logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Giżycko: MATERIAŁY: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NA RZECZ 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO.

Oferta ważna do:29.06.2022 godz. 08:00
Odsłon: 100

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NA RZECZ 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
1.3.) Oddział zamawiającego: 24 WOG
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280602118
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 20
1.5.2.) Miejscowość: Giżycko
1.5.3.) Kod pocztowy: 11-500
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 24wog.zam@ron.mil.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://24wog.wp.mil.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wojskowa Jednostka Budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NA RZECZ 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c56cd21-f14a-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00216723
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006499/11/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa tuszy i tonerów
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/24wog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z SWZ.
https://portal.smartpzp.pl/24wog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ.
https://portal.smartpzp.pl/24wog
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, względem osób fizycznych, od których zostaną pozyskane dane w sposób bezpośredni, Zamawiający informuje, że: odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy
24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz Portal e-Usług SmartPZP, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Piotra Bardowskiego 4 (35-005 Rzeszów) jako właściciel Platformy Zakupowej, na której 24. Wojskowy Oddział Gospodarczy prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/24wog.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 40/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na rzecz 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku wg. Ilości i asortymentu podanego w załączniku nr 2 do SWZ, zestawienie cenowe.
2. Materiały eksploatacyjne powinny być produktami nowymi, spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta do wytworzenia których zastosowano nieużywane wcześniej części i komponenty, kompatybilne z urządzeniami, do których są przeznaczone i o parametrach nie powodujących utraty gwarancji urządzeń, w których będą zastosowane tzn. materiał eksploatacyjny fabrycznie nowy mający od producenta (dystrybutora) urządzeń zgodę na ich stosowanie (zalecane), do których są przeznaczone w zakresie pojemności, wydajności, jakości wydruku. Zapakowane w opakowania w sposób umożliwiający ich identyfikację, bez konieczności naruszania opakowania, pojedynczo nie w tzw. „dwupakach” lub „wielopakach” w oryginalne opakowania z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta (hologramy, zabezpieczenia przed wysypaniem proszku, wylaniem tuszu). Opakowania zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych, z widocznym logo, symbolem produktu, nazwą producenta, typem urządzenia do którego są przeznaczone i terminem przydatności do użytku.
3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych - szczegóły w SWZ.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentów dotyczących produktów równoważnych oraz wynikających z ochrony środowiska.
5. Szczegóły w SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30125100-2 - Wkłady barwiące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca oferujący produkty równoważne zobowiązany jest dołączyć do oferty:
a) raport potwierdzający zgodność parametrów technicznych (testy wydajności wykonany przez jednostkę niezależna od producenta, która posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa. Wydajności określonych na podstawie norm ISO/IEC 19752:2004 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798:2007 dla kaset z tonerem do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711:2007 dla kartridży atramentowych, ISO/IEC 24712:2007 dla kartridży kolorowych drukarek atramentowych.
b) dokument potwierdzający, że podmiot przeprowadzający badania posiada wyżej wymieniona akredytację.
c) certyfikat potwierdzający, że proces produkcji materiałów przebiega zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważny.
d) certyfikat ISO-14001 lub równoważny na proces produkcji materiałów eksploatacyjnych, pozwalający zweryfikować, czy producent spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że materiały
są produkowane w sposób bezpieczny i nie wpływający negatywnie
na środowisko.
e) oświadczenie producenta materiału eksploatacyjnego, że dostarczone materiały są wyrobami fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi w pełni kompatybilnymi z urządzeniami do którego są przeznaczone o parametrach takich samych w stosunku do typu produktu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz, że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw własności intelektualnej producentów oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, jak również użycie tego produktu do serwisowanych w ramach gwarancji urządzeń nie spowoduje uszkodzenia naruszającego warunki gwarancji lub jej utraty.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do posiadania wpisu do rejestru BDO na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 16 02 14 (w dziale VII)
oraz
posiadania decyzji na zbieranie lub przetwarzanie odpadów o której mowa w art. 27 ust. 2 pkt. 1 lub 2 albo wpis do rejestru o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o odpadach,
/lub
posiadania umowy z firmą która posiada decyzję na zbieranie lub przetwarzanie odpadów o której mowa w art. 27 ust. 2 pkt. 1 lub 2 albo wpis do rejestru o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o odpadach i zobowiąże się ten odpad od transportującego odpady odebrać.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 5 000, 00 zł.
2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed terminem do składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836, 1572).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku:
NBP O/O Olsztyn 17 1010 1397 0020 1713 9120 2000 z dopiskiem w tytule przelewu: „Wadium w post. nr 40/2022 – dostawa materiałów eksploatacyjnych”.
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Do oferty należy załączyć oryginał gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu), potwierdzający wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 3. ppkt 3.2. - 3.4.
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy pzp.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z art. 58 ustawy PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się
o zamówienie. Szczegóły w SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:
a. Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zamiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez określenie ich zakresu, charakteru oraz warunków wprowadzenia takich zmian,
b. Wynikają one z zapisów art. 454 lub art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego poprzez jego zwiększenie o 20% w przypadkach zwiększenie zapotrzebowania materiałów na wniosek dowódcy/komendanta jednostek organizacyjnych MON. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały po cenach jednostkowych zaoferowanych w ofercie.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 2022r.
4. Wszelkie zmiany w umowie, muszą być dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-29 08:10
8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/24wog
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-29 08:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-28


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-urzadzen-drukujacych-na-rzecz-24-wojskowego-oddzialu-gospodarczego.%2C-gizycko,87080,ogloszenie.html

https://portal.smartpzp.pl/24wog
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Giżycko - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764