logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Katowice: MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Oferta ważna do:27.04.2023 godz. 10:00
Odsłon: 136

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001347
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Bankowa 12
1.5.2.) Miejscowość: Katowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 40-007
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki
1.5.7.) Numer telefonu: 32 359 13 34
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@us.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dzp.us.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77257061-daa3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00183558
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/us
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/us
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w niniejszym
postępowaniu , w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a
wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, za
pośrednictwem platformy zakupowej o nazwie platformazakupowa.pl (zwanej dalej także: „platformą”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/us; 3) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany treści SWZ, zmiany terminu składania i
otwarcia ofert, Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty” oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy; 4) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozp. PRM z 30.12.2020
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie; dalej: “Rozporządzenie w
sprawie środków komunikacji”), określił w SWZ niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl. 5) Rekomendacje. a) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Rozp. RM
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 2247); b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf
.doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf; c) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje
wykorzystanie jednego z formatów:- .zip -
.7Z; d) Do formatów uznanych za powszechne a nie występujących w rozporządzeniu należą: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
Dokumenty złożone w takich plikach zostaną potraktowane za złożone nieskutecznie; e) Zamawiający zwraca uwagę na
ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB; f) Ze względu na niskie ryzyko
naruszenia integralności pliku łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików
składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES; g) Pliki w innych formatach niż PDF
zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z
dokumentem podpisywanym; h) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w
weryfikacji plików. 6) Forma oferty. a) Ofertę oraz wszelkie dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej wskazanych zgodnie z art. 67 ustawy Pzp przez Zamawiającego, a więc za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us, .; b) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (postać
elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
osobistym, w języku polskim, zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentami zamówienia; c) Szczegółowe informacje zawiera SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych: klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z
RODO zostały określone w rozdziale XVI ust. 5 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.382.1.18.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących tj.: tuszy - wkładów drukujących, określonych w załączniku nr 2A do SWZ.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2A do SWZ.
3) Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz udzielenie gwarancji na dostarczone materiały, /a także udzielenie wsparcia technicznego w okresie gwarancji , bez dodatkowego wynagrodzenia - dotyczy jeśli Wykonawca zaoferuje udzielenie wsparcia technicznego – zgodnie z ofertą Wykonawcy)
4.2.6.) Główny kod CPV: 30192113-6 - Wkłady drukujące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
a) Cena brutto - 60
b) Termin realizacji pojedynczego zamówienia - 20 pkt,
c) Wsparcie techniczne w okresie gwarancji - 20 pkt,
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji pojedynczego zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wsparcie techniczne w okresie gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących tj.: tonerów - wkładów barwiących, określonych w załączniku nr 2B do SWZ.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2B do SWZ.
3) Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz udzielenie gwarancji na dostarczone materiały, /a także udzielenie wsparcia technicznego w okresie gwarancji , bez dodatkowego wynagrodzenia - dotyczy jeśli Wykonawca zaoferuje udzielenie wsparcia technicznego – zgodnie z ofertą Wykonawcy)
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
a) Cena brutto - 60
b) Termin realizacji pojedynczego zamówienia - 20 pkt,
c) Wsparcie techniczne w okresie gwarancji - 20 pkt,
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji pojedynczego zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wsparcie techniczne w okresie gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z dyspozycją
przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych
środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych należy złożyć, w odniesieniu do każdego materiału równoważnego: WYNIK TESTU BADAŃ WYDAJNOŚCIOWYCH – zaświadczenie wydane przez podmiot niezależny od producenta oferowanego materiału równoważnego, (bez względu na miejsce przeprowadzenia badań), spełniające wszystkie wymogi norm: ISO/IEC 19752:2004, ISO/IEC 19798:2007, ISO/IEC 24711:2007, ISO/IEC 24712:2007 lub równoważnych lub zastępujących je norm, potwierdzające, że wydajność oferowanego materiału równoważnego jest taka sama lub wyższa w stosunku do oryginalnego, produkowanego przez producenta sprzętu, do którego jest przeznaczony.
Właściwymi normami, według których określona zostanie wydajność są stosowane przez producentów sprzętu normy:
- ISO/IEC 19752:2004 (lub równoważna lub zastępująca ją norma) – norma pomiarów wydajności tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych oraz do komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku (np. wielofunkcyjne urządzenia posiadające komponenty drukarkowe);
- ISO/IEC 19798:2007 (lub równoważna lub zastępująca ją norma) – norma wydajności kartridży tonerowych dla kolorowych drukarek laserowych oraz do komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym (np. wielofunkcyjne urządzenia posiadające komponenty drukarkowe);
- ISO/IEC 24711:2007 (lub równoważna lub zastępująca ją norma) – norma pomiarów wydajności dla kolorowych kartridży atramentowych oraz komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku (np.: wielofunkcyjne urządzenia posiadające komponenty drukarkowe);
- ISO/IEC 24712:2007 (lub równoważna lub zastępująca ją norma) - norma pomiarów wydajności kartridży atramentowych lub tonerowych dla kolorowych drukarek atramentowych oraz komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku (np. wielofunkcyjne urządzenia posiadające komponenty drukarkowe).
Z treści zaświadczenia winna wynikać co najmniej:
- wydajność oferowanego materiału,
- fakt przeprowadzenia testu w oparciu o wskazane normy,
- dane podmiotu wykonującego badania.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innych niż wskazanych w SWZ oryginalnych materiałów wyprodukowanych przez producenta danego urządzenia, ale o innym symbolu, nie jest wymagane załączenie do oferty wyników testów z badań wydajnościowych.
Wymagana forma i moment złożenia:
Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym.
Dokument składany wraz z ofertą.
Zamawiający zaleca oznaczenie wyników testów badań wydajnościowych poprzez opatrzenie ich numerami odpowiadającymi numerom pozycji z załącznika nr 2A/2B do SWZ, których dotyczą (np. jeśli w pozycji nr 3 Załącznika 2A do SWZ, Wykonawca oferuje materiał równoważny, dołącza do oferty wynik testu badania wydajnościowego oznaczając go nr 3A, czyli numerem odpowiadającym numerowi pozycji, której dotyczy w danej części postępowania)
2. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych należy złożyć, w odniesieniu do każdego materiału równoważnego:
- OŚWIADCZENIE O URZĄDZENIACH KOMPATYBILNYCH wraz z podaniem typu i modelu urządzenia (niewymagane, jeżeli lista urządzeń znajduje się w badaniu wydajnościowym).
Wymagana forma i moment złożenia:
Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym.
Dokument składany wraz z ofertą.
Wystarczające będzie złożenie oświadczenia w kolumnie 12 w formularzu cenowym (załącznik nr 2A/2B do SWZ)
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych należy złożyć, w odniesieniu do każdego materiału równoważnego: WYNIK TESTU BADAŃ WYDAJNOŚCIOWYCH – zaświadczenie wydane przez podmiot niezależny od producenta oferowanego materiału równoważnego, (bez względu na miejsce przeprowadzenia badań), spełniające wszystkie wymogi norm: ISO/IEC 19752:2004, ISO/IEC 19798:2007, ISO/IEC 24711:2007, ISO/IEC 24712:2007 lub równoważnych lub zastępujących je norm, potwierdzające, że wydajność oferowanego materiału równoważnego jest taka sama lub wyższa w stosunku do oryginalnego, produkowanego przez producenta sprzętu, do którego jest przeznaczony.
Właściwymi normami, według których określona zostanie wydajność są stosowane przez producentów sprzętu normy:
- ISO/IEC 19752:2004 (lub równoważna lub zastępująca ją norma) – norma pomiarów wydajności tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych oraz do komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku (np. wielofunkcyjne urządzenia posiadające komponenty drukarkowe);
- ISO/IEC 19798:2007 (lub równoważna lub zastępująca ją norma) – norma wydajności kartridży tonerowych dla kolorowych drukarek laserowych oraz do komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym (np. wielofunkcyjne urządzenia posiadające komponenty drukarkowe);
- ISO/IEC 24711:2007 (lub równoważna lub zastępująca ją norma) – norma pomiarów wydajności dla kolorowych kartridży atramentowych oraz komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku (np.: wielofunkcyjne urządzenia posiadające komponenty drukarkowe);
- ISO/IEC 24712:2007 (lub równoważna lub zastępująca ją norma) - norma pomiarów wydajności kartridży atramentowych lub tonerowych dla kolorowych drukarek atramentowych oraz komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku (np. wielofunkcyjne urządzenia posiadające komponenty drukarkowe).
Z treści zaświadczenia winna wynikać co najmniej:
- wydajność oferowanego materiału,
- fakt przeprowadzenia testu w oparciu o wskazane normy,
- dane podmiotu wykonującego badania.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innych niż wskazanych w SWZ oryginalnych materiałów wyprodukowanych przez producenta danego urządzenia, ale o innym symbolu, nie jest wymagane załączenie do oferty wyników testów z badań wydajnościowych.
Wymagana forma i moment złożenia:
Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym.
Dokument składany wraz z ofertą.
Zamawiający zaleca oznaczenie wyników testów badań wydajnościowych poprzez opatrzenie ich numerami odpowiadającymi numerom pozycji z załącznika nr 2A/2B do SWZ, których dotyczą (np. jeśli w pozycji nr 3 Załącznika 2A do SWZ, Wykonawca oferuje materiał równoważny, dołącza do oferty wynik testu badania wydajnościowego oznaczając go nr 3A, czyli numerem odpowiadającym numerowi pozycji, której dotyczy w danej części postępowania)
2. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych należy złożyć, w odniesieniu do każdego materiału równoważnego:
- OŚWIADCZENIE O URZĄDZENIACH KOMPATYBILNYCH wraz z podaniem typu i modelu urządzenia (niewymagane, jeżeli lista urządzeń znajduje się w badaniu wydajnościowym).
Wymagana forma i moment złożenia:
Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym.
Dokument składany wraz z ofertą.
Wystarczające będzie złożenie oświadczenia w kolumnie 12 w formularzu cenowym (załącznik nr 2A/2B do SWZ)
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania Zamawiający
żąda od wykonawcy: Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych
dokumentów. Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem
zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza
podpisem
kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą. 2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia:
Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wymóg powyższy
ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego. Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z
podpisem zaufanym, lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której
zgodność z oryginałem poświadcza mocodawca podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub notariusz podpisem
kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą. 3) Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca
dołączy do oferty: Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią załącznika nr 1B do SWZ. Wymagana forma i moment złożenia:
Oryginał w formie elektronicznej (postać elektroniczna z podpisem kwalifikowanym), w postaci elektronicznej z podpisem
zaufanym lub osobistym. Oświadczenie składane wraz z ofertą.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – winni oni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia składają oświadczenie w ofercie, z którego wynika, którą część wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z
treścią formularza oferty – załącznik 1A); 3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich przesunięcie jest wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialny jest Zamawiający, w szczególności jeżeli stanowi ono następstwo:
a) braku możliwości przyjęcia dostawy materiałów z uwagi na przeszkody techniczne lub logistyczne, zmiany w strukturze lub organizacji Zamawiającego,
b) konieczności dokonania zmiany w obszarze finansowania zamówienia, zmiany umowy o dofinansowanie itp.,
w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów umownych;
2) w sytuacji przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich modyfikacja jest wynikiem udzielenia zamówień dodatkowych;
3) w przypadku przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, która jest wynikiem wystąpienia siły wyższej, o której mowa w §12;
4) w sytuacji zmiany Materiału, jeżeli jest ona wynikiem zakończenia, wstrzymania lub wycofania ich z produkcji (po przedstawieniu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora), z tym że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 5 ust. 1, nie może ulec podwyższeniu, a w wyniku zmiany dochodzi do poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla całości lub dla danego elementu dostawy tudzież zmiany technologii na równoważną albo przynajmniej dochodzi do wprowadzenia materiałów o parametrach technicznych lub funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w pierwotnej ofercie Wykonawcy;
5) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli owa konieczność powstała na skutek okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
6) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołał się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zmiana zakresu zamówienia powierzonego ww. podwykonawcom;
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;
8) przedłużenia okresu gwarancji, w sytuacji jej przedłużenia przez producenta lub Wykonawcę;
9) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą (upusty, rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu świadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron;
10) zmiany wynagrodzenia umownego, będącego następstwem zastosowania klauzul waloryzacyjnych, o których mowa w § 11 Umowy.
3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany:
1) zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy,
2) zmiany danych rejestrowych,
3) zmiany podwykonawców, na zasoby których Wykonawca nie powoływał się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Strona inicjująca zmiany, przedstawia ich treść drugiej Stronie w formie pisemnej notyfikacji.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-27 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Ofertę przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 68 ustawy Pzp, za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us do upływu terminu składania ofert.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-27 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-26
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Środki ochrony prawnej: Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale IX ww. ustawy (art. 505 – 590).
2. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.
835), która weszła w życie 16 kwietnia 2022 r., na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy Zamawiający wykluczy z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach
określonych w rozporządzeniu rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków
ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z
20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) - „rozporządzenie 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014
r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i
niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) – „rozporządzenie
269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy; 2)
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy; 3) wykonawcę oraz uczestnika
konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
3. Wykluczenie na podstawie przesłanek z art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2 następuje na okres trwania
okoliczności określonych w tymże artykule. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek, o których
mowa w ust. 2, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
4. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie przesłanek opisanych w ust. 2, które w okresie tego
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w zdaniu poprzednim, nakłada
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
5. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zostały
wymienione w załączniku nr 1B do SWZ – wzorze formularza oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-urzadzen-drukujacych%2C-katowice,89828,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/us
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764