28.02.2022 godz. 09:00
Odsłon: 134

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 25. WOG w Białymstoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200689828
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kawaleryjska 70
1.5.2.) Miejscowość: Białystok
1.5.3.) Kod pocztowy: 15-325
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 25wog.kancelaria@ron.mil.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.25wog.wp.mil.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

WOJSKO
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 25. WOG w Białymstoku
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d436247a-9089-11ec-94c8-de8df8ed9da1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00061242
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018652/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.2 Dostawa materiałów eksploatacyjno - technicznych i wyrobów jednorazowego użytku
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp, zwanej w dalszej części również „Platformą”.
2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy, Zamawiający może również
komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej - 25wog.kancelaria@ron.mil.pl
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy
zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” i
pojawieniu się komunikatu, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 14. Limit
objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku to 10 plików lub
spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
15. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
16. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf.
17. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .zip i .7Z.
18. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze
podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
19. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wykonawcy w związku z wykonywaniem zadania zostaną udostępnione dane pracowników do kontaktów roboczych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, mogą nimi być również podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, tj. Prokuratura, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, instytucje finansowe, podatkowe, jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, podmioty z branży informatycznej, podmioty świadczące pomoc prawną i w zakresie dochodzenia należności oraz organy uprawnione do kontroli działalności Jednostki.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Wykonawcy w związku z wykonywaniem zadania zostaną udostępnione dane pracowników do kontaktów roboczych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, mogą nimi być również podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, tj. Prokuratura, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, instytucje finansowe, podatkowe, jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, podmioty z branży informatycznej, podmioty świadczące pomoc prawną i w zakresie dochodzenia należności oraz organy uprawnione do kontroli działalności Jednostki.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 20/W2/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 25. WOG w Białymstoku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 oraz załączniki nr 4 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej pozycji asortymentu oraz zamówienia objętego prawem opcji.
2. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment objęty prawem opcji po cenach jednostkowych wskazanych w swojej ofercie.
3. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.
5. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o uruchomieniu prawa opcji poprzez poinformowanie stosownym pismem.
6. Termin realizacji dostawy opcjonalnej zostanie zrealizowany w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.
7. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
8. Stosownie do art. 101 ust 5 ustawy Pzp, Wykonawca powołujący się na zastosowanie rozwiązań równoważnych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125000-1 - Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej pozycji asortymentu oraz zamówienia objętego prawem opcji.
2. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment objęty prawem opcji po cenach jednostkowych wskazanych w swojej ofercie.
3. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.
5. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o uruchomieniu prawa opcji poprzez poinformowanie stosownym pismem.
6. Termin realizacji dostawy opcjonalnej zostanie zrealizowany w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.
11 TONER HP CZARNY NR 12A Q2612A 10 SZT.
19 BĘBEN PANASONIC KX-FAD412E 5 SZT.
20 TONER PANASONIC CZARNY KX-FAT411E 10 SZT.
32 TONER KYOCERA CZARNY TK-130 5 SZT.
70 POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER MINOLTA WX-103 10 SZT.
71 POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER KYOCERA WT-860 10 SZT.
96 TONER KYOCERA CZARNY TK-5140K 5 SZT.
97 TONER KYOCERA CYAN TK-5140C 5 SZT.
98 TONER KYOCERA MAGENTA TK-5140M 5 SZT.
99 TONER KYOCERA ŻÓŁTY TK-5140Y 5 SZT.
100 TONER MINOLTA CZARNY TN-324K/A8DA150 5 SZT.
101 TONER MINOLTA CYAN TN-324C/A8DA450 5 SZT.
102 TONER MINOLTA MAGENTA TN-324M/A8DA350 5 SZT.
103 TONER MINOLTA ŻÓŁTY TN-324Y/A8DA250 5 SZT.
106 TONER KYOCERA CZARNY TK-8600K 5 SZT.
107 TONER KYOCERA CYAN TK-8600C 15 SZT.
108 TONER KYOCERA MAGENTA TK-8600M 5 SZT.
109 TONER KYOCERA ŻÓŁTY TK-8600Y 5 SZT.
111 TONER KYOCERA CZARNY TK-5160K 5 SZT.
112 TONER KYOCERA CYAN TK-5160C 5 SZT.
113 TONER KYOCERA ŻÓŁTY TK-5160Y 5 SZT.
114 TONER KYOCERA MAGENTA TK-5160M 5 SZT.
124 TONER KYOCERA CZARNY TK-1160 20 SZT.
125 TONER KYOCERA CZARNY TK-8800K 5 SZT.
126 TONER KYOCERA CYAN TK-8800C 5 SZT.
127 TONER KYOCERA MAGENTA TK-8800M 5 SZT.
128 TONER KYOCERA CYAN TK-8525C 5 SZT.
129 TONER KYOCERA MAGENTA TK-8525M 5 SZT.
130 TONER KYOCERA ŻÓŁTY TK-8525Y 5 SZT.
131 TONER KYOCERA CZARNY TK-8525K 5 SZT.
132 TONER KYOCERA CZARNY TK-5280K 5 SZT.
133 TONER KYOCERA CYAN TK-5280C 5 SZT.
134 TONER KYOCERA MAGENTA TK-5280M 5 SZT.
135 TONER KYOCERA ŻÓŁTY TK-5280Y 5 SZT.
142 POJEMNIK NA ZUŻYTY TUSZ DO XEROX VERSANT 80 PRESS 008R12990 3 SZT.
143 POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER DO DRUKARKI DELL 5130CDN 1 SZT.
145 TONER DO DRUKARKI DELL 5130CDN CYAN 593-10922 1 SZT.
146 TONER DO DRUKARKI DELL 5130CDN CZARNY 593-10925 1 SZT.
147 TONER DO DRUKARKI DELL 5130CDN MAGENTA 593-10923 1 SZT.
148 TONER DO DRUKARKI DELL 5130CDN YELLOW 593-10924 1 SZT.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie danego kryterium.
2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w danym kryterium, otrzyma maksymalną liczbę punktów.
3. Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia.
4. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów (%), [ % = pkt.]
Sposób przyznawania punktów:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę.
2) Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;
2.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;
2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;
2.4 Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
10. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osoby upoważnione:
1) formularz ofertowy, zawierający wszystkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym – Załącznik nr 1 do SWZ;
2) formularz cenowy – Załącznik nr 1A do SWZ;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstawy wykluczenia oraz potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2A i 2B do SWZ.
4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 SWZ;.
11. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:
1) wadium - jeżeli dotyczy;
2) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę lub inne dokumenty składane z ofertą, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych lub bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów - jeżeli dotyczy;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy;
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy;
5) informację o złożeniu oferty, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - jeżeli dotyczy:
6) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy - jeżeli dotyczy;
7) uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w kwocie 5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Białystok nr konta 61 1010 1049 0050 7613 9120 2000 z dopiskiem wadium w post. nr 20/W2/2022.
UWAGA!
Przez „wniesienie wadium” Zamawiający przyjmuje zaksięgowanie przelewu na jego rachunku bankowym. W przypadku polecenia przelewu niezaksięgowanego przez bank, wadium uznaje się za niewniesione.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
2. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, zgodnie z art. 98 ustawy.
3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za przypadki wymienione w art. 98 ust 6 pkt. 1, 2 oraz 3 ustawy powodujące utratę wadium przez Wykonawcę.
4. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, stosownie do art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania ewentualnych nazw (firm) Podwykonawców w ofercie - o ile na etapie składania ofert firmy Podwykonawców są znane;
2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu, nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kluczowych zadań przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
2) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp - fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów- wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
3) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
4) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp złożyć wraz z ofertą oświadczenie, stanowiące załącznik do SWZ, z którego wynika, które usługi będą wykonywać poszczególni Wykonawcy.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:
a. Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zamiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez określenie ich zakresu, charakteru oraz warunków wprowadzenia takich zmian,
b. Wynikają one z zapisów art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wszelkie inne, niż określone w ust. 1 zmiany w umowie, muszą być dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-28 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp/proceedings
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-28 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-24
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-sprzetu-drukujacego-na-potrzeby-jednostek-i-instytucji-wojskowych-bedacych-na-zaopatrzeniu-gospodarczym-25.-wog-w-bialymstoku%2C-bialystok,86059,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764