logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Grudziądz: MATERIAŁY: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2024 roku

17.11.2023
Oferta ważna do:24.11.2023 godz. 12:00
Odsłon: 192

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340009029
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Waryńskiego 32-36
1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz
1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gz@gpp.grudziadz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.
Podmiot 1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8762272847
Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica: Waryńskiego 32-36
1.11.4.) Miejscowość: Grudziądz
1.11.5.) Kod pocztowy: 86-300
1.11.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.11.7.) Kraj: Polska
1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki
1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: gz@gpp.grudziadz.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a260c16b-8489-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00498671
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja wPostępowaniu
odbywa się przy użyciuśrodkówkomunikacjielektronicznej.2.Zamawiający informuje, iż będziekomunikował się zwykonawcami
zapomocąPlatformy zakupowej:https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz.3.Zamawiającyinformuje, iż wzakresie pytań
dotyczących funkcjonowania Platformy zakupowej należykontaktowaćsięz CentrumWsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod
numer 221010202,cwk@platformazakupowa.pl.4.Wymaganiatechniczne i organizacyjne sporządzania,wysyłania iodbierania
korespondencjielektronicznej opisane zostały wRegulaminie platformazakupowa.pl(https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin). 5.Zamawiającyokreślawymagania sprzętowo aplikacyjneumożliwiające pracę na Platformie zakupowej:6.
stałydostępdosieci Internet ogwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,7. komputer klasy PClubMAC
onastępującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jegonowszawersja,jeden z
systemówoperacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lubichnowszewersje,8.zainstalowana dowolna
przeglądarkainternetowa, w przypadku InternetExplorerminimalniewersja 100.,9. włączona obsługa JavaScript,10.
zainstalowanyprogram AdobeAcrobatReader lubinnyobsługujący format plików .pdf11. Platforma działa
wedługstandarduprzyjętegowkomunikacjisieciowej - kodowanie UTF8,12. Oznaczenie czasu
odbiorudanychprzezplatformęzakupową stanowidatę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
wg.czasulokalnegoserwerasynchronizowanego zzegarem Głównego Urzędu Miar.13.
Maksymalnyrozmiarjednegoplikuprzesyłanego zapośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia,zmiany,wycofaniaofertywynosi 150 MBnatomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie
500MB.14.Zamawiającyinformuje, żeinstrukcje korzystania z Platformy zakupowej znajdują się
wzakładce„InstrukcjedlaWykonawców" nastronie internetowej podadresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.15.Wykonawca,przystępując doniniejszegoPostępowania:16. akceptuje warunki
korzystaniazplatformazakupowa.plokreślone wRegulaminiezamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem
wzakładce„Regulamin"oraz uznaje gozawiążący,17. zapoznał i stosuje się do
Instrukcjiskładaniaofert/wnioskówdostępnepodlinkiem:https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PN/24/23
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem w roku 2024, dla jednostek wymienionych w Dziale I.
2. Ilość przedstawionego asortymentu w formularzu cenowym jest ilością szacunkową służącą do skalkulowania ceny oferty, może ona ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie każdej z jednostek określonych w Dziale I.
3. Wykonawca zapewni transport i rozładunek towaru do siedziby każdej z jednostek określonych w Dziale I.
4. Asortyment dostarczony przez Wykonawcę musi posiadać okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty przyjęcia towaru przez Zamawiającego.
5. Towar wadliwy nie zostanie przyjęty, a Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i uzupełnić towar na swój koszt w terminie realizacji zamówienia.
6. Wraz z dostawą towaru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić informację o okresie przydatności do użycia danego produktu, jeśli nie będzie to wynikało z dostarczonych dokumentów lub opakowania.
7. Na zakupiony towar będzie obowiązywać gwarancja producenta. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towarów, jeśli takich udzielił producent. Na towary, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
8. Zamawiający wymaga, aby wymienione produkty były dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta, na których powinny być widoczne informacje dotyczące produkcji, terminu przydatności do użycia oraz parametrów technicznych. Nie dopuszcza się opakowań zbiorczych. Każdy produkt musi być zabezpieczony przed działaniem czynników zewnętrznych (wymagane hermetyczne wewnętrzne opakowanie).
9. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być nowe – oryginalne lub równoważne, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, muszą być kompatybilne ze sprzętem w którym mają być używane.
10. Za materiały fabrycznie nowe uznawać należy materiały, do których produkcji zostały wykorzystane produkty 100% nowe, nie prefabrykowane, bez śladów poprzedniego używania i uszkodzenia, nie regenerowane. Wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nierefabrykowane, nie wchodzące wcześniej (pierwotnie) w całość ani części w skład innych materiałów (nieużywane).
11. Za materiały równoważne uważa się materiały kompatybilne ze sprzętem, do którego są zamówione o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość druku), w stosunku do typu zamówionego produktu fabrycznie nowego (nowo wytworzonego w całości), nieregenerowanego, pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony.
12. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych równoważnych Wykonawca gwarantuje:
1) Zwrot kosztów naprawy urządzenia, jeżeli bezpośrednią przyczyną uszkodzenia lub awarii, stwierdzoną przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta, w przypadku sprzętu będącego na gwarancji, będzie zastosowanie dostarczonego materiału eksploatacyjnego,
2) Zwrot kosztów naprawy urządzenia, jeżeli bezpośrednią przyczyną uszkodzenia lub awarii urządzenia, stwierdzoną przez firmę z którą Zamawiający zawarł umowę na naprawę w przypadku sprzętu niebędącego na gwarancji, będzie zastosowanie dostarczonego materiału eksploatacyjnego,
3) Bezpłatną wymianę urządzenia na nowe, jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii będzie zastosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, a naprawa nie przywróci jego pełnej użyteczności.
4) W sytuacji, gdy Zamawiający w wyniku zastosowania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych utraci gwarancje producenta urządzeń, stwierdzoną przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu gwarancyjnego Wykonawca przejmie wszelkie obowiązki gwarancyjne dotyczące urządzeń,
5) Podstawą do wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy będzie protokół stwierdzenia szkody sporządzony przez autoryzowany serwis gwaranta urządzeń oraz faktura wystawiona za naprawę.
13. W przypadku, gdy dostarczony towar (w części lub w całości) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w SWZ (Formularz cenowy) – Zamawiający odmówi przyjęcia, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt.
14. Oferty, w których nie będą określone nazwy i modele dostarczonych materiałów eksploatacyjnych zostaną odrzucone.
15. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania materiałów eksploatacyjnych, które przedstawi w ofercie. W sytuacji, gdy Wykonawca zobowiąże się do dostaw materiałów oryginalnych, wymagane będzie dostarczanie tego typu materiałów przez cały okres realizacji umowy.
16. Dostawy do poszczególnych jednostek, będą każdorazowo potwierdzane protokołem odbioru, po sprawdzeniu zgodności ze złożonym zamówieniem, przy czym wykluczona jest dostawa za pośrednictwem firm kurierskich i wysyłkowych.
17. Wartości w kolumnie „opis pozycji” wskazane w załączniku nr 2 do SWZ określają minimalne pojemności lub wydajności danych materiałów eksploatacyjnych.
18. Zamawiający określa minimalne pojemności i wydajności poszczególnych tuszy i tonerów w formularzu cenowym.
19. W przypadku, zaoferowania tonerów zamienników do drukarek, Wykonawca zobowiązany jest zaoferować toner, który posiada sprawny, inteligentny układ elektroniczny (chip) przekazujący informację o stanie zużycia tonera - działający analogicznie jak chip w tonerach oryginalnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rodzaj materiałów eksploatacyjnych
4.3.6.) Waga: 60
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących – na łączną kwotę minimum 200 000,00 zł brutto. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dotyczących ilości jednostkowych kontraktów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. poz. 331 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 ustawy PZP,
2) art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy PZP,
3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający, w oparciu o przepisy art. 454 - 455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy
w zakresie określonym w projekcie umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-24 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-24 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-23
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający, Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. w niniejszym postępowaniu działa w imieniu i na rzecz jednostek
określonych w SWZ.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835)


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-urzadzen-drukujacych-i-kserujacych-dla-grupy-zakupowej-organizowanej-przez-gpp-sp.-z-o.o.-w-2024-roku%2C-grudziadz,91554,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764