logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, znak postępowania ZP-DI-60/24

29.03.2024
Oferta ważna do:08.04.2024 godz. 11:00
Odsłon: 153

głoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, znak postępowania ZP-DI-60/24

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017196300
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Szczęśliwicka 34
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-353
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@udt.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.udt.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
Państwowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, znak postępowania ZP-DI-60/24

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a9698a5-eb45-11ee-9c02-ce2b643d361d
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00265070
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00521906/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.9 ZP-DI-60/24 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.udt.gov.pl/przetargi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.udt.gov.pl/przetargi
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 61 ust. 1 PZP, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2.Zamawiający korzysta tylko z takich narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2070 t.j.), z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają Wykonawcom dostępu do postępowania. 3.Przekazywanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://udt.eb2b.com.pl zapewniającej zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie. 4.Korzystanie z platformy zakupowej oraz zarejestrowanie i utrzymanie konta na Platformie zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 5.Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta. Zamawiający zaleca założenie Konta na Platformie zakupowej na kilka dni przed złożeniem oferty. 6.Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://udt.eb2b.com.pl/user/terms lub https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący. Instrukcja korzystania z Platformy dla użytkowników chcących posiadać konto w platformie została opisana w rozdziale 10 SWZ. 7. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 10 MB.15. W sprawach technicznych związanych z funkcjonowaniem i obsługą Platformy zakupowej należy korzystać z Pomocy Technicznej, która udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy. Pomoc techniczna jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00pod nr tel. +48 22 428 19 28, adres e-mail: admin@eb2b.com.pl 8. W postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego korespondencja elektroniczna (inna niż oferty i załączniki do oferty) przekazywana jest wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: przetargi@udt.gov.pl 9.Zamawiający wysyłając korespondencję do Wykonawców będzie używał adresów poczty elektronicznej osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami. 10.Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ przekazywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: przetargi@udt.gov.pl Zamawiający nie zaleca komunikowania się poprzez wykorzystanie przycisku: Pytania/Informacje na Platformie https://udt.eb2b.com.pl lub https://platforma.eb2b.com.pl (platforma zakupowa służy jedynie do złożenia oferty w postępowaniu). 11. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane są na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.udt.gov.pl, zakładka: Kim jesteśmy -> zamówienia publiczne i sprzedaż majątku -> Przetargi publiczne (Pzp), link https://bip.udt.gov.pl/przetargi 16.Postępowanie prowadzone jest w języku PL
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa jako Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353;
b) Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl);
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie i realizacje zamówienia publicznego.
d) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, dalej „PZP”;
e) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
g) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Posiadają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, z zastrzeżeniem wymagania wskazanego w art. 75 PZP;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 3 PZP;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Państwa, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-DI-60/24
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, oryginalnych lub równoważnych, o jakości i wydajności zgodnej z parametrami materiałów producentów urządzeń lub lepszymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
30125120-8 - Toner do fotokopiarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 PZP:
1.1. w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2. w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.3. dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300.000,00 zł.
1.4. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia:
Wykonawca wykaże, że wykonał, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dostawę materiałów eksploatacyjnych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto, przy czym dostawa ta została zrealizowana w okresie nie dłuższym niż 240 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
W przypadku, gdy Wykonawca nadal wykonuje dostawę (dostawy okresowe lub ciągłe) wartość jej realizacji, na dzień składania ofert musi wynosić nie mniej niż 300.000,00 zł brutto i być zrealizowana w okresie nie dłuższym niż 240 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
W przypadku Wykonawców, którzy składają ofertę wspólnie, przynajmniej jeden musi wykazać się wykonaniem, co najmniej 1 dostawy materiałów eksploatacyjnych o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto wykonanej w terminie nieprzekraczającym 240 dni kalendarzowych, tj. zgodnie z powyższym warunkiem.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości dostaw dla różnych odbiorców w celu wykazania jednej dostawy. Podana przez Wykonawcę wartość brutto musi być wartością zrealizowanej dostawy w ramach jednej umowy. Zamawiający dopuszcza sumowanie wartości dostaw wielu umów, jeśli były wynikiem tego samego zapytania ofertowego lub przetargu u danego odbiorcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona – do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących:
a) zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert);
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz dostaw dotyczy usług/dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, w przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
a. raport z testów wydajności wg poniższych norm, informujący o wydajności produktów przetestowanych zgodnie z normą dla tonerów monochromatycznych – wg ISO/IEC 19752 lub równoważną
wykonany przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów objętych przedmiotem zamówienia. Załączone raporty muszą w swojej treści zawierać wszystkie informację dotyczące warunków przeprowadzanych badań, mający wpływ na ich wynik, w szczególności:
- średnia ilość wydruków;
- odchylenie standardowe;
- dolna granica przedziału ufności (90%);
- data testowania;
- liczba testowanych kaset;
- liczba kaset użytych do obliczeń;
- typ kasety;
- czy stosowano procedurę wstrząsania;
- tryb drukowania;
- liczba urządzeń użytych w teście;
- format papieru;
- orientacja podawania papieru;
- model komputera;
- system operacyjny;
- oprogramowanie;
- wersja sterownika drukarki;
- typ połączenia;
- wersja strony testowej;
- kody testowanych materiałów eksploatacyjnych;
- numery użytych urządzeń;
- temperatura;
- wilgotność;
- sposób połączenia komputera z testową drukarką.
b. zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, posiadającego stosowną akredytację, potwierdzającą, że oferowany towar został/będzie wyprodukowany seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi.
Certyfikaty powinny zostać wydane poprzez podmiot uprawiony. Przez podmiot uprawniony Zamawiający rozumie:
- jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (upoważnione do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku);
- jednostkę akredytowaną przez równoważną organizację z kraju członkowskiego Unii Europejskiej (działającą zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93);
- jednostkę akredytowaną przez równoważną organizację będącą sygnatariuszem porozumienia IAF MLA (International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement) lub EA MLA (European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement).
Zamawiający nie zaakceptuje potwierdzenia równoważności zaoferowanych materiałów poprzez załączenie wyników z testów wydajności mierzonych zgodnie z ww. normami ISO wystawionych przez producenta materiału eksploatacyjnego lub dystrybutora.
Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione Zamawiającemu w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.
2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, które należy złożyć wraz z ofertą:
1. Formularz oferty (wypełniony i podpisany) - wzór zał. do SWZ.
2. Formularz cenowy (wypełniony i podpisany) - wzór zał. do SWZ.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór zał. do SWZ;
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór zał. do SWZ;
5. Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) - wzór zał. do SWZ.
6. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy).
7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
8. Oświadczenia i / lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzega takie informacje).
9. Przedmiotowe środki dowodowe – w przypadku oferowania produktów równoważnych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 3500 zł.
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu (wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 73 1130 1017 0020 1214 7720 0038 - Bank Gospodarstwa Krajowego – Swift BGK: GOSKPLPW zaznaczając w tytule przelewu: Wadium - dostawa materiałów eksploatacyjnych, nr ZP-DI-60/24,
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020 poz. 299 t.j.).
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt b)-d), Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP na pierwsze żądanie zapłaty zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, podpisane przez osobę upoważnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do jego zatrzymania.
5. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz Wykonawca składa wraz z ofertą poprzez Platformę zakupową.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
8. Wadium wnoszone w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
10. Zamawiający zwraca wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 98 ust. 1 i 2 PZP.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium na warunkach określonych w art. 98 ust. 6 PZP
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Na podstawie art. 454 i art. 455 PZP, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-08 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://udt.eb2b.com.pl lub https://platforma.eb2b.com.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-08 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Termin związani ofertą liczony jest od dnia składania ofert.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-urzadzen-drukujacych%2C-znak-postepowania-zp-di-60-24%2C-warszawa,92537,ogloszenie.html

http://www.udt.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764