logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Bydgoszcz: MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb Kujawsko- Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych.

28.12.2023
Oferta ważna do:12.01.2024 godz. 10:00
Odsłon: 196

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb Kujawsko- Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01581798500136
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Łomżyńska 33
1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 85-863
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.kasprowicz@nfz-bydgoszcz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-bydgoszcz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb Kujawsko- Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b536dc9-9da1-11ee-948d-82b0c04ef850
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00571671
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00314028/08/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i odbiór zużytych materiałów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b536dc9-9da1-11ee-948d-82b0c04ef850
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/,
oraz poczty elektronicznej (pod warunkiem, że odbiór tak przesłanej informacji został potwierdzony przez upoważnioną osobę).
b) Zamawiający wyznacza następujące adresy skrzynek poczty elektronicznej do kontaktu z Wykonawcami:
magdalena.kasprowicz@nfz-bydgoszcz.pl katarzyna.knopik@nfz-bydgoszcz.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia i przypisać sobie odpowiednie role. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone
w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

Dokumenty elektroniczne przekazuje się jako załączniki (przycisk „dodaj załącznik”), pozostałe oświadczenia i informacje jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), podajemy następujące informacje:
● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym może się Pan/Pani kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl
● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Prezes NFZ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu z Panem/Panią w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym można kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: iod@nfz.gov.pl
● CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup subskrypcji na lata 2023-2024 oprogramowania Security SW Enforcive zabezpieczającego serwery IBM POWER SYSTEM dla K-P OW NFZ w Bydgoszczy.
● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp).
● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiada Pani/Pan:
▪ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
/Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą/;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ▪ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
/W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania/;
▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
▪ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
▪ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Obowiązek informacyjny określony w art. 13 i 14 RODO względem osób trzecich spoczywa także na wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich zamawiającym w ofertach.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: NFZ02-WAG.251.12.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych - typ i rodzaje zgodne z załącznikiem nr 2 do SWZ. Odbiór zużytych materiałów zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać oznaczenie produktu, znak firmowy. Materiał eksploatacyjny winien posiadać co najmniej 12 – miesięczną gwarancję liczoną od dnia sprzedaży.
Szacunkowa wielkość zamówienia poszczególnych towarów została wyliczona na okres trwania umowy (ok. 24 miesiące) – nie jest obowiązująca dla Zamawiającego, służy do porównania ofert. Zamawiający zobowiązuje się wykorzystać co najmniej 80% kwoty o której mowa w § 1 ust. 1 projektu umowy.
Tym samym nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu w podanej ilości. W przypadku przekroczenia podanych ilości Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i odebrać materiały eksploatacyjne z zachowaniem cen z oferty, na zasadach obowiązującej umowy, bez dodatkowych opłat.
Realizacja umowy poniżej szacowanych ilości przez Zamawiającego nie tworzy po stronie Wykonawcy prawa do rekompensaty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125120-8 - Toner do fotokopiarek
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

30125100-2 - Wkłady barwiące

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30192113-6 - Wkłady drukujące

30192300-4 - Taśmy barwiące

30192340-6 - Taśmy do faksów

30192910-3 - Folia lub taśma korekcyjna

39830000-9 - Środki czyszczące

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez producenta danego urządzenia w pozycjach : 5, 7, 10, 13, 14 ,16, 21, 22, 24
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia - dostawa materiałów na zamówienie jednorazowe w trybie zwykłym
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na materiały eksploatacyjne dostarczone do Zamawiającego
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek udziału w postępowaniu wymagany od wykonawcy dot. zdolności technicznej:
Wykonawca winien wykazać doświadczenie w zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 2 zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto każde zamówienie w skali roku.
W przypadku składania oferty wspólnej przez wykonawców oraz w przypadku polegania na zdolności podmiotu trzeciego ww. warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z wykonawców/podmiot trzeci.
Ocena wykazania spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia”.
Oferta wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania lub wykonawcy, który nie spełnił warunków udziału w postępowaniu podlega odrzuceniu.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Warunek opisany w pkt. 5.2 SWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot trzeci.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w danej części postępowania a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących dostawy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w danej części postępowania lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w danej części postępowania.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców występujących z ofertą wspólną zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy/ów o treści jak w zał. 1a do oferty z zastrzeżeniem, iż warunek zapisany w:
- pkt. 5.1 SWZ winien być spełniony przez każdego wykonawcę,
- pkt. 5.2 SWZ winien być spełniony w całości co najmniej przez jednego z Wykonawców.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
b) zaświadczenie albo inny dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (złożonym z ofertą), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust. 1. i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.1 w celu wykazania braku podstaw wykluczenia.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej- szczegóły pkt. 6.1 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto każde zamówienie w skali roku oraz załączenia dowodów, że zostały wykonane należycie.
Wykaz kontraktów winien uwzględnić zakres wykonanych zamówień (ich przedmiot i wartość) z dokładną nazwą i adresem zleceniodawcy, datą wykonania – będący podstawą potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt. 5.2 SWZ.

Dowodami, że dostawy zostały wykonane należycie są :
referencje i inne dokumenty wydane przez zleceniodawcę lub oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku dostaw nadal wykonywanych, dowody powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający żąda wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy równoważne spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego:
w przypadku składania oferty na produkty niepochodzące od producenta danego urządzenia (poz. 5, 7, 10, 13, 14 ,16, 21, 22, 24), Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą, stosowne dokumenty potwierdzające ich wydajności i jakości wydruku w stosunku do produktu pochodzącego od producenta urządzenia. Dokumenty mogą być wystawione przez zewnętrzne podmioty uprawnione do kontroli jakości towarów będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub przez producenta wskazanego produktu (np. specyfikacja towaru).
W celu stwierdzenia czy spełniają one wymogi - Zamawiający porówna treść zapisaną w tabeli zał. nr 2 z treścią dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę. Z porównania treści dokumentów musi bezsprzecznie wynikać, że konkretny produkt posiada nie gorsze parametry niż produkt pochodzący od producenta danego urządzenia.
Dokumenty muszą odnosić się do każdego produktu przedstawionego w ofercie (dotyczy atramentów, tonerów, kaset, taśm). Dokumenty te muszą wskazywać producenta i symbol produktu, którego dotyczy (zgodnie z danymi zawartymi w załączniku tabeli).

W przypadku tonerów do drukarek (lub kopiarek z funkcją drukarki) niepochodzących od producenta danego urządzenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą deklarację wydajności sporządzoną zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (monochromatyczne) lub ISO/IEC 19798 (kolorowe) - (testy wydajności) do każdego oferowanego produktu z wyszczególnieniem nazwy własnej produktu.

W przypadku tuszy do drukarek atramentowych niepochodzących od producenta danego urządzenia należy złożyć wraz z ofertą deklarację wydajności sporządzoną zgodnie z normą ISO/IEC 24711 (testy wydajności) lub ISO/IEC 24712 (testy wydajności) do każdego oferowanego produktu z wyszczególnieniem nazwy własnej produktu.
Produkty niepochodzące od producenta danego urządzenia winny być gotowe do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji, nie mogą być przyczyną nieuznania roszczeń gwarancyjnych przez serwisy fabryczne, tj. proponowane materiały nie mogą spowodować utraty gwarancji urządzenia (jeżeli są na gwarancji), w których będą używane. W przypadku gdy to nastąpi Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić karę w wysokości ceny nabycia urządzenia lub ponieść koszt zakupu nowego urządzenia.
Produkt nie może powodować uszkodzeń ani zaburzeń pracy urządzeń, do których będzie przeznaczony. W przypadku gdy dostarczony materiał spowoduje uszkodzenie urządzenia będącego w posiadaniu Zamawiającego, co zostanie stwierdzone przez serwis, Wykonawca pokryje koszty naprawy urządzenia oraz ekspertyzy technicznej.

Na etapie oceny ofert Zamawiający może poprosić o dostarczenie losowo wybranych próbek materiałów eksploatacyjnych – celem sprawdzenia. Zamawiający poniesie koszty wykorzystanych próbek – po cenach jednostkowych określonych w ofercie lub zwróci w stanie nienaruszonym.
Przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają uzupełnieniu.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu – art. 125 ust. 1 ustawy i oświadczenie w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 1, wyjaśnienia poniżej pod SWZ *),

b) wypełniony załącznik nr 2 do SWZ. Cenę należy odnieść do określonej w załączniku miary. W przypadku zmiany miary przez Wykonawcę, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
I W pozycjach 1, 2, 3, 4, 6 ,8, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 23 - Zamawiający wymaga dostawy
materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez producenta danego urządzenia. Urządzenia są na gwarancji.
II W pozycjach : 5, 7, 10, 13, 14 ,16, 21, 22, 24 – Zamawiający wymaga dostawy materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez producenta danego urządzenia lub dopuszcza złożenie oferty na produkty niepochodzące od producenta danego urządzenia,

c) zobowiązanie podmiotu/ów udostępniającego zasoby i oświadczenie podmiotu/ów (na zasoby, których powołuje się wykonawca przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie w jakim udostępnia zasoby – art. 125 ust. 1 ustawy i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 1 , wyjaśnienia poniżej pod SWZ*),

d) pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, o ile są to inne osoby niż wymienione w dokumentach rejestrowych (KRS, CEIDG), PEŁNOMOCNICTWO- ORYGINAŁ w formie elektronicznej (elektroniczny podpis kwalifikowany) lub ELEKTRONICZNA KOPIA DOKUMENTU (skan dokumentu sporządzonego w formie pisemnej) poświadczona przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poświadczona przez mocodawcę elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

e) oświadczenie w formularzu oferty: Wykonawca jest zobowiązany zaoferować cały asortyment zamówienia – zgodnie z zapisami zał. nr 2 do SWZ,

f) w przypadku gdy wykonawcy będą występowali z ofertą wspólną - przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą umocowanie dla pełnomocnika oraz – oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (odpowiednio do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu), informację o sposobie współdziałania wykonawców oraz sposobie odpowiedzialności; wykonawcy muszą spełnić wszystkie wymogi określone w pkt. 6.4 SWZ.
Każdy z wykonawców składa oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu i spełniania warunków z pkt. a,

g) przedmiotowe środki dowodowe dotyczą wyłącznie oferty równoważnej (patrz pkt 6.3 SWZ).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja / spółki cywilne).
Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmioty, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

1.Przedsiębiorcy przedłożą wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy- art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
2. Oferta musi być sporządzona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich przedsiębiorców występujących wspólnie.
3. Przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców.
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych (lider).
5. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach: 10.14.a i c SWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe zaś składane są wspólnie.
6. Każdy z Wykonawców podlega ocenie czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia opisane w pkt. 5.1 SWZ.
7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców występujących z ofertą wspólną zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy/ów o treści jak w zał. 1 do oferty:
- warunek zapisany w punkcie 5.2 SWZ winien być spełniony w całości przez co najmniej jednego wykonawcę.
8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana – Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy za zgodą stron w formie aneksu, w zakresie:
1. Terminu płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, jeżeli wystąpią uzasadnione wątpliwości co do właściwego wykonania przedmiotu umowy.
2. Przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli opóźnienie będzie spowodowane przez Zamawiającego, siłę wyższą lub inne czynniki, przesłanki niezależne od Wykonawcy.
3. Wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania kwoty określonej w podpisanej umowie w terminie na który została zawarta umowa.
4. Skrócenia terminu umowy w przypadku zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe,
5. Parametrów dostawy w przypadkach:
- obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego,
- poprawienia parametrów technicznych,
- aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
- zmiany producenta (dot. poz. 5, 7, 10, 13, 14 ,16, 21, 22, 24 o ile nie deklarowano produktów pochodzących od producenta urządzenia).
6. Oferowanych cen jednostkowych netto po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy:
a) Wykonawca może podwyższyć ceny jednostkowe netto (o ile nie skorzystał z uprawnienia opisanego w pkt. b) nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy i nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
b) Wykonawca może podwyższyć ceny jednostkowe netto w przypadku zmiany (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę):
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.
7. Zmiany stawki podatku VAT na oferowane materiały – kwota umowy brutto pozostaje bez zmian.
8. Dane podmiotu odpowiedzialnego za odbiór, transport i utylizację odpadów.

Warunki zmian:
1. Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.
2. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych dostaw
3. forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-12 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: E-zamówienia: za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę"
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-12 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-02-09
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
W przypadku skorzystania przez zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Negocjacje są poufne i prowadzone z zachowaniem zasad równego traktowania wykonawców. Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ.
Forma negocjacji zostanie określona w zaproszeniu do negocjacji.
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Wykonawcy zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć kopię umowy regulującą współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku wykonawcy będącego spółką cywilną – Wykonawcy zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć aktualną kopię umowę spółki.
3. W przypadku, gdy wartość przedmiotu niniejszego zamówienia przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego Wykonawcy posiadającego status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię uchwały zgromadzenia wspólników upoważniającą zarząd spółki do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (art. 230 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1467 z późn. zm.).
4. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego podać numer BDO i nazwę firmy odpowiedzialnej za transport i utylizację zużytych materiałów eksploatacyjnych (forma oświadczenia) i w przypadku współpracy w tym zakresie z innym podmiotem, dostarczyć do Zamawiającego kopię umowy współpracy zawartą na piśmie z podmiotem posiadającym ww. wymagane prawem zezwolenia / wpis BDO.
5. Wymagania stawiane Wykonawcy.
- wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
- ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
- Wykonawca jest zobowiązany podać numery telefonów kontaktowych, adresy skrzynek e-mail oraz inne informacje niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia – 24 miesiące (z możliwością wydłużenia do wyczerpania kwoty z umowy), umowa obowiązywać będzie nie wcześniej niż od 24.02.2024 r.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-urzadzen-biurowych-dla-potrzeb-kujawsko--pomorskiego-oddzialu-wojewodzkiego-nfz-w-bydgoszczy-oraz-odbior-zuzytych-materialow-eksploatacyjnych.%2C-bydgoszcz,91823,ogloszenie.html

http://www.nfz-bydgoszcz.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764