logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: MATERIAŁY: Dostawa papieru do urządzeń kopiująco - drukujących na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz instytucji kultury

Oferta ważna do:12.03.2021 godz. 11:00
Odsłon: 110

Dostawa papieru do urządzeń kopiująco - drukujących na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz instytucji kultury

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Mazowieckie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015528910
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 26
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 03-719
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marta.kowalczyk@mazovia.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazovia.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa papieru do urządzeń kopiująco - drukujących na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz instytucji kultury
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6db7fa54-7c00-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00013221
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-04
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000792/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Dostawa papieru do urządzeń kopiująco drukujących na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Społeczny; Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PT PO WER) oraz w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (PT RPO WM)
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, o której mowa w § 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do konkretnego Wykonawcy. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 67 p.z.p., określa niezbędne wymagania sprzętowo –aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:1) stały dostęp do sieci Internet ogwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.; 4) włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; 6) Platforma Zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8; 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwerasynchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.4. Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej składa ofertę, przygotowaną w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem danych osobowych jestWojewództwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@mazovia.pl.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 , 74 oraz 75 p.z.p. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z p.z.p. 7. Wodniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OR-ZW-I.ZP.D.272.3.2021.MK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna Dostawa papieru do urządzeń kopiująco - drukujących na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (WSJO) oraz na rzecz instytucji kultury (IK). Zbiorcze zestawienie zakresu zamówienia, określają Załączniki nr1-5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zał. nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zamieszczonej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia. Dostawy będą realizowane w oparciu o zamówienia składane przez WSJO/IK na adres e-mail lub faksem wskazane przez Wykonawcę w ilości maksymalnie 8 dostaw dla każdej WSJO/IK w okresie obowiązywania umowy. Termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od dnia jego złożenia przez WSJO/IK.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30197642-8 - Papier fotokopiujący i kserograficzny
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30197630-1 - Papier do drukowania

30197640-4 - Papier samokopiujący lub inny papier powielający

30197642-8 - Papier fotokopiujący i kserograficzny
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1. WSJO może skorzystać z prawa opcji w przypadku, gdy zamówi w całości poszczególny asortyment określony w zamówieniu podstawowym, wówczas na jej wniosek (który może zostać złożony najpóźniej do 31 grudnia 2021 r.) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o uruchomieniu opcji w odniesieniu do WSJO, która złożyła taki wniosek. Ilość asortymentu zamawianego w ramach opcji lub jej części będzie określana szczegółowo przez Jednostki w zamówieniach, które przekażą Wykonawcy. 2. IK może skorzystać z prawa opcji w przypadku, gdy zamówi w całości poszczególny asortyment określony w zamówieniu podstawowym, wówczas powiadomi Wykonawcę o uruchomieniu opcji, najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2021 roku. Ilość asortymentu zamawianego w ramach opcji lub jej części będzie określana szczegółowo przez Instytucje w zamówieniach, które przekażą Wykonawcy.3. Szczegółowe ilości zamawiane w opcji określają Załączniki nr1-5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zał. nr 2 do SWZ.4. W przypadku uruchomienia opcji, termin realizacji umowy przedłuży się o dalsze trzy miesiące, w stosunku do terminu na realizacje zamówienia podstawowego.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Przedmiotowe oświadczenie stanowić będzie dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. (oraz oświadczenie o jego aktualności) obowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie.5. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania, zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy polegającej na rozszerzeniu katalogu WSJO, na rzecz których Wykonawca będzie wykonywał umowę o kolejne wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, jeżeli takie jednostki zostaną dodane do „Wykazu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizuje zamówienia publiczne jako Wspólny Zamawiający”, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 148/204/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2021 r., na co Wykonawca wyraża zgodę. Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z tytuły rozszerzenia katalogu WSJO objętych umową, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie może przekroczyć 10 procent /słownie: dziesięć procent/ wartości wynagrodzenia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-12 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-12 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-10
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Skrót pzp/ustawa użyty w ogłoszeniu oznacza ustawę z19.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Skrót SWZ/specyfikacja oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia zamieszczoną na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-papieru-do-urzadzen-kopiujaco---drukujacych-na-potrzeby-wojewodzkich-samorzadowych-jednostek-organizacyjnych-oraz-na-rzecz-instytucji-kultury%2C-warszawa,83219,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764