logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Łomża: MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie

Oferta ważna do:17.07.2020 godz. 10:00
Odsłon: 88

Ogłoszenie nr 559347-N-2020 z dnia 2020-07-08 r.

Sąd Okręgowy w Łomży: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Łomży, krajowy numer identyfikacyjny 57063100000000, ul. ul. Dworna 16 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 166 282, e-mail gospod@lomza.so.gov.pl, faks 086 2166281 w. 110.
Adres strony internetowej (URL): www.lomza.so.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.lomza.so.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.lomza.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lomza.so.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie
Numer referencyjny: DSO-241-183/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów, oryginalnych, nowych, wcześniej nie używanych, nie przerabianych, nieregenerowanych, powstałych w cyklu produkcyjnym z użyciem 100 % nowych komponentów. 2. Materiały eksploatacyjne były zaopatrzone w etykiety identyfikujące produkt i producenta produktu zarówno na opakowaniu jak i obudowie tonera, symbol materiału powinien jednoznacznie identyfikować jego przeznaczenie do odpowiedniego urządzenia. 3. Materiały eksploatacyjne były kompatybilne pod względem technicznym i funkcjonalnym z urządzeniami, a ich użycie nie naruszały gwarancji producenta urządzeń, w których będą zainstalowane oraz nie naruszały praw patentowych. 4. Praca materiałów eksploatacyjnych w urządzeniach drukujących / kopiujących musi być bezawaryjna i bezproblemowa oraz nie może powodować ograniczeń funkcji i możliwości urządzeń oraz jakości kopii. 5. Materiały eksploatacyjne muszą być wyposażone w odpowiednie układy elektroniczne np. chipy zliczające, kompatybilne z urządzeniem oraz aktualnym oprogramowaniem sterującym urządzenia. 6. Materiały eksploatacyjne mają być w oryginalnych opakowaniach producenta i zabezpieczone gwarancją nienaruszenia opakowania. 7. Termin przydatności do użycia musi wynosić nie mniej niż 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru materiałów eksploatacyjnych. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że: 8.1 dostarczone materiały eksploatacyjne zapewnią uzyskanie parametrów technicznych równych lub lepszych niż materiały oryginalne tj. spełniające wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, 8.2 dostarczone materiały eksploatacyjne nie naruszą praw i roszczeń z tytułu gwarancji urządzeń, w których będą eksploatowane (większość posiadanych przez sądy urządzeń jest nowa i objęta okresem gwarancyjnym), 8.3 są fabrycznie nowe, nie gorszej jakości niż odpowiadające im produkty oryginalne, 8.4 posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt, 8.5 pojemność czy też wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktów oryginalnych, 8.6 do oferty Wykonawca dołączy dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie równoważności, 8.7 jakość druku (kopii), wydajność, szybkość schnięcia (utrwalania), nie zamazywanie się druku (kopii) winny odpowiadać materiałom eksploatacyjnym będącymi wyrobami producenta urządzeń, w których materiały będą zainstalowane, tj. produktom oryginalnym lub je przewyższać również w zakresie bezawaryjnej pracy urządzenia, 8.8 Zamawiający niezależnie od ww. wymagań, w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych, zażąda od Wykonawcy złożenia oświadczenia następującej treści: Oświadczamy, że zaoferowane materiały eksploatacyjne równoważne są odpowiednie dla danego rodzaju sprzętu i będą z nim w pełni współpracowały, a w przypadku awarii z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego zobowiązujemy się do naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie i pokrycia w całości szkód jakie awaria ta spowodowała, oraz że wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną kwestionowanych, a dostarczonych przez nas materiałów eksploatacyjnych przeprowadzimy na własny koszt, 8.9 posiadają aktualny na czas składania ofert Certyfikat wystawiony przez niezależny od producenta podmiot do kontroli jakości poświadczający zgodność zaoferowanych produktów z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC24711 oraz raporty z testów wystawione zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711 (dot. tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych) przez niezależną jednostkę uprawnioną do kontroli jakości, posiadającą certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji aktualny na dzień składania ofert, potwierdzający, że podmiot uprawniony do kontroli jakości posiada laboratorium badawcze akredytowane w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: 9.1 Cześć I - dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Okręgowego w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża. Załącznik nr 2 – formularz cenowy, wskazuje minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony, zamawianą ilość. 9.2 Cześć II - dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Grajewie. Załącznik nr 3 – formularz cenowy, wskazuje minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony oraz zamawianą ilość. 9.3 Cześć III – dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem. Załącznik nr 4 – formularz cenowy, wskazuje minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony oraz zamawianą ilość. 9.4 Cześć IV - dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Zambrowie. Załącznik nr 5 – formularz cenowy, wskazuje minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony oraz zamawianą ilość. 10. Zamawiane materiały należy dostarczyć i wnieść do wskazanych pomieszczeń w budynkach poszczególnych sądów. 11. Na dostarczone materiały eksploatacyjne Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 13. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i wymaga złożenia oferty w oparciu o dokumenty zawarte w specyfikacji. 14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

II.5) Główny kod CPV: 30125110-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30125120-8
30124300-7
30125100-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował lub realizuje dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących o wartości brutto każda co najmniej: dla Części I – 25 000 zł, dla Części II – 20 000 zł, dla Części III – 30 000 zł, dla Części IV – 65 000 zł i przedstawi referencje, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składnia ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego http://www.lomza.so.gov.pl informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazał Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z wzorem oświadczenia zawartym w załączniku nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Od Wykonawców składających ofertę wspólną, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń osobno dla każdego z Wykonawców
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykazaniu braku podstaw wykluczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta został oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oferty niżej wymienionych dokumentów: 1.1 wykaz zrealizowanych lub aktualnie realizowanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących o wartości brutto co najmniej: dla Części I – 25 000 zł, dla Części II – 20 000 zł, dla Części III – 30 000 zł, dla Części IV – 65 000 zł wraz z referencjami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składnia ofert. Wykaz należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 2.2 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Od Wykonawców składających ofertę wspólną, Zamawiający zażąda złożenia informacji osobno dla każdego z Wykonawców. 2.3 Wykonawcę, który zaoferuje materiały eksploatacyjne równoważne Zamawiający wezwie do złożenie dodatkowo następujących dokumentów: 2.3.1 oświadczenia, że zaoferowane materiały eksploatacyjne równoważne są odpowiednie dla danego rodzaju sprzętu i będą z nimi w pełni współpracowały, a w przypadku awarii z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego zobowiązuje się do naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie i pokrycia w całości szkód jakie awaria ta spowodowała, oraz że wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną kwestionowanych, a dostarczonych materiałów eksploatacyjnych przeprowadzi na własny koszt. 2.3.2 Certyfikatu wystawionego przez niezależny od producenta podmiot do kontroli jakości poświadczający zgodność zaoferowanych produktów z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC24711 2.3.3 raportów z testów wystawione zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711 (dot. tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych) przez niezależną jednostkę uprawnioną do kontroli jakości, posiadającą certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji aktualny na dzień składania ofert, potwierdzający, że podmiot uprawniony do kontroli jakości posiada laboratorium badawcze akredytowane w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025. Do danego testu należy dołączyć informacje - wykaz materiałów eksploatacyjnych, ze wskazaniem pozycji z załączników nr 2, 3, 4 i 5 formularzy cenowych, którego raport dotyczy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca wnosi wadium w wysokości: Część I – 700 zł, Część II – 650 zł, Część III – 870 zł, Część IV – 1 900 zł, najpóźniej do dnia i godziny składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Sądu Okręgowego w Łomży w BGK nr 05 1130 1017 0021 1001 6290 0004 i kopię przelewu dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem spiąć razem z dokumentami oferty. Wadium wnoszone w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych i poręczeniach określonych w podpunkcie 5 musi mieć charakter gwarancji (poręczenia) nieodwołalnej i bezwarunkowej. Poręczenie (gwarancja) musi umożliwiać wypłatę przez Poręczyciela (Gwaranta) kwoty wadium na rachunek wskazany przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Zamawiającego do Poręczyciela (Gwaranta) pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie, iż wadium Zamawiającemu jest należne z powodu wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 299). Zamawiający dokonuje zwrotu lub zatrzymania wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). Wykonawcę, który wniesie wadium w pieniądzu prosimy o podanie nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wniesione wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena brutto 50,00
2. Termin realizacji dostawy od dnia podpisania umowy 10,00
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Okręgowego w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Okręgowego w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża. Załącznik nr 2 – formularz cenowy, wskazuje minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony, zamawianą ilość.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30124300-7, 30125100-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena brutto 50,00
Termin realizacji dostawy od dnia podpisania umowy 10,00
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Grajewie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Grajewie. Załącznik nr 3 – formularz cenowy, wskazuje minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony oraz zamawianą ilość.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30124300-7, 30125100-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena brutto 50,00
Termin realizacji dostawy od dnia podpisania umowy 10,00
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem. Załącznik nr 4 – formularz cenowy, wskazuje minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony oraz zamawianą ilość.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30124300-7, 30125100-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena brutto 50,00
Termin realizacji dostawy od dnia podpisania umowy 10,00
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Zambrowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Zambrowie. Załącznik nr 5 – formularz cenowy, wskazuje minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony oraz zamawianą ilość.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30124300-7, 30125100-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena brutto 50,00
Termin realizacji dostawy od dnia podpisania umowy 10,00
Rodzaj materiałow eksploatacyjnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-urzadzen-drukujacych%2C-kserujacych%2C-faksow-dla-sadu-okregowego-w-lomzy%2C-sadu-rejonowego-w-grajewie%2C-sadu-rejonowego-w-wysokiem-mazowieckiem-i-sadu-rejonowego-w-zambrowie%2C-lomza,80775,ogloszenie.html

http://www.lomza.so.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Łomża - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764